Platy a odmeny v spoločnosti MŠK

Mesto prenajalo na plnenie úloh spoločnosti MŠK majetok v hodnote 7 845 515 € (viac ako 236 miliónov SK).

IMG_4596 - Copy

Štatutárny orgán spoločnosti:

V roku 2018 poslanec Ľubomír Kubovič zarobil prostredníctvom spoločnosti MŠK, ktorej je konateľom a riaditeľom, sumu 31 207,90 €. K tomu treba pripočítať plat poslanca a ročné odmeny v spoločnostiach Mestské lesy 1 000 € a MDS 3 983,28 €.  

MŠK odmeny

Dozorná rada spoločnosti:

Za rok 2018 bol predsedom dozornej rady Jozef Keruľ, ktorý mal ročnú odmenu vo výške 1 000 €, podpredseda Ján Panák mal odmenu 600 €. Poslankyňa Darina Korbašová mala odmenu 450 €, poslanci Juraj Smatana a František Martaus po 300 €. Odmena sa dávala podľa účasti na zasadnutiach dozornej rady. Najviac chýbali práve poslanci Juraj Smatana a František Martaus.

Poslanec Ján Panák, ktorý predkladal návrh odmeny hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, pričom nevedel ani výšku odmeny, ktorú sám predkladal, si prilepšil prostredníctvom spoločnosti MŠK nie len ako člen dozornej rady, ale aj za svoje „manažérske služby“. V roku 2017 vo výške 6 960 € a v roku 2018 vo výške 10 200 €.

Novú dozornú radu tvoria poslanci Ladislav Holák, Igor Steiner, Rudolf Karas, Marián Sopčák a Terézia Sárincová.

DR MŠK

Zaujímavosť:

Auditor upozorňoval, že spoločnosť MŠK eviduje ku koncu roka 2017 záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní voči dvom veriteľom, čím je v zmysle zákona v úpadku a považuje sa za platobne neschopnú. Spoločnosť MŠK sa však obávať nemusela, kompetentní jej napokon vždy schvália potrebnú finančnú injekciu.

Primátor Karol Janas zneužil PB novinky

V PB novinkách bol uverejnený článok, ktorý sa zaoberá mojimi zisteniami ohľadne porušenia zákona. Primátor ukážkovo zneužil mestské noviny a zaútočil na mňa, občana, ktorý sa nebojí pozerať mu na prsty.

Porovnanie PB noviniek vs. Obzor:

PB novinky:
Autorkou článku je Miluša Kollárová, bývala šéfredaktorka PB noviniek. Ide o absolutne účelový článok, bez faktov, ktorý obsahuje len jednostrané tvrdenia kompetentných na ich obhajobu. Chýbajú vyjadrenia viacerých zdrojov, najmä tých, ktoré sa v článku spomínajú ako ÚVO, mňa (ako podávateľa podnetu a občan, na ktorého utočí primátor), ale aj ďalších napríklad poslancov, odborníkov či právnikov.

PB novinky

Obzor:
Autorkou je Deta Pitoňáková. Článok je vyvážený, opiera sa o fakty (napríklad rozhodnutie ÚVO) a priestor vyjadriť sa dostali ÚVO, mesto, ale aj ja, hoci ma raz autorka označuje ako Prokop, inokedy ako Prekop. Priestor dostal aj riaditeľ mimovládnej organizácii INEKO.

obzor 1obzor 2

Rozbor článku PB noviniek:

1) Článok obsahuje chyby v dátumoch: „V marci 2017 poslanci mestského zastupiteľstva schválili dve memorandá o spolupráci pri výstavbe nájomných bytov. Obe memorandá boli ešte na konci roku 2017 po vzájomnej dohode mesta a investorov zrušené.“

V skutočnosti poslanci schválili memorandum v marci 2016 a Dohoda o ukončení platnosti bola podpísana 28.12.2016 a zverejnená dňa 12.01.2017.

2) Mesto bráni svoj postup tým, že sa odvoláva na ďalšie orgány: „Celý tento postup navyše schválil aj Štátny fond rozvoja bývania, ktorý mestu poskytol úver a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.“

Predmetné orgány skúmajú úplne iné podmienky, riešia financovanie a nie sú oprávnené sa vyjadrovať k obstarávaniu, ktoré sa ani neuskutočnilo. Jediným kompetentným orgánom je ÚVO, ktoré jasne konštatovalo porušenie zákona.  

1.stupňové rozhodnutie

2.stupňové rozhodnutie

3) Mesto sa snaží problém zjednodušiť: „Ak sme teda pochybili my, museli by dostať pokutu mnohé ďalšie samosprávy“.

ÚVO samozrejme pokutovalo aj iné mestá ako Svidník viac ako 90 tisíc € alebo Šaľu viac ako 339 tisíc €. Okrem toho, spoločnosť HANT Development predala byty aj v iných mestách ako Skalica, tam však spoločnosť vlastnila aj pozemky.

Len na porovnanie, kompetentní nášho mesta schválili prenájom mestského pozemku za 1 €/rok (výmera 6 282 m²), zatiaľ čo mesto Svidník za 500 €/rok (výmera 4 000 m²) a mesto Šaľa 901,90 €/rok (výmera 9 019 m²). Inak povedané, v meste Svidník stál 0,125 €/m², v meste Šaľa 0,10 €/m² a v meste Považská Bystrica 0,000159 €/m².

4) Primátor sa snaží zľachčiť situáciu: „Už aj v minulosti sme sa súdili s úradom pre verejné obstarávanie s pozitívnym výsledkom, aj teraz verím, že zákon bude na našej strane.“

Neviem, ktorý súd mal primátor na mysli. Pokiaľ viem, mesto sa súdilo s ÚVO ohľadne zákazky „Nakladania s komunálnym odpadom“, ktorú vtedy získala spoločnosť MEGAWASTE spol. Súd konštatoval porušenie a uviedol: „Podľa názoru súdu, postup žalobcu (mesta) odporuje logickémú, transparetnému a hospodárnemu postupu.“ Na druhej strane, podľa súdu ÚVO nestihlo podať pokutu v zákonnej lehote. Mesto tak pokutu takmer 172 tisíc € hoci porušilo zákon, našťastie nemuselo uhradiť.

porušenie

Primátor zaútočil aj na mňa:

Primátor si nenechal újsť príležitosť a zaútočil na mňa v mestských novinách, ktoré sú financované z naších peňazí: „Otázkou je, čo chce udavač (teda ja), ktorý UVO žiadal o prešetrenie, takýmito atakmi a podnetmi docieliť. Myslím si, že nejde o nič iné ako o politické záujmy, o dobro mesta tomuto človeku určite ísť nemôže.“

Ak niekto povyšuje ego nad záujmy občanov, tak je to práve primátor Karol Janas. Namiesto toho, aby si priznal chybu, súhlasil so zisteniami ÚVO a ušetril mestu takmer 65 000 €, ide míňať naše ďalšie peniaze na svoju obhajobu.

Ohľadne mojich politických ambícii, ide o ústavne právo každého občana voliť a byť volený, pokiaľ splní zákonom stanovené podmienky napríkla vek. To hádam primátor Karol Janas nejdete spochybňovať.

Mikuláš Prokop

Primátor Karol Janas ma chcel zosmiešniť

Na májovom zastupiteľstve primátor reagoval na môj príspevok na našej FB stránke a to, že správa o činnosti kontrolóra má iba 1 stranu textu. Je prekvapujúce, že primátor a hlavný kontrolór nepoznajú zákon, hoci za naše financie mesto platí viacero advokátov a na samotnom meste pracuje niekoľko zamestnancov s právnym vzdelaním.

O čo vlastne ide?:

Primátor ma chcel zosmiešniť pred poslancami, zamestnancami mesta a najmä pred kamerami:

Správa určená pre verejnosť mala len 1 stranu textu, skutočná správa mala až 15 strán textu, k dispozícii však bola len poslancom.

Mesto mi správu odmietlo sprístupniť:

Obrátil som sa na mesto so žiadosťou o sprístupnenie kompletnej správy. Hlavný kontrolór Marián Sičák mi správu odmietol sprístupniť. Poukazoval na rôzne ustanovenia zákonov. Dovolím si tvrdiť, že išlo o účelové vyjadrenia kontrolóra bez znalosti zákona. Ak takto vykonáva aj kontrolnú činnosť, nie je sa čomu čudovať.

Čo hovorí zákon?:

V zmysle zákona o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli zamestnanci oprávnenej osoby (napríklad kontrolór) je potrebné zachovávať mlčanlivosť. Je dôležité si uvedomiť, že sa to týka iba samotného priebehu kontroly ako napríklad pracovné listy, vyjadrenia povinnej osoby (napríklad zamestnanca mestskej spoločnosti) a pod., nie výsledku kontroly. Tieto podklady z priebehu kontroly slúžia napríklad na trestné konanie. Nakoľko sa však kontrolou overujú verejné financie a verejnosť má právo vedieť závery kontrol alebo auditu, platia ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a preto musia byť poskytnuté.

Odvolanie u primátora:

Hoci primátor predtým tvrdil niečo iné, môjmu odvolaniu vyhovel, rozhodnutie úradu zrušil a informácie sprístupnil v plnom rozsahu.

Kompletná správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Ako je to v iných mestách?:

porovnanie

Podal som infožiadosť na viaceré mestá. Všetky mi správy sprístupnili bez problémov. Viaceré mestá majú správy nie len za celý rok, ale aj z jednotlivých kontrol dokonca zverejnené na webových stránkach.

Nitra 2Nitra

nové zámkyBB

Na webovej stránke nášho mesta by ste správy kontrolóra hľadali márne. Ak by ste si dali námahu, našli by ste len uznesenie z mestského zastupiteľstva, kde poslanci berú správu o kontrolnej činnosti na vedomie. Správy iných miest sú podstatne rozsiahlejšie ako tie naše, hoci počet strán nemusí hneď znamenať aj kvalitu.

Na druhej strane, zákon kontrolórovi neprikazuje zverejňovať celú správu. Je však povinný ju sprístupniť prostredníctvom infozákona. Ak je však vypracovaná rozsiahlejšia správa, prečo kompetentní nejdu nad rámec a správu nesprístupnia rovno aj verejnosti, ako to robia iné mestá? Okrem toho, práve odmena kontrolóra každoročne vyvoláva vo verejnosti značné „nesympatie“ a takto si verejnosť sama môže pozrieť a zhodnotiť jeho prácu.

Mikuláš Prokop

Aktuálne verejné súťaže na pozemky

V máji 2019 mesto vyhlásilo dve nové súťaže na pozemky. Jedna sa týka pozemkov pri Tescu, druhá pozemkov pod Rozkvetom. Najmä druhá súťaž je zaujímavá a zdá sa, že ide o pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Uzávierka je do 24.06.2019 o 12:00 hod. Po tom, ako sme kritizovali kompetentných, že pri predaji pozemkov pri Tescu nevyužili reklamné banery, teraz ich použili. Dúfame, že tak budú robiť pri každom predaji.

Opakujúca súťaž na pozemky pri Tescu:

aktuálnaIMG_4014

Ide o opakujúcu súťaž na pozemky, do ktorej sa minulý rok nikto neprihlásil. Na predaj sú dva pozemky o celkovej výmere 1 112 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe posudku je 53 064,64 €.

tesco pozemky

Oproti pôvodnej súťaži v roku 2018 došlo k viacerým zmenám:

-Kompetentní pôvodne nevyužili reklamné banery, ktoré sa osvedčili pri iných predajoch (napr. Poľovník). Teraz ich použili.
-Klesla cena pozemkov z pôvodných 49,82 €/m² na súčasných 47,72 €/m².
-Cena pre záujemcov predtým nebola záväzná, teraz musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku.

Pozemky sú síce v dobrej lokalite, ale prístupová cesta nie je vybudovaná až na pozemok, sú tam stromy a cez pozemok idú inžinierske siete, ktoré treba preložiť.

Súťaž na pozemky pod Rozkvetom:

Ide o predaj troch pozemkov v celkovej výmere 16 441 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe znaleckého posudku Jarmily Baliakovej je 443 183,58 €. Kúpna cena musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku a nehnuteľnosti je možné odkúpiť len spoločne podľa najvyššej ponuky za všetky pozemky v celosti.

 pozemok rozkvet

Koľko občanov mesta alebo podnikateľov si dovolí kúpiť pozemky v hodnote viac ako 443 tisíc €? Veľa ich asi nebude. Vyzerá to skôr ako pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Podľa nášho názoru, kompetentní vyhlásili súťaž „pro forma“, aby mohli argumentovať: “Však prihlásiť sa mohol každý”.

Zaujímavé je, že reklamné banery ohľadne pozemkov pod Rozkvetom až dvakrát niekto odstránil. Horný baner je dobre viditeľný, avšak dolný nie, od cesty ho ľahko prehliadnete.

IMG_4017IMG_4015

Nedostatočné informácie:

Hoci kvitujeme, že kompetentní využili reklamné banery, záujemcovia však potrebné informácie len ťažko nájdu. Na banery sa uvádza: „Bližšie informácie: www.povazska-bystrica.sk“. Po otvorení webovej stránky nič ohľadne súťaže nenájdete. Musíte najskôr kliknúť na pravej strane na „Elektronická úradná tabuľa“, potom v novom okne v kategórii dokumentu zadať „Obchodná verejná súťaž“ a až potom nájdete aktuálne súťaže. Záujemca najlepšie urobí, ak sa rovno pôjde opýtať na mestský úrad.

postup

Mikuláš Prokop

Mesto porušilo zákon

Mesto porušilo zákon napriek tomu, že ho Úrad pre verejné osbtarávanie až 2 krát upozornil. Mestu teraz hrozí sankcia vo výške takmer 130 tisíc €. Vyvstáva tu otázka, prečo primátor Karol Janas nerešpektoval upozornenia úradu a či pokutu zaplatí zo svojho alebo sa na ňu poskladáme všetci.

Vývoj

Zmluva so spoločnosťou HANT:    

V júni 2014 poslanci schválili Zmluvu o nájme so známou spoločnosťou HANT BA. Predmetom zmluvy bol prenájom pozemku o výmere 6282 m² za účelom výstavby nových nájomných bytových domov o celkovom počte 44 bytových jednotiek a príslušnej infraštruktúry. Výška nájomného bola stanovená na symbolické 1 €/rok.

Neskôr v septembri 2014 poslanci schválili Dohodu, ktorou došlo k postúpeniu všetkých práv a povinností z pôvodného nájomcu HANT BA na nového nájomcu HANT Development.

koneční uživatelia

Ďalší vývoj:

Vo februári 2015 poslanci schválili so spoločnosťou HANT Development Zmluvu o budúcej zmluve. V zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016.

V marci 2016 na mimoriadnom zastupiteľstve poslanci schválili Memorandum o spolupráci so spoločnosťou HANT Development. Hoci v zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016, v memorande už je nový termín kolaudácie do 31.08.2017.

V januári 2017 je napokon zverejnená Dohoda o ukončení platnosti memoranda. V platnosti však naďalej ostáva ustanovenie: „Ukončením platnosti a účinnosti memoranda nezaniká záväzok Mesta Považská Bystrica uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k časti pozemku KN C parc. Č. 5478/164 v prospech spoločnosti HANT Development.“

Napokon vo februári 2017 poslanci schválili Zmluvu o prevode so spoločnosťou HANT Development.

Mesto sa obrátilo na úrad:

V marci 2015 sa mesto obrátilo na úrad. Zo strany úradu bolo mesto už vtedy upozornené, že je povinné postupovať v zmysle zákona, a teda urobiť súťaž.

V apríli 2017 sa mesto opäť obracia na úrad. Teraz však argumentuje, že bytovky už súkromný investor postavil, a teda podľa ich názoru ide o výnimku. Úrad znova upozorňuje, že je potrebné postupovať v zmysle zákona a použitie výnimky s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky je zakázané.

Úrad nám dal za pravdu:

Podľa nášho názoru mesto úmyselne obišlo zákon a bez verejnej súťaže dalo zákazku konkrétnej spoločnosti. Podali sme preto podnet na úrad, ktorý nám dal za pravdu: „Kontrolnou skupinou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že kontrolovaný postupoval v rozpore so zákonom, keď v čase pred samotným uskutočnením stavebných prác, výsledkom ktorých v konkrétnom prípade bola výstavba nájomných bytov aplikoval výnimku bez objektívnych dôvodov s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky podľa zákona, pričom uvedené porušenie zákona malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“  

kontrola

Len na pripomenutie, týždenník Obzor priniesol reportáž, v ktorej informoval: „Neperú, nevaria, svietia baterkou. V nových mestských bytoch nemajú elektrinu.“

Mikuláš Prokop

 

Spoločnosť Mestské lesy

Mestské lesy majú prívlastok „zlaté vajce“. V kuloároch sa hovorí, že o spoločnosť (jej majetok) má údajne záujem niekto z podnikateľského prostredia. Na základe dostupných informácií majú lesné pozemky v majetku mesta hodnotu 19 896 332 € (takmer 600 miliónov SK).

odmeny lesy

Štatutárny orgán spoločnosti:

V roku 2018 mal konateľ spoločnosti Peter Stoklasa sumu 3 866 € mesačne a II. konateľ, poslanec František Matušík sumu 331,94 € mesačne. Pritom práve poslanec František Matušík v minulosti funkciu II. konateľa kritizoval a bol za jej zrušenie.

Dozorná rada spoločnosti:

Za roky 2016-2018 mal v dozornej rade najvyššiu odmenu prednosta Anton Martaus v celkovej výške 3 900 €. Poslanec Juraj Pekár mal odmenu 3 300 € a zvyšní poslanci Roman Jaroš, Ľubomír Kubovič, Janka Veličová a Peter Zvak mali odmenu 3 000 €.

Miroslav Škorík bol kedysi riaditeľom štátnych lesov a do funkcie člena dozornej rady ho osobne nominoval primátor Karol Janas a poslanci ho schválili. Hoci vtedy kompetentní argumentovali, že ide o odborníka a takých ľudí potrebujeme v kontrolných orgánoch, novú dozornú radu tvoria už len výlučne poslanci Juraj Pekár (od roku 2007), Peter Zvak, Miroslav Bubák, Darina Korbašová, Ľudmila Čičková, Taťjana Žikavská a Jarmila Tomanová.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom období bola v dozornej rade jedinou ženou len poslankyňa Janka Veličová, v súčasnej rade máme až štyri poslankyne.

nová DR

 

Spoločnosť MŠK lacno prenajíma priestory

Mestská spoločnosť MŠK podľa nášho názoru lacno prenajíma priestor fitnesscentra v športovej hale, známy ako „Relax“, o výmere 332 m². Hoci trhové ceny rastú, kompetentní priestor prenajímajú za pôvodnú cenu z roku 2012.

Už v roku 2011 sa uskutočnili dva zámery prenechania fitnesscentra do nájmu. V prvom prípade bol zámer neúspešný a v druhom prípade boli zistené pochybenia, pre ktoré bol zámer zrušený a rozviazal sa pracovný pomer s vedúcim výrobno-technického úseku MŠK.

relax

Verejná súťaž (celkovo už tretí pokus):

Začiatkom roka 2012 prebehla verejná súťaž o najvhodnejšiu (nie najvyššiu) ponuku, do ktorej sa prihlásili až štyria uchádzači. Svoje ponuky zdôvodnili výškou potrebných investícii a krátkou dobou nájmu – toto si zapamätajte.

porovnanie

Okolo súťaže sa však diali viaceré „zvláštne veci“, napríklad jednému z uchádzačov niekto zaťal krompáč do auta. Komisia napokon konštatovala, že žiadny uchádzač nesplnil podmienky a súťaž zrušila.

Neskôr v roku 2012 spoločnosť MŠK vyhlásila ďalšie dve súťaže, teraz už o najvyššiu (nie najvhodnejšiu) ponuku, do ktorých sa nikto neprihlásil. Zvláštne, keďže o priestor bol na základe predchádzajúcej súťaže evidentne záujem. Dôvodom mohli byť aj nové súťažné podmienky.

Príchod nového uchádzača:

Koncom roka 2012 prichádza nový uchádzač, spoločnosť DUHA Studio, ktorej majiteľom je Ján Tatiersky, o ktorom sme vás informovali, že získal pozemok v centre mesta bez verejnej súťaže.

porovnanie 2

V porovnaní s predchádzajúcimi ponukami dala spoločnosť DUHA Studio druhú najnižšiu cenu. V prípade najvyššej ponuky Ladislava Vrbicu by spoločnosť MŠK za štyri roky získala sumu až o 19 584 € viac ako v prípade spoločnosti DUHA Studio. Spoločnosť MŠK so spoločnosťou DUHA Studio ako jediným uchádzačom uzatvorila zmluvu na dobu 4 rokov (01.01.2013 – 31.12.2016).

Do zmluvy sa dostali „zaujímavé“ podmienky:

Napriek tomu, že to nebolo v súťažných podmienkach a aj pôvodní uchádzači uvádzali, že ich ponuka zohľadňuje krátku dobu nájmu, v zmluve so spoločnosťou DUHA Studio sa zrazu uvádza:

zmluva ustanovenie

Vykonané investície nemôžu byť dôvodom na predĺženie zmluvy, nakoľko išlo o jednu z podmienok súťaže. Prednostné právo už bolo viackrát kritizované rôznymi orgánmi ako Najvyšším kontrolným úradom. Podmienka, že ak by zmluva nebola predĺžená, spoločnosť DUHA Studio má právo na ďalších 10 rokov podnájmu je absolútny nonsens. Spoločnosť DUHA Studio tak môže mať nájom „donekonečna“.

Nová súťaž? A na čo…:

Spoločnosť MŠK neurobila novú súťaž, ale predĺžila zmluvu so spoločnosťou DUHA Studio na dobu 5 rokov (31.12.2016-31.12.2021). K predĺženiu zmluvy došlo za úplne rovnakú cenu ako v roku 2012, teda 2,17 €/m². Na základe viacerých realitných kancelárií sú však trhové ceny minimálne vo výške 5 €/m². Spoločnosť MŠK tak získa sumu 43 200 € (za 5 rokov), pričom za trhové ceny by mohla získať sumu až okolo 100 tisíc €.

Hlavný kontrolór Marián Sičák nás informoval: „V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia spoločnosti MŠK, v rámci ktorej budú prehodnocované jednotlivé zmluvy s podnájomcami, medzi nimi aj zmluva so spoločnosťou DUHA Studio, takže nie je vylúčené, že ceny za jednotlivé podnájmy budú upravované.“

posilka

Hoci má spoločnosť MŠK dobrý priestor, ktorý môže sama riadiť, prenechá biznis tretej osobe. Naopak, mesto v júni 2018 pred voľbami za mestské financie urobilo ďalšiu posilňovňu pre hádzanárov v iných priestoroch športovej haly. Musíme vyvíjať tlak, aby mestské spoločnosti s financiami (ale aj majetkom) nakladali transparentne, hospodárne a efektívne. Nemôžeme tolerovať uzatváranie zmlúv s „našimi ľuďmi“ za zatvorenými dverami.

 Mikuláš Prokop

Výstavba “lávky” na Rozkvete

Už sme vás informovali o viacerých zaujímavých informáciách ohľadne výstavby lávky na Rozkvete. Napríklad o spoločnosti V I K O spol., ktorá síce získala zákazku vo výške viac ako 177 tisic €, ale svoj dlh voči mestu vo výške 6 106 € doteraz neuhradila, alebo že minoritný spoločník spoločnosti p. Miloš Ščotka je členom komisie mesta.

Teraz sa pozrieme na priebeh celého procesu, ktorý pre mesto zabezpečovala známa spoločnosť MP Profit PB, ktorá za to dostala sumu vo výške 960 €. Mesto zákazku rozdelilo na dve časti.

20190320_140333

Rozdelenie zákazky:

Časť 1) „Búracie práce a asanácia podpier lávky pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 68 330,76 € bez DPH (81 996,91 € s DPH).  

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti M-SILNICE SK, DOSA Slovakia, CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, STRABAG a Ing. Anton Políček. Víťazom sa stala spoločnosť DOSA Slovakia s ponukou vo výške 80 419,20 € s DPH.

časť 1

Časť 2) „Nová lávka pre peších zo sídliska Rozkvetom k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 149 491,75 € bez DPH (179 390,10 € s DPH).

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti V I K O spol., KOVAL SYSTEMS, GOMS spol., ZŤK a MONT IRP. Víťazom sa stala spoločnosť VIKO spol. s ponukou vo výške 177 362,53 € s DPH.

časť 2

(Ne)prekročili stanovený limit:

Vyvstáva tu otázka, prečo mesto zákazku rozdelilo? Podľa zákona je limit pri stavebných prácach určený min. vo výške 150 000 € bez DHP (podlimitná zákazka), aby sa robila skutočná verejná súťaž. Inak povedané, aby sa mohol prihlásiť ktokoľvek, kto má záujem a spĺňa kritéria, nie len konkrétne spoločnosti. Celková cena zákazky spolu však bola vo výške 217 822,51 € bez DPH (261 387 € s DPH). Mesto tak po rozdelení zákazky neprekročilo stanovený limit, hoci najmä v časti „Nová lávka“ bolo pod hranicou len tesne.

Mesto sa dostalo do omeškania:

-Podmienky 1, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou DOSA Slovakia.

Spoločnosť DOSA Slovakia nevystavovala faktúry mesačne, ale iba jednu za celé dielo, ktorú vystavila dňa 01.10.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 15.01.2019. Zaujímavé je, že v zmluve je uvedená splatnosť faktúr min. 30 dní, čo je nezvyčajné. V takom prípade je komplikované zaujať stanovisko, či mesto je alebo nie je v omeškaní. Mesto faktúru uhradilo 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

-Podmienky 2, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou V I K O spol.

Spoločnosť V I K O spol. vystavila faktúru dňa 16.11.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 30.01.2019. Mesto faktúru uhradilo dňa 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

Mesto totiž nemalo v rozpočte túto investíciu, ktorú robilo pred komunálnymi voľbami v roku 2018. K úhrade faktúr preto došlo až vo februári 2019, potom ako poslanci schválili nový rozpočet. Po voľbách do VÚC v roku 2017 primátor Karol Janas vedel, že na Rozkvete nevyhral ani v jednom zo šiestich volebných okrskov (v 5 vyhral Andrej Péli a v 1 František Matušík ml.).

Porovnanie s inými mestami:

Mesto Zvolen robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 175 000 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo 10 spoločnosti a vďaka elektronickej aukcie sa podarilo predpokladanú sumu znížiť na 119 tisíc s DPH.

Mesto Leopoldov robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 101 061,14 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo až 15 spoločnosti a predpokladanú sumu sa podarilo znížiť na 77 669,78 € s DPH.

Vyššie uvedeným mestám sa podarilo ušetriť značné finančné prostriedky. Mestu Považská Bystrica sa oproti predpokladanej hodnote (261 387 € s DPH) podarilo ušetriť sumu len vo výške 3 605 €. Ak by mesto urobilo kvalitné obstarávanie, do súťaže sa mohlo prihlásiť oveľa viac uchádzačov, nie len konkrétne spoločnosti. Mesto podľa nášho názoru účelovo rozdelilo zákazku, aby nedosiahlo zákonom stanovený limit. Okrem toho, mesto evidentne upravilo (dohodlo) úhradu faktúr na dlhší čas ako je bežnou obchodnou praxou.

Daň za psa

Ako prvú sme spracovali a porovnali daň za psa, ktorá sa delí na daň za psa v byte a daň za psa v rodinnom dome. Niektoré mestá vyberajú zvlášť poplatok aj za podnikateľské priestory. Mesto Zvolen má dokonca aj poplatok za záhradkársku a chatovú oblasť.  

Na základe záverečných účtov mesto Považská Bystrica vyberie na tejto dani sumu vo výške okolo 30 tisíc € ročne.

porovnanie pes

Poplatky za psa:

Mestá Považská Bystrica, Zvolen a Nitra majú najvyšší poplatok za psa v byte vo výške až 50 €, naopak najmenšie poplatky majú Trnava vo výške 33,19 € a Trenčín len 30 €.

Mestá Zvolen a Poprad majú najvyšší poplatok za psa v rodinnom dome vo výške 20 €, naopak najmenšie poplatky majú Nitra vo výške 7 € a Žilina len vo výške 5 €.

Podľa nášho názoru by mesto Považská Bystrica malo:

-zjednotiť daň za psa v rodinnom dome ako to majú aj iné mestá,
-zmenšiť pomer medzi poplatkom za byt a rodinným domom ako to je napríklad v mestách Poprad, Trenčín, Trnava alebo Banská Bystrica. Nestotožňujeme sa s mestami Žilina, kde je rozdiel medzi poplatkom v byte a rodinným domom až 8 násobný, Nitrou, Považskou Bystricou a Martinom, kde je rozdiel viac ako 7 násobný resp. 5 násobný.

Len pre zaujímavosť, mesto Martin má dokonca zvýšený poplatok vo výške 67 € za „väčšieho alebo bojového“ psa ako je nemecký ovčiarsky pes, doga, doberman, rotweiler, boxer, malamut, retriever, mastif, pitbull, americký stafordšírsky teriér, bulteriér a pod.

Zníženie poplatku za psa a oslobodenie od poplatku:

Porovnanie zľavy a oslobodenia v mestách (rozklikni tu)

Veľmi zaujímavé sú najmä zľavy a oslobodenia od platenia daní za psa, ktoré majú upravené jednotlivé mestá.

Po 1) v Považskej Bystrici má 50% zľavu osamelo žijúci starobný dôchodca v byte, ktorý teda platí poplatok za psa v byte vo výške 25 € a poplatok v rodinnom dome ostáva vo výške 10 € (7 € mestské časti).

Naopak v Prievidzi osamelo žijúca osoba staršia ako 65 rokov a v Nitre osamelo žijúci dôchodca neplatia poplatok vôbec. Dokonca v Michalovciach neplatia občania starší ako 70 rokov (všetci, nie len osamelo žijúci) poplatok vôbec.

Vo Zvolene platia osamelí dôchodci poplatok v rodinnom dome aj v byte vo výške 5 € a v Martine platia 9 €.

Po 2) v mestách ako Prievidza, Poprad, Trenčín, Trnava a Žilina sú úplne oslobodené od poplatku napríklad psy využívaní na záchranné práce. V Považskej Bystrici to bohužiaľ neplatí.

Po 3) najviac kvitujeme poskytovanie pomoci pri adoptovaní psov z útulkov. Viaceré mestá poskytujú občanom buď zľavu alebo úplné oslobodenie od poplatku na určitý čas. Mestá dávajú psom v útulkoch možnosť na dôstojný život a občania sú motivovaní tým, že ušetria financie. Okrem toho, dochádza k zachráne psa pred utratením a uvoľneniu miesta ďalším psom bez domova.

Zľavu z poplatku poskytuje Prievidza vo výške 25% a Nitra vo výške 50%. Mestá Poprad, Trnava a Banská Bystrica poskytujú oslobodenie od poplatku na 12 mesiacov. Najväčšiu podporu poskytujú mestá Michalovce a Trenčín, ktoré poskytujú úplné oslobodenie od poplatku na celú dobu.

Mesto Považská Bystrica poskytuje útulku Hafkáči každoročne dotáciu vo výške 10 000 €, za čo mu treba rozhodne poďakovať. Ide o podporu fungovania útulku ako takého, my budeme žiadať podporu aj pre občanov, ktorí si adoptujú psíka z útulku.

Obrátime sa na kompetentných s požiadavkou, aby občanom, ktorí si adoptujú psíka z útulku alebo majú záchranárskeho psa, bola poskytnutá 50% zľava alebo úplne oslobodenie od poplatku.

Mikuláš Prokop

 

Kocúrkovo na ustanovujúcom zastupiteľstve

23. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ, na ktorom sa schvaľovali viaceré zaujímavé body.

Nedodržanie zmeny primátora Karola Janasa:

Na poslednom augustovom zastupiteľstve primátor informoval: „Od budúceho zastupiteľstva sa bude ako bod č. 2 zaraďovať bod „Diskusia občanov“, aby tak ľuďom odpadlo čakanie na koniec zastupiteľstva, a zároveň sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým bodom, ktoré sa ešte len budú prerokovávať.”

Zmenou v „prospech občanov“ sa primátor samozrejme pochválil aj v PB novinkách. Avšak hneď na ustanovujúcom zastupiteľstve bol bod „Diskusia občanov“ zaradený opäť až na konci zastupiteľstva.

Podľa nášho názoru mala byť diskusia zaradená v pracovnej časti ako bod č. 9. Primátor pred voľbami jasne uviedol, že od najbližšieho zasadnutia, budú môcť občania vystúpiť k jednotlivým bodom predtým ako budú schválené, aby nemuseli čakať až na koniec zastupiteľstva. Občanom to však umožnené nebolo.

Mestská rada v rokoch 2014-2018:

V zmysle zákona si mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, pri ktorej sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve.

Mestská rada 2014-2018 vs. nová mestská rada 2018-2022

MR voľby 2014MR voľby 2018

SMER má v MR až 4 členov, zatiaľ čo nezávislí majú len jedného. Podľa nášho názoru SMER mal mať 3 členov a nezávislí poslanci mali mať aspoň 2 členov, tak ako tomu bolo aj minulé volebné obdobie. Je zaujímavé, že až 3 členovia MR pochádzajú z toho istého výboru Hliny, SNP a Zakvášov (Peter Máťoš, Marián Sopčák a Igor Steiner).

Voľba predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií:

voľba komisií

Je absolútny nonsens, že za predsedov komisií boli zvolení nasledovní poslanci:

1) Poslanec Ján Kunovský  za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý sa v minulom volebnom období ako jej predseda sám dopustil konfliktu záujmov a porušil zákona o verejnom obstarávaní.

2) Poslanec Marián Sopčák za predsedu komisie pre financovanie a správu majetku mesta, ktorý v minulom volebnom období bol vôbec najviac vymeškávajúcim členom tejto komisie. Z celkových 21 zasadnutí, chýbal až 12 krát.

Poslanci nedovolili vystúpiť občanom:

K vyššie uvedenému bodu ohľadne voľby predsedov jednotlivých komisiií sme chceli predniesť naše informácie, poslanci nám však nedovolili vystúpiť.

20181123_165823 - Copy

Poslanci nedovolili vystúpiť ani občanovi p. Krčmárikovi, ktorý chcel vystúpiť k bodu ohľadne určenia platu primátora.

20181123_171055 - Copy

Plat primátora Karola Janasa:

V roku 2015 navrhovala viceprimátorka Katarína Drevenáková navýšenie platu primátora o 46,57%. Avšak poslanec Peter Zvak podal poslanecký návrh, ktorým plat primátora navýšil o 60%. Zdá sa, že ide o nepatrnú zmenu, ktorou však v skutočnosti došlo za roky 2016-2018 k navýšeniu vo výške viac ako 12 tisíc €.

platy porovnanie

Prednosta MsÚ Anton Martaus teraz navrhol plat s 50% navýšením vo výške 4 136 €. Prednosta dokonca informoval prítomných, že primátor bude poberať o 276 € menej ako mal plat doteraz. Ide o typický príklad ako kompetentní zavádzajú poslancov, občanov a verejnosť. Od 1. decembra totiž platí novela zákona, ktorou dochádza:

1) zníži sa možnosť navýšenia z maximálnych 70% na 60%. Takže 50% navýšenie, ktoré navrhol prednosta, nie je zrazu až tak málo,

2) zvýši sa koeficient pre mesto Považská Bystrica z pôvodných 2,89 na 3,21.

V roku 2018 poberal primátor plat 4 412 €. Je teda pravda, že bude poberať plat o 276 € menej, avšak iba pár dní. Od decembra bude primátor Karol Janas poberať plat vo výške 4 594 €. To je v skutočnosti o 182 € viac ako mal doteraz. Pričom v novom roku si ešte polepší.

plat primátora

Napokon môžeme byť radi. Poslanec Peter Zvak totiž opäť mohol navrhnúť až maximálne 60% navýšenie, v takom prípade by si primátor Karol Janas príšiel až na sumu 4 900 €.

Mikuláš Prokop