MEGAWASTE I. časť

Agendu komunálneho odpadu v našom meste približne od konca roku 2007 zabezpečovala česká spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o., so sídlom v Prahe, ktorej majiteľom je I. Knápek. Okrem toho zabepečovala aj údržbu nášho mesta. Spoločnosť je známa svojím pochybným získaním zákazky ešte za bývalého primátora Adameho.

Untitled

1) Ako to v skutočnosti bolo so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. s.r.o.?:

Krajský súd BA vo svojom rozsudku konštatoval: „Súd zistil, že z pôvodnej uzavretej Zmluve 2632007 na základe verejného obstarávania mesto určilo, že služby spoločnosti MEGAWASTE spol. s.r.o. sa budú týkať komunálneho odpadu – odpadu domácností vznikajúcich pri činnosti fyzických osôb, obdobných odpadov právnických osôb okrem odpadov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti týchto subjektov. Odpady podľa § 2 ods. 14 zákona o odpadoch nebudú spadať do tejto zmluvy. V druhej Zmluve 2972007 sú už služby nespadajúce do okruhu služieb uvedených v prvej zmluve. V čase uzatvárania zmluvy na základe verejnej súťaže mesto muselo vedieť, že prvou uzatvorenou zmluvou nie sú komplexne pokryté všetky potreby obyvateľov mesta, a to podnikateľských subjektov, pretože tieto osobitne vyčlenil z predmetu prvej zmluvy. Služby požadované mestom v zmluve uzatvorenej na základe rokovacieho konania bez zverejnenia neboli teda v súlade so základným projektom pôvodnej zmluvy uzatvorenej na základe verejného obstarávania. V tejto súvislosti sa stáva otáznym aj dôvod pre ktorý zákazka v nižšom, lacnejšom objeme (dohodnutá suma 9 807 980 SK s DPH/rok) bola zabezpečená vo verejnom obstarávaní a bezprostredne po uzatvorení prvej zmluvy, bez toho, aby došlo ku skutočnému realizovaniu služieb v nej dohodnutých, bola na základe rokovacieho konania bez zverejnenia zabezpečená zákazka v podstate nákladnejšom objeme (dohodnutá cena 17 250 083,40 SK s DPH/rok).Zmluvy boli uzatvorené na 6 rokov a spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za poskytnuté služby získala finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 162 300 000 SK.

V roku 2010 Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu pokutu vo výške 171 779,36 € (viac ako 5 100 000 SK)!!! Napokon však mesto pokutu nemuselo uhradiť, nakoľko súd poukázal na skutočnosť, že ÚVO udelil pokutu až po uplynutí zákonnej lehoty (cca. 24 dní po lehote).

2) Ako spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o. získavala ďalšie zákazky:

V januári 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. Dodatok č. 1 (k vyššie uvedeným zmluvám) na prenájom plastových kontajnerov na komunálny odpad s objemom 1100 l čiernej farby na dobu 72 mesiacov od podpisu zmluvy vo výške mesačného nájmu 143 578 Sk. Za celú dobu platnosti zmluvy, tak spoločnosť MEGAWASTE, spol. získala za poskytnuté služby ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 10 300 000 SK.

Aby toho nebolo málo, v auguste 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. ďalšiu Zmluva č. 1762008, opäť s využitím rokovacieho konania bez zverejnenia, ktorej predmetom bola údržba mesta (letná + zimná údržba) na sumu viac ako cca. 17 000 000 SK/rok.

Spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za všetky svoje služby (na základe vyššie uvedených zmlúv a dodatku), získala z mestského rozpočtu finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 274 700 000 SK.

3) Príchod spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

V roku 2010 už za súčasného primátora Janasa prichádza spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, so sídlom Ul. Nová 134, Považská Bystrica, ktorej majiteľmi bol opäť I. Knápek (10% podiel) a V. Staník (väčšinový 90% podiel). Prvú zmluvu č. 3842010 muselo mesto zrušiť: „Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, ktorá bola uzatvorená 27. decembra 2010, bola v omyle uzatvorená protiprávne a to preto, lebo neuplynula 16-dňová ochranná zákonná lehota odo dňa doručenia informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom.“

V apríli 2011 primátor Janas uzatvoril čiastkové zmluvy, zmluvu o dielo na odstránenie dočasného úložiska TKO a Rámcovú dohodu č. 822011, všetko so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA. Dohoda bola uzatvorená na dobu 4 rokov a jej predmetom bolo zneškodňovanie odpadov skládkovaním – ukladanie povolených druhov odpadov na „Skládku odpadov NNO kazeta č. 2 Sverepec.“ Platnosť dohody bola určená buď do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do dosiahnutia celkovej fakturovanej ceny 3 456 000 € bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.

celkové príjmy-page-001

4) MEGAWASTE, spol. s.r.o. svoj “biznis prenecháva” spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

Primátor Janas namiesto toho, aby po skončení platnosti zmlúv (zmluvy uzatvorené za bývalého primátora Adameho, ktoré ako sme vyššie uviedli, boli uzatvorené na dobu 6 rokov a ich platnosť skončila približne koncom roka 2013/2014) urobil nové verejné obstarávanie, so spoločnosťou MEGAWASATE, spol. uzatváral každý rok ďalšie a ďalšie dodatky (platnosť zmlúv predĺžil na 82 mesiacov, neskôr na 92 mesiacov a potom na 100 mesiacov). A s druhou spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA uzatváral stále nové a nové čiastkové zmluvy na 1 rok.

V decembri 2015 primátor Janas schválil ďalší Dodatok č. 6, predmetom ktorého bolo doplnenie bodu 2.4 do zmluvy. Mesto preberá od spoločnosti MEGAWASTE, spol. niektoré činností súvisiace so zberom a dopravou jednotlivých zložiek separovaného odpadu naspäť pod seba.   

Následne približne v apríli 2016 MEGAWASTE, spol. ukončuje svoju činnosť v našom meste. Vďaka novému verejnému obstarávaniu spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA uzatvára zmluvu č. 269/2016 s mestom. Preberá tak „biznis“ a odteraz bude zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta, až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy.

Za rok 2016 (hoci nová zmluvá platí len cca. 8 mesiacov), oproti predchádzajúcemu roku, MEGAWASTE SLOVAKIA za svoje služby zvýšila príjmy z mestského rozpočtu viac ako 3 násobne!!!

príjmy-page-001

Len pre zaujímavosť, na základe webovej stránky finstat.sk, spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA v roku 2016 znížila svoj zisk až o 91 % na sumu 32 659 € (zisk za rok 2015 bol 353 667 €).

mw

Okrem toho spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA má uzatvorené ďalšie zmluvy napríklad s TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. (981 083,57 bez DPH), Obec Stránske (167 725,75 € bez DPH), zabezpečuje činnosti aj pre iné subjekty ako Domaniža (14 018 €/rok 2016), Jasenica (21 482 €/rok 2016), Papradno (185 149,20 €/rok), Nemocnica s poliklinikou PB (116 685,60 €/rok), NDS, a.s. (11 382 €/rok),  alebo pre mestskú spoločnosť MŠK s.r.o., v ktorej jej tržby opäť každým rokom rástli a v roku 2016, oproti predchádzajúcemu roku, za svoje služby zvýšila príjmy až 2 násobne.

msk-page-001

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Predaj mestských budov I. časť

V našom článku o MsZ sme Vás informovali o obchodných verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz Vám priblížime informácie o priebehu súťaží, kto bol nájomcom v budovách, aké ponuky prišli alebo na čo je možné budovy využiť.

Ak mesto disponuje nehnuteľnosťami, ktoré sú nerentabilné, prebytočné a mesto nemá finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, môže pristúpiť k ich predaju. Na druhej strane, ak mesto má dostatok finančných prostriedkov ako tvrdí primátor Janas: „Celkovo máme dneska na účtoch mesta takmer 3 000 000 €. Situácia je vynikajúca.“ Je otázne, prečo mesto predáva aj nehnuteľnosti, ktoré sú rentabilné a majú potenciál (napríklad budova Poľovník či budova Verejné WC)? Veď čo nám tu napokon ostane? Mesto bude argumentovať zlým stavom niektorých nehnuteľnosti ako Vojenská správa alebo PX Centrum na SNP. Skutočnosť je však taká, že mesto tieto budovy nechalo dlhodobo chátrať. Okrem toho, ako ďalej zistíte, mesto je neefektívny prenajímateľ.

janas

1) Obchodné verejné súťaže na budovy vo vlastníctve mesta:

1.1) Nehnuteľnosť Poľovník, Podhlinie s celkovou výmerou 2793 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 427 000 €.

poľovník

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka.

Doterajší nájomníci:

V máji 2003 ešte za čias bývalého primátora Lackoviča, bola uzatvorená nájomná zmluva Poľovník nájomca: Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia „Stredné Považie“ (ďalej len „nájomca“), v zastúpení I. Šlesarom. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2020. Celkové nájomné bolo dohodnuté vo výške 3385 Sk, cca. 112 € za rok (+ energie a poistné). Čo predstavuje neuveriteľné mesačné nájomné za celú nehnuteľnosť vo výške cca. 9,4 € za mesiac!!! To je absolútny nonsens a nehospodárne nakladanie s majektom mesta.

V októbri 2003 (teda 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy) nájomca požiadal mesto o súhlas s prenechaním časti priestorov do podnájmu spoločnosti MAJOMAX spol. s.r.o. (ďalej len „podnájomník“), so sídlom Podhlinie 1159 (čo je práve budova Poľovník). Mesto súhlas samozrejme udelilo. Zaujímavé je, že hoci žiadosť bola mestu doručená dňa 10.10.2003 (súhlas mesta bol udelený až 15.10.2003), podnájomník budovu Poľovník uvádza ako svoje sídlo už od 16.09.2003 (o takmer mesiac skôr).

Vyvstáva tu otázka, aké nájomné platí podnájomník nájomcovi. Ak MAJOMAX spol. platí nájomcovi viac ako 10 € (čo je celkom pravdepodobné), potencionálne tak môže platiť nájomné práve za nájomcu, ktorý je v budove Poľovník v konečnom dôsledku „zadarmo“.  

1.2) Nehnuteľnosť PX Centrum, SNP o výmere 486 m², ku ktorej mesto naviac pridalo ešte 22 potencionálnych  parkovacích miest (o výmere 309 m²). Aj Vám sa to zdá zvláštne? Nám sa to nepáči. “Teoreticky“ pochopíme 10 parkovacích miest, ktoré susedia s budovou, ktorá je na predaj. Ale to, že mesto pridalo ďalších 12 parkovacích miest, ktoré susedia s úplne inou budovou vo vlastníctve mesta, to je už naozaj neakceptovateľné. Okrem toho, mesto tak do budúcnosti znížilo hodnotu druhej budovy, nakoľko nebude mať parkovacie miesta vôbec. Celková výmera ponúkanej nehnuteľnosti je 795 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 339 016 €.

Parkovisko za DS a Kulttúrnym strediskom SNP_ortofoto_2 alt-page-001

K budove PX Centra prišla jediná ponuka, ktorú dal Peter Húdek z Udiče vo výške 116 000 €. Budovu chce využiť: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Ako ste si mohli všimnúť, výška ponuky predstavuje cca. 34 % zo znaleckého posudku. Ponuka je podľa nášho názoru nízka, a veríme,  že poslanci MsZ budovu za takúto sumu nepredajú. Ďalej dúfame, že v prípade, ak mesto bude chcieť opätovne predať vyššie uvedenú budovu, stiahne 12 parkovacích miest susediacich s druhou budovou vo vlastníctve mesta.

Doterajší nájomníci:

-Nájomník č. 1 V. Gardiánová, má v nájme miestnosť o výmere 15,6 m², nájomné je vo výške 833 €/rok.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o.,
má v nájme miesto inštalácie internetových antén (teda žiadny priestor), nájomné je za prvý rok vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).  

Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², je prenajatá plocha len o výmere 15,6 m² (3%)? To je jasná ukážka, že mesto je absolútne neefektívny prenajímateľ, nie je schopný nájsť nájomcov a ponúknuť im kvalitné služby. Do rekonštrukcie budovy mesto už dlho neinvestovalo.

Zaujímavé je naše zistenie, že mesto má k dispozícii viacero nájomných zmlúv. Mesto nám v zmysle zákona sprístupnilo vyššie uvedené zmluvy s nájomníkom č. 1 V. Gardiánová a nájomníkom č. 2 spoločnosť Kinet network. Existujú však aj iné zmluvy s A. Chalmovianskou (svokra poslanca Jaroša) a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Keď sme sa tam boli pozrieť, bola tam len jedna predajňa, na ktorej je uvedené, zodpovedná vedúca: A. Chalmovianská. Dokonca máme aj bloček, na ktorom je uvedené IČO: 37 721 496, ktoré na základe živnostenského registra patrí práve A. Chalmovianskej. Vyššie uvedené IČO je teda absolútne odlišné ako v zmluve s nájomníčkou č. 1 V. Gardianovou (IČO: 14 193 230). Vyvstáva tu otázka, ktoré nájomné zmluvy sú pravdivé? Je vôbec možné, aby mesto disponovalo odlišnými nájomnými zmluvami?

bloček

1.3) Nehnuteľnosť Vojenská správa, Stred o výmere 1 258 m². Mesto k budove opäť pridalo ďalší pozemok o výmere 234 m². Celková výmera predávanej nehnuteľnosti tak je 1 492 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 562 000 €.

1

Členovia komisie: poslanci Pekár-predseda, Veličová, Jaroš, Péli, František Martaus, Anton Martaus- prednosta MsU, , Hamár – vedúci kancelárie primátora.

K budove Vojenskej správy prišli dve ponuky.

Prvá ponuka prišla o 8:47 hod. (uzávierka ponúk bola do 9:30 hod). Ponuku dal opäť Peter Húdek z Udiče vo výške 201 000 €. Budovu plánuje využiť rovnako ako v prípade budovy PX Centra na SNP: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Podľa nášho názoru je výška ponuky opäť nízka, predstavuje cca. 36 % zo znaleckého posudku.

Druhá ponuka prišla o 9:17 hod. Ponuku dala spoločnosť PARTNER PROGRESS, s.r.o., so sídlom Centrum 27/32 Považská Bystrica, vo výške 281 000 €. Jej jediným spoločníkom je F. Halmeš. Spoločnosť plánuje budovu využiť: „V súčasnosti plánované využitie predpokladá umiestnenie administratívnych inštitúcií (v prípade potreby štátnych či samosprávnych inštitúcií) s vytvorením podmienok pre bývanie správcu. Predpokladáme vytvorenie adekvátneho počtu parkovacích miest v kombinácii so zeleňou tak, aby objekt bol vhodným spôsobom skombinovaný s okolitou výstavbou a prostredím.“

Výška ponuky PARTNER PROGRESS predstavuje rovných 50 % zo znaleckého posudku. Ponuka je síce vyššia ako predchádzajúca, no stále neadekvátna. Kvitujeme záujem spoločnosti vytvoriť parkovacie miesta v kombinácii so zeleňou (hoci je otázne, čo si pod tým spoločnosť predstavuje).

2) Možný silný konflikt záujmov:

V roku 2003 spoločnosť DELMAN INVEST, s.r.o., ktorá má v súčasnosti rovnaké sídlo ako PARTNER PROGRESS, Centrum 27/32, získal F. Halmeš od jej pôvodných majiteľov, ktorými boli R. Kukučka a súčasný poslanec F. Martaus. Inak povedané, záujemca F. Halmeš mal priamy obchodný styk s poslancom F. Martausom.

V spoločnosti Kúpele Nimnica, a.s., ktorá patrí do portfólia rodiny F. Halmeša, pôsobil poslanec F. Martaus v rokoch 2000-2001 ako podpredseda, neskôr od apríla 2001 ako predseda predstavenstva. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva J. Lényiová (sestra F. Halmeša). Okrem toho, v období, keď sa poslanec F. Martaus stal predsedom predstavenstva, do spoločnosti prichádza aj jeho brat A. Martaus a stáva sa členom dozornej rady.

V rokoch 2001-2002 bol poslanec F. Martaus zároveň predsedom predstavenstva v ďalšej spoločnosti Neptún Nimnica, a.s. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva opäť J. Lényiová.

Poslanec F. Martaus a prednosta MsÚ A. Martaus boli členmi komisie, ktorá rozhodovala o ponukách uchádzačov (hoci posledné slovo budú mať až poslanci MsZ). Podľa nášho subjektívneho názoru sú obaja v konflikte záujmov a nemali byť členmi komisie.   

3) Využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu mesta:

3.1) Využitie budovy Poľovník

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako nešpecifikované komerčné vybavenie so stanoveným regulatívom UO 02 B a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov do územia – tzv. stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah, kotolňa a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba o 1 podlažie.“

3.2) Využitie budovy PX Centrum SNP

arch. Šešová z MsÚ: „Predmetná plocha je funkčne určená ako zmiešané občianske vybavenie (s plošnou prevahou komerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 02 D a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov
do územia – stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba a prístavba.“

3.3) Využitie budovy Vojenská správa

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako zmiešaná vybavenosť (s plošnou prevahou nekomerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 01 G a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o územie s navrhovanou intenzifikáciou súčasného funkčného využitia – kód 3 – s možnosťou realizovať zmenu stavby, prístavbu a prestavbu. Nadstavba nie je možná.“

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

Zdroje:

-www.hongkiat.com/blog/five-types-of-bosses/
-www.nasenovinky.sk/article/19495/karol-janas-pokracujeme-v-zacatej-praci

Príklady osobitného zreteľa a ako je to v iných mestách

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o tom ako mesto Považská Bystrica využíva „osobitný zreteľ“ a čo to ten „osobitný zreteľ“ vlastne znamená. Teraz sa bližšie pozrieme ako sú na tom iné mestá a ukážeme Vám aj niektoré konkrétne príklady. Viaceré mestá nás odkázali na zverejnenú informáciu (bolo treba skontrolovať všetky uznesenia a porovnať ich s kúpnymi zmluvami). Našli sa však aj mestá, ktoré nám informácie bez problémov sprístupnili, sú to mestá: Martin, Poprad, Prešov, Trnava a Žilina. 

Porovnanie s inými mestami:

Tabuľka 2

Za roky 2014-2017 využilo osobitný zreteľ najčastejšie mesto Trenčín. Na základe našich zistení treba poznamenať, že vo väčšine prípadov ide o pozemky menšie ako 100 m². Určite by sme však našli prípady, s ktorými by sme sa nestotožnili. Viaceré mestá ako Martin, Poprad, Trnava či Prievidza využívajú osobitný zreteľ cca. pri každom druhom predaji. Ďalšie mestá ako Zvolen či Žilina využívajú osobitný zreteľ pri každom štvrtom resp. piatom predaji. Existuje však aj mesto Prešov, ktoré pri celkovom počte predajov (91) využilo osobitný zreteľ iba 5 krát. Naproti tomu mesto Považská Bystrica pri porovnateľnom počte predajov (92) využilo osobitný zreteľ až 66 krát.

Konkrétne príklady osobitného zreteľa:

1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.

Cena pozemku podľa znaleckého posudku bola cca. 8 342 €. Na návrh poslanca Jaroša však bola cena pozemku znížená o 50% na sumu cca. 4 171 €. 

V zmysle zákona mesto svoj majetok nemôže previesť priamym predajom poslancovi MsZ alebo jeho blízkej osobe (napr. manželke). Mesto malo jednoznačne vyhlásiť na pozemok verejnú súťaž, ale neurobilo tak. Vyvstáva tu otázka prečo mesto opäť pozemok predalo cez osobitný zreteľ práve poslancovi MsZ. Podľa nášho subjektívneho názoru, predstavovala verejná súťaž pre poslanca Matušíka veľké riziko. Nie len, že predmetný pozemok mohol dosiahnuť oveľa väčšiu hodnotu, nakoľko záujemcovia (napríklad spoločnosť DIAMON RESIDENCE s.r.o., ktorá mala o tento pozemok rovnako záujem) by ponúkli vyššiu sumu, ale pozemok nemusel vôbec získať. Predmetný pozemok by sa každopádne nepredal pod cenu určenú znaleckým posudkom.

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemkov do výmery 50 m².

2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.

G 3 plus 1

Majiteľkou spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. je p. Ľubica Haviarová, manželka podnikateľa p. Antona Haviara. Konateľom je poslanec MsZ Roman Jaroš.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. získala susediaci pozemok so stavbou od súkromnej spoločnosti v roku 2003. To však spoločnosti nestačilo a využívala nie len pozemok vo svojom vlastníctve, ale aj mestský pozemok. Mestský pozemok bol spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. predaný cez osobitný zreteľ v novembri 2016 vo výške 13 085,70 €. Mesto Považská Bystrica upozornilo spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. na skutočnosť, že mestský pozemok užívala minimimálne od roku 2014 bez právneho dôvodu a žiadalo uhradenie finančnej čiastky vo výške 1962,86 € ako vydanie neoprávneného majetkového prospechu dva roky spätne. Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.

G3plus-page-001

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

3) Predaj pozemku o výmere 682 m² v prospech občanov za účelom využívania pozemku ako prídomovej záhradky a jeho údržby.

občan

Na pozemok sme sa boli pozrieť. Ide o celkom lukratívny pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území v Jelšovom, a ktorého hodnota podľa nášho názoru bola určite väčšia než za akú ho predalo mesto 7 174,64 €.

Opäť podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

Postrádame napríklad informáciu, že vlastníci susedných nehnuteľností o tento pozemok neprejavili záujem. Okrem toho pri predaji pozemkov takejto výmery by mesto malo jednoznačne použiť súťažné postupy v zmysle zákona.   

4) Poslanci MsZ schválili zatiaľ iba „určenie spôsobu predaja“ cez osobitný zreteľ (o samotnom predaji bude ešte rozhodovať MsZ) v prospech spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. pozemky o výmere cca. 5493 m²  (3531 m²  + 1962 m²) za účelom vybudovania zberného dvoru v rámci zlepšenia služieb občanom a zefektívnenia činnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Toto sú len niektoré príklady osobitného zreteľa. Mesto podľa nášho názoru nehospodárne nakladá so svojim majetkom.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

 

Ako mesto využíva/zneužíva výnimku zo zákona

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o MsZ. Teraz sa bližšie pozrieme na predaj CO krytu a pozemku v centre mesta. Na začiatok treba uviesť, že nemáme nič proti p. Tatierskemu. Práve naopak, jeho záujem vybudovať „zmrzlináreň s galériou“ a vizualizácia tohto projektu sa nám páči. To, čo sa nám však nepozdáva je skutočnosť ako mesto v tomto prípade (ale aj v iných) postupovalo.

Mesto nepoužilo verejnú súťaž, ktorú podľa nášho názoru malo použiť. Namiesto toho využilo výnimku zákona o majetku obcí.  

1) Obligátorný spôsob predaja majetku mesta:

Podľa zákona o majetku obcí, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) obchodnou verejnou súťažou,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom
najmenej za sumu stanovenú podľa znaleckého posudku.

Verejná súťaž podporuje najmä transparentnosť (rovnaké podmienky pre všetkých) a hospodársku súťaž (vyššie zhodnotenie majetku).

2) Cena CO krytu a pozemku o výmere 453 m²:

- cena CO krytu 13 975,41 €
cena pozemku o výmere 453 m² 29 748,51 €
celková cena za CO kryt + pozemok 43 723,92 €

Podľa zákona o majetku obcí, obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa znaleckého posudku presiahne sumu 40 000 €.

Už samotná suma 40 000 € určená zákonom sa nám zdá byť privysoká. Mesto tak môže prevádzať majetky, ktorých všeobecná hodnota je nižšia ako 40 000 € priamym predajom „konkrétnym osobám“ všetko v súlade so zákonom. Nakoľko celková suma CO krytu s pozemkom bola vyššia ako 40 000 € priamy predaj nebolo možné aplikovať. Ďalší dôvod prečo malo mesto použiť verejnú súťaž.

Okrem toho sa domnievame, že cena pozemku, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta pri fontáne nezodpovedá jeho skutočnej hodnote. Cena pozemku za 1 m² predstavuje 65,67 € (29 748,51 €: 453 m²), naopak v prípade pozemku poslanca Matušíka, cena pozemku za  1 m² predstavovala 82,59 € (cca. 8 342 €: 101 m²). Ide teda až o 25% rozdiel sumy pozemku za 1 m² v centre mesta blízko fontány.

Prečo teda mesto neaplikovalo verejnú súťaž? Mesto totiž využilo výnimku zo zákona a verejnú súťaž jednoducho obišlo.

3) Odôvodnenie mesta prečo pri predaji využili „osobitný zreteľ“:

vyjadrenie mesta

Dôvody, ktoré uviedli viacerí poslanci napríklad, poslanec Martaus, ktorý tento majetok „nepovažuje za strategický“, viceprimátor Máťoš „aspoň nám zmiznú opachy“ alebo poslanec Holák „Niekto niečo vymyslí a my to ponúkneme iným“, rovnako tak vyššie odôvodnenie mesta, nemožno akceptovať ako dôvody vylučujúce použitie verejnej súťaže, a preto sú irelevantné.

Mesto ani v materiáloch ani na MsZ riadne neodôvodnilo prečo sa rozhodlo použiť výnimku, a prečo nepoužilo verejnú súťaž, ktorú by primárne malo použiť.

4) Výnimka „dôvod hodný osobitného zreteľa“:

Podľa zákona o majetku obcí, predchádzajúce ustanovenia sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to:

- pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Práve ustanovenie „osobitný zreteľ“ je podľa odbornej, ale aj laickej verejnosti, najkritickejším miestom pri obchádzaní účelu, ktorý zákon sleduje. Široký pojem „osobitného zreteľa“, ktorý je na výlučnom posúdení mestského zastupiteľstva často vyvoláva pochybnosti. Napriek tomu, že novelou zákona došlo k zvýšeniu kvóra na 3/5 , zavedeniu povinnosti odôvodniť súhlas a zverejniť zámer predať majetok na 15 dní, prax potvrdila, že „osobitný zreteľ“ je stále pre mnohé samosprávy cestou pre obchádzanie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom.

Niektoré mestá považujú za takýto dôvod akýkoľvek dôvod, len potrebujú nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov, pričom dochádza k účelovému použitiu výnimky. „Osobitný zreteľ“ má byť nepochybne absolútnou výnimkou z pravidiel a má sa uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov.

5) „Osobitný zreteľ“ výnimka či pravidlo?:

Mesto nám opäť odmietlo sprístupniť informácie a odkázalo nás na zverejnenú informáciu. Inak povedané, museli sme pozrieť všetky uznesenia MsZ a porovnať ich s uzatvorenými zmluvami. Nakoľko ide o výnimku zo zákona domnievali sme sa, že „osobitný zreteľ“ bude predstavovať cca. 5-10%.

Aké prekvapujúce však bolo naše zistenie, že „osobitný zreteľ“ za roky 2014-2017 tvorí až neuveriteľných 72% z celkového počtu predajov majetku mesta?

osobitný zreteľ
* Ide o informatívny údaj. Kontrolovali sme iba kúpne zmluvy.

V zmysle zákona  sú orgány obce povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Rovnako tak je mesto povinné riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta.

Podarilo sa nám nájsť protest prokurátora, v ktorom prokurátor konštatoval: „Podnikanie nemožno v niakom prípade akceptovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa“ a predmetné uznesenie nemenovaného mesta navrhol zrušiť ako nezákonné.

Podľa nášho názoru mesto nepostupovalo v súlade so zákonom a išlo iba o svojvoľné uplatnenie výnimky.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

Správa z mestského zastupiteľstva

Dňa 12.06.2017 sa uskutočnilo MsZ, ktorého predmetom boli viaceré body. Niektoré len spomenieme, ďalšie rozoberieme bližšie a iné budeme sledovať a neskôr o nich informovať podrobnejšie.

1) Správa o kontrole plnenia uznesení MR a MsZ:

Tu nás potešilo trvalé sledovanie uznesenia č. 38/2009, v ktorom MsZ uložilo prednostovi MÚ zabezpečiť, aby pri zadávaní verejných zákaziek bol striktne dodržiavaný Zákon o verejnom obstarávaní, platná Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Považská Bystrica pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Najmä spomínaný Ústavný zákon si vyžaduje väčšiu pozornosť. Bohužiaľ napriek tomu, že sme poukázali už 2 krát na jeho porušenie, poslanci MsZ sa s našim názorom ani raz nestotožnili. Predmetný Ústavný zákon považujeme za nedostačujúci z 2 dovodov:

  • neexistuje nezávislý orgán kontroly, ale poslanci v podstate rozhodujú sami o sebe (o svojich straníckych kolegov/kamarátov),
  • väčšina poslancov nemá právnické vzdelanie, ohľadne podnetu možného porušenia nedisponujú právnou analýzou.

2) Záverečný účet mesta Považská Bystrica za rok 2016 a Správa nezávislého auditora:

Asi nikoho už neprekvapí opätovné zdôraznenie skutočnosti nezávislým auditorom:

Výpis z nezávislej správy auditora
* Výpis z nezávislej správy auditora k záverečnému účtu mesta Považská Bystrica za rok 2016

Primátor Janas uviedol, že existuje súpis prác avšak nie je k nim faktúra. Naprávu však očakáva už v najbližších týždňoch. Uviedol, že možno poslanec Puček by vedel niečo bližšie povedať.
Poslanec Puček však informoval, že už nie je spoločníkom a žiaľ nič bližšie nevie. Neoficiálne však má informácie, ktoré už uviedol primátor Janas.

3) Plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2017:

zastupko

4) Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta:

Predmetom tohto bodu bolo viac ako 30 bodov ohľadne prevodu nehnuteľného majetku, určenia spôsobu prevodu nehnuteľného majetku, zrušenie predkúpneho práva a pod.

Zaujímavosti:

a) poslanec Holák informoval, že bol oslovený, a preto predkladá návrh na zníženie kúpnej ceny o 30% z 10 563 € na cca. 7 363 €. Poukázal, že kupujúci spoločnosť POD HRADOM, s.r.o. bude platiť dane, chce pozemok skrášliť, a že nebude stavať nakoľko je tam vysoké napätie. Zníženie kúpnej ceny nebolo schválené.

b) poslanec Kubovič v ďalšom bode rovnako žiadal o zníženie kúpnej ceny zo 14,79 €/m² na 3 €/m² pre občanov. Informoval, že ide o scelenie pozemkov. Zníženie kúpnej ceny však opäť nebolo schválené. 

Radi by sme preto pripomenuli, že poslancovi Matušíkovi bola kúpna cena na základe návrhu poslanca Jaroša znížená o 50% zo sumy cca. 8 342 € na 4 171,30 €. Sme toho názoru, aby poslanci postupovali podľa znaleckého posudku. Hoci aj znalecký posudok dvoch rôznych znalcov môže byť často odlišný, jedná sa o objektívnú hodnotu majetku, ktorá platí pre všetkých rovnako. Svojvôľné znižovanie sumy vyvoláva pochybnosti, obzvlášť ak sa zníži poslancovi MsZ a občanom nie. Okrem toho sa domnievame, že ide aj o možné porušenie zákona, nakoľko mesto je povinné svoj majetok zhodnocovať.

c) predaj pozemku o výmere 453 m² (29 748,51 €) a bunkru (13 975,41 €) v centre mesta pri fontáne spolu za sumu vo výške 43 723,92 €. Žiadosť podal občan p. Tatiersky a postaviť by tu chcel „zmrzlináreň a galériu“. Viacerí poslanci boli naklonení záujmu občana. Poslanec Martaus ho nepovažuje za strategický pozemok. Poslanec Smatana a poslankyňa Bandúrová chceli aby mesto počkalo a vyhlásilo súťaž, či nepríde aj lepšia ponuka.

K vyššie uvedenému bodu pripravujeme samostatný článok.

d) manželia požiadali o odkúpenie pozemku za účelom bezproblémového prístupu do rodinného domu a za účelom údržby zelene, rekultivácie a revitalizácie územia pred rodinným domom. Išlo o spevnenie svahu.

Poslankyňa Veličová poukázala, že to nebolo prerokované vo VMČ Lány.
Poslanec Keruľ sa informoval, čo s inžinierskymi sieťami.
Poslanec Matušík uviedol, že ide o nebezpečný svah, žiadatelia chcú odbremeniť mesto. VMČ nemá kompetencie, a preto o tom má rozhodnúť len stavebná komisia.
Poslanec Péli uviedol, že doteraz to bolo  zvykom, aby to najskôr prešlo VMČ, a preto nevidí dôvod, aby sa to zmenilo.

Chceli sme len poukázať na rozpor medzi poslancami. Prikláňame sa názoru, aby poslanci mali informácie vo VMČ, čo sa v ich mestskej časti chystá, resp. ide diať, hoci ich vyjadrenie nemá záväzný charakter. Okrem toho sme si všimli, že MR viackrát rozhodovala o veciach, ktoré neprešli jednotlivými VMČ, a naopak návrhy, ktoré prešli VMČ stiahli z rokovania bez uvedenia dôvodu.

e) Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. požiadala o odkúpenie  pozemku o výmere 3531 m² a ďalších pozemkov o výmere do 20 m2 uvedených v návrhu uznesenia, spolu o výmere 1962 m2, za účelom ich budúceho využitia na rozšírenie zberného dvora. Poslanec Péli informoval, že predmetný pozemok, by sa mal predávať vo verejnej obchodnej súťaži.

S predajom (teraz však išlo len o určenie spôsobu prevodu) predmetného pozemku nesúhlasíme. Mesto by podľa nášho názoru predmetnej spoločnosti malo pozemok prenajímať. Ak ho mesto bude prenajímať a zákazku „nakladanie s odpadom“ získa iná spoločnosť, môže mesto tento pozemok prenajímať novej spoločnosti. Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. získala zákazku na dobu 10 rokov v predpokladanej hodnote takmer 28 000 000 €, čo predstavuje 843 528 000 SK.

Na predmetné verejné obstarávanie sa pozrieme neskôr bližšie.

8) Verejné obchodné súťaže:

  • budova na SNP, bývalá knižnica, výmera 486 m2, hodnota 339 016 €
  • budova Vojenskej správy, výmera 1 258 m2, hodnota 562 000 €
  • budova na Strede, výmera 123 m2, hodnota  109 000 €
  • budova Poľovník, výmera 2793 m2, hodnota 427 000 €

snp Vojenská správa

stred polovnik

Primátor Janas informoval, že by chceli získať do vlastníctva budovu Strednej zdravotníckej školy od Trenčianskeho samosprávneho kraja výmenou za pozemky. Budovu by vraj vedeli využiť.

Vyvstáva tu otázka, prečo teda mesto nevyužije budovy, ktoré už vlastní? Vyššie uvedené budovy ide predávať, naopak inú by chcelo získať.

Nepáči sa nám, že mesto ide predávať viaceré budovy, obzvlašť ak niektoré z nich sú dokonca rentabilné. Čo nám tu napokon zostane?

Verejné súťaže budeme sledovať a neskôr Vás o nich bližšie informovať.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

Poslanci svojho kolegu Kunovského podržali.

Prečo som podal podnet na poslanca Kunovského:

Podnet na poslanca Kunovského som podal vzhľadom na možné porušenie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nakoľko spoločnosť OFFIM,s.r.o., ktorej spoločníkmi a konateľmi boli manželia Kunovskí (obaja s 50% podielom) mala obchodný vzťah s:

a) mestom:  Faktúra č. 150013 za obstarávanie vo výške 1 187,50 €.
b) MŠK
(právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou mesta Považská Bystrica): Faktúra č. 1505039 vo výške 306 €.
c) PX Centrom
(príspevková organizácia mesta Považská Bystrica): Faktúra č. 1510118 vo výške 960 €, faktúra č. 1509101 vo výške 4 986 € a faktúra č. 1509107 vo výške 1 800 €.

Poslanec Kunovský teda urobil biznis s mestom až za takmer 9 240 €.

Prvé mimoriadne zastupiteľstvo:

Dňa 28.03.2017 sa uskutočnilo mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého predmetom boli len dva body:

- žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie spolufinancovania,
návrh na rozhodnutie vo veci možného porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Poslanec Keruľ navrhol stiahnutie bodu týkajúceho sa možného porušenia ústavného zákona, nakoľko chýbal poslanec Smatana ako predkladateľ. Poslanci jeho návrhu vyhoveli a bod stiahli z rokovania. Okrem poslanca Smatanu však boli prítomní iní členovia komisie, ktorí mohli daný bod odprezentovať, napr. Pospíšilová, Beranová, Drevenáková, Máťoš, Jaroš alebo Panák.

Druhé mimoriadne zastupiteľstvo:

Dňa 07.04.2017 sa preto uskutočnilo druhé mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého predmetom bol už iba jeden bod, teda návrh na rozhodnutie vo veci možného porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Návrh predniesol poslanec Smatana, ktorý však len prečítal návrh uznesenia tak, ako ho komisia schválila. Poslanec Keruľ ani žiadny iný poslanec však na poslanca Smatanu nemali žiadne otázky. Je preto otázne prečo poslanec Keruľ navrhol jeho predchádzajúce stiahnutie.

Argumenty poslanca Kunovského:

Poslanec Kunovský sa vyjadril ku všetkym trom obchodným vzťahom spoločnosti OFFIM,s.r.o., ktoré som uviedol v mojom podnete:

- pri prvom obchodnom vzťahu s mestom uviedol, že verejné obstarávanie sa uskutočnilo na základe prieskumu trhu, ktorý zabepezečovala šéfredaktorka PB noviniek Kollárová, tak že oslovila troch potencionálnych dodávateľov. Spoločnosť OFFIM, s.r.o. bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia.
pri druhom obchodnom vzťahu s MŠK uviedol, že sa jednalo o dodanie stoličiek na základe objednávky. „Akým spôsobom si spoločnosť MŠK vybrala na dodane tovaru spoločnosť OFFIM, s.r.o. neviem“.
- v rámci posledného obchodného vzťahu s PX centrom uviedol, že v PB novinkách bola uverejnená výzva na predkladanie ponúk, ktorá riešila obstaranie inventáru pre kultúrne domy a Kino Mier. Spoločnosť OFFIM,s.r.o. predložila v stanovenej lehote ponuku a stala sa víťazným uchádzačom.

S uvedenými argumentami sa stotožnila aj komisia, ktorá okrem iného uviedla: „Pokiaľ ide o dodanie tovaru pre PX Centrum spoločnosťou OFFIM, s.r.o. má komisia za to, že ak dostala spoločnosť objednávku na základe toho, že bola víťazným uchádzačom po riadne zverejnenej ponuke na predkladanie ponúk v PB novinkách, nedošlo zo strany poslanca Kunovského k porušeniu predmetného Ústavného zákona.“ Možné porušenie ústavného zákona sa podľa komisie nedokázalo a mestskému zastupiteľstvu odporučila konanie zastaviť.

Zapisnica_zo_zasadnutia_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu

Moje vyjadrenie k zápisnici komisie a k ich zisteniam:

V porovnaní s predchádzajúcou zápisnicou (v prípade poslanca Pučeka, ktorý aspoň v spoločnosti EDUCATIS s.r.o. nefiguroval ako štatutárny orgán), v ktorej absolútne chýbala hodnotiaca stránka veci, je v tejto zápisnici ako tak uvedené odvôvodnenie, s ktorým sa však nemôžem stotožniť. Opäť absentuje akékoľvek zisťovanie ďalších informácií, ktoré by mohli prispieť k riadnému prešetreniu. Je síce pravda, že poslanec Kunovský podal zastupiteľstvu nejaké informácie, ale tie je potrebné overiť, resp. doplniť, čo sa nestalo. Preto som sa to rozhodol urobiť sám a predostrieť Vám nasledujúce zistenia:

a) ako prebehol celý obchodný vzťah spoločnosti OFFIM, s.r.o. s mestom bohužiaľ neviem. O verejnom obstarávaní, ktoré zabezpečila spoločnosť OFFIM, s.r.o som Vás už bližšie infomoval. Samozrejme netreba opakovať, že predmetné obstarávanie sa napokon uskutočnilo dvakrát a za obe mesto zaplatilo (OFFIM, s.r.o. – 1 187,50 €, MP PROFIT PB, s.r.o. – 1 200 €).
b) k vyjadreniu poslanca Kunovského, že nevie „akým spôsobom si spoločnosť MŠK vybrala na dodanie tovaru spoločnosť OFFIM, s.r.o.“ sa netreba ani vyjadrovať.
c) zaujímavé informácie sa mi však podarili zistiť ohľadne súťaže PX Centra, ktoré mi bez akýchkoľvek problémov sprístupnila jeho riaditeľka, pani Kardošová. Cením si jej ústretovosť. Prekvapujúce boli nasledovné skutočnosti:

- riaditeľka uviedla, že si myslela, že poslanec Kunovský nefigureje v danej spoločnosti, nakoľko je poslancom.

- spoločnosť OFFIM s.r.o. bola samozrejme jediným uchádzačom.

- najväčším prekvapením však bolo zistenie, že predsedom výberovej komisie za PX Centrum bol sám poslanec Kunovský. Poslanec Kunovský teda nielenže dal do verejnej súťaže ponuku svojej firmy, ktorá v súťaži figurovala ako jediná ponuka. On ju zároveň aj ako predseda komisie schválil, čo je absolútny nonsens.

2

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo bola v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie:

- štatutárnym orgánom uchádzača, ktorým je právnická osoba,
– spoločníkom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom,
– osoba blízka (napr. manžel).

Pozitívne vnímam vyjadrenie poslanca Smatanu: „Nepovažujem za vhodné, aby poslanci mestského zastupiteľstva vstupovali do obchodných vzťahov s mestom.“ S jeho vyjadrením sa stotožnili aj ďalší členovia komisie, konkrétne poslankyne Pospíšilová a Drevenáková.

O Váš názor na prijatie normy, ktorá by zabránila poslancom podnikať s mestom som sa zaujímal prostredníctvom internetového prieskumu, do ktorého sa zapojilo 64 respondentov a svoj súhlas s prijatím takejto normy vyjadrilo až takmer 97%. Ďakujem za Vašu reakciu.

prieskum

Primátor Janas postupuje v dvoch rovnakých prípadoch odlišne:

V prípade podnetu na poslanca Pučeka ma primátor Janas informoval, že ako podávateľ podnetu vystúpim. Na zastupiteľstve mi dal primátor slovo bez toho, aby o tom poslanci hlasovali. V prípade poslanca Kunovského (napriek tomu, že som pred zastupiteľstvom odovzdal písomnú žiadosť, že chcem k danému bodu vystúpiť) som sa musel na zastupiteľstve prihlásiť a primátor dal následne o tom, či môžem vystúpiť hlasovať.

Napriek tomu, že poslanec Kunovský mal možnosť vystúpiť k predmetnému bodu počas diskusie (tak ako aj poslanec Puček vystúpil vo svojom prípade), primátor Janas mu umožnil po skončení hlasovania dodatočne vystúpiť. Primátor Janas uviedol: „Poslanec Kunovský ma požiadal o slovo, pretože on ako dotknutá osoba nemože ani hlasovať.“

Poslanci mestského zastupiteľstva samozrejme svojho kolegu opäť podržali (hlasovanie poslancov). Namiesto toho mi poslanec dal výzva, v ktorej ma žiada o verejné ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 5 000 €.

 

Protikorupčný festival PUCUNG

Na 1. apríla Nadácia zastavme korupciu zorganizovala v Košickej Tabačke Kulturfabrik druhý ročník protikorupčného festivalu pod názvom „PUCUNG“. Minulý rok som ani len netušil, že taký festival vôbec existuje. Nakoľko poznám organizátorku Peťku, nemohol som si to nechať ujsť. A musím povedať, že neľutujem ani dlhú cestu na východ. Zo strany Nádacie však nešlo o žiadny prvoaprílový žartík, ale o skutočne kvalitnú akciu plnú skvelých hostí, diskusií a koncertov, no nielen to. Keďže je festival multižánrový, diváci sa mohli zúčastniť aj workshopu, živých knižníc, stand up comedy, nechýbalo ani premietanie osvetového filmu.     

Tabačka je skvelé miesto. Veľký a zaujímavý priestor rozdelený do viacerých častí ako Fabricafe, koncertná sála, kinosála, detský kútik, bistro či terasa pod holým nebom, akoby už sám o sebe zabezpečoval automatické spájanie ľudí, ktorých trápia podobné spoločenské problémy, majú rovnaké hodnoty či názory.

Hlavné diskusie – odvaha, ideály a zodpovednosť vládnutia:

Prvú diskusiu pod názvom „Čo stojí odvaha?“ odštartoval v moderátorskej pozícii skvelý Michal Havran. Jeho hosťami boli Zuzana Hlávková, Róbert Bezák a Péter Hunčík.

3

Zuzka je známa tým, že ako bývala zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí poukázala na predražené predsedníctvo a momentálne pracuje v Transparency International. Uviedla, že sa necíti byť hrdinkou a keď to zvládla ona, zvládol by to každý. Naša spoločnosť rozhodne potrebuje viac hrdinov ako je Zuzka. Teda čestných ľudí, pre ktorých slová ako hodnoty, morálka či svedomie nie sú len prázdne frázy, ale uplatňujú ich vo svojom každodennom živote. So Zuzkou som mal možnosť stráviť viac času a je veľmi priateľská, pokorná a inteligentná.

5

Arcibiskup Bezák je neskutočne charizmatický a príjemný človek. Spomenul cirkevné reštitúcie, v rámci ktorých mal osobný problém, keď videl, že mnohé z nich neboli vracané korektným spôsobom. Neuveriteľné bolo keď informoval, že bol raz v banke, kde mu samotný riaditeľ banky povedal, aby to dali do poriadku, lebo „sa na to nedá pozerať“. Následne povedal: „V tej chvíli ako system pochopí, že to nechcete robiť v jeho prospech, má spôsob ako vás môže zdegradovať.“ Musím sa priznať, že hoci nie som ukážkový katolík, kiežby Slovensko a cirkev ako taká, mala viac duchovných ako je Bezák.

6

Hunčík je známy psychiater, ktorý mimo iného na znak nesúhlasu s politikou a cestou kam smeruje Maďarsko vrátil maďarské vyznamenanie. Uviedol, že „sme nedokázali vysvetliť našim spoluobčanom po 89-tom roku, že nebudeme lepšie žiť, ale mali by sme žiť iným spôsobom. Bola možnosť kvalitatívnej zmeny.“  

Druhú diskusiu pod názvom „Ideály vs. zodpovednosť vládnutia“ odštartoval známy novinár odhaľujúci veľké kauzy, Marián Leško. Jeho hosťami boli ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a opozičná poslankyňa NRSR za OĽaNO Veronika Remišová. Diskutovali o odvahe, frustrácii občanov, nedôvere k inštitúciám, ale aj o potrebe odvolania ministra vnútra Róberta Kaliňáka, či o tom, ako prispieť k zlepšeniu. Vyjadrili aj svoj názor napríklad k priamej voľbe generálneho prokurátora. Obe diskutujúce uviedli dôvody, prečo by priama voľba podľa nich nebola dobrá.

14

Remišová informovala, že naši hrdinovia, ktorí idú s kožou na trh, potrebujú cítiť podporu ľudí. Uviedla, že hoci zákony máme štandardné, dokonca protischránkový zákon máme ako jediná krajina v rámci Európskej únie (na ktorej tvorbe sa mimochodom podieľala samotná Nadácia), k zlepšeniu to nevedie. Podľa nej je to predovšetkým o ľuďoch.

Žitňanská však Remišovej oponovala, že ani prokuratúra či polícia neprispievajú k zlepšeniu dôvery. Leško poukázal na fakt, že „všetky kontrolné orgány sú politicky ovládané, počnúc generálnou a špeciálnou prokuratúrou, Najvyšším kontrolným úradom, Úradom pre verejné obstarávanie, končiac prezidentom policajného zboru“.

Nespokojnosť so súčasnou vládou zo strany divákov bola evidentná, čoho dôkazom bola aj reakcia jedného z nich, ktorý adresoval na Žitňanskú podnet, že strana MOST-HÍD je členom vlády a mala by vyvíjať oveľa väčší tlak na vládu, najmä na stranu SMER-SD.

Menšie diskusie – jaštery, umelci aj inšpiratívne príbehy:

Ako som už spomínal, na Pucungu sa uskutočnili aj menšie diskusie, inšpiratívne talky či živé knižnice. Tieto diskusie viedol riaditeľ Nadácie Pavel Sibyla.

Hosťami prvej z nich s názvom „Nezaočkované jaštery vládnu svetom alebo ako na konšpirácie?“ boli Ján Benčík, známy aktivista, bojovník proti extrémizmu a nositeľ ocenenia Biela vrana a Peter Gažík, generálny riaditeľ spoločnosti O2 Slovakia.

Hosťami druhej pod názvom „Môžu aktívni umelci zmeniť Slovensko?“ boli speváčka Janka KirschnerMatúš Vallo zo skupiny PARA.

16

Keďže účastníci Pucungu mali na výber z rôznych podujatí ktoré sa konali paralelne, ani ja som sa nezúčastnil všetkých. Nemohol som si však nechať ujsť krátke motivačné prednášky, počas ktorých nám svoje životné príbehy rozpovedali aktivista Jakub Čech z Prostějova, Ján Hargaš zo slovensko.digital a investigatívny žurnalista Marek Vagovič.

Vagovič je okrem iného aj autorom knihy „Vlastnou hlavou“, ktorá sa stala bestselerom. Informoval o svojich začiatkoch a o ťažkej práci poctivého žurnalistu.

7

Hargaš poukázal na začiatky a dôvod vzniku slovensko.digital., ktorý pramenil z predražených IT tendrov. Tiež opísal jednoduchú aplikáciu, ktorú vytvorili na voľby zo zahraničia. Za krátky čas fungovania slovensko.digital sa aj vďaka nim zrušili niektoré predražené verejné obstarávania v celkovej hodnote cca 200 miliónov Eur.

Najväčší dojem na mňa však urobil práve mladý aktivista Jakub, ktorý sa od 10-tich rokov zaujíma o dianie v rodnom meste. Je známy aj tým, že mu jednotlivé úrady odmietali sprístupniť informácie ktoré si žiadal, v dôsledku čoho sa obrátil na český súd, ktorý mu priznal plnoletosť napriek tomu, že ešte nemá 18 rokov. Kubo nám napríklad porozprával o tom, že mesto Prostějov vybudovalo malú fontánku, ktorá však nefunguje. Keď sa pýtal prečo, zistil, že k nej nevedie vodovod.

8

V osobnom rozhovore s Jakubom sme prišli aj na konkrétny dôvod, prečo sa niektoré veci v Česku dajú a u nás na Slovensku bohužaľ nie. Jakub ma informoval o konflikte záujmov, v rámci ktorého poslanci z Prostějova odklepli dotáciu v hodnote 250 000 Kč spolku, ktorého sú členmi. Prostějovský magistrát uviedol, že došlo ku konfliktu záujmov a poslancom udelil pokutu.

Podľa môjho názoru na naše pomery „naozaj banálnosť“. Naopak ja som Jakuba informoval o tom, ako som podal podnet na konflikt záujmov na poslanca mestského zastupiteľstva v mojej rodnej Považskej Bystrici. Mestský poslanec a súčasne riaditeľ strednej školy (ktorý v zmysle zákona v rámci funkcie, ktorú zastáva, nesmie podnikať) dal do súťaže, ktorú vyhlásila mestská príspevková organizácia, ponuku spoločnosti, v ktorej bol spolu s manželkou konateľom aj spoločníkom, každý s 50% podielom. Prekvapujúce nie je, že išlo samozrejme o jedinú ponuku, ale to, že tento poslanec bol súčasne predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Samozrejme konanie sa zastavilo a žiadna sankcia nebola udelená. A prečo? Zatiaľ čo v Česku idú podobné prípady rovno do spravného konania a rozhoduje o tom príslušný orgán, u nás o tom rozhodujú samotní poslanci. 

Následne mali diváci možnosť zažiť spomínané Živé knižnice, ktoré predstavujú veľmi zaujímavý formát prebiehajúci v dvoch fázach. V prvej knižka, teda reálna osoba, vyrozprávala svoj príbeh. V druhej sa čitatelia mohli pýtať na všetko, čo ich zaujalo. Hosťami boli odvážna nahlasovateľka korupcie, ktorá po prepustení z Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhrala súd Marta Bočeková a už spomínaný Ján Benčík a Zuzka Hlávková.

Umením proti korupcii:

Na festivale pochopiteľne nemohli chýbať aj vystúpenia obľúbených slovenských hudobníkov, ktorých spája veľký záujem o veci verejné a mimo hudbu aj občianska angažovanosť. Prvý koncert mala známa speváčka zo Superstar Katka Koščová. Najväčšie ohlasy a plnú koncertnú sálu mala samozrejme skvelá a priateľská Janka Kirschner. Protikorupčný festival ukončila skupina Lost Clusters, ktorej členom je aj známy podnikateľ Miroslav Trnka, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti ESET, ako aj samotnej Nadácie.

1        4        11

20       25

Okrem toho však diváci mohli zhliadnuť aj skvelú stand up comedy v podaní Tomáša Hudáka, Jakuba Gulíka a Jakuba Lužinu, premietanie filmu „Justice for Sergei“, či zúčastniť sa workshopu s názvom „Každodenní hrdinovia.“

Môj dojem z festivalu:

PUCUNG bol jednoducho nezabudnuteľný. Všetkým, ktorí sa ho nezúčastnili odporúčam, aby si tretí ročník rozhodne nenechali ujsť a na teraz si aspoň pozreli záznamy z diskusií. Som presvedčený, že väčšina z nás má podobné hodnoty ako morálka, spravodlivosť, fair play alebo boj proti korupcií. Bohužiaľ, mnohí z nás sú k súčasným problémom ľahostajní alebo sa boja vystúpiť ako napríklad Zuzka Hlávková. Na záver mám ešte dve priania a to, aby sa tak ako v Tabačke spojilo celé Slovensko, a aby sa takéto akcie konali v každom meste, nie len v Bratislave a v Košiciach.

Mojou túžbou je zorganizovať jedného dňa mini PUCUNG v mojej rodnej a milovanej Považskej Bystrici.  

Považská Bystrica schválila kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu po Bratislave

V minulom článku sme Vás informovali o schválenej odmene kontrolórovi Sičákovi vo výške 5 934 € za rok 2016 a tiež o tom, ako mi poslanci MsZ nedovolili vystúpiť k tomuto bodu programu. Teraz sa bližšie pozrieme na odmeny hlavných kontrolórov iných miest a poukážeme aj na rôzne zaujímavosti. Na záver Vás informujeme o podnete, ktorý sme adresovali Sičákovi. 

1) Porovnanie odmien hlavných kontrolórov v iných mestách:  

Odmena 2-page-001 - Copy

2) Zaujímavosti z porovnávania odmien z rokov 2014-2016:

- z 18 miest, ktoré sme porovnávali schválilo mesto Považská Bystrica počas troch rokov svojmu kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu (18 392 €). Predbehla ho už len Bratislava (21 257 €).

– veľké mestá ako Košice (4 295 €), Žilina (4 958 €) alebo Nitra (4 000 €) schválili za tri roky menšiu odmenu svojim kontrolórom, ako Považská Bystrica za jeden rok.

– maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% okrem Považskej Bystrice využili len 3 mestá (Bratislava, Prešov a Martin).

– viaceré mestá v určitom roku nenavrhli a ani neschválili odmenu kontrolórovi (Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča a Ilava). Košice nenavrhli za trojročné porovnávacie obdobie odmenu až 2 krát, mestá Púchov a Bytča nenavrhli žiadnu odmenu za celé tri roky.

– mesto Zvolen schválilo každoročne rovnakú výšku odmeny v percentách (10%).

Konkrétne rozpísané odmeny hl. kontrolórov v iných mestách

3) Stručné informácie ohľadne podnetu, ktorý sme podali u Sičáka:

Všimli sme si jednu naozaj prekvapujúcu skutočnosť. Mesto Považská Bystrica uzatvorila so spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., v zastúpení Petrom Galovičom Zmluvu č. 4592009 o poskytovaní mediálnych služieb (ďalej len „Zmluva“).  V Zmluve je uvedené, že rozsah vysielania je 22 hodín v priebehu jedného mesiaca, a že cena za realizáciu takto dohodnutého rozsahu je vo výške 6 300 € s DPH za jeden mesiac. 

V dokumente „Záverečný účet mesta Považská Bystrica za rok 2014“ je uvedené, že  cieľová hodnota počtu hodín odvysielaných televíziou TV Považie za rok 2014 mala byť 264 hodín (22 hodín x 12 mesiacov), ale dosiahnutá hodnota bola len 132 hodín. Čo z toho vyplýva? Hoci televízia TV Považie odvysielala v zmysle Zmluvy iba polovicu počtu hodín, finančné prostriedky sa samozrejme neznížili, akoby sa čakalo, ale televízia dostala finančné prostriedky v plnej výške 75 600 €. Cena za 1 hodinu v zmysle zmluvy je 286 € (75 600 €: 264 hodín). Nakoľko však TV Považie v roku odvysielalo len 132 hodín, 1 hodina vyšla mesto 2 násobne drahšie, teda 573 €. A nikomu to samozrejme neprekáža.

rok 2014

Opäť sa potvrdilo, že sankcie zo strany mesta, ak druhá strana (v tomto prípade dodávateľ) poruší ustanovenia Zmluvy, sú nie len nedostačujúce, ale dokonca sa ani neuplatňujú. Veď posúďte sami. V tejto Zmluve je sankcia v Čl. II. ods. 2 stanovená nasledovne: „Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého časového rozsahu vysielania môže byť cena služieb znížená o alikvotnú čiastku.“

Najvyšší kontrolný úrad v podobných prípadoch opakovane vo svojich stanoviskách  kritizuje mestá a obce. Poukazuje na skutočnosť, že mestá uzatvárajú zmlúvy, ktoré neobsahujú sankcie, vyplývajúce z prípadného porušenia zmluvy druhou stranou (napr. nájomcom alebo dodávateľom). Rovnako tak kritizuje skutočnosť, že aj v prípade, ak zmluvy sankčné mechanizmy obsahujú, mestá a obce v praxi nároky z týchto sankčných mechanizmov neuplatňujú, čo je v príkrom rozpore so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v zmysle ktorého orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.

Keďže kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra v zmysle Zákona o obecnom zriadení je okrem iného aj kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s mestským majetkom (aj kontrola výdavkov), sme veľmi zvedaví ako sa s našim podnetom kontrolór Sičák vysporiada. Vyvstáva tu však otázka, prečo na vyššie uvedenú nezrovnalosť neupozornil už dávno. No veď uvidíme.

 

 

Názor občana poslancov MsZ nezaujíma

Dňa 23.02.2017 sa konalo MsZ, pričom jeden z jeho bodov programu bol opäť návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi Sičákovi za rok 2016. Pred rokom sme Vás informovali, že poslanci schválili maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% za rok 2015 (Opäť maximálna odmena hlevnému kontrolórovi?). Odmena vtedy vyvolala na MsZ „rozruch“. Preto sa očakávalo, že tento bod programu bude znova zaujímavý, hoci sa už „trošku“ uskromnili a navrhli odmenu „iba“ vo výške 25%. A veru, že to bolo aj riadne „predstavenie“.

1) Zmätok pri podaní návrhu na vyplatenie odmeny Sičákovi:

Primátor Janas informoval, že nemá právo jeho odmenu navrhovať, a že sa jedná výhradne o právomoc poslancov, preto návrh odmeny podáva viceprimátorka Drevenákova, pričom to nie je tak, že by to bola jej iniciatíva. Vedenie diskusie odstúpil viceprimátorovi Máťošovi a následne, na počudovanie všetkých prítomných, si odišiel sadnúť do obecenstva.

Hoci poslanci schvaľujú odmenu každoročne a primátor Janas sa rokovaní doteraz zúčastňoval, urobil tak prvýkrát. Prečo? Že by si uvedomoval, že odmena pre kontrolóra nemá v očiach občanov sympatie?

Návrh opäť predkladala viceprimátorka Drevenáková, ktorá uviedla, že to dostala skôr úlohou, ako že by to bol jej návrh. Kontrolór je tu pre poslancov a informovala, že tak ako minulý rok navrhla odmenu vo výške 20%, pričom mestská rada ju sama pred rokom zvýšila na 30% a tento rok na 25%. Následne uviedla konkrétne príklady, ktoré kontrolór vykonal „nad rámec“ svojich pracovných povnností. Napríklad spolupráca pri tvorbe interných smerníc mesta, riešenie problémov miezd a odmien Centra voľného času či riešenie sťažností.

2) Zvláštne odôvodnenie odmeny:

Je to náhoda, že primátor Janas informuje poslancov, že to „nie je jej iniciatíva“, a súčasne viceprimátorka uvedie, že to dostala „skôr úlohou“? Potom je namieste otázka, koho návrh bol teda v skutočnosti predkladaný? Nevieme posúdiť, či uvedené činnosti boli nad rámec pracovných povinností, ale napríklad „riešenie sťažností“ patrí do jeho pracovnej náplne. Podľa zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór „vybavuje sťažnosti.“ V minuloročnom odôvodnení odmeny bolo uvedené „zároveň je odmena navrhnutá za súčinnosť pri vykonávaní kontroly NKÚ.“ Opäť podľa zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór „spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie“, takže to bola jeho povinnosť.

Odôvodnenie odmeny považujeme za nedostačujúce. Navyše podľa nášho subjektívneho názoru existujú prípady, na ktoré mal hlavný kontrolór upozorniť, ale neurobil tak.  Napríklad v našom článku (Považskobystrické novinky I. časť) sme poukázali na zlé hospodárenie PB noviniek, a na skutočnosť, že za posledné roky 2014 a 2015 vykazovali najväčšie straty. Sičák o ničom takom neinformoval.

porovnanie odôvodnenia odmien za rok 2015 a 2016

Poslanec Smatana sa opýtal viceprimátorky, od koho dostala tú úlohu? Viceprimátorka Drevenáková mu odpovedala, že to neni dôležité. Niekto to predniesť musí.

3) Občanov sa to netýka?:

Poslanec Puček argumentoval, že mu je jasné, že kontrolór nie je závislý na odmene a upozornil na neformálne hlasovanie o odmene na facebooku, ktoré podľa neho často môže byť neodborné. Viceprimátorka Drevenáková doplnila, že ju mrzí ak niekto robí nejaké hlasovania na elektronických kanáloch, pretože toto je vec, ktorá sa týka týchto poslancov. Nech sa občan akokoľvek zaoberá dianím na meste, nemôže relevantne posúdiť, čo vlastne hlavný kontrolór robí.

Poslanec Puček a viceprimátorka Drevenáková samozrejme narážali na náš formulár, ktorý sme pre občanov vytvorili. Naším cieľom bolo zapojiť občanov do diania v našom meste a dať im môžnosť vyjadriť svoj názor k navrhovanému bodu programu, a teda či s odmenou súhlasia alebo nie. Netvrdíme, že vyjadrenie občanov má byť záväzné, avšak určite môže byť aspoň smerodajné. Poslanci si tak môžu urobiť lepší obraz o názoroch ich voličov. Spochybňovať právo občanov vyjadriť sa a našu angažovanosť od poslanca Pučeka a viceprimátorky Drevenákovej považujeme za nemiestne. Do hlasovania sa zapojilo 43 občanov, pričom všetci boli proti schváleniu odmeny. Veríme, že ak by viac občanov vyjadrilo svoj nesúhlas s navrhovanou odmenou, aj poslanci by svoje rozhodnutie buď museli riadne odôvodniť alebo by ho pod tlakom občanov možno zmenili. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa do hlasovania zapojili.

vysledok hlasovania

Súhlasíme s poslancom Pélim, ktorý uviedol, že sú to síce poslanci, ktorí schvaľujú odmenu kontrolórovi, ale zároveň týchto poslancov zvolili považskobytričania, a preto majú právo vedieť, za čo presne dostane kontrolór odmenu. Viceprimátorka Drevenáková mu skočila do rečí a uviedla: „Ja som povedala, že nevedia posúdiť. A to je rozdiel.“ Poslanec Péli na to zareagoval: „To by ste sa čudovali, koľkí sledujú dianie politické v Považskej Bystrici a častokrát vedia lepšie posúdiť ako niektorí čo tu sedia.“

4) Zbytočne štedrá odmena:

Za svoju prácu predsa kontrolór dostáva plat, ktorý vôbec nie je zanedbateľný. Jeho mesačný plat v roku 2016 bol vo výške cca. 1 978 €. Odmena vo výške 5 934 € kontrolóra Sičáka určite poteší, veď je to viac ako môj ročný plat (Moja výplatná páska). Za štyri roky bola Sičákovi vyplatená odmena v celkovej výške 23 803,20 €, za čo sa dá kúpiť napríklad 1-izbový byt v centre nášho mesta alebo nová škoda octávia. Vyvstáva tu otázka, či mu odmenu naozaj navrhujú za kvalitnú prácu alebo za loajálnosť.

Odmeny HK za rok 2013-2016

Viceprimátorka Drevenáková sa viackrát vyjadrila „niekto to predniesť musí“ alebo „návrh predkladám v podstate za Vás všetkých“, alebo „niekto to navrhnúť musí“.

Viceprimátorka Drevenáková sa teda obetovala, aby už štvrtý krát po sebe navrhla odmenu Sičákovi, lebo niekto to predsa „musí“ urobiť. Spravili sme si rýchly prieskum a zistili sme, že viaceré mestá (napríklad Bytča, Púchov, Prievidza, Trenčín, Košice) odmenu hlavnému kontrolórovi za určitý rok ani len nenavrhli. Rádi by sme preto poukázali na chybnú argumentáciu viceprimátorky, nakoľko v zmysle zákona o obecnom zriadení, „obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30%“. Ide teda o právo navrhnúť odmenu, v žiadnom prípade nie o povinnosť.

5) Záver diskusie a hlasovanie o vystúpení občana k tomuto bodu:

Viceprimátor Máťoš ukončil diskusiu a informoval o mojej písomnej žiadosti o vystúpenie k tomuto bodu.

odmietnutie

Ako ste si mohli všnimnúť iba o 2 hlasy mi unikla možnosť vystúpiť. Oveľa smutnejšia však bola skutočnosť, že až polovica prítomných poslancov (8 nehlasovali + 4 sa zdržali) sa alibisticky nevyjadrila vôbec. Názor občana ich bohužiaľ nezaujíma.

Menovite sú to poslanci: Holák, Karas, Keruľ, Korbašová, Kubovič, Kunovský, Matušík, Panák, Pekár, Steiner, Tomanová a Zvak.

hlas

Poslanci odmenu hlavnému kontrolórovi samozrejme schválili. Pozitívne vnímame, že oproti minulému roku, kedy proti odmene hlasovali iba 2 poslanci (Bandúrová a Péli). Teraz bolo proti odmene až 6 poslancov (Bandúrová, Beranová, Péli, Pospíšilová, Smatana a Veličová).

schvalenie odmeny II - Copy - Copy

Poslanci, ktorí schválili odmenu: Drevenáková, Holák, Keruľ, Korbašová, Kubovič, Macháč, Martaus, Matušík, Máťoš, Panák, Pekár, Steiner, Tomanová a Zvak.

Na záver by sme ešte chceli apelovať na občanov mesta Považská Bystrica, že je dôležité zúčastňovať sa zasadnutí MsZ, na ktorých sa rozhoduje o takýchto dôležitých bodoch, aby sme spoločne vyvolali väčší tlak.