Zaujímavosti ohľadne odmeny kontrolóra Sičáka

Najväčší záujem na marcovom zastupiteľstve vyvolávala odmena kontrolóra Sičáka. S týmto bodom sú vždy spojené viaceré otázky, napríklad kto je skutočný predkladateľ alebo ako sa k bodu postaví primátor Janas. V minulých rokoch vždy viedol rokovanie o tomto bode, ale v predchádzajúcom roku sa vzdal vedenia rokovania, odišiel si sadnúť k zamestnancom mestského úradu a vedenie rokovania prenechal viceprimátorovi Máťošovi. Teraz opäť viedol rokovanie, pričom uviedol: „Zvrhlo sa to na dosť veľké ataky voči predsedníčke finančnej komisie Drevenákovej. Takže tento rok budem iba moderovať tento bod.“

Vykladanie si zákona po svojom:

Primátor Janas: „Ja ako primátor mesta nemám žiadne právo jeho odmeny navrhovať. Návrh musí predložiť nejaký poslanec. Vždycky to predkladá predseda finančnej komisie. Tak to bolo aj na VÚC, tak je to všade.“


Viceprimátorka Drevenáková: „Ja ten poslanecký návrh predkladám v podstate za vás všetkých. Lebo niekto to navrhnúť musí z nás všetkých. Podľa zákona mu prináleží.“

Skutočnosť v zmysle zákona:

V zákone sa uvádza: „Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30% z mesačného platu.“

Po 1) Zákon vôbec neurčuje, kto môže/nemôže byť predkladateľom návrhu na odmenu hlavného kontrolóra. Teda či to má byť poslanec MsZ, predseda finančnej komisie, člen mestskej rady, primátor alebo prednosta MsÚ. Zákon primátorovi v žiadnom prípade nebráni odmenu navrhnúť. Z 12 porovnávaných miest až v 6 mestách predkladajú návrh na schválenie odmeny kontrolórovi jednotliví primátori. V Prievidzi odmenu predkladá prednosta MsÚ. Ide teda o zavádzajúce informácie a absolútne zlý výklad zákona.

odmeny

Po 2) Skontrolovali sme, či naozaj na VÚC aj „všade“ odmenu pre kontrolóra predkladá predseda finančnej komisie. V Trenčianskom samosprávnom kraji to naozaj predkladala predsedkyňa finančnej komisie Mária Hajšová. Z 12 porovnávaných miest až v 9 mestách odmenu kontrolórovi nepredkladá predseda ani člen finančnej komisie. V mestách Trnava a Zvolen odmenu predkladá „mestská rada“. Len v meste Martin odmenu predkladal člen finančnej komisie Ján Zuberec. Opäť absolútne zavádzajúce informácie primátora Janasa.    

Okrem toho slovo „môže“ jednoznačne znamená, že sa odmena navrhnúť môže, ale aj nemusí. V minulosti sme vás informovali, že viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča či Ilava v určitom roku vôbec nenavrhli, a teda ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Odmena hlavnému kontrolórovi Sičákovi:

Kontrolór Sičák za svoju prácu v roku 2017 dostával mesačný plat vo výške 2 043 €, ktorý je podľa nášho názoru na mesto Považská Bystrica „veľmi slušný“. Poslanci MsZ mu však opätovne schválili odmenu teraz vo výške 20% z jeho platu. Výška schválenej odmeny predstavuje sumu 4 903 €. Celkovo si tak kontrolór Sičák za predchádzajúci rok 2017 prišiel na sumu cca. 2 452 €/mesačne.

Zaujímavé bolo, keď v interpeláciách poslankyňa Veličová informovala o výške odmeny kontrolóra Sičáka, že je vo výške 4 903 €. Na to zareagoval predkladateľ odmeny poslanec Panák, ktorý uviedol: „Tá suma, ktorú povedala p. Veličová nebola dobre vyrátaná.“

Smutné je, že poslanec a člen mestskej rady Panák ako predkladateľ ani nevedel skutočnú výšku odmeny, ktorú vlastne predkladal.

Porovnanie odmeny hlavného kontrolóra s predchádzajúcimi rokmi:

Odmena kontrolórovi Sičákovi sa každoročne pomaly znižuje. Za rok 2015 to bola odmena 30%, vo výške 6 919,20 €. Za rok 2016 to bola odmena 25%, vo výške 5 934 € a za rok 2017 to bola odmena 20%, vo výške 4 903 €. V prípade, ak by mu poslanci MsZ teraz schválili maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30%, suma by bola až 7 354,80 €.

Verejný tlak pomáha. Ak by sa o odmene kontrolóra nepísalo a občania neboli kritickí, mestská rada by s veľkou pravdepodobnosťou navrhla odmenu vo výške 30%.  

Ako hlasovali poslanci pri odmene za rok 2016 a za rok 2017:

odmena za rok 2016 odmena za rok 2017

V roku 2017 bolo za odmenu 14 poslancov, 6 poslancov bolo proti a 2 poslanci sa zdržali. Poslanci Karas a Kunovský nehlasovali vôbec. Oproti predchádzajúcemu roku teraz v roku 2018 za odmenu zahlasovali už aj poslanci Beranová, Jaroš a Karas.

Poslanci MsZ nám opäť nedovolili vystúpiť:

odmietnutie 28580641_10210887700008426_536629653_o - Copy

V predchádzajúcom roku nám chýbali 2 hlasy, teraz bohužiaľ iba jeden. Mrzí nás, že poslankyňa Veličová, ktorá hlasuje za to, aby občania mohli vystúpiť, bola teraz proti. Informovala nás, že sa pomýlila.

Pozornosť si však zaslúži alibistické konanie poslancov MsZ, ktorí nehlasovali vôbec. Ide o poslancov Drevenáková, Keruľ, Korbašová, Kunovský, Macháč, Martaus, Matušík, Máťoš, Panák, Steiner a Zvak. Ak poslanci nechcú vôbec hlasovať, stačilo by, ak by vytiahli svoje kartičky zo zariadení. Ak by svoje kartičky vytiahli, prítomných poslancov by nebolo 23, ale iba 12 a mohli by sme vystúpiť. Takto umelo/úmyselne navyšujú potrebné kvórum pri hlasovaní.

Vyvstáva tu otázka, prečo nám poslanci bránia vystúpiť? Čoho sa boja? Alebo nechcú, aby občania počuli aj iné argumenty.

 

 

Poslanci budú opäť schvaľovať odmenu Sičákovi

Dňa 1. marca 2018 budú poslanci MsZ rozhodovať o odmene hlavného kontrolóra Sičáka. Už v minulosti sme poukázali na viaceré relevantné informácie ohľadne odmeny kontrolóra mesta.  

1) Odmena hlavného kontrolóra Sičáka za roky 2013-2016:

Odmeny HK za rok 2013-2016

Celková odmena hlavného kontrolóra Sičáka za porovnávacie obdobie schválená poslancami MsZ bola vo výške 23 803 € (viac ako 700 000 Sk). 

2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave:

Odmena 2-page-001 - Copy

Z 18 miest, ktoré sme porovnávali schválilo mesto Považská Bystrica počas troch rokov svojmu kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu vo výške 18 392 €. Predbehla ho už len Bratislava 21 257 €.

Veľké mestá ako Košice (4 295 €), Žilina (4 958 €) alebo Nitra (4 000 €) schválili za tri roky menšiu odmenu svojim kontrolórom, ako Považská Bystrica za jeden rok. Maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% okrem Považskej Bystrice využili len 3 mestá Bratislava, Prešov a Martin. Viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča a Ilava v určitom roku nenavrhli a ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Košice nenavrhli za trojročné porovnávacie obdobie odmenu až 2 krát, mestá Púchov a Bytča nenavrhli žiadnu odmenu za celé tri roky. Mesto Zvolen schválilo každoročne rovnakú výšku odmeny v percentách (10%).

3) Kto je predkladateľom návrhu na odmenu?:

Vo februári 2017 si viceprimátorka Drevenáková ako predkladateľka návrhu na odmenu konrolórovi Sičákovi vypočula kritiku. Okrem iného vtedy uviedla: „Nie je to moja iniciatíva. “ Kto jej to dal/prikázal však neuviedla. Teraz si návrh na odmenu kontrolórovi zobral na starosť poslanec Panák. Navrhnutá výška odmeny je 20%, čo predstavuje sumu vo výške cca. 4 903 €.

poslanecký návrh poslanca Panáka(rozklikni)


Viac informácii nájdete v našich predchádzajúcich článkoch:

1) Názor občana poslancov nezaujíma (rozklikni)
2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave (rozklikni)

 

Zaujímavosti ohľadne súkromných televízií iTV a TV Považie

V článku Súkromné televízie sme vás informovali, koľko financií na mestské/súkromné televízie prispievajú iné mestá. Za roky 2014-2015 naše mesto prispelo na vysielanie súkromných televízií 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Finančné prostriedky, ktoré niektoré mestá prispeli na vysielanie televízie za celý rok, naše mesto zaplatí každej súkromnej spoločnosti približne za 1 mesiac. 

Teraz sa bližšie pozrieme ako súkromné spoločnosti MANÍN PB, s.r.o., ďalej len „televízia iTV“MEDIA COMPANY s.r.o. (predtým ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o.), ďalej len „televízia TV Považie“ získali zmluvy s mestom. Ako televízia iTV získala licenciu v januári 2005 a už v marci 2005 jej poslanci MsZ schválili zmluvu alebo o zvláštnom počítaní pri určení ceny za dielo. Ďalej ako televízia TV Považie získala zmluvu bez toho, aby o tom rozhodli poslanci MsZ, ako exprimátor M. Adame v júni 2009 vypovedal zmluvu, ale v septembri 2009 poslanci MsZ schválili s TV Považím novú zmluvu, alebo ako televízia TV Považie požiadala o navýšenie financí o ďalších 24 000 € ročne.

1) Ako spoločnosť MANÍN PB získala zmluvu s mestom:

a) V marci 2005 poslanci MsZ jednomyseľne schválili zmluvu na vysielanie prvej súkromnej televízie s názvom TV Marika (neskôr iTV). V apríli 2005 mesto Považská Bystrica, zastúpené exprimátorom L. Lackovičom uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou MANÍN PB, s.r.o., v zastúpení D. Krajačičovou.

Zo súčasných poslancov MsZ zmluvu schválili poslanci: Keruľ a Matušík.

Zmluva iTV (TV Marika)(rozklikni)

Cena za vysielanie televízie TV Marika bola dohodnutá od 1. apríla do 31. decembra 2005 na sumu 2 000 000 Sk. Následne od 1. januára 2006 bola sumu za poskytované služby určená na 2 400 000 Sk ročne. Za tri mesiace január, február a marec sa suma za služby zvýšila o 400 000 Sk. Vyvstáva tu otázka, prečo celková suma za dielo nebola určená vo výške 1 600 000 Sk (4 x 3 mesiace, teda 4 x 400 000 SK), ale až na vyššie uvedenú sumu 2 400 000 Sk.

b) Zaujímavé je, že televízia iTV získala licenciu na vysielanie v januári 2005, do predmetu činnosti si „lokálne televízne vysielanie“ zapísala až 10. marca 2005, teda len pár dní pred tým, ako s ňou poslanci MsZ schválili zmluvu (31. marca 2005).

platnosť licencie itv  výpis z orsr

c) Televízii iTV sa však vyššie uvedené peniaze nezdali adekvátne a v novembri 2006, mesiac pred novými voľbami do mestského zastupiteľsťva, poslanci MsZ opäť jednomyseľne schválili dodatok, ktorým sa navýšili finančné prostriedky štvrťročne o ďalších 250 000 Sk.

Zo súčasných poslancov MsZ dodatok schválili poslanci: Keruľ a Matušík.

d) Neskôr sa mesto zastúpené ďalším exprimátorom M. Adamem s televíziou iTV súdilo. Mesto argumentovalo, že išlo len o jednorazové štvrťročné navýšenie, ktoré súviselo najmä s problematikou výstavby diaľnice. Televízia iTV samozrejme uvádzala, že išlo o navýšenie celkovej ceny za dielo až do skončenia platnosti zmluvy. Ročné navýšenie ceny za dielo tak malo predstavovať sumu 1 000 000 Sk (4 x 250 000 Sk). Mesto našťastie súd vo veci dodatku vyhralo, a tak k navýšeniu v ďalších rokoch nedošlo.    

e) Televízia iTV si predĺžila platnosť licencie o ďalších 12 rokov, teda až do roku 2029. Televízia iTV od začiatku poskytovania svojich služieb získala z mestského rozpočtu financie v celkovej výške 1 110 336 € (viac ako 33 000 000 Sk).

love iTV

2) Ako spoločnosť ELEKTRO CENTRUM TV získala zmluvu s mestom:

a) V apríli 2008 bola uzatvorená zmluva medzi mestom Považská Bystrica, v zastúpení exprimátora M. Adameho a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, v zastúpení P. Galoviča. Zaujímavé je, že predmetnú zmluvu neschvalovali vôbec poslanci MsZ.

Cena za dielo bola dohodnutá vo výške 600 000 Sk za švtrťrok, teda 2 400 000 Sk ročne. Ide tak o úplne totožnú sumu ako u televízie iTV. 

zmluva TV Považie č. 1(rozklikni)

Účelom zazmluvnenia televízie TV Považie bolo vraj neobjektívne vysielanie televízie TV Marika. Televízia TV Považie tak mala zabezpečovať objektívnosť informácií. Vyvstáva tu otázka, či je tomu tak aj v súčasnosti.

b) V júni 2009 exprimátor M. Adame zaslal spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV výpoveď z dôvodu „hospodárskej a ekonomickej krízy.“ Výpoveď bola 3-mesačná a platnosť zmluvy skončila 30. septembra 2009. Celkom logický krok. Verejnosť sa podarilo ovplyvniť, zmenilo sa vedenie a mesto predsa nechcelo zbytočne plýtvať financiami a platiť dve súkromné televízie.

c) Avšak v júli 2009, teda mesiac po výpovedi z mesta, poslanci MsZ schválili poslanecký návrh poslanca Matušíka, aby „Mesto predložilo do najbližšieho zastupiteľstva na scvhálenie znenie novej zmluvy medzi mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. – TV Považie a ponechať v platnosti doterajšiu zmluvu do schválenia novej zmluvy.“ Za poslanecký návrh hlasovali poslanci: Belásová, Gregušová, S. Haviar, Janas, Jurčík, Karas, Korbaš, Kubovič, Matušík, Pekár, Petrík a M. Péli. 

hlasovanie č.1(rozklikni)

d) Následne v septembri 2009 poslanci MsZ tak opätovne schválili zmluvu na vysielanie televízie TV Považie. V októbri 2009 bola uzatvorená nová zmluva medzi mestom Považská Bystrica, zastúpeným exprimátorom M. Adamem a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol, s.r.o., v zastúpení P. Galovičom. Cena za dielo bola dohodnutá vo výške 6 300 € mesačne, teda 75 600 € ročne. Oproti predchádzajúcej zmluve došlo k zníženiu financií o cca. 4 tisíc € ročne.

Za uzatvorenie zmluvy boli poslanci: Babušík, Bačík, S. Haviar, Janas, Jurčík, Karásek, Kardoš, Kavecká, Korbaš, Kubovič, Pekár, M. Péli, Strašíková, Štábel a Tomanová. 

hlasovanie č.2(rozklikni)

zmluva TV Považie č. 2(rozklikni)

e) V septembri 2015 poslanci MsZ schválili postúpenie práv a povinnosti zo spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV na MEDIA COMPANY s.r.o. Vyvstáva tu otázka, prečo P. Galovič nepožiadal v zmysle zákona o predĺženie platnosti licencie o ďalších 12 rokov, namiesto toho založil novú spoločnosť MEDIA COMPANY. Proti boli len poslanci Veličová a Péli.

hlasovanie č.3(rozklikni)

f) Televízia TV Považie má platnú licenciu do roku 2027 s možnosťou predĺženia o ďalších 12 rokov. Televízia TV Považie od začiatku poskytovania svojich služieb získala z mestského rozpočtu financie v celkovej výške 818 798 € (viac ako 24 600 000 Sk).

love TV Považie

g) Televízii TV Považie sa však vyššie uvedené peniaze opäť nezdajú adekvátne a v novembri 2017 P. Galovič požiadal o navýšenie ceny za poskytované služby zo sumy 6 300 €/mesačne na sumu 8 300 €/mesačne. Cena za služby by sa tak zvýšila zo 75 600 € na 99 600 €.   

media company

Mesto argumentuje, že zmluva na vysielanie televízie iTV je „nevypovedateľná“. Podľa nášho názoru je nepochopiteľné, prečo mesto nevyvíja tlak na televíziu iTV, aby za financie, ktoré z mesta dostáva, poskytovala adekvátne služby. Namiesto toho platí financie aj ďalšej televízii TV Považie za takmer rovnaký predmet zmluvy. Mesto zaplatilo za služby súkromných spoločností financie vo výške 1 929 134 € (viac ako 58 miliónov Sk). Ide o jasnú ukážku nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami mesta, teda nás všetkých.

Mesto Považská Bystrica porušilo zákon o prístupe k informáciám

Informovanie našich občanov považujeme za dôležité. Občania majú právo byť informovaní nie len o pozitívnych správach, ale aj o tých kritických. Nakoľko poukazujeme na citlivé témy ako predaje pozemkov, konflikty záujmov, verejné súťaže alebo verejné obstarávania, komunikácia s mestským úradom nie je vždy „jednoduchá“. Nám to neprekáža, práve naopak. Utvrdzuje nás to v tom, že mesto v médiách propaguje len to, čo mu vyhovuje, ale kritické informácie by si rado nechalo pre seba. 

1) Nájomníci, o ktorých sme vás informovali na základe podkladov z mesta:

V článku Predaj mestských budov sme vás okrem iného informovali aj o budove PX Centra na SNP, ktorá bola predmetom verejnej súťaže a o nájomných zmluvách k tejto budove.  

Doterajší nájomníci:

-Nájomník č. 1 V. Gardiánová, mala v nájme miestnosť o výmere 15,6 m² a nájomné bolo vo výške 833 €/rok.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o., mal v nájme miesto inštalácie internetových antén (teda žiadny priestor) a nájomné bolo za prvý rok vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).  

2) Aká bola skutočnosť?:

Zaujímavé bolo naše zistenie, že mesto má k dispozícii viacero nájomných zmlúv. Nakoľko sme sa domnievali, že nám mesto nesprístupnilo všetky platné nájomné zmluvy k budove PX Centra, obrátili sme sa na okresnú prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu MsÚ.

Vyjadrenie prokuratúry: „Bolo zistené pochybenie v príprave neúplných podkladov k žiadosti, v dôsledku čoho neboli žiadateľovi zaslané dve z troch aktuálne platných nájomných zmlúv. Uvedeným postupom došlo k porušeniu práva žiadateľa na prístup k informáciám o činnosti mesta, nakoľko nebol daný žiadny zo zákonom stanovených dôvodov na odmietnutie ich poskytnutia.“

upozornenie prokurátora (rozklikni)

upovedomenie o vybavení podnetu(rozklikni)

Skutoční nájomníci:

-Nájomník č. 1 A. Chalmovianska, (a nie V. Gardianová) mala v nájme miestnosť o výmere 11,6 m² a nájomné bolo vo výške 18 000 Sk/rok. Neskôr sa nájomné zvýšilo na sumu 20 301 Sk/rok. V roku 2008 sa nájomné za výmeru 11,6 m² opäť zvýšilo na 710,88 €/rok a okrem toho získala ďalší priestor o výmere 27 m², za sumu 1 416,05 €/ rok. Celkovo teda mala v nájme 38,6 m² vo výške 2 126,93 €/rok, čo predstavuje 177 € mesačne.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o., mal v nájme miesto inštalácie internetových antén (žiadny priestor v m²), výška nájomného za prvý rok bola vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).
-Nájomník č. 3 Slovak Telekom a.s., mal v nájme dve miestnosti o celkovej výmere 27,35 m² a nájomné bolo určené vo výške 21 340 Sk/rok. Neskôr v roku 2008 sa nájomné oproti A. Chalmovianskej nezvýšilo, ale ostalo rovnaké 708,36 €/rok. V zmluve je uvedené: „Nájomca od prenajímateľa neodoberá žiadne energie, ani služby spojené s predmetom nájmu.“

Okrem doplnenia zmlúv je potrebné opraviť aj ďalšiu informáciu: „Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², je prenajatá plocha len o výmere 15,6 m² (3%)?“

Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², bola prenajatá plocha len o výmere 65,95 m² (cca. 13%).

vyjadrenie mestkého úradu(rozklikni)

Ospravedlnenie zo strany mestského úradu sme samozrejme akceptovali. Ako sa hovorí: „Mýliť sa je ľudské.“ Vyvstáva tu však otázka, či mesto aj v iných prípadoch sprístupnilo všetky dokumenty/informácie, ktoré malo. Ako občan nemáte odkiaľ vedieť, či vám mesto sprístupnilo všetky požadované informácie alebo niektoré zatajilo.

3) Ako to napokon s budovou PX Centra dopadlo?:

K budove PX Centra prišla jediná ponuka, ktorú dal Peter Húdek z Udiče vo výške 116 000 €. Budovu chce využiť: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Výška ponuky predstavovala cca. 34 % zo znaleckého posudku. Ponuka bola podľa nášho názoru nízka a dúfali sme,  že poslanci MsZ budovu nepredajú.

Vyjadrenie primátora Janasa na MsZ:

Hoci primátor Janas disponoval podkladmi, že prišli ďalšie ponuky na odkúpenie mestského majetku, tieto ponuky na novembrovom rokovaní poslancom MsZ nesprístupnil ani v materiálnej podobe, ani emailom. O ponukách informoval iba ústne, pričom ohľadne novej ponuky k budove PX Centra neuviedol názov spoločnosti, ale len výšku ponuky. Poslanci MsZ tak nemali žiadne materiály k dispozícii. Informácie si museli zapamätať, resp. rýchlo zapísať.

Okrem ponuky Petra Húdeka vo výške 116 000 €, tak k budove PX Centra prišla ďalšia ponuka po skončení verejnej súťaže vo výške 148 000 € od spoločnosti MONT, s.r.o., v zastúpení Tibor Moravík. Výška ponuky predstavovala cca. 44 % zo znaleckého posudku. Budovu chcel využiť: „Na podnikateľské činnosti.“

ponuka spoločnosti MONT, s.r.o.(rozklikni)

Rokovanie poslancov MsZ ohľadne budovy PX Centra:

 

hlasovanie

Hoci sa našli poslanci, ktorí boli za predaj budovy ako Beranová, Drevenáková, Jaroš, Matušík, Sopčák (po hlasovaní informoval, že sa pomýlil) a Zvak, sme radi, že predaj budovy PX Centra poslanci MsZ napokon neschválili.

Podľa nášho názoru nastavenie súťažných podmienok pri predaji mestského majetku tak, že cena nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je len informatívna (nezáväzná), považujeme za veľmi zlé riešenie. V takom prípade nemôže byť nikto prekvapený, že ponuky za jednotlivé nehnuteľnosti boli vo výške 1/3 alebo 1/2 skutočnej ceny nehnuteľnosti. Mesto malo určit záväznú výšku ceny pri každej nehnuteľnosti, minimálne vo výške napríklad 2/3 z ceny určenej znaleckým posudkom, pod ktorú jednotlivé ponuky nemohli ísť.

Prekvapujúca zmena poslancov pri hlasovani spoločnosti HANT BA

Predmetom rokovania na novembrovom a decembrovom MsZ bol aj predaj pozemkov spoločnosti HANT BA. Dočítate sa, že predaj pozemkov spoločnosti prvýkrát neprešiel, vyjadrenia poslancov MsZ a primátora Janasa, ale aj to, ktorí poslanci MsZ neskôr zmenili svoj názor.  

1) Predaj mestských pozemkov spoločnosti HANT BA, a.s.:

O odkúpenie mestských pozemkov na sídlisku Hliny požiadala spoločnosť HANT BA, z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre návštevníkov budovy HANT, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Premetom predaja boli dva pozemky o celkovej výmere 105 m² (79 m² + 26 m²), pričom podľa znaleckého posudku bola cena stanovená vo výške 4 141,05 €.

2) Stanoviská jednotlivých orgánov:

stanoviská orgánov

Viaceré orgány vyjadrili kladné stanovisko k obidvom alternatívam- nájom alebo predaj pozemkov. Stanovisko komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo však chýbalo. Z mestskej rady už ide odporúčanie iba na predaj.

prevod nehnuteľného majetku HANT BA a.s.  (rozklikni)

3) Priebeh rokovania MsZ zo dňa 30.11.2017:


Primátor Janas uviedol: „Áno, a potom následne komisia jedna nemá výhrady k jednej veci, komisia druhá k druhej veci.“   

Nerozumieme, o akých komisiach primátor Janas opieral svoje tvrdenia. Po 1) komisia pre financovanie bola neuznášaniaschopná, takže žiadne výhrady mať nemohla. Po 2) komisia pre dopravu, ako informovala poslankyňa Veličova riadne zasadala a vyjadrila svoje stanovisko za dlhodobý prenájom, nie za predaj. Avšak stanovisko tejto komisia v materiáloch prekvapujúco chýbalo. Otázne je, prečo mesto práve toto vyjadrenie komisie pre dopravu poslancom MsZ nesprístupnilo. 

Poslanci MsZ najskôr hlasovali za určenie spôsobu predaja, ak by to schválili, následne by sa pristúpilo k hlasovaniu za predaj pozemkov. Za určenie spôsobu bolo len 14 poslancov. Nakoľko išlo o osobitný zreteľ, za návrh musela byť 3/5 väčšina poslancov, teda 15 poslancov. Takže chýbal jediný hlas. Predmetný bod nebol schválený.

hlasovanie 1

4) Priebeh rokovania decembrového MsZ zo dňa 15.12.2017:


poslanecký návrh poslanca Sopčáka 1
(rozklikni)

Ako ste si mohli všimnúť, o dva týždne neskôr, kedy predaj pozemkov spoločnosti HANT BA neprešiel, poslanec Sopčák predložil vlastný poslanecký návrh, ktorý sa týkal opäť pozemkov pre spoločnosť HANT BA. Návrh poslanca Sopčáka na rozdiel od pôvodného, neobsahoval prevod, ale iba určenie spôsobu prevodu. Teda o predaji pozemkov sa bude definitívne rozhodovať až na ďalšiom MsZ. Prečo návrh poslanca Sopčáka neobsahoval rovno aj predaj nevieme.   

Okrem toho, v návrhu poslanca Sopčáka sa už náchaza aj vyjadrenie komisie pre dopravu: „Komisia súhlasi s dlhodobým prenájmom pozemku s podmienkou umožnenia parkovania pre verejnosť od 18:00 h.“ Názor si urobte sami.

Napriek tomu, že v novom návrhu poslanca Sopčáka išlo len o určenie spôsobu prevodu a nič podstatné sa v ňom nezmenilo (o určení spôsobu prevodu hlasovali poslanci MsZ už v pôvodnom návrhu, ktorý neprešiel), viacerí poslanci MsZ, ktorí sa v pôvodnom hlasovaní zdržali, teraz svoj názor zmenili a zahlasovali v prospech spoločnosti HANT BA: Holák, F. Martaus, Pospíšilová, Puček a Sopčák. Otázne je, čo presvedčilo najmä poslanca Sopčáka, ktorý v pôvodnom hlasovaní paradoxne nehlasoval vôbec. Bod o určenie spôsobu prevodu bol schválený.   

hlasovanie 2

Uvidíme ako to bude najmä s parkovaním pre obyvateľov vo večerných hodinách. Nové parkovacie miesta by mali byť občanom sprístupnené po 18:00 hod. Spoločnosť HANT BA disponuje vlastným parkoviskom vzadu za budovou s rampou a parkoviskom pred budovou, ktoré však vo večerných hodinách verejnosti nesprístupnila. Osadila tu značku zákaz parkovania od 22-06 s upozornením o možnom odtiahnutí auta.

zákaz parkovania

Viaceré autá, ktoré parkujú v okolí, patria práve k budove HANT (nájomcovia, návštevníci alebo iné subjekty) ako napríklad tri motorové vozidla TV Považia. Často ide o autá s evidenčnými číslami BL, TT, ZA, PD a pod.

autá tv považie

Chodník, ktorý celé roky slúžil obyvateľom a návštevníkom budovy, je zakreslený čiarami ako parkovacie miesta. Ako obyvatelia musíme kľučkovať alebo chodiť okolo. Niekedy autá parkujú dokonca celé na chodníku.

IMG_5634 IMG_5635 IMG_5651

Poslanec Sopčák: „Môžno sa vyjadrí môj kolega doktor Steiner. Tam prebieha ďalšie rokovanie nad rámec, ešte okrem opravy tohto veľkého parkoviska, ktoré patrí mestu. Aj príslušné schodisko, ktoré tiež patrí mestu, bude pravdepodobne opravené.“

Vyvstáva tu otázka, o čom všetkom chodia poslanci Sopčák a Steiner rokovať do spoločnosti HANT BA.

Na schodisko sme sa boli preto opýtať na mestský úrad, kde nás informovali, že momentálne zadali na opravu uvoľnený schod. Druhé schodisko, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti AB Hliny s.r.o., však tiež nie je moc udržiavané. Najmä teraz počas zimných dní, nebolo poriadne ohrnuté, sneh bol nahádzaný na jednu stranu, kde sú zhodou okolností „koľajnice so železa“, po ktorých možu napríklad cyklisti vytlačiť svoj bycikel, alebo mamičky svoj kočiar. No v takomto prípade sú najmä mamičky odkázané na pomoc iných alebo to musia obchádzať pokiaľ tam nie je zase zaparkované auto.   

schody 1  schody 2

Podľa nášho názoru by mesto a poslanci MsZ nemali predávať mestské pozemky súkromným podnikateľom za účelom vybudovania parkovacích miest, ale mali by schvaľovať dlhodobé prenájmy takýchto pozemkov, napríklad na 20 rokov. Podnikateľovi sa investícia vráti a mesto pozemky nestratí. Ak sa v predajoch mestských pozemkov bude pokračovať, onedlho mestu a nám občanom, najmä v centre mesta, nezostanú žiadne pozemky.

Na záver treba uviesť, že je smutné, ak mesto, ktoré už viackrát uviedlo, napríklad v rozpočte „rekonštrukciu parkoviska na Hlinách“, ku dnešnému dňu na rekonštrukciu finančné prostriedky nenašlo a jeho úlohu by mala nahradiť súkromná spoločnosť. 

Súkromné televízie platené z mestského rozpočtu

V článku Považskobystrické novinky sme Vás okrem iného informovali o ich hospodárení, ďalej že v porovnávacom období v rokoch 2010-2015 dosiahli celkovú stratu vo výške – 243 833 € (viac ako 7 miliónov Sk), alebo že redakčná rada PB noviniek by mala predkladať MsZ správu o činnosti raz ročne, ale nedodržuje to.

Teraz sa podrobnejšie pozrieme na miestne súkromné televízie: TV PovažieiTV (TV Marika), ktoré sú platené z mestského rozpočtu.

1) Výška finančných prostriedkov vyplatená súkromným televíziam:

výdavky

Mesto za roky 2010-2016 zaplatilo súkromným spoločnostiam z mestského rozpočtu sumu vo výške 1 086 856 € (viac ako 32 miliónov Sk).  

Preto je smutné, keď vystúpi občan na MsZ a poukáže, že v Orlovom nemajú kultúrny dom, resp. priestor na spoločenské akcie a primátor Janas argumentuje, že na to nie sú finančné prostriedky. Občan uviedol: „Ja som to počúval ešte ako malý chlapec, že sa to predalo. A bohužiaľ, už to počúva aj moja vnučka. My za to nemôžeme.“ Primátor zareagoval: „To je jedno, že to počúvate 10-15 rokov, budete to počúvať istotne aj ďalšie roky. Vám povedia, že Vám nedajú na to peniaze.“

skrátená diskusia občana s primátorom(rozklikni)

2) Prečo sú súkromné televízie dotované z mestského rozpočtu?:

Skutočnosť, že PB novinky sú financované z rozpočtu mesta, nakoľko sú mestské, je pochopiteľné. Hoci k ním stále máme viaceré výhrady:

-neobjektívnosť,
-hlasná trúba vyvolených,
-neinformovanie občanov o viacerých dôležitých témach ako o druhej najväčšej odmene pre hlavného kontrolóra po Bratislave, o viac ako 3 násobne predraženom propagačnom materiáli, o konfliktoch záujmov poslancov MsZ a iné.

Vyvstáva tu otázka, prečo je tomu tak aj u súkromných spoločnostiach, v ktorých mesto nemá žiadny podiel? Na čo sú nám dve súkromné televízie, ktoré majú takmer rovnaký predmet zmluvy? Svoje podnikanie by mali znášať na svoje vlastné náklady. Okrem toho si treba uvedomiť, že ide o súkromné spoločnosti, ktoré okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, majú ďalšie finančné prostriedky napríklad z inzercie, predaja tovaru a služieb, podnikateľských reklám a pod. Podľa nášho názoru, ak súkromné spoločnosti chceli, aby mesto financovalo časť ich nákladov na podnikanie, mali dať mestu za tieto finančné prostriedky zodpovedajúci podiel vo svojich spoločnostiach.

3) Účtovné závierky zverejnené na webovej stránke www.registeruz.sk:

Spoločnosť ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. (TV Považie), IČO: 36 330 710, ktorej jediným spoločníkom v tom čase bol P. Galovič, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 79 532 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 75 600 €/rok (63 000 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v neuveriteľnom pomere až 79%. Vyššie uvedená spoločnosť dokonca hospodárila so stratou – 9 468 € (po zdanení). Vyvstáva tu otázka či ide naozaj o súkromnú spoločnosť?

účtovná zavierka ELEKTRO CENTRUM TV za rok 2014 (rozklikni)

Spoločnosť Manín PB, s.r.o. (iTV), IČO: 36 335 789, ktorej spoločníkmi sú M. KonečnýI. Holíková, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 222 361 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 79 665 €/rok (66 387,50 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v pomere 30%. Vyššie uvedená spoločnosť hospodárila so ziskom 4 553 € (po zdanení).

účtovná zavierka Manin PB za rok 2014(rozklikni)

Televízia TV Považie vysiela prostredníctvom Kates, Magio, Pegonet v digitálnej kvalite. V iných káblovkách ako Orange či Skylink nie je k dispozícii.

Televízia iTV vysiela prostredníctvom Satro a Kates v analógovej kvalite. V iných káblovkách ako Pegonet, Magio, Orange alebo Skylink nie je k dispozícii.

4) Porovnanie iných miest, ktoré využívajú služby televízie:

Porovnanie s inými mestami-page-001

Mestá ako Košice a Zvolen za roky 2014-2015 nevynaložili zo svojich rozpočtov na televízie žiadne finančné prostriedky. Mestskú televíziu so 100 % podielom majú mestá Trnava, Martin, Poprad, ale aj mestá ako Michalovce, Nové Zámky či Spišská Nová Ves.

Zaujímavá je spoločná spolupráca viacerých miest ohľadne spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o, v ktorej každé mesto Prievidza, Handlová, BojniceLehota pod Vtáčnikom vlastní 12,5 % podiel.

výpis z orsr.sk

Mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie 5 násobne viac ako mesto Banská Bystrica, 11 násobne viac ako mesto Prešov, 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Z porovnávaných miest, mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie druhé najväčšie finančné prostriedky po meste Bratislava.

Finančné prostriedky, ktoré vynaložili niektoré mestá za celý rok ako Nitra (6 720 €/rok 2014) alebo Trenčín (6 792 €/rok 2015), vynaložilo mesto Považská Bystrica približne za 1 mesiac v každej televízií (6 300 €/TV Považie, 6 639 €/iTV). 

Mesto Považská Bystrica dokonca vynaložilo väčšie finančné prostriedky ako mestá Trnava, Martin, Poprad, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie. Vyššie finančné prostriedky ako mesto Považská Bystrica vynaložili okrem Bratislavy mestá Nové ZámkySpišská Nová Ves, ktoré však majú svoje vlastné mestské spoločnosti.

Treba si však uvedomiť, že mestá, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie platia viacero nákladov ako dane, odvody, zamestnancov a iné náklady, ale majú aj výnosy z podnikateľskej činnosti, a preto časť vynaložených finančných prostriedkov sa im vráti, tak ako sme o tom informovali pri PB novinkách. Mestu Považská Bystrica sa bohužiaľ vynaložené finančné prostriedky na súkromné televízie nikdy nevrátia.

Nepáči sa nám, že si občania nemôžu pozrieť MsZ online. Rovnako sa nám nepáči skutočnosť, že záznam MsZ nie je sprístupnený na webovej stránke mesta, ale iba na “cudzích” webových stránkach www.i-televizia.sk (iba súhrnná správa) alebo www.tvpovazie.sk (celý záznam a aj archív).

Len na porovnanie záznamy MsZ majú na svojej webovej stránke mestá ako Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín či Prievidza. Webovú stránku www.youtube.com využívajú mestá ako Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen dokonca Senica, Ilava či Trenčianske Teplice.  

4) Celkové výdavky na všetky média z rozpoču mesta:

Untitled 2

Mesto Považská Bystrica na média za obdobie 6 rokov vynaložilo finančné prostriedky z rozpočtu v celkovej výške 1 640 987 € (teda viac ako 49 miliónov Sk). Okrem toho si mesto Považská Bystrica platí aj inzerciu v spoločnosti Petit Press a.s. (ECHO a MY Noviny stredného Považia), pri čom len za rok 2017 išlo o finančné prostriedky vo výške ďalších 5 280 €. Takto vyzerá hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta?

Podľa nášho subjektívneho názoru nejde o účelne vynaložené finančné prostriedky, vzhľadom na iné potreby, ktoré občania mesta potrebujú oveľa viac. Sme za zrušenie uzatvorených zmlúv s vyššie uvedenými súkromnými spoločnosťami.

Súťaž na predaj budovy Verejné WC

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o troch verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz sa bližšie pozrieme na poslednú verejnú súťaž budovy Verejné WC na Strede, pri ktorej jedinej mesto využilo elektronickú aukciu.

1) Verejná súťaž na budovu Verejné WC v roku 2011:

V októbri 2011 MsZ zrušilo uznesením verejnú súťaž na predaj budovy Verejné WC, nakoľko neprišla žiadna ponuka. Keďže o budovu nebol záujem, na tom istom zasadnutí MsZ schválilo verejnú súťaž teraz už na prenájom budovy Verejné WC. V decembri 2011 MsZ schválilo uznesením výsledok verejnej súťaže na prenájom budovy Verejné WC, do ktorej sa prihlásil jediný uchádzač, a to spoločnosť A- ARCHA, s.r.o.

hlasovanie poslancov MsZ

Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu 4082011 so spoločnosťou A – ARCHA, v zastúpení M. Nemčíkom. Zmluva bola uzatvorená na dobu 10 rokov. „Nehnuteľnosť bola daná do nájmu s podmienkou zachovania účelu doterajšieho využívania predmetnej stavby – prevádzkovania WC v rozsahu najmenej 1/3 výmery.“ Celkové nájomné bolo dohodnuté vo výške 3 140 €/rok. Mesačné nájomné tak predstavuje sumu 262 €, čo považujeme za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.

Nižšie nájomné bolo dohodnuté pre záväzok poskytovať službu WC verejnosti. Na druhej strane je otázne, koľko ľudí to aj využívalo, a či o tom vôbec vedeli. Oznam z boku na budove za sklom, kadiaľ nikto nechodí, hovorí samo za seba. Len na porovnanie, nájomníci v Dome služieb, kde občania minimálne rovnako, ak nie častejšie využívajú WC, platia mesačné nájomné vo výške 6 € (+ energie)/1 m², čo je cca. 3 násobne viac oproti budove Verejné WC 2,13 €/1m².

kvetinárstvo 1fotka

Nepáči sa nám, že mesto vyhlásilo najskôr súťaž o nájom budovy a približne 4 roky pred skončením nájomnej zmluvy sa rozhodne budovu predať (platnosť nájomnej zmluvy je do decembra 2021). Podľa nášho názoru ide zo strany mesta o neseriózny prístup. Spoločnosť A – ARCHA zaplatila nájom za 10 rokov dopredu v celkovej výške 31 400 €.

2) Ponuky, ktoré prišli mestu na odkúpenie budovy Verejné WC:

Mesto v súťažných podkladoch ohľadne predaja budovy uviedlo, že v minulosti prišli viaceré žiadostí o odkúpenie budovy. Na meste sme sa preto informovali, kto mal o budovu záujem:

a) 28.09.2016 A- ARCHA, s.r.o., so sídlom Dom služieb, Stred 39.
b) 14.11.2016 Spoločnosť AM DENTAL, s.r.o., sídlom Centrum 29/34.
c) 16.12.2016 Pavol Slamka – Pieta, so sídlom Stred (Dom služieb) 39.

Na odkúpenie budovy teda prišli tri ponúky, na základe ktorých sa mesto rozhodlo budovu Verejné WC predať. Vyvstáva tu otázka, ak o nejakú ďalšiu budovu prejavý záujem iný subjekt, pristúpi mesto znova k jej predaju? Ktoré nehnuteľnosti mesto považuje za strategické, a ktoré nie?  

A – ArchaPavol Slamka-Pieta sú miestni podnikatelia, ktorí si navzájom konkurujú. Obidvaja totiž poskytujú identické služby, dokonca sídlia v rovnakej budove. To, že obidvaja majú o túto budovu záujem sa už dlhšie hovorilo. Je veľká škoda, že mesto ustupuje záujmom podnikateľov a predáva budovu, ktorá je perspektívna, rentabilná a má veľmi dobrú polohu. Podľa nášho názoru by si mesto budovu malo nechať. Vyvstáva tu otázka, či mesto nepredáva budovy len pre to, že finančná situácia napokon nie je taká „ružová“, ako to mesto verejnosti navonok propaguje.

aarcha

slamka

3) Obchodná verejná súťaž na predaj budovy Verejné WC:

Budova Verejné WC, Stred, s celkovou výmerou 170 m² (budova 123 m² + pozemok 47 m²). Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 109 000 €.

kvetinárstvo

Využitie Kvetinárstvo Stred

Na budovu prišlo až 5 ponúk.

Členovia komisie: poslanci Kunovský – predseda, Veličova, Zvak, Macháč, F. Martaus, A. Martaus – prednosta MsÚ, Hamár – vedúci kancelárie primátora.

a) Prvá ponuka prišla 31.07.2017 o 13:25 hod. Ponuku dala spoločnosť IB INVEST s.r.o., so sídlom Krížna 337/4-9, Považská Bystrica, vo výške 109 000 €. Budovu plánuje využiť: „Ako firma v rámci našich podnikateľských aktivít (živností) ako predajné priestory predajne kvetinárstva a kancelárske priestory firmy.“

Od februára 2017, teda približne 4 mesiace pred vyhlásením súťaže (14.06.2017), spoločnosť získava a výlučným vlastníkom sa stáva I. Bysterský. Ná základe webovej stránky www.finstat.sk má spoločnosť nedoplatky vo výške cca. 1 751 €.

24

3

b) Druhá ponuka prišla presne v rovnaký čas ako prvá ponuka 31.07.2017 o 13:25 hod. Ponuku dala spoločnosť DEFENDER s.r.o., so sídlom Podvažie 204, Považská Bystrica, rovnako vo výške 109 000 €. Jediným spoločníkom je J. Špániková a konateľom P. Čupka. Budovu plánuje využiť: „Ako firma v rámci našich podnikateľských aktivít (živností) ako kancelárske priestory realitnej kancelárie.“

Spoločnosť DEFENDER za posledné tri hospodárske roky 2014-2016 vykazuje opätovnú stratu.

cupka

P. Čupka je konateľom aj v ďalšej spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., so sídlom v Žiline. Spoločníkmi sú V. Ježík a cyperská spoločnosť LABCETNRUM LC LIMITED. Táto spoločnosť má za rok 2016 oproti predchádzajúcej DEFENDER tržby vo výške viac ako 14 590 000 € (takmer 440 miliónov SK).

cupka2

c) Tretia ponuka prišla 01.08.2017 o 10:06 hod. Ponuku dala spoločnosť A- ARCHA s.r.o., so sídlom Dom služieb Stred 39, Považská Bystrica, vo výške 109 010 €.  Budovu plánuje využiť: plán využitia spoločnosťou A-ARCHA

d) Štvrtá ponuka prišla 02.08.2017 o 7:30 hod. (uzávierka ponúk bola do 02.08.2017 12:30 hod). Ponuku dal Vladimír Porubský z Nových Zámkov, vo výške 110 000 €. Budovu plánuje využiť: „V súlade so záväznými regulatívmi Územného plánu Mesta Považská Bystrica – prevádzkovanie obchodnej jednotky.“

e) Piata ponuka prišla 02.08.2017 o 9:08 hod. Ponuku dal Pavol Slamka-Pieta, so sídlom Dom služieb Stred 39, Považská Bystrica, vo výške 109 000 €. Budovu plánuje využiť: „V rámci svojich podnikateľských aktivít (živností) ako predajné (predajňa kvetinárstva) a kancelárske priestory firmy Slamka Pavol – Pieta.“

4) Elektronická aukcia:

Prvé kolo sa uskutočnilo dňa 24.08.2017. Do aukcie sa prihásili len traja uchádzači: A-ARCHA, Vladimír Porubský a Pavol Slamka-Pieta. Vstupnou cenou do aukcie bola najvyššia ponuka z uchádzačov (Vladimír Porubský vo výške 110 000 €). Spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa do aukcie vôbec nezapojili. Jedinú ponuku v aukci dala spoločnosť A-ARCHA, ktorá navýšila vstupnú cenu len o 100 €. Najvyššia ponuka po skončení aukcie za budovu Verejné WC teda bola vo výške 110 100 €. V súťažných podmienkach však bolo uvedené, že cenu možno navýšiť min. o 1 000 € (nie o 100 €), preto bola aukcia zrušená.

Protokol č. 1

Druhé kolo sa uskutočnilo dňa 31.08.2017. Do aukcie sa opäť príhlasili rovnakí uchádzači: A-ARCHA, Vladimír Porubský a Pavol Slamka-Pieta. Vstupná cena zostala vo výške 110 000 €. Spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa do aukcie opäť nezapojili. Jedinú ponuku do aukcie dala opäť spoločnosť A-ARCHA, ktorá tentokrát navýšila vstupnú cenu už o 1 000 € a splnila tak podmienky. Najvyššia ponuka po skončení aukcie za budovu Verejné WC je vo výške 111 000 €.

Protokol č. 2

Zaujímavé je, že spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa ani raz do aukcie nezapojili. Pavol Slamka-Pieta a Vladimír Porubský zase nedali ani v jednej aukci žiadnu ponuku. Títo uchádzači boli ochotní za budovu zaplatiť 109 000 € (resp. 110 000 €) ale 111 000 € už nie? Vyvstáva tu otázka, či vyššie uvedené spoločnosti neboli len uchádzačmi, ktorí v skutočnosti nemali záujem zvíťaziť.

O tom, či sa napokon budova Verejné WC predá/nepredá spoločnosti A-ARCHA rozhodnú poslanci MsZ.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Rekonštrukcia zimného štadióna

Na zimnom štadióne v našom meste nedávno prebehla „Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica“ (ďalej len zákazka). Pozreli sme sa bližšie na verejné obstarávanie, ktoré mu predchádzalo. Dozviete sa, že obstarávaní napokon prebehlo viacero, aké boli súťažné podmienky, ktorí uchádzači mali záujem, že komisia 2 krát zrušila súťaž, ale aj to, kto napokon zákazku získal.

Zároveň treba poukázať na prístup konateľa mestskej spoločnosti MŠK a poslanca Kuboviča, ktorý nám sprístupnil v krátkom čase všetky dokumenty, dokonca zabezpečil aj prítomnosť osoby zodpovednej za spracovanie verejného obstarávania.

1) Prvé verejné obstarávanie:

Dňa 29.11.2016 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk potencionálnych uchádzačov bola stanovená do 28.12.2016. Avšak sedem dní pred uplynutím lehoty (21.12.2016) došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk do 10.01.2017. Predpokladaná hodnota zákazky bola 279 784 € bez DPH.

Súťažné podmienky:

-Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov.
-Celková hodnota uskutočnených stavebných prác min. 200 000,00 EUR bez DPH. Pričom min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác rovnakého charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, bola v hodnote min. 100 000,00 EUR bez DPH.

Platobné podmienky ceny za dielo:

Spoločnosť MŠK neposkytuje preddavky. Cenu za dielo sa MŠK zaväzuje uhradiť v šestnástich štvrťročných platbách. Výška každej štvrťročnej platby predstavuje 6,25% z celkovej ceny diela. Prvá štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.03.2018. Každá ďalšia štvrťročná platba sa stane splatnou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí troch kalendárnych mesiacov odo dňa splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej platby pričom posledná štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.12.2021.

pôvodné platobné podmienky

Zaujímavosti:

Potencionálny uchádzač poukazuje, že niektoré veci v rámci tejto súťaže už boli vykonané ešte v predchádzajúcej rekonštrukcií z roku 2014. MŠK reaguje, že uvedené veci odstránila a predpokladanú hodnotu zákazky z 279 784 € znížila na 250 000 € bez DPH. Ďalší potencionálny uchádzač poukazuje na inú vec, ktorá bola rovnako vykonaná už v súvislosti s prvou rekonštrukciou v roku 2014.

Otázka č. 2Otázka č. 4

Členmi komisie boli: poslanci Jaroš, Matušík, Zvak, za MŠK M. Bubák, prezident HK 95 Považská Bystrica M. Kraus a bez práva vyhodnocovať aj Páleníková (zodpovedná osoba za verejné obstarávanie). Súťažné podklady si vyžiadlo až 8 uchádzačov.

102017 142

Ponuku však dala len jedna spoločnosť PRIMACHLAD s.r.o., so sídlom v Prešove. Hoci PRIMACHLAD splnil podmienky, dňa 08.02.2017 komisia zrušila súťaž: nakoľko sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, a to predloženie jednej ponuky, na základe čoho komisia nemá možnosť vybrať uchádzača na základe kritéria najnižšej ceny.

Zrušenie obstarávania č. 1

Otázne zostáva, či cieľom nebolo, aby zákazku získala iná „konkrétna spoločnosť“. Každopádne kvitujeme, že spoločnosť MŠK využila inštitút zrušenia súťaže, nakoľko dostala len jednu ponuku. Naopak, ako sme už viackrát poukázali, mestu vôbec neprekáža, ak mu príde len jedna ponuka, a teda uchádzač súťaží/nesúťaží sám so sebou.

2) Druhé verejné obstarávanie:

Dňa 28.02.2017 bola zverejnená druhá výzva na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk potencionálnych uchádzačov bola stanovená do 24.03.2017. Predpokladaná hodnota zákazky zostala rovnaká 250 000 € bez DPH.

Zmena súťažných podmienok:

-Znížila sa celková hodnota uskutočnených stavebných prác z 200 000 € na sumu min. 150 000,00 EUR bez DPH.
-Zároveň sa znížila aj suma vyžadovaná na preukázanie 1 zákazky zo 100 000 € na sumu min. 50 000,00 EUR bez DPH.

Zmena platobných podmienok ceny za dielo:

Za najväčšiu zmenu druhého obstarávania možno považovať zmenu platobných podmienok. Cenu za dielo sa MŠK zaväzuje uhradiť už nie v šestnástich, ale trinástich štvrťročných platbách. Prvá platba z celkovej ceny diela bude vo výške 50 000 € a stane sa splatnou po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 30 kalendárnych dní. Celková cena diela ponížená o prvú platbu bude uhradená v dvanástich štvrťročných platbách. Výška každej štvrťročnej platby predstavuje nie 6,25%, ale 8,33%  z celkovej ceny diela poníženej o 50 000 €. Prvá štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.03.2018. Každá ďalšia štvrťročná platba sa stane splatnou k poslednému dňu v kaledárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí troch kalendárnych mesiacov odo dňa splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej platby pričom posledná štvrťročná platba sa stane splatnou nie dňa 31.12.2021, ale dňa 31.12.2020.

upravené platobné podmienky

Prekvapujúco si v tomto prípade súťažné podklady nevyžiadalo 8 uchádzačov, ale iba jeden uchádzač, a to opäť PRIMACHLAD. Ponuku však už nedala ani spoločnosť PRIMACHLAD. Dňa 30.03.2017 komisia opäť zrušila súťaž, nakoľko MŠK nedostala ani jednu ponuku.

Zrušenie obstarávania č. 2

3) Priame rokovacie konanie s vybratými uchádzačmi bez zverejnenia:

Nakoľko predchádzajúce obstarávania dopadli tak ako dopadli, v apríli 2017 spoločnosť MŠK oslovila 3 konkrétnych uchádzačov z nášho mesta a to:

a) Ing. Anton Políček, so sídlom Prečín 269, živnostník. Ponuka vo výške 333 247,50 €.

Ponuka anton_policek

b) HBH, a.s., so sídlom Robotnícka 286. Predstavenstvo tvoria: J. Remenec, I. Strempek, P. Zlatoš, Ľ. Kvaššay a J. Bartovičová. Dozornú radu tvoria: J. Baroš, J. Zemančík a J. Mazúch. Ponuka vo výške 335 967,79 €.

Ponuka h_b_h

c) AKTIV PRO, s.r.o., so sádlom M.R.Štefánika 157/54. Spoločníkmi a zároveň konateľmi sú M. Žilinčík a M. Gabko. Ponuka vo výške 306 887,32 €.

Ponuka aktiv_pro

Porovnanie cenových ponúk:

porovnanie

Ako si môžete všimnúť cenové ponuky sú niekedy veľmi podobné, hlavne medzi Ing. Anton Políček a HBH. Inokedy zase dosť rozdielne medzi AKTIV PRO a ostatnými uchádzačmi. Napríklad položka „presun hmôt pre pozemné komunikácie, betónový kryt“ vyšla Ing. Antona Políčka na sumu 16 106,52 €, zatiaľ čo spoločnosť AKTIV PRO iba na 1296,76 €, teda viac ako 12 násobne menej. Ďalšia položka „HSV celkom“ vyšla spoločnosť AKTIV PRO o cca. 33% lacnejšie oproti ponuke Ing. Antona Políčka. Naopak položka „Izoláce proti vode a vlhkosti“ vyšla Ing. Antona Políčka o cca. 40% lacnejšie oproti spoločnosti AKTIV PRO. Okrem toho, cenová ponuka spoločnosti AKTIV PRO pred uzatvorením zmluvy je v jednotlivých položkách odlišná oproti cenovej ponuky, ktorá je súčasťou uzatvorenej zmluvy.  

Zmluva-58-AKTIV-PRO

Vyvstáva tu otázka, či Ing. Anton Políček a spoločnosť HBH neboli len účastníkmi, ktorí v skutočnosti nemali záujem zvíťaziť, a či sa so spoločnosťou AKTIV PRO dopredu nedohodli. Podľa nášho subjektívneho názoru cenové ponuky naznačujú znaky kartelu.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Voľby do VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) sa uskutočnia dňa 04. novembra 2017. Osem krajov hospodári s finančnými prostriedkami vo výške cca. 1,4 miliardy € ročne. Tohtoročný výber županov a poslancov je výnimočný- ide o jednokolové voľby a volíme ich nie na 4, ale až na 5 rokov. Volebná účasť v predchádzajúcich voľbách do VÚC TSK bola vôbec najnižšia len 17%. Podľa prieskumu agentúry Focus sa k súčasným voľbám chystá len 8% mladých ľudí do 24 rokov.

mapa účasti

Kraj má dosah na náš každodený život, napríklad či riaditeľ strednej školy bude aj naďalej riaditeľovať, či budeš mať športoviská na úrovni Londýna alebo Donetska, či tvoje mesto bude žiť športom a kultúrou alebo o nich budeš len snívať, či tvoj kamoš- sľubný športovec, dostane podporu a dotiahne to ďalej, či si po ceste v aute vypiješ kávu bez toho, aby si sa oblial alebo či najbližšia nemocnica bude sprivatizovaná. Viac na stránke www.podzupanom.sk, za ktorou stojí komunita OZ  Zastavme korupciu.

Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako si súčasní poslanci VÚC TSK za náš okres Janas, Matušík, Smatana, Steiner a Zboranová plinili svoje povinnosti (napríklad dochádzku). Ďalej poukážeme na funkcie a zamestnania, ktorými disponujú kandidáti za poslancov VÚC TSK a to Janas, Smatana, Steiner, Zboranová, Péli, Pospíšilová, Puček, Zvak a Kubovič. Na záver si porovnáme hlasovanie jednotlivých kandidátov v citlivých prípadoch, na ktoré sme v minulosti poukázali, napríklad konflikty záujmov, zvýšenie platu primátora alebo 50% zľava pre poslanca Matušíka. 

1) Ako si súčasní poslanci za náš okres v TSK plnili svoju dochádzku?

zastupko

Ohľadne dochádzky zastupiteľstva TSK poslancov za okres Považská Bystrica bol najzodpovednejším poslanec Matušík st., ktorý nechýbal ani raz. Naopak zastupiteľstva TSK sa až 5 krát nezúčastnili poslanci Smatana a Steiner.

nové

V iných orgánoch ako v rade škôl alebo v komisiach, bol opäť najzodpovednejším poslanec Matušík st., ktorý dosiahol až 83% účasť. Naopak najmenej zodpovedným bol poslanec Smatana, ktorý dosiahol len 48% účasť. Na základe zverejnených informácií na webovej stránke www.tsk.sk, sa komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorá v roku 2017 zasadala šesťkrát, poslanec Smatana nezúčastnil až 5 krát (dokonca raz bez ospravedlnenia).

smatana

2) Akými funkciami disponujú naši poslanci?

Zatiaľ čo poslanec Péli má 2 funkcie, iní kandidáti majú funkcií oveľa viac.

Funkcie

*Na základe telefonického rozhovoru s poslancom Zvakom, ktorým sme si overovali jeho funkcie, nás poslanec Zvak informoval, že údajne píska ako rozhodca zadarmo.  

3) Ako hlasovali kandidáti za poslancov VÚC TSK v citlivých témach nášho MsZ?:

hlasovanie - Copy

Plánovali sme občanov informovať aj o počte bilbordov a rôznych reklámach (plagáty, reklama v autobusoch a pod.) jednotlivých kandidátov. Bohužiaľ nemali sme na to dostatok času. Medzi kandidátov s najväčším počtom bilbordov patria: primátor Janas, poslanci Steiner, Zvak a starosta Matušík ml.

Nepáčia sa nám bilbordy a rôzne reklamy (nie len počas volieb), ktoré sú po celom meste. Ale to, že si kandidáti, ktorí majú u nás veľkú kampaň, ešte aj osadia trojnožky pri hlavnej pošte, považujeme za absolútne nevhodné. Rovnako sa nestotožňujeme s tým, že mestský objekt kino Mier slúži na politickú kampaň (hoci bilbord má v prenájme súkromná spoločnosť).

812

Zaujímavá je skutočnosť, že poslanci Smatana, Puček a Pospíšilová majú bilbordy na budovách, ktoré patria spoločnostiam Orlové a príroda s.r.o., FOOD FACTORING s.r.o., či OLÝRA, s.r.o., ktoré patria do portfólia známeho podnikateľa M. Stacha. Napríklad za prenájom plochy na SNP zaplatila spoločnosti OLÝRA politická strana Zmena zdola 30 €. Zdá sa nám to byť nízka suma a bolo by dobré, pozrieť sa v budúcnosti bližšie na finacovanie kampaní jednotlivých kandidátov.

1132

3738

Dokonca poslanec Zvak mal nelegálnu reklamu a bilbord musel odstrániť. Podnet na MsÚ podala poslankyňa Veličová, ktorá poukázala na viaceré nelegálne reklamy.

9

Ako sme už vyššie uviedli, župana a poslancov si volíme prvýkrát až na 5 rokov. Buďte preto zodpovední, pozrite si ako jednotliví kandidáti konajú resp. hlasujú. Či Vás počúvajú nie len pred voľbami, ale aj po nich. Nebudeme Vám odporúčať koho voliť/nevoliť. Ide o slobodné rozhodnutie každého oprávneného voliča. Touto cestou Vás však vyzývame, aby ste si našli čas a prišli voliť.

“Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.” Antoine de Saint-Exupéry – francúzsky spisovateľ a letec

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

 logo pontis

Biznis v hodnote 1 miliardy Sk pre MEGAWASTE SLOVAKIA

V minulom článku sme poukázali na viaceré zaujímavé informácie ohľadne spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Teraz sa bližšie pozrieme na verejné obstarávanie, vďaka ktorému bude spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy.

1) Verejné obstarávanie „Technické služby mesta Považská Bystrica“:

Súťažné podklady boli spracované už 29.01.2015 hoci obstarávanie bolo vyhlásené až o rok neskôr vo februári 2016 (buď ide o tlačovú chybu alebo o zaujímavú skutočnosť). Prepodkladaná hodnota zákazky bola 25 500 000 € bez DPH a víťaz uzatvorí rámcovu zmluvu na 10 rokov. Verejné obstarávanie za mesto robila opäť externá spoločnosť MP Profit s.r.o., ktorá za svoje služby získala sumu 2 160 €.

121

2) Niektoré súťažné podmienky:

- Zábezpeka vo výške 500 000 €.
- Vyžadovalo sa preukázanie celkového obratu za tri hospodárske roky min. 3 000 000 € (teda 1 000 000 €/rok). Predpokladaná hodnota zákazky bola 25 500 000 €/10 rokov (2 550 000 €/rok). Na zabezpečenie ekonomickej podmienky tak stačilo dokladovať obrat vo výške cca. 40%. Na porovnanie, v prípade obstarávania PB noviniek, v ktorom predpokladaná hodnota zákazky bola 180 031,76 €/3 roky (teda 60 011 €/rok), mesto vyžadovalo preukázanie celkového obratu za tri hospodárske roky min. 600 000 € (200 000 €/rok). Na zabezpečenie ekonomickej podmienky v tomto prípade bolo potrebné dokladovať obrat až vo výške 333 % celkovej predpokladanej hodnoty zákazky. To je absolútne neporovnateľné. Takto robí mesto verejné obstarávania.
– Podmienok, obzvlášť čo sa týka technickej stránky, bolo naozaj veľa: strojová technika (letná + zimná údržba)

V súťažných podmienkach bolo ďalej uvedené: „Zberný dvor je povinný vybudovať a prevádzkovať úspešný uchádzač, mesto na tento účel neposkytne pozemok.“ V súčasnosti sa však mesto snaží bez verejnej súťaže poskytnúť spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA pozemok za účelom vybudovania zberného dvora ako inak cez osobitný zreteľ. 

3) Porovnanie cenových ponúk za poskytujúce služby uchádzačov:

Do verejného obstarávania sa prihlásili iba dve spoločnosti Marius Pedersen a.s. so sídlom v Trenčíne a MEGAWASTE SLOVAKIA. Len na porovnanie, keď mesto Prievidza vykonávalo obstarávanie na nakladanie s odpadom, prihlásilo sa až 6 uchádzačov.

porovnanie

Spoločnosť Marius Pedersen dokáže poskytovať vývoz komunálneho odpadu lacnejšie o viac ako 3 mil. € oproti MEGAWASTE SLOVAKIA. Naopak iné služby ako BRO, pristavenie veľkokapacitných kontajnerov by Marius Pedersen poskytovala viac ako 2 násobne drahšie, službu vrecový zber viac ako 3 násobne drahšie. Dokonca letnú údržbu by Marius Pedersen poskytovala viac ako 5 násobne drahšie oproti MEGAWASTE SLOVAKIA. To je absolútne neporovnateľné, a preto vyššie uvedené ceny vyvolávajú otázky.

Vstupná ponuka Marius Pedersen bola 42 455 839,36 € (až o cca. 8,8 mil. € viac ako MEGAWASTE SLOVAKIA), pričom v aukcií ponuku znížila na 33 566 787,14 €. Vstupná ponuka MEGAWASTE SLOVAKIA bola 33 577 995,72 €, pričom v aukcií ponuku znížila  na 33 561 787,72 €. Ako ste si mohli všimnúť, ponuka MEGAWASTE SLOVAKIA v aukcii oproti Marius Pedersen zvíťazila o sumu 4 999,42 €.

Vyvstáva tú otázka, či spoločnosť Marius Pedersen nebola len účastníkom verejného obstarávania, ktorá v skutočnosti nemala záujem zvíťaziť, a či spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA nerobila len „krytie“ na splnenie formálno-právnych podmienok verejného obstarávania.

MEGAWASTE SLOVAKIA uzatvorila s mestom zmluvu č. 269/2016 v celkovej hodnote 33 561 787,72 € (teda viac ako 1 miliarda Sk). Odteraz bude zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta, až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy. Zaujímavá je skutočnosť, že vysúťažená suma oproti predpokladanej je vyššia až o sumu 2 961 788 € (viac ako 89 000 000 Sk).

Napriek tomu, že si mesto v súťažných podkladoch vyhradilo právo zrušiť verejné obstarávanie, ak návrh ceny úspešného uchádzača presiahne predpokladanú hodnotu zákazky, túto možnosť nevyužilo.  

1212

Od účinnosti novej zmluvy, len na základe termínu „drobné stavebné práce, opravy a úpravy“, MEGAWASTE SLOVAKIA získala finančné prostriedky vo výške viac ako 1 235 000 €.

Nepáči sa nám, že primátor Janas uzatvoril zmluvu až na dlhých 10 rokov, čím potencionálne budúce vedenie mesta zaviazal až na dve volebné obdobia dopredu.

4) Porovnanie výdavkou na nakladanie s komunálnym odpad:

porovnanie-page-001

Na základe vyššie uvedených údajov za rok 2016 mesto Považská Bystrica na nakladenie s komunálnym odpadom vynaložilo väčšie finančné prostriedky ako mestá Zvolen (1,7 násobne), Prievidza (2 násobne), Martin (1,3 násobne), Trenčín (1,25 násobok) dokonca viac ako Trnava. Vyššie finančné prostriedky ako naše mesto vynaložila len Žilina.

odpad-page-001

Hoci mesto Považská Bystrica v roku 2016 vynaložilo na nakladanie s komunálnym odpadom vyššie finančné prostriedky aj objem zvezeného komunálneho odpadu je oveľa nižší ako v porovnávaných mestách.

Koľko teda stojí 1 tona odpadu v porovnaní s vynaloženými finančnými prostriedkami? V meste Trnava 66 €/t, Trenčín 89 €/t, Žilina 116 €/t a v meste Považská Bystrica je to bohužiaľ najviac až 196 €/t.

Na záver tu vyvstáva otázka, prečo primátor Janas uzatvoril predmetnú zmluvu na takú dlhú dobu? Na základe zverejnených faktúr boli za roky 2013-2016 spoločnostiam (MEGAWASTE spol. a MEGAWASTE SLOVAKIA) vyplatené finančné prostriedky v priemere 3,29 milióna €/rok. Vyššie uvedeným obstarávaním budú spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA vyplatené finančné prostriedky vo výške takmer 3,36 milióna €/rok. Hoci je zmluva uzatvorená až na dobu 10 rokov, nedošlo k žiadnemu ušetreniu.

Podľa nášho subjektívneho názoru ide o jasné zabetónovanie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA v našom meste.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis