Súkromné televízie platené z mestského rozpočtu

V článku Považskobystrické novinky sme Vás okrem iného informovali o ich hospodárení, ďalej že v porovnávacom období v rokoch 2010-2015 dosiahli celkovú stratu vo výške – 243 833 € (viac ako 7 miliónov Sk), alebo že redakčná rada PB noviniek by mala predkladať MsZ správu o činnosti raz ročne, ale nedodržuje to.

Teraz sa podrobnejšie pozrieme na miestne súkromné televízie: TV PovažieiTV (TV Marika), ktoré sú platené z mestského rozpočtu.

1) Výška finančných prostriedkov vyplatená súkromným televíziam:

výdavky

Mesto za roky 2010-2016 zaplatilo súkromným spoločnostiam z mestského rozpočtu sumu vo výške 1 086 856 € (viac ako 32 miliónov Sk).  

Preto je smutné, keď vystúpi občan na MsZ a poukáže, že v Orlovom nemajú kultúrny dom, resp. priestor na spoločenské akcie a primátor Janas argumentuje, že na to nie sú finančné prostriedky. Občan uviedol: „Ja som to počúval ešte ako malý chlapec, že sa to predalo. A bohužiaľ, už to počúva aj moja vnučka. My za to nemôžeme.“ Primátor zareagoval: „To je jedno, že to počúvate 10-15 rokov, budete to počúvať istotne aj ďalšie roky. Vám povedia, že Vám nedajú na to peniaze.“

skrátená diskusia občana s primátorom(rozklikni)

2) Prečo sú súkromné televízie dotované z mestského rozpočtu?:

Skutočnosť, že PB novinky sú financované z rozpočtu mesta, nakoľko sú mestské, je pochopiteľné. Hoci k ním stále máme viaceré výhrady:

-neobjektívnosť,
-hlasná trúba vyvolených,
-neinformovanie občanov o viacerých dôležitých témach ako o druhej najväčšej odmene pre hlavného kontrolóra po Bratislave, o viac ako 3 násobne predraženom propagačnom materiáli, o konfliktoch záujmov poslancov MsZ a iné.

Vyvstáva tu otázka, prečo je tomu tak aj u súkromných spoločnostiach, v ktorých mesto nemá žiadny podiel? Na čo sú nám dve súkromné televízie, ktoré majú takmer rovnaký predmet zmluvy? Svoje podnikanie by mali znášať na svoje vlastné náklady. Okrem toho si treba uvedomiť, že ide o súkromné spoločnosti, ktoré okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, majú ďalšie finančné prostriedky napríklad z inzercie, predaja tovaru a služieb, podnikateľských reklám a pod. Podľa nášho názoru, ak súkromné spoločnosti chceli, aby mesto financovalo časť ich nákladov na podnikanie, mali dať mestu za tieto finančné prostriedky zodpovedajúci podiel vo svojich spoločnostiach.

3) Účtovné závierky zverejnené na webovej stránke www.registeruz.sk:

Spoločnosť ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. (TV Považie), IČO: 36 330 710, ktorej jediným spoločníkom v tom čase bol P. Galovič, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 79 532 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 75 600 €/rok (63 000 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v neuveriteľnom pomere až 79%. Vyššie uvedená spoločnosť dokonca hospodárila so stratou – 9 468 € (po zdanení). Vyvstáva tu otázka či ide naozaj o súkromnú spoločnosť?

účtovná zavierka ELEKTRO CENTRUM TV za rok 2014 (rozklikni)

Spoločnosť Manín PB, s.r.o. (iTV), IČO: 36 335 789, ktorej spoločníkmi sú M. KonečnýI. Holíková, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 222 361 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 79 665 €/rok (66 387,50 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v pomere 30%. Vyššie uvedená spoločnosť hospodárila so ziskom 4 553 € (po zdanení).

účtovná zavierka Manin PB za rok 2014(rozklikni)

Televízia TV Považie vysiela prostredníctvom Kates, Magio, Pegonet v digitálnej kvalite. V iných káblovkách ako Orange či Skylink nie je k dispozícii.

Televízia iTV vysiela prostredníctvom Satro a Kates v analógovej kvalite. V iných káblovkách ako Pegonet, Magio, Orange alebo Skylink nie je k dispozícii.

4) Porovnanie iných miest, ktoré využívajú služby televízie:

Porovnanie s inými mestami-page-001

Mestá ako Košice a Zvolen za roky 2014-2015 nevynaložili zo svojich rozpočtov na televízie žiadne finančné prostriedky. Mestskú televíziu so 100 % podielom majú mestá Trnava, Martin, Poprad, ale aj mestá ako Michalovce, Nové Zámky či Spišská Nová Ves.

Zaujímavá je spoločná spolupráca viacerých miest ohľadne spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o, v ktorej každé mesto Prievidza, Handlová, BojniceLehota pod Vtáčnikom vlastní 12,5 % podiel.

výpis z orsr.sk

Mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie 5 násobne viac ako mesto Banská Bystrica, 11 násobne viac ako mesto Prešov, 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Z porovnávaných miest, mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie druhé najväčšie finančné prostriedky po meste Bratislava.

Finančné prostriedky, ktoré vynaložili niektoré mestá za celý rok ako Nitra (6 720 €/rok 2014) alebo Trenčín (6 792 €/rok 2015), vynaložilo mesto Považská Bystrica približne za 1 mesiac v každej televízií (6 300 €/TV Považie, 6 639 €/iTV). 

Mesto Považská Bystrica dokonca vynaložilo väčšie finančné prostriedky ako mestá Trnava, Martin, Poprad, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie. Vyššie finančné prostriedky ako mesto Považská Bystrica vynaložili okrem Bratislavy mestá Nové ZámkySpišská Nová Ves, ktoré však majú svoje vlastné mestské spoločnosti.

Treba si však uvedomiť, že mestá, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie platia viacero nákladov ako dane, odvody, zamestnancov a iné náklady, ale majú aj výnosy z podnikateľskej činnosti, a preto časť vynaložených finančných prostriedkov sa im vráti, tak ako sme o tom informovali pri PB novinkách. Mestu Považská Bystrica sa bohužiaľ vynaložené finančné prostriedky na súkromné televízie nikdy nevrátia.

Nepáči sa nám, že si občania nemôžu pozrieť MsZ online. Rovnako sa nám nepáči skutočnosť, že záznam MsZ nie je sprístupnený na webovej stránke mesta, ale iba na “cudzích” webových stránkach www.i-televizia.sk (iba súhrnná správa) alebo www.tvpovazie.sk (celý záznam a aj archív).

Len na porovnanie záznamy MsZ majú na svojej webovej stránke mestá ako Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín či Prievidza. Webovú stránku www.youtube.com využívajú mestá ako Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen dokonca Senica, Ilava či Trenčianske Teplice.  

4) Celkové výdavky na všetky média z rozpoču mesta:

Untitled 2

Mesto Považská Bystrica na média za obdobie 6 rokov vynaložilo finančné prostriedky z rozpočtu v celkovej výške 1 640 987 € (teda viac ako 49 miliónov Sk). Okrem toho si mesto Považská Bystrica platí aj inzerciu v spoločnosti Petit Press a.s. (ECHO a MY Noviny stredného Považia), pri čom len za rok 2017 išlo o finančné prostriedky vo výške ďalších 5 280 €. Takto vyzerá hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta?

Podľa nášho subjektívneho názoru nejde o účelne vynaložené finančné prostriedky, vzhľadom na iné potreby, ktoré občania mesta potrebujú oveľa viac. Sme za zrušenie uzatvorených zmlúv s vyššie uvedenými súkromnými spoločnosťami.

Súťaž na predaj budovy Verejné WC

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o troch verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz sa bližšie pozrieme na poslednú verejnú súťaž budovy Verejné WC na Strede, pri ktorej jedinej mesto využilo elektronickú aukciu.

1) Verejná súťaž na budovu Verejné WC v roku 2011:

V októbri 2011 MsZ zrušilo uznesením verejnú súťaž na predaj budovy Verejné WC, nakoľko neprišla žiadna ponuka. Keďže o budovu nebol záujem, na tom istom zasadnutí MsZ schválilo verejnú súťaž teraz už na prenájom budovy Verejné WC. V decembri 2011 MsZ schválilo uznesením výsledok verejnej súťaže na prenájom budovy Verejné WC, do ktorej sa prihlásil jediný uchádzač, a to spoločnosť A- ARCHA, s.r.o.

hlasovanie poslancov MsZ

Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu 4082011 so spoločnosťou A – ARCHA, v zastúpení M. Nemčíkom. Zmluva bola uzatvorená na dobu 10 rokov. „Nehnuteľnosť bola daná do nájmu s podmienkou zachovania účelu doterajšieho využívania predmetnej stavby – prevádzkovania WC v rozsahu najmenej 1/3 výmery.“ Celkové nájomné bolo dohodnuté vo výške 3 140 €/rok. Mesačné nájomné tak predstavuje sumu 262 €, čo považujeme za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.

Nižšie nájomné bolo dohodnuté pre záväzok poskytovať službu WC verejnosti. Na druhej strane je otázne, koľko ľudí to aj využívalo, a či o tom vôbec vedeli. Oznam z boku na budove za sklom, kadiaľ nikto nechodí, hovorí samo za seba. Len na porovnanie, nájomníci v Dome služieb, kde občania minimálne rovnako, ak nie častejšie využívajú WC, platia mesačné nájomné vo výške 6 € (+ energie)/1 m², čo je cca. 3 násobne viac oproti budove Verejné WC 2,13 €/1m².

kvetinárstvo 1fotka

Nepáči sa nám, že mesto vyhlásilo najskôr súťaž o nájom budovy a približne 4 roky pred skončením nájomnej zmluvy sa rozhodne budovu predať (platnosť nájomnej zmluvy je do decembra 2021). Podľa nášho názoru ide zo strany mesta o neseriózny prístup. Spoločnosť A – ARCHA zaplatila nájom za 10 rokov dopredu v celkovej výške 31 400 €.

2) Ponuky, ktoré prišli mestu na odkúpenie budovy Verejné WC:

Mesto v súťažných podkladoch ohľadne predaja budovy uviedlo, že v minulosti prišli viaceré žiadostí o odkúpenie budovy. Na meste sme sa preto informovali, kto mal o budovu záujem:

a) 28.09.2016 A- ARCHA, s.r.o., so sídlom Dom služieb, Stred 39.
b) 14.11.2016 Spoločnosť AM DENTAL, s.r.o., sídlom Centrum 29/34.
c) 16.12.2016 Pavol Slamka – Pieta, so sídlom Stred (Dom služieb) 39.

Na odkúpenie budovy teda prišli tri ponúky, na základe ktorých sa mesto rozhodlo budovu Verejné WC predať. Vyvstáva tu otázka, ak o nejakú ďalšiu budovu prejavý záujem iný subjekt, pristúpi mesto znova k jej predaju? Ktoré nehnuteľnosti mesto považuje za strategické, a ktoré nie?  

A – ArchaPavol Slamka-Pieta sú miestni podnikatelia, ktorí si navzájom konkurujú. Obidvaja totiž poskytujú identické služby, dokonca sídlia v rovnakej budove. To, že obidvaja majú o túto budovu záujem sa už dlhšie hovorilo. Je veľká škoda, že mesto ustupuje záujmom podnikateľov a predáva budovu, ktorá je perspektívna, rentabilná a má veľmi dobrú polohu. Podľa nášho názoru by si mesto budovu malo nechať. Vyvstáva tu otázka, či mesto nepredáva budovy len pre to, že finančná situácia napokon nie je taká „ružová“, ako to mesto verejnosti navonok propaguje.

aarcha

slamka

3) Obchodná verejná súťaž na predaj budovy Verejné WC:

Budova Verejné WC, Stred, s celkovou výmerou 170 m² (budova 123 m² + pozemok 47 m²). Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 109 000 €.

kvetinárstvo

Využitie Kvetinárstvo Stred

Na budovu prišlo až 5 ponúk.

Členovia komisie: poslanci Kunovský – predseda, Veličova, Zvak, Macháč, F. Martaus, A. Martaus – prednosta MsÚ, Hamár – vedúci kancelárie primátora.

a) Prvá ponuka prišla 31.07.2017 o 13:25 hod. Ponuku dala spoločnosť IB INVEST s.r.o., so sídlom Krížna 337/4-9, Považská Bystrica, vo výške 109 000 €. Budovu plánuje využiť: „Ako firma v rámci našich podnikateľských aktivít (živností) ako predajné priestory predajne kvetinárstva a kancelárske priestory firmy.“

Od februára 2017, teda približne 4 mesiace pred vyhlásením súťaže (14.06.2017), spoločnosť získava a výlučným vlastníkom sa stáva I. Bysterský. Ná základe webovej stránky www.finstat.sk má spoločnosť nedoplatky vo výške cca. 1 751 €.

24

3

b) Druhá ponuka prišla presne v rovnaký čas ako prvá ponuka 31.07.2017 o 13:25 hod. Ponuku dala spoločnosť DEFENDER s.r.o., so sídlom Podvažie 204, Považská Bystrica, rovnako vo výške 109 000 €. Jediným spoločníkom je J. Špániková a konateľom P. Čupka. Budovu plánuje využiť: „Ako firma v rámci našich podnikateľských aktivít (živností) ako kancelárske priestory realitnej kancelárie.“

Spoločnosť DEFENDER za posledné tri hospodárske roky 2014-2016 vykazuje opätovnú stratu.

cupka

P. Čupka je konateľom aj v ďalšej spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., so sídlom v Žiline. Spoločníkmi sú V. Ježík a cyperská spoločnosť LABCETNRUM LC LIMITED. Táto spoločnosť má za rok 2016 oproti predchádzajúcej DEFENDER tržby vo výške viac ako 14 590 000 € (takmer 440 miliónov SK).

cupka2

c) Tretia ponuka prišla 01.08.2017 o 10:06 hod. Ponuku dala spoločnosť A- ARCHA s.r.o., so sídlom Dom služieb Stred 39, Považská Bystrica, vo výške 109 010 €.  Budovu plánuje využiť: plán využitia spoločnosťou A-ARCHA

d) Štvrtá ponuka prišla 02.08.2017 o 7:30 hod. (uzávierka ponúk bola do 02.08.2017 12:30 hod). Ponuku dal Vladimír Porubský z Nových Zámkov, vo výške 110 000 €. Budovu plánuje využiť: „V súlade so záväznými regulatívmi Územného plánu Mesta Považská Bystrica – prevádzkovanie obchodnej jednotky.“

e) Piata ponuka prišla 02.08.2017 o 9:08 hod. Ponuku dal Pavol Slamka-Pieta, so sídlom Dom služieb Stred 39, Považská Bystrica, vo výške 109 000 €. Budovu plánuje využiť: „V rámci svojich podnikateľských aktivít (živností) ako predajné (predajňa kvetinárstva) a kancelárske priestory firmy Slamka Pavol – Pieta.“

4) Elektronická aukcia:

Prvé kolo sa uskutočnilo dňa 24.08.2017. Do aukcie sa prihásili len traja uchádzači: A-ARCHA, Vladimír Porubský a Pavol Slamka-Pieta. Vstupnou cenou do aukcie bola najvyššia ponuka z uchádzačov (Vladimír Porubský vo výške 110 000 €). Spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa do aukcie vôbec nezapojili. Jedinú ponuku v aukci dala spoločnosť A-ARCHA, ktorá navýšila vstupnú cenu len o 100 €. Najvyššia ponuka po skončení aukcie za budovu Verejné WC teda bola vo výške 110 100 €. V súťažných podmienkach však bolo uvedené, že cenu možno navýšiť min. o 1 000 € (nie o 100 €), preto bola aukcia zrušená.

Protokol č. 1

Druhé kolo sa uskutočnilo dňa 31.08.2017. Do aukcie sa opäť príhlasili rovnakí uchádzači: A-ARCHA, Vladimír Porubský a Pavol Slamka-Pieta. Vstupná cena zostala vo výške 110 000 €. Spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa do aukcie opäť nezapojili. Jedinú ponuku do aukcie dala opäť spoločnosť A-ARCHA, ktorá tentokrát navýšila vstupnú cenu už o 1 000 € a splnila tak podmienky. Najvyššia ponuka po skončení aukcie za budovu Verejné WC je vo výške 111 000 €.

Protokol č. 2

Zaujímavé je, že spoločnosti IB INVEST a DEFENDER sa ani raz do aukcie nezapojili. Pavol Slamka-Pieta a Vladimír Porubský zase nedali ani v jednej aukci žiadnu ponuku. Títo uchádzači boli ochotní za budovu zaplatiť 109 000 € (resp. 110 000 €) ale 111 000 € už nie? Vyvstáva tu otázka, či vyššie uvedené spoločnosti neboli len uchádzačmi, ktorí v skutočnosti nemali záujem zvíťaziť.

O tom, či sa napokon budova Verejné WC predá/nepredá spoločnosti A-ARCHA rozhodnú poslanci MsZ.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Rekonštrukcia zimného štadióna

Na zimnom štadióne v našom meste nedávno prebehla „Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica“ (ďalej len zákazka). Pozreli sme sa bližšie na verejné obstarávanie, ktoré mu predchádzalo. Dozviete sa, že obstarávaní napokon prebehlo viacero, aké boli súťažné podmienky, ktorí uchádzači mali záujem, že komisia 2 krát zrušila súťaž, ale aj to, kto napokon zákazku získal.

Zároveň treba poukázať na prístup konateľa mestskej spoločnosti MŠK a poslanca Kuboviča, ktorý nám sprístupnil v krátkom čase všetky dokumenty, dokonca zabezpečil aj prítomnosť osoby zodpovednej za spracovanie verejného obstarávania.

1) Prvé verejné obstarávanie:

Dňa 29.11.2016 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk potencionálnych uchádzačov bola stanovená do 28.12.2016. Avšak sedem dní pred uplynutím lehoty (21.12.2016) došlo k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk do 10.01.2017. Predpokladaná hodnota zákazky bola 279 784 € bez DPH.

Súťažné podmienky:

-Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov.
-Celková hodnota uskutočnených stavebných prác min. 200 000,00 EUR bez DPH. Pričom min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác rovnakého charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, bola v hodnote min. 100 000,00 EUR bez DPH.

Platobné podmienky ceny za dielo:

Spoločnosť MŠK neposkytuje preddavky. Cenu za dielo sa MŠK zaväzuje uhradiť v šestnástich štvrťročných platbách. Výška každej štvrťročnej platby predstavuje 6,25% z celkovej ceny diela. Prvá štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.03.2018. Každá ďalšia štvrťročná platba sa stane splatnou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí troch kalendárnych mesiacov odo dňa splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej platby pričom posledná štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.12.2021.

pôvodné platobné podmienky

Zaujímavosti:

Potencionálny uchádzač poukazuje, že niektoré veci v rámci tejto súťaže už boli vykonané ešte v predchádzajúcej rekonštrukcií z roku 2014. MŠK reaguje, že uvedené veci odstránila a predpokladanú hodnotu zákazky z 279 784 € znížila na 250 000 € bez DPH. Ďalší potencionálny uchádzač poukazuje na inú vec, ktorá bola rovnako vykonaná už v súvislosti s prvou rekonštrukciou v roku 2014.

Otázka č. 2Otázka č. 4

Členmi komisie boli: poslanci Jaroš, Matušík, Zvak, za MŠK M. Bubák, prezident HK 95 Považská Bystrica M. Kraus a bez práva vyhodnocovať aj Páleníková (zodpovedná osoba za verejné obstarávanie). Súťažné podklady si vyžiadlo až 8 uchádzačov.

102017 142

Ponuku však dala len jedna spoločnosť PRIMACHLAD s.r.o., so sídlom v Prešove. Hoci PRIMACHLAD splnil podmienky, dňa 08.02.2017 komisia zrušila súťaž: nakoľko sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, a to predloženie jednej ponuky, na základe čoho komisia nemá možnosť vybrať uchádzača na základe kritéria najnižšej ceny.

Zrušenie obstarávania č. 1

Otázne zostáva, či cieľom nebolo, aby zákazku získala iná „konkrétna spoločnosť“. Každopádne kvitujeme, že spoločnosť MŠK využila inštitút zrušenia súťaže, nakoľko dostala len jednu ponuku. Naopak, ako sme už viackrát poukázali, mestu vôbec neprekáža, ak mu príde len jedna ponuka, a teda uchádzač súťaží/nesúťaží sám so sebou.

2) Druhé verejné obstarávanie:

Dňa 28.02.2017 bola zverejnená druhá výzva na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk potencionálnych uchádzačov bola stanovená do 24.03.2017. Predpokladaná hodnota zákazky zostala rovnaká 250 000 € bez DPH.

Zmena súťažných podmienok:

-Znížila sa celková hodnota uskutočnených stavebných prác z 200 000 € na sumu min. 150 000,00 EUR bez DPH.
-Zároveň sa znížila aj suma vyžadovaná na preukázanie 1 zákazky zo 100 000 € na sumu min. 50 000,00 EUR bez DPH.

Zmena platobných podmienok ceny za dielo:

Za najväčšiu zmenu druhého obstarávania možno považovať zmenu platobných podmienok. Cenu za dielo sa MŠK zaväzuje uhradiť už nie v šestnástich, ale trinástich štvrťročných platbách. Prvá platba z celkovej ceny diela bude vo výške 50 000 € a stane sa splatnou po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 30 kalendárnych dní. Celková cena diela ponížená o prvú platbu bude uhradená v dvanástich štvrťročných platbách. Výška každej štvrťročnej platby predstavuje nie 6,25%, ale 8,33%  z celkovej ceny diela poníženej o 50 000 €. Prvá štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.03.2018. Každá ďalšia štvrťročná platba sa stane splatnou k poslednému dňu v kaledárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí troch kalendárnych mesiacov odo dňa splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej platby pričom posledná štvrťročná platba sa stane splatnou nie dňa 31.12.2021, ale dňa 31.12.2020.

upravené platobné podmienky

Prekvapujúco si v tomto prípade súťažné podklady nevyžiadalo 8 uchádzačov, ale iba jeden uchádzač, a to opäť PRIMACHLAD. Ponuku však už nedala ani spoločnosť PRIMACHLAD. Dňa 30.03.2017 komisia opäť zrušila súťaž, nakoľko MŠK nedostala ani jednu ponuku.

Zrušenie obstarávania č. 2

3) Priame rokovacie konanie s vybratými uchádzačmi bez zverejnenia:

Nakoľko predchádzajúce obstarávania dopadli tak ako dopadli, v apríli 2017 spoločnosť MŠK oslovila 3 konkrétnych uchádzačov z nášho mesta a to:

a) Ing. Anton Políček, so sídlom Prečín 269, živnostník. Ponuka vo výške 333 247,50 €.

Ponuka anton_policek

b) HBH, a.s., so sídlom Robotnícka 286. Predstavenstvo tvoria: J. Remenec, I. Strempek, P. Zlatoš, Ľ. Kvaššay a J. Bartovičová. Dozornú radu tvoria: J. Baroš, J. Zemančík a J. Mazúch. Ponuka vo výške 335 967,79 €.

Ponuka h_b_h

c) AKTIV PRO, s.r.o., so sádlom M.R.Štefánika 157/54. Spoločníkmi a zároveň konateľmi sú M. Žilinčík a M. Gabko. Ponuka vo výške 306 887,32 €.

Ponuka aktiv_pro

Porovnanie cenových ponúk:

porovnanie

Ako si môžete všimnúť cenové ponuky sú niekedy veľmi podobné, hlavne medzi Ing. Anton Políček a HBH. Inokedy zase dosť rozdielne medzi AKTIV PRO a ostatnými uchádzačmi. Napríklad položka „presun hmôt pre pozemné komunikácie, betónový kryt“ vyšla Ing. Antona Políčka na sumu 16 106,52 €, zatiaľ čo spoločnosť AKTIV PRO iba na 1296,76 €, teda viac ako 12 násobne menej. Ďalšia položka „HSV celkom“ vyšla spoločnosť AKTIV PRO o cca. 33% lacnejšie oproti ponuke Ing. Antona Políčka. Naopak položka „Izoláce proti vode a vlhkosti“ vyšla Ing. Antona Políčka o cca. 40% lacnejšie oproti spoločnosti AKTIV PRO. Okrem toho, cenová ponuka spoločnosti AKTIV PRO pred uzatvorením zmluvy je v jednotlivých položkách odlišná oproti cenovej ponuky, ktorá je súčasťou uzatvorenej zmluvy.  

Zmluva-58-AKTIV-PRO

Vyvstáva tu otázka, či Ing. Anton Políček a spoločnosť HBH neboli len účastníkmi, ktorí v skutočnosti nemali záujem zvíťaziť, a či sa so spoločnosťou AKTIV PRO dopredu nedohodli. Podľa nášho subjektívneho názoru cenové ponuky naznačujú znaky kartelu.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Voľby do VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) sa uskutočnia dňa 04. novembra 2017. Osem krajov hospodári s finančnými prostriedkami vo výške cca. 1,4 miliardy € ročne. Tohtoročný výber županov a poslancov je výnimočný- ide o jednokolové voľby a volíme ich nie na 4, ale až na 5 rokov. Volebná účasť v predchádzajúcich voľbách do VÚC TSK bola vôbec najnižšia len 17%. Podľa prieskumu agentúry Focus sa k súčasným voľbám chystá len 8% mladých ľudí do 24 rokov.

mapa účasti

Kraj má dosah na náš každodený život, napríklad či riaditeľ strednej školy bude aj naďalej riaditeľovať, či budeš mať športoviská na úrovni Londýna alebo Donetska, či tvoje mesto bude žiť športom a kultúrou alebo o nich budeš len snívať, či tvoj kamoš- sľubný športovec, dostane podporu a dotiahne to ďalej, či si po ceste v aute vypiješ kávu bez toho, aby si sa oblial alebo či najbližšia nemocnica bude sprivatizovaná. Viac na stránke www.podzupanom.sk, za ktorou stojí komunita OZ  Zastavme korupciu.

Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako si súčasní poslanci VÚC TSK za náš okres Janas, Matušík, Smatana, Steiner a Zboranová plinili svoje povinnosti (napríklad dochádzku). Ďalej poukážeme na funkcie a zamestnania, ktorými disponujú kandidáti za poslancov VÚC TSK a to Janas, Smatana, Steiner, Zboranová, Péli, Pospíšilová, Puček, Zvak a Kubovič. Na záver si porovnáme hlasovanie jednotlivých kandidátov v citlivých prípadoch, na ktoré sme v minulosti poukázali, napríklad konflikty záujmov, zvýšenie platu primátora alebo 50% zľava pre poslanca Matušíka. 

1) Ako si súčasní poslanci za náš okres v TSK plnili svoju dochádzku?

zastupko

Ohľadne dochádzky zastupiteľstva TSK poslancov za okres Považská Bystrica bol najzodpovednejším poslanec Matušík st., ktorý nechýbal ani raz. Naopak zastupiteľstva TSK sa až 5 krát nezúčastnili poslanci Smatana a Steiner.

nové

V iných orgánoch ako v rade škôl alebo v komisiach, bol opäť najzodpovednejším poslanec Matušík st., ktorý dosiahol až 83% účasť. Naopak najmenej zodpovedným bol poslanec Smatana, ktorý dosiahol len 48% účasť. Na základe zverejnených informácií na webovej stránke www.tsk.sk, sa komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorá v roku 2017 zasadala šesťkrát, poslanec Smatana nezúčastnil až 5 krát (dokonca raz bez ospravedlnenia).

smatana

2) Akými funkciami disponujú naši poslanci?

Zatiaľ čo poslanec Péli má 2 funkcie, iní kandidáti majú funkcií oveľa viac.

Funkcie

*Na základe telefonického rozhovoru s poslancom Zvakom, ktorým sme si overovali jeho funkcie, nás poslanec Zvak informoval, že údajne píska ako rozhodca zadarmo.  

3) Ako hlasovali kandidáti za poslancov VÚC TSK v citlivých témach nášho MsZ?:

hlasovanie - Copy

Plánovali sme občanov informovať aj o počte bilbordov a rôznych reklámach (plagáty, reklama v autobusoch a pod.) jednotlivých kandidátov. Bohužiaľ nemali sme na to dostatok času. Medzi kandidátov s najväčším počtom bilbordov patria: primátor Janas, poslanci Steiner, Zvak a starosta Matušík ml.

Nepáčia sa nám bilbordy a rôzne reklamy (nie len počas volieb), ktoré sú po celom meste. Ale to, že si kandidáti, ktorí majú u nás veľkú kampaň, ešte aj osadia trojnožky pri hlavnej pošte, považujeme za absolútne nevhodné. Rovnako sa nestotožňujeme s tým, že mestský objekt kino Mier slúži na politickú kampaň (hoci bilbord má v prenájme súkromná spoločnosť).

812

Zaujímavá je skutočnosť, že poslanci Smatana, Puček a Pospíšilová majú bilbordy na budovách, ktoré patria spoločnostiam Orlové a príroda s.r.o., FOOD FACTORING s.r.o., či OLÝRA, s.r.o., ktoré patria do portfólia známeho podnikateľa M. Stacha. Napríklad za prenájom plochy na SNP zaplatila spoločnosti OLÝRA politická strana Zmena zdola 30 €. Zdá sa nám to byť nízka suma a bolo by dobré, pozrieť sa v budúcnosti bližšie na finacovanie kampaní jednotlivých kandidátov.

1132

3738

Dokonca poslanec Zvak mal nelegálnu reklamu a bilbord musel odstrániť. Podnet na MsÚ podala poslankyňa Veličová, ktorá poukázala na viaceré nelegálne reklamy.

9

Ako sme už vyššie uviedli, župana a poslancov si volíme prvýkrát až na 5 rokov. Buďte preto zodpovední, pozrite si ako jednotliví kandidáti konajú resp. hlasujú. Či Vás počúvajú nie len pred voľbami, ale aj po nich. Nebudeme Vám odporúčať koho voliť/nevoliť. Ide o slobodné rozhodnutie každého oprávneného voliča. Touto cestou Vás však vyzývame, aby ste si našli čas a prišli voliť.

“Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.” Antoine de Saint-Exupéry – francúzsky spisovateľ a letec

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

 logo pontis

Biznis v hodnote 1 miliardy Sk pre MEGAWASTE SLOVAKIA

V minulom článku sme poukázali na viaceré zaujímavé informácie ohľadne spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Teraz sa bližšie pozrieme na verejné obstarávanie, vďaka ktorému bude spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy.

1) Verejné obstarávanie „Technické služby mesta Považská Bystrica“:

Súťažné podklady boli spracované už 29.01.2015 hoci obstarávanie bolo vyhlásené až o rok neskôr vo februári 2016 (buď ide o tlačovú chybu alebo o zaujímavú skutočnosť). Prepodkladaná hodnota zákazky bola 25 500 000 € bez DPH a víťaz uzatvorí rámcovu zmluvu na 10 rokov. Verejné obstarávanie za mesto robila opäť externá spoločnosť MP Profit s.r.o., ktorá za svoje služby získala sumu 2 160 €.

121

2) Niektoré súťažné podmienky:

- Zábezpeka vo výške 500 000 €.
- Vyžadovalo sa preukázanie celkového obratu za tri hospodárske roky min. 3 000 000 € (teda 1 000 000 €/rok). Predpokladaná hodnota zákazky bola 25 500 000 €/10 rokov (2 550 000 €/rok). Na zabezpečenie ekonomickej podmienky tak stačilo dokladovať obrat vo výške cca. 40%. Na porovnanie, v prípade obstarávania PB noviniek, v ktorom predpokladaná hodnota zákazky bola 180 031,76 €/3 roky (teda 60 011 €/rok), mesto vyžadovalo preukázanie celkového obratu za tri hospodárske roky min. 600 000 € (200 000 €/rok). Na zabezpečenie ekonomickej podmienky v tomto prípade bolo potrebné dokladovať obrat až vo výške 333 % celkovej predpokladanej hodnoty zákazky. To je absolútne neporovnateľné. Takto robí mesto verejné obstarávania.
– Podmienok, obzvlášť čo sa týka technickej stránky, bolo naozaj veľa: strojová technika (letná + zimná údržba)

V súťažných podmienkach bolo ďalej uvedené: „Zberný dvor je povinný vybudovať a prevádzkovať úspešný uchádzač, mesto na tento účel neposkytne pozemok.“ V súčasnosti sa však mesto snaží bez verejnej súťaže poskytnúť spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA pozemok za účelom vybudovania zberného dvora ako inak cez osobitný zreteľ. 

3) Porovnanie cenových ponúk za poskytujúce služby uchádzačov:

Do verejného obstarávania sa prihlásili iba dve spoločnosti Marius Pedersen a.s. so sídlom v Trenčíne a MEGAWASTE SLOVAKIA. Len na porovnanie, keď mesto Prievidza vykonávalo obstarávanie na nakladanie s odpadom, prihlásilo sa až 6 uchádzačov.

porovnanie

Spoločnosť Marius Pedersen dokáže poskytovať vývoz komunálneho odpadu lacnejšie o viac ako 3 mil. € oproti MEGAWASTE SLOVAKIA. Naopak iné služby ako BRO, pristavenie veľkokapacitných kontajnerov by Marius Pedersen poskytovala viac ako 2 násobne drahšie, službu vrecový zber viac ako 3 násobne drahšie. Dokonca letnú údržbu by Marius Pedersen poskytovala viac ako 5 násobne drahšie oproti MEGAWASTE SLOVAKIA. To je absolútne neporovnateľné, a preto vyššie uvedené ceny vyvolávajú otázky.

Vstupná ponuka Marius Pedersen bola 42 455 839,36 € (až o cca. 8,8 mil. € viac ako MEGAWASTE SLOVAKIA), pričom v aukcií ponuku znížila na 33 566 787,14 €. Vstupná ponuka MEGAWASTE SLOVAKIA bola 33 577 995,72 €, pričom v aukcií ponuku znížila  na 33 561 787,72 €. Ako ste si mohli všimnúť, ponuka MEGAWASTE SLOVAKIA v aukcii oproti Marius Pedersen zvíťazila o sumu 4 999,42 €.

Vyvstáva tú otázka, či spoločnosť Marius Pedersen nebola len účastníkom verejného obstarávania, ktorá v skutočnosti nemala záujem zvíťaziť, a či spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA nerobila len „krytie“ na splnenie formálno-právnych podmienok verejného obstarávania.

MEGAWASTE SLOVAKIA uzatvorila s mestom zmluvu č. 269/2016 v celkovej hodnote 33 561 787,72 € (teda viac ako 1 miliarda Sk). Odteraz bude zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta, až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy. Zaujímavá je skutočnosť, že vysúťažená suma oproti predpokladanej je vyššia až o sumu 2 961 788 € (viac ako 89 000 000 Sk).

Napriek tomu, že si mesto v súťažných podkladoch vyhradilo právo zrušiť verejné obstarávanie, ak návrh ceny úspešného uchádzača presiahne predpokladanú hodnotu zákazky, túto možnosť nevyužilo.  

1212

Od účinnosti novej zmluvy, len na základe termínu „drobné stavebné práce, opravy a úpravy“, MEGAWASTE SLOVAKIA získala finančné prostriedky vo výške viac ako 1 235 000 €.

Nepáči sa nám, že primátor Janas uzatvoril zmluvu až na dlhých 10 rokov, čím potencionálne budúce vedenie mesta zaviazal až na dve volebné obdobia dopredu.

4) Porovnanie výdavkou na nakladanie s komunálnym odpad:

porovnanie-page-001

Na základe vyššie uvedených údajov za rok 2016 mesto Považská Bystrica na nakladenie s komunálnym odpadom vynaložilo väčšie finančné prostriedky ako mestá Zvolen (1,7 násobne), Prievidza (2 násobne), Martin (1,3 násobne), Trenčín (1,25 násobok) dokonca viac ako Trnava. Vyššie finančné prostriedky ako naše mesto vynaložila len Žilina.

odpad-page-001

Hoci mesto Považská Bystrica v roku 2016 vynaložilo na nakladanie s komunálnym odpadom vyššie finančné prostriedky aj objem zvezeného komunálneho odpadu je oveľa nižší ako v porovnávaných mestách.

Koľko teda stojí 1 tona odpadu v porovnaní s vynaloženými finančnými prostriedkami? V meste Trnava 66 €/t, Trenčín 89 €/t, Žilina 116 €/t a v meste Považská Bystrica je to bohužiaľ najviac až 196 €/t.

Na záver tu vyvstáva otázka, prečo primátor Janas uzatvoril predmetnú zmluvu na takú dlhú dobu? Na základe zverejnených faktúr boli za roky 2013-2016 spoločnostiam (MEGAWASTE spol. a MEGAWASTE SLOVAKIA) vyplatené finančné prostriedky v priemere 3,29 milióna €/rok. Vyššie uvedeným obstarávaním budú spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA vyplatené finančné prostriedky vo výške takmer 3,36 milióna €/rok. Hoci je zmluva uzatvorená až na dobu 10 rokov, nedošlo k žiadnemu ušetreniu.

Podľa nášho subjektívneho názoru ide o jasné zabetónovanie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA v našom meste.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Pozadie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA

V predchádzajúcom článku sme Vám priblížili viaceré informácie ohľadne spoločností MEGAWASTE, spol. s.r.o. a MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Teraz sa bližšie pozrieme na spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

1) Ako R. Bušfy prebral spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

Spoločníkmi spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA boli I. Knápek (10% podiel) a V. Staník (väčšinový 90% podiel). V októbri 2014 MEGAWASTE SLOVAKIA mení svoje sídlo na Hliny 1412 (budova HANT) a do spoločnosti prichádza R. Bušfy (zať podnikateľa a bývalého viceprimátora S. Haviara). Hoci dovtedy R. Bušfy nefiguroval v žiadnom orgáne spoločnosti, pôvodní spoločníci idú do ústupu, I. Knápek si ponecháva 10% podiel, V. Staník má už len 25% podiel a R. Bušfy získava väčšinový 65% podiel. Od decembra 2016 sa už R. Bušfy stáva výlučným majiteľom spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA.

Nápadne to pripomína zmenu v inej spoločnosti EDUCATIS s.r.o., ktorej bol v minulosti majiteľom súčasný poslanec Puček. Vo februári 2012 prichádza do spoločnosti R. Bušfy (hoci opäť dovtedy nefiguroval v žiadnom orgáne spoločnosti), Puček ide do ústupu a R. Bušfy získava väčšinový 80% podiel. Neskôr po tom ako sme o spoločnosti EDUCATIS informovali, poslanec Puček odpredáva svoj 20% podiel a v auguste 2016 sa R. Bušfy stáva výlučným majiteľom spoločnosti EDUCATIS.

Spoločnosť EDUCATIS (ako právnická osoba) a R. Bušfy (ako fyzická osoba) figurujú ako daňoví dlžníci na webovej stránke mesta, paradoxne za komunálny odpad!

1

2

R. Bušfy pôsobí vo viacerých spoločnostiach a v rokoch 2008-2010 pôsobil spolu so svojou manželkou L. Bušfy v spoločnosti GOLF RESORT SKALICA, a.s., ktorá patrí do portfólia oligarchu I. Kmotríka.

2) Začarovaný kruh- zaujímavé pozadie:

Ako sme už vyššie uviedli, spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA má sídlo v budove HANT, ktorej spolumajiteľom je podnikateľ A. Haviarovi. Obstarávanie (ktoré získala spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA) za mesto opäť zabezpečovala známa spoločnosť MP Profit s.r.o., ktorej spoluvlastníkom je P. Potecký (50% podiel). MP Profit získala za toto verejné obstarávanie sumu 2 160 €. Napriek tomu, že MP Profit má sídlo v Bratislave, v oznámení o obstarávaní však ako kontaktnú adresu uviedla Železničná 85/2, Pov. Bystrica. Táto budova patrí spoločnosti Belgravia Management, s.r.o. Jej vlastníkom je B. Čiko, ktorý vlastní viaceré nehnuteľnosti, napríklad aj budovu “VVZ“ spolu s A. Pavlíkom.  

B. Čiko a A. Pavlík spolu dlhšie podnikajú (v minulosti napríklad v spoločnosti ONE TRUST spol. s.r.o.), momentálne sú spoločníkmi v spoločnosti TRUST FOUR s.r.o. V júni 2015 založil A. Pavlík spolu s B. Haviarom (syn podnikateľa A. Haviara) spoločnosť HP Trust s.r.o., ktorá mala sídlo opäť v budove HANT. V októbri 2015 spoločnosť HP Trust získava ako spolumajiteľ A. Haviar.   

3) Spoločnosti, ktoré pre mesto zabezpečujú verejné obstarávania:

Verejné obstarávania pre mesto najskôr zabezpečovala spoločnosť MP Profit s.r.o., od júna 2016 je to „nová“ spoločnosť MP Profit PB, s.r.o., ktorej spoluvlastníkom je opäť P. Potecký (51% podiel). V rokoch 2015-2017 získali za svoje služby z mestského rozpočtu príjmy vo výške viac ako 64 000 €. MP Profit PB mala najskôr sídlo na známej adrese Železničná 85/2 (budova patrí spoločnosti Belgravia Management, s.r.o.), v súčasnosti má sídlo Hliníky 712/25.

Zaujímavá je skutočnosť, že MP Profit PB, ktorá teraz zabezpečuje obstarávania pre mesto, mala podľa webovej stránky (www.financnasprava.sk) dlh na daniach vo výške 1 280 €.

3

Podľa webovej stránky (www.rpvs.gov.sk/rpvs), ktorú prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti, oprávnenou osobou ohľadne registra partnerov verejného sektora, ktorá zapísala MP Profit PB do tohto registra, bola spoločnosť LEGAL POINT s.r.o., ktorej majiteľkou je L. Bušfy (manželka R. Bušfyho a dcéra S. Haviara).

4

Vyvstáva tu otázka, kto v skutočnosti stojí za spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA?

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

MEGAWASTE I. časť

Agendu komunálneho odpadu v našom meste približne od konca roku 2007 zabezpečovala česká spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o., so sídlom v Prahe, ktorej majiteľom je I. Knápek. Okrem toho zabepečovala aj údržbu nášho mesta. Spoločnosť je známa svojím pochybným získaním zákazky ešte za bývalého primátora Adameho.

Untitled

1) Ako to v skutočnosti bolo so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. s.r.o.?:

Krajský súd BA vo svojom rozsudku konštatoval: „Súd zistil, že z pôvodnej uzavretej Zmluve 2632007 na základe verejného obstarávania mesto určilo, že služby spoločnosti MEGAWASTE spol. s.r.o. sa budú týkať komunálneho odpadu – odpadu domácností vznikajúcich pri činnosti fyzických osôb, obdobných odpadov právnických osôb okrem odpadov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti týchto subjektov. Odpady podľa § 2 ods. 14 zákona o odpadoch nebudú spadať do tejto zmluvy. V druhej Zmluve 2972007 sú už služby nespadajúce do okruhu služieb uvedených v prvej zmluve. V čase uzatvárania zmluvy na základe verejnej súťaže mesto muselo vedieť, že prvou uzatvorenou zmluvou nie sú komplexne pokryté všetky potreby obyvateľov mesta, a to podnikateľských subjektov, pretože tieto osobitne vyčlenil z predmetu prvej zmluvy. Služby požadované mestom v zmluve uzatvorenej na základe rokovacieho konania bez zverejnenia neboli teda v súlade so základným projektom pôvodnej zmluvy uzatvorenej na základe verejného obstarávania. V tejto súvislosti sa stáva otáznym aj dôvod pre ktorý zákazka v nižšom, lacnejšom objeme (dohodnutá suma 9 807 980 SK s DPH/rok) bola zabezpečená vo verejnom obstarávaní a bezprostredne po uzatvorení prvej zmluvy, bez toho, aby došlo ku skutočnému realizovaniu služieb v nej dohodnutých, bola na základe rokovacieho konania bez zverejnenia zabezpečená zákazka v podstate nákladnejšom objeme (dohodnutá cena 17 250 083,40 SK s DPH/rok).Zmluvy boli uzatvorené na 6 rokov a spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za poskytnuté služby získala finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 162 300 000 SK.

V roku 2010 Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu pokutu vo výške 171 779,36 € (viac ako 5 100 000 SK)!!! Napokon však mesto pokutu nemuselo uhradiť, nakoľko súd poukázal na skutočnosť, že ÚVO udelil pokutu až po uplynutí zákonnej lehoty (cca. 24 dní po lehote).

2) Ako spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o. získavala ďalšie zákazky:

V januári 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. Dodatok č. 1 (k vyššie uvedeným zmluvám) na prenájom plastových kontajnerov na komunálny odpad s objemom 1100 l čiernej farby na dobu 72 mesiacov od podpisu zmluvy vo výške mesačného nájmu 143 578 Sk. Za celú dobu platnosti zmluvy, tak spoločnosť MEGAWASTE, spol. získala za poskytnuté služby ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 10 300 000 SK.

Aby toho nebolo málo, v auguste 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. ďalšiu Zmluva č. 1762008, opäť s využitím rokovacieho konania bez zverejnenia, ktorej predmetom bola údržba mesta (letná + zimná údržba) na sumu viac ako cca. 17 000 000 SK/rok.

Spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za všetky svoje služby (na základe vyššie uvedených zmlúv a dodatku), získala z mestského rozpočtu finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 274 700 000 SK.

3) Príchod spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

V roku 2010 už za súčasného primátora Janasa prichádza spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, so sídlom Ul. Nová 134, Považská Bystrica, ktorej majiteľmi bol opäť I. Knápek (10% podiel) a V. Staník (väčšinový 90% podiel). Prvú zmluvu č. 3842010 muselo mesto zrušiť: „Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, ktorá bola uzatvorená 27. decembra 2010, bola v omyle uzatvorená protiprávne a to preto, lebo neuplynula 16-dňová ochranná zákonná lehota odo dňa doručenia informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom.“

V apríli 2011 primátor Janas uzatvoril čiastkové zmluvy, zmluvu o dielo na odstránenie dočasného úložiska TKO a Rámcovú dohodu č. 822011, všetko so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA. Dohoda bola uzatvorená na dobu 4 rokov a jej predmetom bolo zneškodňovanie odpadov skládkovaním – ukladanie povolených druhov odpadov na „Skládku odpadov NNO kazeta č. 2 Sverepec.“ Platnosť dohody bola určená buď do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do dosiahnutia celkovej fakturovanej ceny 3 456 000 € bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.

celkové príjmy-page-001

4) MEGAWASTE, spol. s.r.o. svoj “biznis prenecháva” spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

Primátor Janas namiesto toho, aby po skončení platnosti zmlúv (zmluvy uzatvorené za bývalého primátora Adameho, ktoré ako sme vyššie uviedli, boli uzatvorené na dobu 6 rokov a ich platnosť skončila približne koncom roka 2013/2014) urobil nové verejné obstarávanie, so spoločnosťou MEGAWASATE, spol. uzatváral každý rok ďalšie a ďalšie dodatky (platnosť zmlúv predĺžil na 82 mesiacov, neskôr na 92 mesiacov a potom na 100 mesiacov). A s druhou spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA uzatváral stále nové a nové čiastkové zmluvy na 1 rok.

V decembri 2015 primátor Janas schválil ďalší Dodatok č. 6, predmetom ktorého bolo doplnenie bodu 2.4 do zmluvy. Mesto preberá od spoločnosti MEGAWASTE, spol. niektoré činností súvisiace so zberom a dopravou jednotlivých zložiek separovaného odpadu naspäť pod seba.   

Následne približne v apríli 2016 MEGAWASTE, spol. ukončuje svoju činnosť v našom meste. Vďaka novému verejnému obstarávaniu spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA uzatvára zmluvu č. 269/2016 s mestom. Preberá tak „biznis“ a odteraz bude zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta, až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy.

Za rok 2016 (hoci nová zmluvá platí len cca. 8 mesiacov), oproti predchádzajúcemu roku, MEGAWASTE SLOVAKIA za svoje služby zvýšila príjmy z mestského rozpočtu viac ako 3 násobne!!!

príjmy-page-001

Len pre zaujímavosť, na základe webovej stránky finstat.sk, spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA v roku 2016 znížila svoj zisk až o 91 % na sumu 32 659 € (zisk za rok 2015 bol 353 667 €).

mw

Okrem toho spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA má uzatvorené ďalšie zmluvy napríklad s TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. (981 083,57 bez DPH), Obec Stránske (167 725,75 € bez DPH), zabezpečuje činnosti aj pre iné subjekty ako Domaniža (14 018 €/rok 2016), Jasenica (21 482 €/rok 2016), Papradno (185 149,20 €/rok), Nemocnica s poliklinikou PB (116 685,60 €/rok), NDS, a.s. (11 382 €/rok),  alebo pre mestskú spoločnosť MŠK s.r.o., v ktorej jej tržby opäť každým rokom rástli a v roku 2016, oproti predchádzajúcemu roku, za svoje služby zvýšila príjmy až 2 násobne.

msk-page-001

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

Predaj mestských budov I. časť

V našom článku o MsZ sme Vás informovali o obchodných verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz Vám priblížime informácie o priebehu súťaží, kto bol nájomcom v budovách, aké ponuky prišli alebo na čo je možné budovy využiť.

Ak mesto disponuje nehnuteľnosťami, ktoré sú nerentabilné, prebytočné a mesto nemá finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, môže pristúpiť k ich predaju. Na druhej strane, ak mesto má dostatok finančných prostriedkov ako tvrdí primátor Janas: „Celkovo máme dneska na účtoch mesta takmer 3 000 000 €. Situácia je vynikajúca.“ Je otázne, prečo mesto predáva aj nehnuteľnosti, ktoré sú rentabilné a majú potenciál (napríklad budova Poľovník či budova Verejné WC)? Veď čo nám tu napokon ostane? Mesto bude argumentovať zlým stavom niektorých nehnuteľnosti ako Vojenská správa alebo PX Centrum na SNP. Skutočnosť je však taká, že mesto tieto budovy nechalo dlhodobo chátrať. Okrem toho, ako ďalej zistíte, mesto je neefektívny prenajímateľ.

janas

1) Obchodné verejné súťaže na budovy vo vlastníctve mesta:

1.1) Nehnuteľnosť Poľovník, Podhlinie s celkovou výmerou 2793 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 427 000 €.

poľovník

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka.

Doterajší nájomníci:

V máji 2003 ešte za čias bývalého primátora Lackoviča, bola uzatvorená nájomná zmluva Poľovník nájomca: Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia „Stredné Považie“ (ďalej len „nájomca“), v zastúpení I. Šlesarom. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2020. Celkové nájomné bolo dohodnuté vo výške 3385 Sk, cca. 112 € za rok (+ energie a poistné). Čo predstavuje neuveriteľné mesačné nájomné za celú nehnuteľnosť vo výške cca. 9,4 € za mesiac!!! To je absolútny nonsens a nehospodárne nakladanie s majektom mesta.

V októbri 2003 (teda 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy) nájomca požiadal mesto o súhlas s prenechaním časti priestorov do podnájmu spoločnosti MAJOMAX spol. s.r.o. (ďalej len „podnájomník“), so sídlom Podhlinie 1159 (čo je práve budova Poľovník). Mesto súhlas samozrejme udelilo. Zaujímavé je, že hoci žiadosť bola mestu doručená dňa 10.10.2003 (súhlas mesta bol udelený až 15.10.2003), podnájomník budovu Poľovník uvádza ako svoje sídlo už od 16.09.2003 (o takmer mesiac skôr).

Vyvstáva tu otázka, aké nájomné platí podnájomník nájomcovi. Ak MAJOMAX spol. platí nájomcovi viac ako 10 € (čo je celkom pravdepodobné), potencionálne tak môže platiť nájomné práve za nájomcu, ktorý je v budove Poľovník v konečnom dôsledku „zadarmo“.  

1.2) Nehnuteľnosť PX Centrum, SNP o výmere 486 m², ku ktorej mesto naviac pridalo ešte 22 potencionálnych  parkovacích miest (o výmere 309 m²). Aj Vám sa to zdá zvláštne? Nám sa to nepáči. “Teoreticky“ pochopíme 10 parkovacích miest, ktoré susedia s budovou, ktorá je na predaj. Ale to, že mesto pridalo ďalších 12 parkovacích miest, ktoré susedia s úplne inou budovou vo vlastníctve mesta, to je už naozaj neakceptovateľné. Okrem toho, mesto tak do budúcnosti znížilo hodnotu druhej budovy, nakoľko nebude mať parkovacie miesta vôbec. Celková výmera ponúkanej nehnuteľnosti je 795 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 339 016 €.

Parkovisko za DS a Kulttúrnym strediskom SNP_ortofoto_2 alt-page-001

K budove PX Centra prišla jediná ponuka, ktorú dal Peter Húdek z Udiče vo výške 116 000 €. Budovu chce využiť: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Ako ste si mohli všimnúť, výška ponuky predstavuje cca. 34 % zo znaleckého posudku. Ponuka je podľa nášho názoru nízka, a veríme,  že poslanci MsZ budovu za takúto sumu nepredajú. Ďalej dúfame, že v prípade, ak mesto bude chcieť opätovne predať vyššie uvedenú budovu, stiahne 12 parkovacích miest susediacich s druhou budovou vo vlastníctve mesta.

Doterajší nájomníci:

-Nájomník č. 1 V. Gardiánová, má v nájme miestnosť o výmere 15,6 m², nájomné je vo výške 833 €/rok.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o.,
má v nájme miesto inštalácie internetových antén (teda žiadny priestor), nájomné je za prvý rok vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).  

Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², je prenajatá plocha len o výmere 15,6 m² (3%)? To je jasná ukážka, že mesto je absolútne neefektívny prenajímateľ, nie je schopný nájsť nájomcov a ponúknuť im kvalitné služby. Do rekonštrukcie budovy mesto už dlho neinvestovalo.

Zaujímavé je naše zistenie, že mesto má k dispozícii viacero nájomných zmlúv. Mesto nám v zmysle zákona sprístupnilo vyššie uvedené zmluvy s nájomníkom č. 1 V. Gardiánová a nájomníkom č. 2 spoločnosť Kinet network. Existujú však aj iné zmluvy s A. Chalmovianskou (svokra poslanca Jaroša) a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Keď sme sa tam boli pozrieť, bola tam len jedna predajňa, na ktorej je uvedené, zodpovedná vedúca: A. Chalmovianská. Dokonca máme aj bloček, na ktorom je uvedené IČO: 37 721 496, ktoré na základe živnostenského registra patrí práve A. Chalmovianskej. Vyššie uvedené IČO je teda absolútne odlišné ako v zmluve s nájomníčkou č. 1 V. Gardianovou (IČO: 14 193 230). Vyvstáva tu otázka, ktoré nájomné zmluvy sú pravdivé? Je vôbec možné, aby mesto disponovalo odlišnými nájomnými zmluvami?

bloček

1.3) Nehnuteľnosť Vojenská správa, Stred o výmere 1 258 m². Mesto k budove opäť pridalo ďalší pozemok o výmere 234 m². Celková výmera predávanej nehnuteľnosti tak je 1 492 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 562 000 €.

1

Členovia komisie: poslanci Pekár-predseda, Veličová, Jaroš, Péli, František Martaus, Anton Martaus- prednosta MsU, , Hamár – vedúci kancelárie primátora.

K budove Vojenskej správy prišli dve ponuky.

Prvá ponuka prišla o 8:47 hod. (uzávierka ponúk bola do 9:30 hod). Ponuku dal opäť Peter Húdek z Udiče vo výške 201 000 €. Budovu plánuje využiť rovnako ako v prípade budovy PX Centra na SNP: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Podľa nášho názoru je výška ponuky opäť nízka, predstavuje cca. 36 % zo znaleckého posudku.

Druhá ponuka prišla o 9:17 hod. Ponuku dala spoločnosť PARTNER PROGRESS, s.r.o., so sídlom Centrum 27/32 Považská Bystrica, vo výške 281 000 €. Jej jediným spoločníkom je F. Halmeš. Spoločnosť plánuje budovu využiť: „V súčasnosti plánované využitie predpokladá umiestnenie administratívnych inštitúcií (v prípade potreby štátnych či samosprávnych inštitúcií) s vytvorením podmienok pre bývanie správcu. Predpokladáme vytvorenie adekvátneho počtu parkovacích miest v kombinácii so zeleňou tak, aby objekt bol vhodným spôsobom skombinovaný s okolitou výstavbou a prostredím.“

Výška ponuky PARTNER PROGRESS predstavuje rovných 50 % zo znaleckého posudku. Ponuka je síce vyššia ako predchádzajúca, no stále neadekvátna. Kvitujeme záujem spoločnosti vytvoriť parkovacie miesta v kombinácii so zeleňou (hoci je otázne, čo si pod tým spoločnosť predstavuje).

2) Možný silný konflikt záujmov:

V roku 2003 spoločnosť DELMAN INVEST, s.r.o., ktorá má v súčasnosti rovnaké sídlo ako PARTNER PROGRESS, Centrum 27/32, získal F. Halmeš od jej pôvodných majiteľov, ktorými boli R. Kukučka a súčasný poslanec F. Martaus. Inak povedané, záujemca F. Halmeš mal priamy obchodný styk s poslancom F. Martausom.

V spoločnosti Kúpele Nimnica, a.s., ktorá patrí do portfólia rodiny F. Halmeša, pôsobil poslanec F. Martaus v rokoch 2000-2001 ako podpredseda, neskôr od apríla 2001 ako predseda predstavenstva. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva J. Lényiová (sestra F. Halmeša). Okrem toho, v období, keď sa poslanec F. Martaus stal predsedom predstavenstva, do spoločnosti prichádza aj jeho brat A. Martaus a stáva sa členom dozornej rady.

V rokoch 2001-2002 bol poslanec F. Martaus zároveň predsedom predstavenstva v ďalšej spoločnosti Neptún Nimnica, a.s. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva opäť J. Lényiová.

Poslanec F. Martaus a prednosta MsÚ A. Martaus boli členmi komisie, ktorá rozhodovala o ponukách uchádzačov (hoci posledné slovo budú mať až poslanci MsZ). Podľa nášho subjektívneho názoru sú obaja v konflikte záujmov a nemali byť členmi komisie.   

3) Využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu mesta:

3.1) Využitie budovy Poľovník

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako nešpecifikované komerčné vybavenie so stanoveným regulatívom UO 02 B a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov do územia – tzv. stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah, kotolňa a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba o 1 podlažie.“

3.2) Využitie budovy PX Centrum SNP

arch. Šešová z MsÚ: „Predmetná plocha je funkčne určená ako zmiešané občianske vybavenie (s plošnou prevahou komerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 02 D a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov
do územia – stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba a prístavba.“

3.3) Využitie budovy Vojenská správa

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako zmiešaná vybavenosť (s plošnou prevahou nekomerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 01 G a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o územie s navrhovanou intenzifikáciou súčasného funkčného využitia – kód 3 – s možnosťou realizovať zmenu stavby, prístavbu a prestavbu. Nadstavba nie je možná.“

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

Zdroje:

-www.hongkiat.com/blog/five-types-of-bosses/
-www.nasenovinky.sk/article/19495/karol-janas-pokracujeme-v-zacatej-praci

Príklady osobitného zreteľa a ako je to v iných mestách

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o tom ako mesto Považská Bystrica využíva „osobitný zreteľ“ a čo to ten „osobitný zreteľ“ vlastne znamená. Teraz sa bližšie pozrieme ako sú na tom iné mestá a ukážeme Vám aj niektoré konkrétne príklady. Viaceré mestá nás odkázali na zverejnenú informáciu (bolo treba skontrolovať všetky uznesenia a porovnať ich s kúpnymi zmluvami). Našli sa však aj mestá, ktoré nám informácie bez problémov sprístupnili, sú to mestá: Martin, Poprad, Prešov, Trnava a Žilina. 

Porovnanie s inými mestami:

Tabuľka 2

Za roky 2014-2017 využilo osobitný zreteľ najčastejšie mesto Trenčín. Na základe našich zistení treba poznamenať, že vo väčšine prípadov ide o pozemky menšie ako 100 m². Určite by sme však našli prípady, s ktorými by sme sa nestotožnili. Viaceré mestá ako Martin, Poprad, Trnava či Prievidza využívajú osobitný zreteľ cca. pri každom druhom predaji. Ďalšie mestá ako Zvolen či Žilina využívajú osobitný zreteľ pri každom štvrtom resp. piatom predaji. Existuje však aj mesto Prešov, ktoré pri celkovom počte predajov (91) využilo osobitný zreteľ iba 5 krát. Naproti tomu mesto Považská Bystrica pri porovnateľnom počte predajov (92) využilo osobitný zreteľ až 66 krát.

Konkrétne príklady osobitného zreteľa:

1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.

Cena pozemku podľa znaleckého posudku bola cca. 8 342 €. Na návrh poslanca Jaroša však bola cena pozemku znížená o 50% na sumu cca. 4 171 €. 

V zmysle zákona mesto svoj majetok nemôže previesť priamym predajom poslancovi MsZ alebo jeho blízkej osobe (napr. manželke). Mesto malo jednoznačne vyhlásiť na pozemok verejnú súťaž, ale neurobilo tak. Vyvstáva tu otázka prečo mesto opäť pozemok predalo cez osobitný zreteľ práve poslancovi MsZ. Podľa nášho subjektívneho názoru, predstavovala verejná súťaž pre poslanca Matušíka veľké riziko. Nie len, že predmetný pozemok mohol dosiahnuť oveľa väčšiu hodnotu, nakoľko záujemcovia (napríklad spoločnosť DIAMON RESIDENCE s.r.o., ktorá mala o tento pozemok rovnako záujem) by ponúkli vyššiu sumu, ale pozemok nemusel vôbec získať. Predmetný pozemok by sa každopádne nepredal pod cenu určenú znaleckým posudkom.

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemkov do výmery 50 m².

2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.

G 3 plus 1

Majiteľkou spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. je p. Ľubica Haviarová, manželka podnikateľa p. Antona Haviara. Konateľom je poslanec MsZ Roman Jaroš.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. získala susediaci pozemok so stavbou od súkromnej spoločnosti v roku 2003. To však spoločnosti nestačilo a využívala nie len pozemok vo svojom vlastníctve, ale aj mestský pozemok. Mestský pozemok bol spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. predaný cez osobitný zreteľ v novembri 2016 vo výške 13 085,70 €. Mesto Považská Bystrica upozornilo spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. na skutočnosť, že mestský pozemok užívala minimimálne od roku 2014 bez právneho dôvodu a žiadalo uhradenie finančnej čiastky vo výške 1962,86 € ako vydanie neoprávneného majetkového prospechu dva roky spätne. Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.

G3plus-page-001

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

3) Predaj pozemku o výmere 682 m² v prospech občanov za účelom využívania pozemku ako prídomovej záhradky a jeho údržby.

občan

Na pozemok sme sa boli pozrieť. Ide o celkom lukratívny pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území v Jelšovom, a ktorého hodnota podľa nášho názoru bola určite väčšia než za akú ho predalo mesto 7 174,64 €.

Opäť podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

Postrádame napríklad informáciu, že vlastníci susedných nehnuteľností o tento pozemok neprejavili záujem. Okrem toho pri predaji pozemkov takejto výmery by mesto malo jednoznačne použiť súťažné postupy v zmysle zákona.   

4) Poslanci MsZ schválili zatiaľ iba „určenie spôsobu predaja“ cez osobitný zreteľ (o samotnom predaji bude ešte rozhodovať MsZ) v prospech spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. pozemky o výmere cca. 5493 m²  (3531 m²  + 1962 m²) za účelom vybudovania zberného dvoru v rámci zlepšenia služieb občanom a zefektívnenia činnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Toto sú len niektoré príklady osobitného zreteľa. Mesto podľa nášho názoru nehospodárne nakladá so svojim majetkom.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

 

Ako mesto využíva/zneužíva výnimku zo zákona

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o MsZ. Teraz sa bližšie pozrieme na predaj CO krytu a pozemku v centre mesta. Na začiatok treba uviesť, že nemáme nič proti p. Tatierskemu. Práve naopak, jeho záujem vybudovať „zmrzlináreň s galériou“ a vizualizácia tohto projektu sa nám páči. To, čo sa nám však nepozdáva je skutočnosť ako mesto v tomto prípade (ale aj v iných) postupovalo.

Mesto nepoužilo verejnú súťaž, ktorú podľa nášho názoru malo použiť. Namiesto toho využilo výnimku zákona o majetku obcí.  

1) Obligátorný spôsob predaja majetku mesta:

Podľa zákona o majetku obcí, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) obchodnou verejnou súťažou,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom
najmenej za sumu stanovenú podľa znaleckého posudku.

Verejná súťaž podporuje najmä transparentnosť (rovnaké podmienky pre všetkých) a hospodársku súťaž (vyššie zhodnotenie majetku).

2) Cena CO krytu a pozemku o výmere 453 m²:

- cena CO krytu 13 975,41 €
cena pozemku o výmere 453 m² 29 748,51 €
celková cena za CO kryt + pozemok 43 723,92 €

Podľa zákona o majetku obcí, obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa znaleckého posudku presiahne sumu 40 000 €.

Už samotná suma 40 000 € určená zákonom sa nám zdá byť privysoká. Mesto tak môže prevádzať majetky, ktorých všeobecná hodnota je nižšia ako 40 000 € priamym predajom „konkrétnym osobám“ všetko v súlade so zákonom. Nakoľko celková suma CO krytu s pozemkom bola vyššia ako 40 000 € priamy predaj nebolo možné aplikovať. Ďalší dôvod prečo malo mesto použiť verejnú súťaž.

Okrem toho sa domnievame, že cena pozemku, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta pri fontáne nezodpovedá jeho skutočnej hodnote. Cena pozemku za 1 m² predstavuje 65,67 € (29 748,51 €: 453 m²), naopak v prípade pozemku poslanca Matušíka, cena pozemku za  1 m² predstavovala 82,59 € (cca. 8 342 €: 101 m²). Ide teda až o 25% rozdiel sumy pozemku za 1 m² v centre mesta blízko fontány.

Prečo teda mesto neaplikovalo verejnú súťaž? Mesto totiž využilo výnimku zo zákona a verejnú súťaž jednoducho obišlo.

3) Odôvodnenie mesta prečo pri predaji využili „osobitný zreteľ“:

vyjadrenie mesta

Dôvody, ktoré uviedli viacerí poslanci napríklad, poslanec Martaus, ktorý tento majetok „nepovažuje za strategický“, viceprimátor Máťoš „aspoň nám zmiznú opachy“ alebo poslanec Holák „Niekto niečo vymyslí a my to ponúkneme iným“, rovnako tak vyššie odôvodnenie mesta, nemožno akceptovať ako dôvody vylučujúce použitie verejnej súťaže, a preto sú irelevantné.

Mesto ani v materiáloch ani na MsZ riadne neodôvodnilo prečo sa rozhodlo použiť výnimku, a prečo nepoužilo verejnú súťaž, ktorú by primárne malo použiť.

4) Výnimka „dôvod hodný osobitného zreteľa“:

Podľa zákona o majetku obcí, predchádzajúce ustanovenia sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to:

- pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Práve ustanovenie „osobitný zreteľ“ je podľa odbornej, ale aj laickej verejnosti, najkritickejším miestom pri obchádzaní účelu, ktorý zákon sleduje. Široký pojem „osobitného zreteľa“, ktorý je na výlučnom posúdení mestského zastupiteľstva často vyvoláva pochybnosti. Napriek tomu, že novelou zákona došlo k zvýšeniu kvóra na 3/5 , zavedeniu povinnosti odôvodniť súhlas a zverejniť zámer predať majetok na 15 dní, prax potvrdila, že „osobitný zreteľ“ je stále pre mnohé samosprávy cestou pre obchádzanie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom.

Niektoré mestá považujú za takýto dôvod akýkoľvek dôvod, len potrebujú nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov, pričom dochádza k účelovému použitiu výnimky. „Osobitný zreteľ“ má byť nepochybne absolútnou výnimkou z pravidiel a má sa uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov.

5) „Osobitný zreteľ“ výnimka či pravidlo?:

Mesto nám opäť odmietlo sprístupniť informácie a odkázalo nás na zverejnenú informáciu. Inak povedané, museli sme pozrieť všetky uznesenia MsZ a porovnať ich s uzatvorenými zmluvami. Nakoľko ide o výnimku zo zákona domnievali sme sa, že „osobitný zreteľ“ bude predstavovať cca. 5-10%.

Aké prekvapujúce však bolo naše zistenie, že „osobitný zreteľ“ za roky 2014-2017 tvorí až neuveriteľných 72% z celkového počtu predajov majetku mesta?

osobitný zreteľ
* Ide o informatívny údaj. Kontrolovali sme iba kúpne zmluvy.

V zmysle zákona  sú orgány obce povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Rovnako tak je mesto povinné riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta.

Podarilo sa nám nájsť protest prokurátora, v ktorom prokurátor konštatoval: „Podnikanie nemožno v niakom prípade akceptovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa“ a predmetné uznesenie nemenovaného mesta navrhol zrušiť ako nezákonné.

Podľa nášho názoru mesto nepostupovalo v súlade so zákonom a išlo iba o svojvoľné uplatnenie výnimky.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis