Ako sa hovorí “Kto mnoho vyberá priberie”

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 11.12.2015 sa okrem iného schválilo jedno uznesenie č. 143/2015, ktoré je podľa nás zbytočné. Predkladala ho p. viceprimátorka Drevenáková. Materiál, ktorý bol predložený na rokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva obsahoval nasledujúce znenie: „B/ určuje doc. PhDr. PaedDr. Karolovi Janasovi, PhD., primátorovi mesta Považská Bystrica, v súlade s § … Read more

Seminár na tému “Odpady sa týkajú nás všetkých”

Organizátorom podujatia bolo mesto Považská Bystrica, ktoré sa tak snaží priblížiť verejnosti účel projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“. Školiteľom bol p. Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme – SPZ. Témami boli napríklad: „Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov v obciach“, „Triedený zber komunálnych odpadov v obciach“, „Biologicky rozložiteľné komunálne odpady v obciach“ či … Read more

Ako mesto Považská Bystrica platí za to, čo sa ešte ani nevyužíva.

V našom článku (www.buducnostprepb.sk/2015/04/27/zberove-stojiska-v-povazskej-bystrici) sme vás podrobnejšie informovali o výstavbe zberových stojísk v súvislosti s projektom „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – stavebná časť.“ Na základe Zmluvy č. 476/2014 (ďalej len „Zmluva“) bola zhotoviteľom zberových stojísk spoločnosť HANT BA a.s., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica. Celková suma za dielo bola … Read more

Mestské zastupiteľstvo II. časť zo dňa 24.09.2015

Bod č. 9) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenie s majetkom Mesta Považskská Bystrica – predkladá vedúci odboru kancelárie primátora p. Hamar. Predmetom navrhovaného dodatku je zmena niektorých ustanovení upravujúcich prevod nehnuteľného majetku mesta, stanovenie kúpnej ceny pri prevode tohto majetku a povinnosti a obmedzenia osôb vymedzených dotknutými ustanoveniami. Navrhované zmeny vychádzajú z aplikačnej praxe a požiadaviek, ktoré … Read more

Mestské zastupiteľstvo I. časť zo dňa 24.09.2015

Dňa 24.09.2015 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na začiatku sa hlasovalo o zaradení bodu do programu. Jedná sa o návrh na zmenu rokovacieho poriadku, ktorý predložili 9 poslanci. Za bolo 14 poslancov. Návrh bol prijatý. Bod č. 2) Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva – predkladá hlavný kontrolór mesta p. Sičák. Mestská rada na svojom … Read more

Zberové stojiská III. pokračovanie

V našich predchádzajúcich článkoch týkajúcich sa projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ sme Vás informovali o „stavebnej časti“ a „technickej časti“. Teraz sa pozrieme na jej III. časť a to „propagácia tovaru“. Cieľom je zabezpečenie informovanosti a publicity pre projekt s názvom „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“. … Read more

Cenzúra v priamom prenose?

V tomto článku sa ešte vrátime k akcií, ktorá sa konala dňa 19.06. 2015 na 7. ZŠ v Považskej Bystrici s názvom „ZOBER LOPTU NIE DROGY“. Bolo nám veľkou cťou, že sme mohli v spolupráci s vedením školy toto podujatie zorganizovať, deťom spríjemniť deň v škole a potešiť ich prítomnosťou známych športovcov z nášho mesta. Akciu si pochvaľoval nie len p. riaditeľ, učiteľky … Read more

Zberové stojiská II. pokračovanie

V našom článku „Zberové stojiská v Považskej Bystrici“ zo dňa 27. apríla 2015 sme informovali o zberových stojiskách (to bola stavebná časť), ktoré boli 1 z viacerých častí verejného obstarávania mesta Považská Bystrica s názvom „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach“. Teraz sa bližšie pozrieme na jej druhú časť a to „technická časť“. Financovanie projektu … Read more

Mestské zastupiteľstvo zo dňa 30.06.2015

Mestské zastupiteľstvo malo zasadať podľa schváleného „Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2015“ dňa 25. 06. 2015  ale bolo preložené na 30. 06. 2015. Tu máme výhrady voči mestu: Po 1) zbytočne sme pozerali stránku mesta, kedy predložia materiály k zasadnutiu, keďže verejnosť vôbec neinformujú, že mestské zastupiteľstvo nebude podľa … Read more