Spoločnosti s najväčšími tržbami

Porovnali sme 20 spoločnosti s najväčšími tržbami za rok 2017 so sídlom v Považskej Bystrici. Musíme priznať, že niektoré spoločnosti sme ani nepoznali:

-Najväčšie tržby dosiahli spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 277 miliónov €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 181 miliónov €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 135 miliónov €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 106 miliónov € a spoločnosť PSL vo výške viac ako 92 miliónov €.

-Najväčšie zisky dosiahli spoločnosť PSL vo výške viac ako 13,8 milióna €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 8,7 milióna €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 7,5 milióna €, spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 7,4 milióna € a spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 5,6 milióna €.

-Najväčšími zamestnávateľmi sú spoločnosť PSL s 820 zamestnancami, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia so 663 zamestnancami, spoločnosť Danfoss Power Solutions so 620 zamestnancami, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA so 606 zamestnancami a spoločnosť RAVEN s 527 zamestnancami.

-Najväčšiu splatnú daň majú spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 1,9 milióna €, spoločnosť PSL vo výške viac ako 1,8 milióna €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 1,6 milióna € a spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 1,3 milióna €.

-Stratu zaznamenali len spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 3 milióny €, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia vo výške viac ako 471 tisíc € a spoločnosť DOR vo výške viac ako 83 tisíc €.

FIRMY-ZA-ROK-2017

Rozbor vysielania TV Považia

O súkromných televíziách platených z mestského rozpočtu sme vás už viackrát informovali. V novom článku sa podrobnejšie pozrieme na vysielanie súkromnej televízie TV Považia, ktoré zabezpečuje spoločnosť MEDIA COMPANY, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Galovič.

Rozbor vysielacieho času:

zmluva

V zmysle zmluvy je rozsah vysielania TV Považia 22 hodín mesačne, za čo dostáva od mesta Považská Bystrica 6 300 €. Zmluva však vôbec neurčuje, či ide o čas riadny alebo aj s reprízami, či sa má niečo opakovať 5 krát alebo viackrát za deň a pod. Čistý čas vysielania TV Považia predstavuje priemerne 5 hod. 43 min. za mesiac. Naopak čas vysielania s opakovaním predstavuje priemerne až 156 hod. 26 min. za mesiac.

 Rok-2017

Oznamy a informácie z mestského zastupiteľstva:

TV Považie je povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovania mestského zastupiteľstva. Zmluva opäť nerozlišuje či ide o riadne alebo mimoriadne zastupiteľstvo. TV Považie robí záznamy celého zastupiteľstva iba z riadneho zastupiteľstva, naopak pokiaľ ide o mimoradne zastupiteľstvá vysiela len skrátenú verziu. Samozrejme tie “kontrovérzne témy“ sa riešia práve na mimoriadnych zastupiteľstvách.

Celkový čas vysielania mestských zastupiteľstiev s opakovaním napríklad za mesiac marec bol 17 hod. 17 min. 24 sek., čo predstavuje cca. 77% z času podľa zmluvy (22 hodín/mesačne), za mesiac jún bol 20 hod. 48 min. 14 sek., čo predstavuje cca. 95% z času podľa zmluvy a za mesiac december bol 19 hod. 12 min. 20 sek., čo predstavuje cca. 86% z času podľa zmluvy. Inak povedané, mesto by malo platiť sumu 6 300 € takmer len za vysielanie zastupiteľstva. Čo je v dnešnej dobe internetu naozaj nonsens.

MsZ-v-roku-2017

TV Považie chcelo uzatvoriť zmluvu aj s mestom Ilava. Tam však ich ponuku odmietli, mesto zakúpilo kameru za 400 € a zastupiteľstva natáča, strihá a umiestňuje na stránku mesta kultúrný referent. TV Považie vysiela aj zastupiteľstva mesta Trenčín, pričom mesto za tieto služby neplatí nič.

My sa snažíme zabezpečiť online vysielanie každého zastupiteľstva, nie len záznam. Stojí nás to len internetové dáta. Uvítali by sme, ak by nám mesto sprístupnilo wifi pripojenie.

Oznamy a informácie z poradných orgánov mestského zastupiteľstva:

TV Považie je ďalej povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovaní mestskej rady, komisií a výborov mestských častí. Ak by ste si však pozreli podrobný rozbor faktúr zistili by ste, že TV Považie túto časť takmer vôbec nedodržiava.

TV Považie za celý rok 2017 odvysielalo len 5 relácií týkajúcich sa komisií. Z mestskej rady a výborov mestských časti neodvysielala žiadnu. Pritom za rok 2017 bolo 10 rokovaní mestských rád, 25 rokovaní komisií a viac ako 60 rokovaní výborov mestských častí. 

komisie 2017

Za rok 2016 TV Považie neodvysielalo mestskú radu, komisiu a výbor mestskej časti ani raz. Za rok 2015 odvysielalo 3 krát komisiu a 3 krát výbor mestskej časti. Pritom za rok 2015 bolo 9 rokovaní mestských rád, 28 rokovaní komisií a viac ako 89 rokovaní výborov mestských častí. 

MR_-komisie-a-VMČ-za-rok-2015

Zaujímavosti:

TV Považie každoročne odvysiela reláciu „Na rovinu“ s primátorom Karolom Janasom. Samozrejme ide skôr o „PR“ pre primátora. V októbri 2017 táto relácia predstavovala čas 14 hod. 44 min. 30 sek., čo predstavuje cca. 68% z času podľa zmluvy. Jednoznačne postrádame diskusie poslancov z rôzneho zoskúpenia. Napríklad nezávislého poslanca Andreja Péliho by ste hľadali márne.

December 2017 rôzne relácie pod názvom: Vianočný stromček, Duch Vianoc v uliciach mesta, Posedenie pod stromčekom, Vianočná výzdoba, Urobili si predvianočnú náladu, Čaro Vianoc a ľudovej piesne, Zvyky a tradície s príchodom Vianoc, Vianočná pošta, Vianočná atmosféra sa šírila mestom, Vianočné trhy na sedmičke, Vianočné trhy s dlhou tradíciou, Advent na štvorke, Rozsvietili vianočný stromček, Vianočný bazar, Silvestrovský program, Besiedka v duchu Vianoc, Vianočná párty. Celkový čas viac ako 38 hodín a peniaze môžu opäť putovať z mestského rozpočtu spoločnosti MEDIA COMPANY.

Riaditeľ a majiteľ televízie Peter Galovič si väčšinou svojvoľne rozhoduje čo televízia bude vysielať alebo koho do televízie pozve a urobí mu „PR“ za mestské peniaze. To je absolútny nonsens.

Podrobné faktúry za rok 2017:

január 2017 (rozklikni)
február 2017 (rozklikni)
marec 2017 (rozklikni)
apríl 2017 (rozklikni)
máj 2017 (rozklikni)
jún 2017 (rozklikni)
júl 2017 (rozklikni)
august 2017 (rozklikni)
september 2017 (rozklikni)
október 2017 (rozklikni)
november 2017 (rozklikni)
december 2017 (rozklikni)

Zodpovedajú znalecké posudky realite?

Už viackrát sme vás informovali o posudkoch, ktoré hlavne so zreteľom na cenu, právom vyvolávajú pochybnosti, napríklad v prípade Vojenskej správy. Rovnako je tomu však aj pri mestských pozemkoch.

Porovnanie cien pozemkov na sídlisku Hliny:

Nad budovou Poľovníka sa predali cez osobitný zreteľ pozemky za účelom vybudovania parkovných miest v prospech manželov Kulichovcov o výmere 204 m² za sumu 5 942,52 €, v prospech manželov Rojkovcov o výmere 98 m² za sumu 2 854,74 € a v prospech manželov Máťošovcov o výmere 150 m² za sumu 4 369,50 €. V uvedených prípadoch išlo o sumu 29,13 €/m². Pozemky sme označili približne, nakoľko ešte nie sú zakreslené na mape.

poľovník

Na sídlisku Hliny sa predali cez osobitný zreteľ dva pozemky za účelom vybudovania parkovných miest v prospech spoločnosti AB Hliny. Jeden o výmere 79 m² za sumu 2 877,97 € (36,43 €/m².) a druhý o výmere 26 m² za sumu 1 263,08 € (48,58 €/m²). Spolu o výmere 105 m² za celkovú sumu 4 141,05 €.

hliny

Verejná súťaž na stavebné pozemky na Hlinách:

Mesto Považská Bystrica v decembri 2017 vyhlásilo verejnú súťaž na predaj 20-tich stavebných pozemkov v rôznych výmerách na sídlisku Hliny. Podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval Bohuslav Lučivjanský bola cena 8,34 €/m².

porovnanie - Copy

V porovnaní s cenou pri pozemkoch nad Poľovníkom ide o 3,5 násobne nižšiu cenu za m², a v prípade spoločnosti AB Hliny ide o 4,3 až 5,8 násobne nižšiu cenu za m².

Treba si však uvedomiť, že pozemky nad Poľovníkom susedia s rodinnými domami záujemcov, teda pre iných občanov sú takmer nevyužiteľné a spoločnosť AB Hliny údajne opraví schodisko a parkovisko pri súkromnej škole STELLA.  Okrem toho išlo o pozemky s malou výmerou. Naopak, v prípade verejnej súťaže išlo o bonitné stavebné pozemky s celkovou výmerou viac ako 6 400 m².

Celková hodnota všetkých 20-tich pozemkov vo verejnej súťaži na základe posudku bola cca. 53 526 €. Ak by sme však vychádzali z porovnateľnej ceny pozemkov napríklad nad Poľovníkom 29 €/m², celková hodnota by predstavovala sumu až 186 122 €.

Za roky 2016-2018 sa vyhotovilo 127 znaleckých posudkov, pričom až 81 posudkov vypracoval práve Bohuslav Lučivjanský. Vyvstáva tu otázka, či znalecký posudok zodpovedal skutočnej hodnote pozemkov alebo išlo o dohodnutý biznis.

tabulka

Porovnanie s aktuálnou verejnou súťažou:

Verejná súťaž pri stavebných pozemkoch na Hlinách bola vyhlásená 5. decembra 2017 a uzávierka súťažných návrhov bola 15. januára 2018. Aktuálna verejná súťaž na pozemky pri kruhovom objazde nad Tescom bola vyhlásená 5. júna 2018 a uzávierka súťažných návrhov bude až 10. septembra 2018. Ide o dva pozemky s celkovou výmerou 1 112 m², ktorých všeobecná hodnota na základe posudku je 55 400 €, čo predstavuje sumu 49,82 €/m². Zatiaľ čo pri pozemkoch na Hlinách išlo o lehotu na predkladanie ponúk viac ako mesiac, tu ide o lehotu viac ako tri mesiace.

aktuálnatesco 1

Výnosný biznis pre šikovných:

Až 16 pozemkov o celkovej výmere 4 942 m² kúpila Jana Sýkorová z Považskej Bystrice za sumu 73 908 €, čo je cca. 15 €/m². Jana Sýkorová je realitnou maklérkou a predmetné pozemky teraz predáva prostredníctvom viacerých realitných portálov za sumu 60 €/m². Teda 4 násobne viac ako ich získala od mesta a až 7 násobne viac oproti cene znaleckého posudku. Potencionálny zisk za pozemky tak predstavuje sumu 222 612 €, čo je viac ako 6 700 000 SK a ide tak o naozaj výnosný biznis.  

realitymgm predaj

Zaujímavosť:

Jana Sýkorová odkúpila predmetné pozemky od mesta v apríli 2018. Na základe verejne dostupných informácií v júni 2018 dochádza k prepisu pozemkov na spoločnosť PBRACING OÜ so sídlom v Estónskej republike, ktorej jediným vlastníkom je Vladimír Preis. 

vlastník

Je nám jasné, že snahou všetkých kupujúcich, tak ako pri mestských budovách, tak aj pri mestských pozemkoch je kúpiť danú nehnuteľnosť čo najlacnejšie, najlepšie za 1 €. Nám sa však nepáči činnosť mesta a poslancov, nakoľko predajmi majetku pod cenu alebo takýmito „zvláštnymi posudkami“ prichádzame ako občania o značné finančné prostriedky, ktoré by sa mohli investovať do rozvoja nášho mesta. Len v tomto prípade ide o potencionálnu stratu vo výške 132 596 € (takmer 4 milióny SK).  

Okrem toho postrádame predvídateľnosť ceny pozemkov v podobnom/rovnakom prostredí. V súčasnosti asi ťažko odhadneme akú cenu bude mať ten ktorý pozemok, keď raz je to suma 8 €/m², inokedy 29 €/m²  alebo 36/m² či 48 €/m².

 

Poslanec Kunovský porušil zákon

V minulom článku sme Vás informovali o konflikte záujmov, ktorého sa podľa nášho názoru dopustil poslanec Ján Kunovský.

Len na pripomenutie, do verejnej súťaže, ktorú vyhlásila príspevková organizácia PX Centrum, dala jedinú ponuku spoločnosť OFFIM, v ktorej bol vtedy poslanec Kunovský spolu s manželkou spoločníkom aj konateľom. Zároveň bol poslanec Kunovský aj predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Inak povedané, rozhodoval o svojej vlastnej ponuke. Poslanci svojho kolegu vtedy podržali.

Poslanec Ján Kunovský porušil zákon

Nevzdali sme sa a obrátili sme sa so žiadosťou na Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie. Úrad nám dal za pravdu: „Zo strany verejného obstarávateľa tak zrejme došlo k porušeniu v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.“

Nakoľko išlo a zákazku s nízkou hodnotou Úrad pre verejné obstarávanie náš podnet dňa 22. júna 2017 postúpil hlavnému kontrolórovi Mariánovi Sičákovi.

Hlavný kontrolór Sičák nás v odpovedi rovnako informoval o porušení zákona: „Kontrolou bolo zistené porušenie § 40 ods. 4 b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, keď predsedom komisie pre verejné obstarávanie inventáru bol spoločník ako aj konateľ spoločnosti OFFIM s.r.o., ktorá bola úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania. Zo strany PX Centra boli prijaté také opatrenia, aby sa v budúcnosti dôsledne dodržiaval zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení.“

zákon

Len na doplnenie, poslanec Kunovský porušil nie len § 40 ods. 4 b) a c), ako uviedol kontrolór Sičák, ale aj ods. 5 písm. a), nakoľko členom komisie nesmie byť ani osoba blízka, napríklad manžel. Poslanec Kunovský tak porušil čo sa dalo.

Hoci Úrad pre verejné obstarávanie a hlavný kontrolór mesta poukázali na porušenie zákona, kompetentní nie, že by si priznali chybu, ale cítia sa byť naďalej nevinní.

Vyjadrenie poslanca Kunovského: „Ako riaditeľovi SOŠ mi zo zákona vyplýva zákaz podnikania a preto som sa oboch funkcii v spoločnosti OFFIM, s.r.o. vzdal listom ešte v septembri 2014.“

Vyjadrenie riaditeľky PX Centra Anny Kardošovej: „Konflikt záujmov nenastal, ani nemohol nastať, nakoľko nedošlo k vylučovaniu uchádzačov ani k iným postupom, pri ktorých by mohol predseda komisie dostať do takéhoto konfliktu.“

To, že poslanec Kunovský mal „nejaký list“ je absolútne irelevantné. Jediným hodnoverným zdrojom je výpis z obchodného registra, v zmysle ktorého skončil až v apríli 2016.

Ján Kunovský sa stáva prvýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 14. júla 2014 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači: Štefan Pohanka, Ján Kunovský a Igor Kvasnica. Igor Kvasnica nesplnil potrebné predpoklady a do ďalšieho kola nepostúpil. Štefan Pohanka dňa 7. augusta 2014, len osem dní pred výberovým konaním, zrušil svoju účasť na výberovom konaní z osobných dôvodov. Ján Kunovský sa stáva riaditeľom SOŠ dňa 15. augusta 2014 ako jediný uchádzač.  

Možné porušenie ďalšieho zákona:

Kunovský bol v zmysle zákona povinný do 30 dní od ustanovenia za riaditeľa SOŠ (august 2014) vzdať sa členstva v spoločnostiach a nepodnikať, čo však neurobil. Na základe výpisu z obchodného registra tak urobil až v apríli 2016, čím sa podľa nášho názoru dopustil porušenia zákona o výkone vo verejnom záujme a závažného porušenia pracovnej disciplíny. V marci 2017 sme preto podali podnet na TSK.

Na aprílovom zastupiteľstve 2017 poslanec Kunovský uviedol: „Nie som človek, ktorý by sa triasol za pozíciou riaditeľa. Pokiaľ príde k tomu, že som porušil zákon, nemám problém niesť dôsledky a zložiť funkciu na ďalší deň, bez toho aby som sa nejakým spôsobom vyhováral.“

Poslanec Kunovský však nečaká na rozhodnutie TSK a dňa 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Napokon poslanec Kunovský so zamestnávateľom TSK ukončil pracovný pomer dohodou ku dňu 30.04.2017.

Trenčiansky samosprávny kraj nekoná:

TSK viac ako 50 dní nekoná, hoci skutočnosť, že Kunovský podnikal počas toho ako bol riaditeľom je voľne a ľahko zistiteľná z obchodného registra.

Až v máji 2017 sme dostali odpoveď: „Vzhľadom na skutočnosť, že pán Ing. Kunovský nebude od 01.05.2017 na pozícii riaditeľa SOŠ, Vám oznamujeme, že naše šetrenie vo veci predmetného podnetu bolo zastavené a záležitosť považujeme za vybavenú.“

Opäť sme sa nevzdali:

Nakoľko sme s vybavením podnetu zo strany TSK neboli vôbec spokojní, obrátili sme sa na Ministerstvo školstva, ktoré nám ústretovo poskytlo metodické usmernenie: „Riaditeľ školy bol povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie skončiť inú zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť. Taktiež bol povinný do 30 dní od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy  a do 31. marca každého kalendárneho roka deklarovať svoje majetkové pomery. Z výpisu obchodného registra, zriaďovateľ mal možnosť zistiť, či riaditeľ školy pozastavil podnikateľskú činnosť. Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, vystupuje za zriaďovateľa predseda samosprávneho kraja. Zriaďovateľ bol povinný riaditeľa školy za porušenie obmedzení vyplývajúcich z osobitného právneho predpisu z funkcie odvolať. Zriaďovateľ svojím nekonaním porušil ustanovenie § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.“

Napriek tomu, že nám ministerstvo školstva dalo za pravdu, predseda TSK Jaroslav Baška podržal Kunovského a porušenie zamietol pod koberec.

Ján Kunovský sa stáva druhýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 05. mája 2017 bolo vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlasuje opäť poslanec Kunovský (hoci 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru), teraz už s „čistým štítom“, nakoľko už nefiguruje v predmetnej spoločnosti. Dňa 15. júna 2017 sa novým riaditeľom SOŠ ako jediný uchádzač opäť stáva poslanec Kunovský.

Asi nikoho neprekvapí naše ďalšie zistenie, že mobilné číslo poslanca Kunovského ku dnešnému dňu figuruje na webovej stránke offim.sk ako jeden z kontaktov, na ktorý sa môžu ozvať potencionálni zákaznici. Vyvstáva tu otázka, či poslanec Kunovský skutočne prestal v predmetnej spoločnosti podnikať, alebo sa vzdal funkcií len na papieri.

iphone 5.2017 134IMG_5160

Napokon poslanec Kunovský chcel odo mňa verejné ospravedlnenie a nemajetkovú ujmu vo výške 5000 €. Ku dnešnému dňu však žalobu nepodal. Najväčším paradoxom však je, že poslanec Kunovský, napriek tomu, že porušil zákon, zostáva aj naďalej predsedom komisie na ochranu verejného záujmu. Práve tej komisie, ktorá by na podobné pochybenia mala poukazovať a vyvodzovať potrebnú zodpovednosť.

kunovský

Trpezlivosť ruže prináša…

V minulom článku som vás informoval o problematickej križovatke na sídlisku Hliny, kde vodiči nedodržiavajú pravidlo pravej ruky a dopravný inšpektorát opakovane odmietol osadenie potrebnej značky. 

K vyššie uvedenej situácii som napokon vystúpil na májovom zastupiteľstve v bode „Diskusia občanov“, problém som priblížil kompetentným a informoval som aj o petícii s viac ako 120 podpismi.

Osadenie značky:

Hoci to trvalo dlhšie, cca. 10 mesiacov (obyčajné osadenie značky) napokon aj kompetentní pochopili, že je to pre dobrú vec, a to zlepšenie plynulosti premávky a bezpečnosti občanov. Ako sa hovorí, trpezlivosť ruže prináša.

Mesto Považská Bystrica mojej žiadosti a petícii občanov vyhovelo a v spolupráci s dopravným inšpektorátom osadilo značku P1 (daj prednosť v jazde).

odpoveď mesta(rozklikni)

IMG_0824

Zostrihanie tují:

Vysadenie tují na mestskom pozemku, bez súhlasu mesta, bránilo výhľadu vodičom a ohrozovalo bezpečnosť najmä detí, ktoré spoza tují „vylietavali“ na bicykli, kolobežke, korčuliach alebo pennyborde. Zostrihanie prvých tují ako reakcia na môj prvý podnet situáciu nezlepšilo.

IMG_0763 5

Okrem osadenia značky napokon došlo aj k zostrihaniu všetkých tují. Verím, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu prehľadnosti a bezpečnosti križovatky. Ostáva už len dúfať, že to vodiči budú rešpektovať.

IMG_0860 IMG_0864

Touto cestou sa chcem opäť poďakovať všetkým susedom, ktorí neboli ľahostajní a podpísali petíciu. Popravde som bol veľmi milo prekvapený, že to podpísali všetci oslovení susedia až na jednu pani.

Na záver sa chcem poďakovať kompetentným, najmä mestu Považská Bystrica za pozitívne a rýchle vybavenie petície.

Ako predávajú svoje budovy iné mestá?

V predchádzajúcich článkoch sme vás informovali o mestských budovách, ktoré sa predali pod cenu znaleckého posudku: Vojenská správa vo výške 281 000 € (50 % z posudku), PX Centrum na SNP vo výške 176 000 € (52 % z posudku) a Poľovník vo výške 176 800 (41% z posudku). 

V prípade Vojenskej správy treba pripomenúť aj prekvapujúce posudky. V roku 2015 bola hodnota Vojenskej správy určená vo výške 728 000 €, v roku 2016 vo výške 579 000 € a v roku 2017 už len vo výške 562 000 €. Nebudeme sa vyjadrovať ku skutočnej hodnote Vojenskej správy, avšak aby budova za dva roky stratila až 166 000 € na svojej hodnote? Vyššie uvedené posudky, hlavne so zreteľom na cenu, tak právom vyvolávajú pochybnosti. 

Jedinú budovu, ktorú sa podarilo predať za vyššiu sumu ako bola cena posudku, bola budova Verejné WC na Strede vo výške 111 000 € (cena podľa posudku bola 109 000 €).

Sú však predaje budov pod cenu posudkov samozrejmosťou aj v iných mestách alebo je mesto Považská Bystrica výnimkou? Predávajú aj iné mestá svoje budovy bez toho, aby stanovili záväznú minimálnu cenu, pod ktorú nemôžu dať uchádzači ponuky alebo uchádzači môžu dať ponuky v akejkoľvek výške, tak ako je to aj v meste Považská Bystrica?

Predaj budov v iných mestách: 

MESTO-Copy

Porovnali sme posledné predaje v jedenástich ďalších mestách. Zvolen je jediné mesto, ktoré predalo svoje budovy rovnako ako mesto Považská Bystrica viackrát pod cenu. Z piatich posledných predaných budov tak mesto Zvolen urobilo až 4 krát, pričom pod cenu 50% z posudku až 2 krát. Dokonca jedenkrát predalo mestskú budovu len za desatinu z ceny.

V ďalších desiatich mestách sa uskutočnilo 19 predajov. Z toho 11 krát sa mestám podarilo predať svoju budovu za vyššiu sumu ako bola cena posudku a 5 krát za cenu posudku. Len v 3 prípadoch sa budovy predali pod cenu posudku, avšak ani raz pod cenu 50 % z posudku. Predávanie mestských budov pod cenu posudku tak určite nie je pravidlom, ale skôr výnimkou.

predaje

Údaje o budove na predaj v meste Považská Bystrica:

Mesto Považská Bystrica nedostatočne informuje potencionálnych uchádzačov o tom, aká budova je predmetom súťaže. Málokto vie na základe nižšie uvedených údajov určiť, o akú budovu sa jedná. Okrem toho, uchádzači už viackrát informovali, že vôbec nemali vedomosť, že sa budova predáva. Naposledy mesto využilo plagáty a značku na informovanie a prinieslo to viacero ponúk.

údaje

Údaje o budove na predaj v iných mestách:

Viaceré mestá ako Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Martin, Poprad alebo Zvolen využívajú pre lepšiu orientáciu uchádzačov aj „verejnosti známy“ názov budovy (napríklad u nás známy názov Poľovník), čo mesto Považská Bystrica vôbec nepoužíva. Okrem toho sa využívajú reklamné bannery alebo inzercia v realitných portáloch.

Súťažné podmienky v meste Považská Bystrica:

Už viackrát sme vás informovali, že mesto Považská Bystrica vo svojich súťažných podmienkach uvádza: „Hodnota nehnuteľností stanovená na základe znaleckého posudku nie je pre predkladanie cenových ponúk uchádzačov záväzná.“

IMG_0599

Vyvstáva tu otázka, aké ponuky mesto/poslanci očakávajú, ak takto nastavia súťažné podmienky? Nikoho potom nemôžu prekvapiť ponuky, ktoré prišli vo výške 24%, 30%, 34%, 40%, 41%, 50% alebo 52% z ceny posudku.

Súťažné podmienky v iných mestách:

Viaceré mestá predávajú svoje budovy za cenu posudku. Ak sa do súťaže viackrát neprihlási žiadny uchádzač, postupne sa znižuje cena posudku alebo sa určí minimálna kúpna cena, pod ktorú uchádzači nemôžu dať svoju ponuku.

Napríklad mesto Nitra pri predaji obytného domu, ktorého cena podľa posudku bola vo výške 120 000 €, v súťažných podmienkach uviedlo minimálnu kúpnu cenu vo výške 88 295,50 € (74% z posudku). Alebo mesto Trnava, ktoré pri predaji ubytovne, ktorej cena podľa posudku bola vo výške 1 510 000 €, po viacerých neúspešných súťažiach uviedlo minimálnu kúpnu cenu najskôr vo výške 1 200 000 € (80% z posudku), potom vo výške 990 000 € (66% z posudku).

Poslanci mesta Bratislava dokonca schválili uznesenie, týkajúce sa všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží, ktoré sa použijú pri každom prevode nehnuteľného majetku: „Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať hodnota stanovená znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá účastníkom súťaže nesmie byť nižšia ako 50% hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.“   

Zaujímavosti:

Mestá ako Žilina, Trenčín a Martin predávajú budovy formou elektronickej aukcie. Mesto Košice využíva dražbu, ktorú zverejňuje aj v centrálnom notárskom registri dražieb.

Mesto Poprad pri predaji budovy vyžadovalo záväznú architektonickú štúdiu riešenia rekonštrukcie a modernizácie. Okrem toho rozdeľuje hodnotenie ponuky uchádzača napríklad na 50%- kúpna cena a 50%-štúdia, alebo 80%-kúpna cena, 10%- účel využitia a 10%- spôsob a termín splatnosti.

Naše odporúčania:

1) Ak na budovu za cenu znaleckého posudku neprídu 2 krát po sebe žiadne ponuky:

a) znižovať cenu postupne napríklad o 10% z ceny znaleckého posudku,
b) alebo stanoviť minimálnu kúpnu cenu, pod ktorú nemôžu dať uchádzači ponuku,

2) Na zvýšenie informovanosti zverejňovať nie len základné zákonné údaje o budove, ale aj „názov“, pod ktorým je predmetná budova verejnosti známa, napríklad Poľovník alebo Vojenská správa. Označiť budovu dostatočne viditeľným reklamným bannerom.

3) Pri predaji budov využívať elektronickú aukciu.

4) Zverejňovať predaj budovy aj na realitnej webovej stránke.

5) Žiadať od uchádzača aspoň grafický návrh ako bude budova, jej rekonštrukcia vyzerať.

 

Poslanci mi opäť nedovolili vystúpiť

Na sídlisku Hliny sa nachádza križovatka, ktorá už dlhodobo obmedzuje miestnych obyvateľov. Križovatka nie je dobre označená, je ohrozená plynulosť premávky a najmä bezpečnosť občanov sídliska. Nakoľko som sám jeho občanom, rozhodol som sa situáciu riešiť.

Problémová križovatka:

V predmetnej križovatke sa nachádza viacero výjazdov.

-výjazd z parkoviska spred Jednoty (červená šípka),
-výjazd z boku od budovy HANT – zásobovanie, kde je osadená značka „Daj prednosť v jazde“ aj zrkadlo (zelená šípka),
-výjazd zo 7.zš a súkromnej školy STELLA (modrá šípka),
-výjazd obyvateľov bytoviek najmä 1418, 1419 a 1420 (žltá šípka).

IMG_0805 - Copy

Obyvatelia vyššie uvedených bytoviek majú prednosť v jazde, avšak vodiči idúci zo 7. zš a súkromnej školy STELLA nerešpektujú ani značku ani pravidlo pravej ruky. Jazdia rýchlo a obyvateľov bytoviek dokonca často obdarujú „rôznymi gestami“. Okrem toho, autá tu často parkujú tak, že obmedzujú chodcov, najmä mamičky s kočiarmi.

IMG_5651IMG_0785 IMG_0015

Obrátil som sa na dopravný inšpektorát:

V septembri 2017 ma dopravný inšpektorát informoval, že po dokončení rekonštrukcie budovy HANT sa značka „Daj prednosť v jazde“ umiestnila medzi výjazd od budovy HANT-zásobovanie a cestou vedúcou od 7.zš, ktorá platí pre obidve cesty. Inak povedané, značka po ľavej strane platí aj pre vodičov prichádzajúcich od 7.zš. Vodiči, ktorých sme sa na to pýtali, vôbec nevedeli, že aj pre nich platí táto značka.

2 - Copy

Opätovný podnet na dopravný inšpektorát:

Síce sa skosili prvé tuje, ale problém to nevyriešilo. Preto som opätovne požiadal dopravný inšpektorát o prešetrenie predmetnej križovatky.

V októbri 2017 ma dopravný inšpektorát informoval: „S možnosťou umiestnenia dopravného značenia „Daj prednosť v jazde“ sa napriek tomu budeme ďalej zaoberať, túto možnosť ešte raz prerokujeme s majetkovým správcom dotknutých miestnych komunikácii – zástupcami MsÚ PB a budeme sa snažiť nájsť optimálne riešenie, ktoré bude na prospech tak obyvateľov okolitých bytových domov, ako aj účastníkov cestnej premávky a prispeje k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v uvedenej lokalite.“

Čo sa dialo ďalej:

Vodiči naďalej nerešpektujú značku ani pravidlo pravej ruky. Cez tuje nevidno ani zhora ani zdola, obyvatelia bytoviek musia byť stále obozretní, zastavovať a dávať pozor. Okrem toho tu hrozí nebezečenstvo najmä u detí, ktoré jazdia na bycikloch, skateboardoch alebo kolobežkách.

5 IMG_0763

Keďže nedošlo k vyriešeniu problému a naďalej sa porušuje zákon, rozhodol som sa spísať petíciu. Obehal som všetkých susedov prvých troch bytoviek a získal som viac ako 120 podpisov. Susedia ma informovali o ich vlastných negatívnych skúsenostiach, s ktorými sa tu stretli. Milo ma prekvapila reakcia susedov, ktorí vítali moju snahu problém riešiť. Väčšina z nich však bola skeptická, či sa mesto problémom bude vôbec zaoberať.

Poslanci mi opäť nedovolili vystúpiť:

Dňa 31. mája 2017 sa konalo zastupiteľstvo. Rozhodol som sa, že o probléme budem podrobnejšie informovať poslancov a predstaviteľov mesta. Poslanci mi však opäť nedovolili vystúpiť. Pomaly sa to už stáva pravidlom. Názor občana ich nezaujíma. Treba si na nich spomenúť, keď sa onedlho budú na vás usmievať z bilbordov a letákov, ako veľmi ste pre nich dôležití.

34175291_799883866882037_8721345391368339456_n

Našťastie sa v rokovaciom poriadku uvádza, že obyvateľ mesta má právo vyjadriť svoj názor v bode programu „diskusia“, do ktorej sa prihlási zdvihnutím ruky. Občan má k dispozícií 5 minút.

Túto možnosť som využil a mestu aj poslancom som problém priblížil, ukázal fotografie, informoval o petícií obyvateľov a požiadal o riešenie problematickej križovatky. Rovnako som informoval o formálnom nedostatku petície, nakoľko chýba úplná adresa, keďže kolónky sú malé. Každá strana však obsahuje konkrétnu bytovku, vchod a na vrchu sa nachádza označenie „občania mesta Považská Bystrica“. Verím, že sa kompetentní budú zaoberať problémom obyvateľov a nie formálnym nedostatkom.

Touto cestou by som sa rád poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí podpísali petíciu. Dúfam, že to nebude “o nás bez nás”.

Názor občanov k predaju mestských budov

Nám, na rozdiel od väčšiny poslancov, záleží na názore občanov mesta Považská Bystrica. Preto sa z času na čas obrátime na vás, aby ste sa vyjadrili k určitým otázkam alebo témam. Urobili sme tak aj vo veci predaja mestských budov. Do prieskumu sa zapojilo 57 respondentov. Ďakujeme za váš názor.

Otázka č. 1:

Vyhodnotenie

Až 93%, teda 53 respondentov je proti tomu, aby poslanci predávali mestské budovy pod cenu znaleckého posudku. Samozrejme je potom otázne, ako postupovať, ak sa do súťaže neprihlási žiadny záujemca.

Vtedy môže mesto/poslanci určiť, že ak sa ani v opakovanej verejnej súťaži za cenu znaleckého posudku neprihlási žiadny záujemca, môže sa cena budovy znížiť napríklad o 10% z hodnoty znaleckého posudku.

Za podstatné považujeme zlepšiť reklamu predaja budovy. Použiť reklamný banner, plagát, ceduľu a pod. Označovať budovy na predaj nie len údajmi z katastra nehnuteľností (C KN, parcelné č. a výmera v m²), ktoré občanom často nič nehovoria, ale aj názvom, pod ktorým je daná budova známa napríklad „Poľovník, Vojenská správa“ a pod.

IMG_0626

Otázka č. 2:

Vyhodnotenie (3)

Už viackrát sme vás informovali, že je absurdné, aby mesto v súťažných podmienkach uvádzalo, že cena znaleckého posudku nie je záväzná. Jednoznačne až 97%, teda 55 respondentov chce, aby mesto pri predaji budov stanovilo minimálnu sumu, pod ktorú potencionálni uchádzači nemôžu dať svoju ponuku.

Otázka č. 3:

Vyhodnotenie (2)

Takmer ¾, teda 42 respondentov chce, aby mesto využívalo elektronickú aukciu pri predaji mestských budov.    

Ak do verejnej súťaže príde len jedna ponuka, elektronická aukcia sa neuskutoční a zastupiteľstvo rozhodne či predaj budovy schváli alebo neschváli. Ak do súťaže príde viacero ponúk, následne by mesto využilo aj elektronickú aukciu. Išlo by tak o dvojkolovú súťaž. Najvyššia ponuka z prvého kola by išla ako vstupná cena do elektronickej aukcie, do ktorej postúpia všetci uchádzači, ktorí splnili súťažné podmienky z prvého kola. V elektronickej aukcii tak uchádzači môžu ešte navyšovať svoju ponuku. Víťazná ponuka pôjde do zastupiteľstva, ktoré rozhodne či budovu predá alebo nepredá.

Mesto Považská Bystrica kedysi vlastnilo viaceré lukratívne nehnuteľností. Viaceré budovy sa však predali počas rôzných období či už za pochybných okolností alebo za nízke ceny. Teraz sa za roky 2017-2018 predali 3 mestské budovy (Vojenská správa, PX Centrum a Poľovník), ktorých celková cena podla znaleckých posudkov bola vo výške 1 328 016 €. Do mestskej pokladnice však prišli financie len vo výške 633 800 €. 

Prekvapujúci predaj Poľovníka

V minulom článku sme vás informovali o nových súťažiach na predaj mestských budov PX Centra a Poľovníka a porovnali sme ich s minulými ponukami. Teraz vám priblížime ako to celé napokon dopadlo. 

Predaj budovy PX Centra na SNP:

Predaj prebehol „extrémne“ rýchlo. Z 25 poslancov vystúpil v diskusii len poslanec Puček. PX Centrum sa predalo Miloslavovi Bajzovi zo Sverepca za sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

hlasovanie PX Centrum

Porovnanie predaja PX Centra s predchádzajúcou súťažou:

Už pri predchádzajúcej súťaži sa našli poslanci, ktorí chceli PX Centrum predať za 116 000 € (34% z hodnoty). Išlo o poslancov Beranová, Drevenáková, Jaroš, Matušík a Zvak. Argumentovali najmä tým, že prišla len jedna ponuka, nie je o to asi záujem, radšej peniaze, inak nám budova bude chátrať, budú tam chodiť bezdomovci, čo keď dáme novú súťaž a príde nám ešte menej a pod.

Môžeme byť vďační, že vyššie uvedení poslanci boli prehlasovaní a predaj sa vtedy neuskutočnil. Na základe novej súťaže za absolútne rovnakých podmienok sa podarilo zvýšiť sumu o 60 000 € a do mestskej pokladnice prišla sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

Vyvstáva tu otázka, prečo sa do novej súťaže neprihlásili predchádzajúci uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT?

Predaj budovy Poľovník:

Komisia pre financovanie bola proti predaju Poľovníka. Za predaj bol len poslanec Sopčák. Dokonca aj mestská rada na základe návrhu poslanca Keruľa bola proti predaju a za vyhlásenie novej súťaže. Vyvstáva tu otázka, prečo viacerí poslanci zmenili svoj názor?

Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva:

Do zastupiteľstva tak išiel materiál, ktorý poslancom odporúčal neschváliť predaj Poľovníka a vyhlásiť novú súťaž. Hneď na úvod rokovania poslanec Zvak odovzdal primátorovi Janasovi „nejaký dokument“. Možno predpokladať, že išlo o pozmeňujúci návrh poslancov Zvaka a Máťoša, podstatou ktorého bolo naopak schválenie predaja Poľovníka. Poslanci Zvak a Máťoš nezabezpečili, aby ich návrh mali k dispozícii aj ostatní poslanci, či už formou kópie alebo aspoň emailom.

Po zložení sľubu nového poslanca Kardoša, primátor Janas z dôvodu úpravy hlasovacieho zariadenia vyhlásil 15 minútovú prestávku. Neskôr počas rokovania primátor Janas pri bode ohľadom Poľovníka uviedol: „Počas prestávky som dostal poslanecký návrh skupiny poslancov.“

Vyvstáva tu otázka, či primátor Janas dostal poslanecký návrh skutočne až počas prestávky, a nie na začiatku rokovania, ako je zachytené na videu, a či prestávka nebola „účelová“ práve kvôli predmetnému návrhu.

Opakujúce sa argumenty:

Viacerí poslanci ako F. Martaus, Zvak, Máťoš, Holák, Drevenáková, Matušík, Jaroš argumentovali tým, že v iných súťažiach neprišla žiadna ponuka, verejná súťaž odzrkadľuje trhové ceny, že budova je za stromami, kupujúci s tým bude máť náklady, budova terorizuje okolie, je to ruina, čo keď príde nižšia ponuka, alebo žiadna, bezdomovci a pod. Poslanec Zvak dokonca informoval, že budova sa nejde rekonštruovať, ale sa ide zbúrať.

Zaujímavé vyjadrenia niektorých poslancov:

Poslankyňa Drevenáková: „Po finančnej komisii, asi na druhý deň som sa tam naozaj išla pozrieť.“

Poslanec Matušík: „Fakt ak je to pravda, neviem či p. Zvak vie keď tam bol, že tam zateká, že to hnije tam. Neviem či tu je niekto z poľovníkov alebo aká je tam situácia.“

Potvrdili sa naše predpoklady, že o budovy ktoré sa predávajú niektorí poslanci v lepšom prípade nemajú moc informácií, v horšom prípade sa tam ani neboli pozrieť.

F. Martaus: „Som toho názoru, že čím trvá dlhšie diskusia, tým sa to zbytočne zamotáva.“

Poslanec Zvak: „Radšej vrabec v hrsti, ako vrana na strechce.“

Poslanec Kunovský: „Nikdy sa nám nepodarilo predať niečo za znalecký posudok.“

Mesto predalo za cenu znaleckého posudku viaceré nehnuteľnosti ako CO kryt v centre mesta, budovu Verejné WC na Strede alebo pozemky, ktoré podľa nášho názoru predáva stále lacno.

Opona sa uzatvorila:

Budova Poľovníka sa prekvapujúco predala spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 € (41% z hodnoty).

hlasovanie Poľovník

Celková hodnota 3 predávaných mestských budov pod cenu znaleckého posudku (Vojenská správa, PX Centrum a Poľovník) bola vo výške 1 328 016 €. Do mestskej pokladnice však prišli financie len vo výške 633 800 €. Dovolíme si to nazvať škandalóznym výpredajom mestského majetku.  

Jediným poslancom, ktorý bol proti všetkým predajom pod hodnotu znaleckého posudku bol iba poslanec Andrej Péli.

Hypotetický príklad:

Povedzme, že by ste hypoteticky mali záujem o mestskú budovu, ktorej hodnota na základe znaleckého posudku je 400 000 €. Prihlásite sa do súťaže a ponúknete sumu 100 000 € (25% z hodnoty). Nakoľko ste jediný uchádzač vaša ponuka je najvyššia a zvíťazíte. Zastupiteľstvo musí rozhodnúť, či vám budovu predá/nepredá, nakoľko ste splnili podmienky. Poslanci majú pre vaše pekné „modré oči“ slabosť a predaj budovy vám schvália. Neskúsili by ste?

Vojenská správa sa predala za 50% z hodnoty, Poľovník za 41%, PX Centrum chceli niektorí poslanci predať za 34%, kde je hranica? Kedy sa to zastaví?

Už dlhodobo poukazujeme, že cena znaleckého posudku v súťažných podmienkach nebola záväzná. To je absolútny nonsens a nemôžno sa čudovať, že nám prišli tak nízke ponuky. Sme radi, že sa k nášmu odporúčaniu stanoviť minimálnu sumu, pod ktorú uchádzači nebudú môcť dať ponuku priklonili aj poslanci Matušík a Smatana.

Verejná súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum

Minulý rok sa zo 4 ponúknutých mestských budov predali len dve a to Vojenská správa spoločnosti PARTNER PROGRESS, v zastúpení Františkom Halmešom za sumu 281 000 € (za 50% zo znaleckého posudku) a Verejné WC spoločnosti A-ARCHA, v zastúpení Miroslavom Nemčíkom za sumu 111 000 €.   

Mesto teda opäť vyhlásilo verejnú súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum, ktoré sa nepodarilo predať.

Predchádzajúce ponuky na mestské budovy:

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka. K budove je uzatvorená nájomná zmluva, ktorá končí až 31.12.2020.

Na budovu PX Centrum prišla jediná ponuka od Petra Húdeka z Udiče vo výške 116 000 € (cca. 34% zo znaleckého posudku). Po skončení verejnej súťaže však prišla ďalšia ponuka od spoločnosti MONT, v zastúpení spoločníkom Tiborom Moravíkom vo výške 148 000 € (cca. 44% zo znaleckého posudku).

Predmetom hlasovania bola napokon len ponuka Petra Húdeka. Hoci sa našli poslanci MsZ, korí boli ochotní predať budovu PX Centra za takmer 1/3 cenu, k predaju budovy našťastie nedošlo.  

hlasovanie

 „Pútavá reklama“ na predaj mestských budov:

Na základe požiadavky poslanca M. Sopčáka, mesto pripravilo reklamu o verejnej súťaži. Na zvýšenie povedomia verejnosti mesto vymyslelo takúto pútavá reklama.

3 1 2

4 5

Určite sa to dá urobiť aj kvalitnejšie. Na druhej strane lepšie ako nič a napokon to asi aj pomohlo, keďže prišli viaceré ponuky.

Nové ponuky na budovu PX Centrum:

Na budovu PX Centrum prišli 2 ponuky. Zaujímavé je, že hoci v minulom roku o budovu prejavili záujem uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT, teraz ponuky nepredložili. Podľa znaleckého posuduku je hodnota budovy PX Centrum vo výške 339 016 €.

PX Centrum PX Centrum 2

1- GZ REAL, a.s., so sídlom Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, v zastúpení predsedom predstavenstva Igorom Jágrikom a členom predstavenstva Rastislavom Hofericom vo výške 101 500 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 30% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na poskytovanie služieb, prenájom.

GZ REAL

2- Miloslav Bajza zo Sverepca vo výške 176 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 52% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť ako administratívne a obchodné priestory v súlade so záväznými regulatívmi platného územného plánu mesta.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove PX Centrum(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúčajú predať budovu PX Centrum Miloslavovi Bajzovi za sumu 176 000 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Nové ponuky na budovu Poľovník: 

Na budovu Poľovník prišli prekvapujúco až 3 ponuky. Podľa znaleckého posudku je hodnota budovy Poľovník vo výške 427 000 €.

poľovník

1- MITTEL, s.r.o., so sídlom v Dubnici nad Váhom, v zastúpení spoločníkov Miroslavom Špánikom a Pavlom Kľúčikom vo výške 176 800 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 41% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na doterajšie využitie a prenájom priestorov na účely komerčnej občianskej vybavenosti, a to maloobchodu a služieb.

MITTEL

2- Peter Koreník a Terézia Koreníková zo Šebešťanovej vo výške 101 100 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 24% zo znaleckého posudku. Budovu plánuju využiť na pohostinstvo a reštauračné služby, prenájom nebytových a obchodných priestorov. 

3- REFLEX, spol. s.r.o., so sídlom Stred 56/47, Považská Bystrica, v zastúpení spoločníkom Jánom Buchtincom vo výške 170 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 40% zo znaleckého posudku. Budovu po rozsiahlej rekonštrukcii plánuje využiť na účel v zmysle platného územného plánu mesta. Hlavne ako polyfunkčný objekt, sídlo firmy, kancelárske priestory, reštaurácia.

REFLEX, spol.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove Poľovník(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta neodporúčajú predať budovu Poľovník spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Mesto by malo zlepšiť informovanosť verejnosti o prebiehajúcich verejných súťažiach a majetky predávať formou elektronickej aukcie, ktorá zvyšuje konkurenciu a transparentnosť. Alternatívne by mesto mohlo po opakovane neúspešnej verejnej súťaži znížiť cenu znaleckého posudku napr. o 5-10%. Ale to, že mesto v súťažnych podmienkach uvedie, že cena znaleckého posudku nie je záväzná, považujeme za nonsens. Preto sa nemôžeme čudovať, že od uchádzačov prídu ponuky vo výške od 24% do 52% zo znaleckého posudku. Okrem toho mesto pri jednej verejnej súťaži použije elektronickú aukciu, pri ďalších nie.

Vyvstáva tu otázka, ako k predaju prístúpi mesto a poslanci, ktorí schválili predaj budovy Vojenskej správy za polovicu sumy zo znaleckého posudku. My veríme, že poslanci MsZ predaj mestských budov za také nízke ponuky neschvália.