Ivan Sikorai spreneveril financie združeniu VZOSTUP5

V minulosti sme vás informovali, že Ivan Sikorai ohľadne združenia Chceme krajšiu PB klamal. Preukázalo sa, že predmetné združenie nikdy neexistovalo. V súčasnosti je ich FB stránka nefunkčná. Vyvstáva tu otázka, kam išli všetky financie, či na dobročinný alebo súkromný účel?

Minulosť Ivana Sikoraia:

1) V októbri 2010 bol Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši podmienečne odsúdený za pokračovací prečin podvodu na 18 mesiacov, so skušobnou dobou vo výmere 2 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 11 600 €.

Pod zámienkou výhodného investovania s výnosom 60% až 100% vylákal rôzne sumy od siedmich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

2) Ivan Sikorai sa z trestu nepoučil a trestnú činnosť páchal ďalej. V januári 2012 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací zločin podvodu na 3 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 63 000 €.

Pod zámienkou výhodného zúročenia, po predložení falošných dokladov o tom, že pracuje ako finančný poradca zapísaný v registri Národnej banky SR vylákal rôzne sumy od trinástich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

3) V januári 2013 mu Okresný súd v Považskej Bystrici odpustil zvyšok trestu, nakoľko splnil podmienky amnestie, ktorú v roku 2013 udelil bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

Pôsobenie Ivana Sikoraia v združení VZOSTUP5:

VZOSTUP5 je občianske združenie, ktoré pomáha ťažko zdravotne postihnutým občanom, a ktorým sa Ivan Sikorai prostredníctvom FB stránky rád chválil. VZOSTUP5 si myslelo, že naše informácie sú zavádzajúce a v marci 2017 urobilo z Ivana Sikoraia svojho predsedu, čo sa im stalo takmer osudným.

IMG_6182IMG_5433

V septembri 2017 sa na mňa obrátili predstavitelia VZOSTUP5 a požiadali ma o pomoc. Ivan Sikorai za necelých 6 mesiacov ako sa stal predsedom VZOSTUP5 im z účtu spreneveril takmer 20 000 €. Klamal členov napríklad tým, že získal rôznych sponzorov, finančné prostriedky, zamestnankyni združenia nevyplácal mzdu a pod. Na meno VZOSTUP5, ale na iný účet si požičal financie aj od spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA vo výške 2300 €. VZOSTUP5 ho napokon vylúčilo.

Každý súdny človek by si priznal chybu a urobil všetko preto, aby veci napravil. Ivan Sikorai len pár dní potom, ako bol zo VZOSTUP5 vylúčený, a teda nemohol konať v ich mene, si na meno VZOSTUP5 zakúpil vtedy najnovší iphone 7. Spôsobil im ďalšiu škodu, keďže faktúry samozrejme neplatil. Dlžnú sumu za telefón a faktúry vo výške cez 900 €, napokon uhradila jeho mama.

Ivan Sikorai sa dokonca chváli vysokoškolským titulom „Mgr.“, ktorý však ako napokon sám priznal nikdy nemal. Od mája 2017 pracoval ako regionálny koordinátor pre IUVENTU, ktorá s ním po pár mesiacoch ukončila spoluprácu.

IMG_5711IMG_5875IMG_6268

Trestné konanie VZOSTUP5 vs. Ivan Sikorai:

V marci 2018 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací prečin sprenevery a prečin podvodu na 2 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 5 200 €. Bohužiaľ, škodu združeniu VZOSTUP5 neuhrádza.

Súčasnosť:

Od júna 2017 pracoval ako koordinátor medzirezortnej pracovnej skupiny pre Radu mládeže TNK, kde mal na starosti vzdelávanie. Ako uviedol predstaviteľ združenia Rady mládeže TNK, do tejto funkcie ho menoval sám predseda TSK Jaroslav Baška. Na základe informácií Rady mládeže Slovenska, Rada mládeže TNK je samostatná organizácia, ktorá ku nim nepatrí, hoci z času na čas spolupracujú.

Viacerí občania boli voči našim zisteniam skeptickí. Bohužiaľ, aj takýto ľudia znižujú dôveru občanov voči tým, ktorí chcú naozaj veci meniť. Je smutné, keď sa preukáže, že aj “dobrovoľník roka“, ktorému občania dôverovali mal napokon úplne iný úmysel.

Vyvstáva tu otázka, či s ním určité osoby nemali “politický záujem“. Ivan Sikorai dostával veľký mediálny priestor, jedno ocenenie za druhým, chválil sa známosťami na meste, pričom kompetentní sa po informovaní o jeho podvodoch tvárili, že sa nič nedeje a naďalej s ním udržiavali kontakt. Kompetentní ho dokonca nechali prednášať študentom na MsÚ v Považskej Bystrici, napriek tomu, že už bol odsúdený.

Ivan-Sikorai-Karol-JanasIMG_6179ROD_5513-1024x683-1170x780IMG_6261

Mikuláš Prokop

Zdroj: www.povazska24.sk

Výbory porušujú vnútornú normu

Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti, podieľajú sa na samospráve mesta a získavajú občanov na spoluprácu s orgánmi mesta pri riešení problémov súvisiacich s mestskou časťou. Napríklad predkladajú podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy, zaujímajú stanoviská k žiadosti alebo výzve zo strany mesta alebo spolupracujú s mestskou políciou. Výbor je orgán, ktorý by mal byť k občanom najbližšie. Vyvstáva tu otázka, či je tomu tak aj v skutočnosti. Naozaj sú občania riadne informovaní?

Vnútorná norma:

Výbory sa v zmysle dokumentu „Zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach“ schádzajú minimálne raz za 2 mesiace. Zápis zo zasadnutia výboru doručí jeho predseda na mestský úrad najneskôr do 7 dní od konania zasadnutia. Mestský úrad do 3 dní od doručenia zápisu zabezpečí jeho zverejnenie na webovej stránke mesta.

Skutočnosť:

Porovnali sme zverejňovanie zápisu zasadnutí výborov za roky 2015-2017. VMČ Považská Teplá ako jediný dodržiaval vútornú normu (paradoxne za rok 2018 nemá ku dnešnému dňu zverejnený zápis ani raz). Všetky ostatné výbory porušili alebo vôbec nedodržiavajú vnútornú normu. Najhoršími výbormi sú VMČ Šebešťanová a VMČ Milochov.

údaje - Copy

Počet zasadnutí výborov má byť minimálne 6 krát za rok (raz za dva mesiace). Za rok 2017 výbory VMČ Podmanín, VMČ Milochov (aj v roku 2015), VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová (aj v roku 2016) a VMČ Dolný Moštenec nezverejnili zápis zasadnutia vôbec.

Výbory ako VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Praznov a VMČ Horný Moštenec zverejnili zápis 2 krát, VMČ Stred a VMČ Podvažie zverejnili zápis 3 krát, VMČ Zemiansky Kvášov a VMČ Orlové zverejnili zápis 4 krát za rok 2017.

Ostatné výbory síce v roku 2017 zasadali aspoň 6 krát, ale nedodržali 2 mesačnú lehotu.

Podnet na kontrolóra:

S podnetom sme sa obrátili na hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, ktorý nám dal za pravdu: „Zástupcu primátora som informoval, aby upozornil predsedov jednotlivých výborov mestských časti na dôsledné dodržiavanie hore uvedených zásad resp. navrhli novelizáciu uvedených zásad tak, aby nedochádzalo k porušovaniu jednotlivých ustanovení uvedených zásad.“

Informovanie občanov o najbližšiom výbore:

Informovanie občanov prostredníctvom webovej stránky mesta je tiež žalostné. Výbory VMČ Strojárenská štvrť, VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Stred, VMČ Podmanín, VMČ Zemiansky Kvášov, VMČ Praznov, VMČ Milochov, VMČ Orlové, VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová, VMČ Podvažie, VMČ Dolný Moštenec a VMČ Horný Moštenec nemajú vôbec zverejnené oznamy, kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie.

VMČ SNP, Zakvášov, Hliny majú zverejnenú pozvánku na máj 2018, avšak zápisnica je už aj zo septembra 2018. VMČ Lány mali zverejnenú pozvánku na september 2018. Ukážkovým výborom je VMČ Rozkvet, ktorý mal dopredu zverejnené 2 plánované zasadnutia. 

Predseda výboru vs. predseda komisie MsZ:

V dokumente „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ je priamo určené, že predsedom komisie je vždy poslanec, ktorého na návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo. Naopak, predsedu výboru si volia spomedzi seba členovia výboru. Predsedom výboru tak nemusí byť len poslanec, ale aj občan. Celkovo máme 17 výborov, pričom len v 4 výboroch sú predsedami poslanci, v ostatných sú predsedami občania:

predsedovia VMČ

Dúfame, že po upozornení si jednotlivé výbory začnú plniť svoje povinnosti lepšie, najmä, čo sa týka informovanosti svojich občanov.

Mikuláš Prokop 

Poslanec Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu

Obdržali sme informáciu od neznámeho občana, ktorú sme museli overiť.

keruľ

Overenie informácie:

Môžeme potvrdiť, že dňa 19. augusta 2018 poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen dozornej rady mestskej spoločnosti MŠK (100% podiel mesta) a predseda predstavenstva spoločnosti MDS (34% podiel mesta) Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Pri dychovej skúške mu bola nameraná hodnota 0,29 mg/l, čo predstavuje cca. 0,60 promile. Jozef Keruľ sa tak dopustil priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na tri roky.  

Jozef Keruľ sa môže usmievať:

Poslanec Jozef Keruľ by mal ísť príkladom, najmä z pohľadu funkcie predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti MDS, ktorá zabezpečuje autobusovú dopravu v našom meste. Ak svojim konaním stratil nejaké body, tak z pohľadu verejnej mienky, nie z pohľadu politického:

1- V médiách sa o jeho nezodpovednosti nikde nedozviete.

2- Hoci mu bola nameraná hodnota vo výške cca. 0,60 promile, dopustil sa len priestupku a nie trestného činu. O svoj poslanecký mandát sa tak báť nemusí.

3- Členom štatutárneho orgánu spoločnosti MDS Jozef Keruľ, Ján Oravík (zánik funkcie 26.06.2017), Katarína Oravíková Podoliaková (vznik funkcie 26.06.2017) a Radovan Čmelo boli za rok 2017 vyplatené peňažné príjmy za výkon funkcie a podiel na zisku spoločnosti vo výške 264 447,01 € (takmer 8 miliónov SK). Čo predstavuje sumu cca. 88 149 € na jedného člena (takmer 2,7 milióna SK).

odmena 2017

Vyvstáva tu otázka, či v prípade Jozefa Keruľa ide o jediné príjmy nakoľko je aj riaditeľom v predmetnej spoločnosti.

Osobitný zreteľ opäť v akcií:

Na augustovom zastupiteľstve predali poslanci tri pozemky o celkovej výmere 2 376 m² cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS za sumu 67 240,80 €. O zneužívaní osobitného zreteľa sme vás už viackrát informovali.

Zaujímavejšia je však ďalšia skutočnosť. V roku 2016 sa cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS plánovali predať len dva pozemky o výmere 51 m²  a 102 m². Znalecký posudok vtedy robil Miroslav Čičkán, ktorý pozemky ohodnotil na sumu 9 980,19 €, čo predstavuje sumu 65,23 €/m². K predaju však nedošlo.

Kompetentným sa to asi nepáčilo. Preto v roku 2018 dali vypracovať nový znalecký posudok, ktorý vypracoval už Bohuslav Lučivjanský. Informovali sme o ňom v súvislosti so stavebnými pozemkami na Hlinách. K dvom predchádzajúcim pozemkom pribudol ďalší o výmere 2 223 m². Ako sme už vyššie uviedli, celková výmera bola 2 376 m² a pozemky ohodnotil na sumu 67 240,80 €, čo predstavuje sumu 28,30 €/m². Cena sa tak viac ako 2 násobne znížila. 

Zaujímavosti ohľadne spoločnosti MDS:

celkové-tržby

Podľa registra partnerov verejného sektora mesto Považská Bystrica vlastní 34% podiel v spoločnosti MDS. Spoločnosti MDS boli vyplatené z mestského rozpočtu financie v roku 2015 vo výške 72%, v roku 2016 vo výške 54% a v roku 2017 vo výške 53% (spoločnosť MDS vyplatila mestu sumu vo výške 126 169 €) z celkových tržieb.

Na základe výšky financií, ktorými sa mesto podieľa na celkových tržbách spoločnosti MDS, by mesto malo mať vyšší podiel než len 34%. Vyvstáva tu otázka, prečo tomu tak nie je? Kompetentným to asi neprekáža.

Mikuláš Prokop

 

Aktuálna verejná súťaž na pozemky

Aktuálne prebieha verejná súťaž na dva mestské pozemky na Lánskej pri kruhovom objazde nad Tescom. Do skončenia súťaže zostáva už len pár dní.

aktuálna

Stále rovnaký postup:

Nie len v článku, ale aj prostredníctvom emailu sme informovali kompetentných o možnostiach ako zlepšiť predaje mestského majetku, napríklad označiť predávajúci majetok viditeľným reklamným banerom.

Občania už viackrát uviedli, že nemali vedomosť o verejnej súťaži. V prípade budov Poľovníka a PX Centra na SNP sa vyplatilo použiť reklamný plagát a značku. Bohužiaľ mesto a poslanci postupujú stále rovnako. Akýkoľvek reklamný baner pri pozemkoch informujúci občanov o aktuálnej verejnej súťaži by ste hľadali márne.

35

Bližšie informácie k súťaži:

Aktuálna verejná súťaž mesta na dva pozemky bola vyhlásená 5. júna 2018 a uzávierka súťažných návrhov je do 10. septembra 2018.

pozemky

Ide o dva pozemky s celkovou výmerou 1 112 m², ktorých všeobecná hodnota na základe posudku znalca Miroslava Čičkána je 55 400 €, čo predstavuje sumu 49,82 €/m². Cena ako to už býva zvykom, však nie je pre uchádzačov záväzná. Uchádzači tak môžu ponúknuť aj nižšiu sumu.

tesco 1resco 3

Zaujímavosť:

V súťažných podmienkach na verejnú súťaž je uvedené: „Čestné vyhlásenie uchádzača, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám a nim založených obchodných spoločnostiam a právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa.“

V dokumente “Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ je uvedené: „Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Považská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručne odôvodnenie záväzku.”

Uchádzač, ktorý má záujem o kúpu mestského majetku vo verejnej súťaži nemôže mať žiadne záväzky. Naopak uchádzač, ktorý kupuje mestský majetok napríklad cez osobitný zreteľ, môže mať záväzky, musí však o nich informovať. Rozdielny prístup považujeme za neobjektívny a neférový.

Mikuláš Prokop

TV Považie vysielalo bez platnej licencie

Licencia na vysielanie TV Považia bola udelená spoločnosti MEDIA COMPANY, ktorá patrí Petrovi Galovičovi. Na základe našich zistení a podnetu na Radu pre vysielanie a retransmisiu sa zistilo, že predmetná spoločnosť vysielala bez platnej licencie.

Licencia na vysielanie TV Považia:

V októbri 2015 udelila Rada spoločnosti MEDIA COMPANY licenciu č. TD/159. Licencia bola platná od 30. decembra 2015 na 12 rokov (do decembra 2027), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 rokov, celkovo teda až do decembra 2039.

platnosť licencie TV Považie

Spoločnosť MEDIA COMPANY bola v zmysle zákona povinná zapísať si činnosť do obchodného registra do 60 dní od právoplatnosti licencie (30. decembra 2015). Spoločnosť MEDIA COMPANY tak urobila 01. apríla 2017, teda až po 15 mesiacoch. Vo februári 2018 sme sa preto obrátili na Radu s podnetom na možné porušenie zákona.

Vybavenie podnetu:

upovedomenie o vybavení podnetu (rozklikni)

V júli 2018 nás Rada informovala: „Rada zobrala na vedomie skutočnosť, že došlo k zániku televíznej licencie č. TD/159 držiteľa licencie, spoločnosti MEDIA COMPANY s.r.o., keďže ku dňu 29.04.2016 licencia na digitálne vysielanie zanikla uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak.“

Okrem toho Rada rozhodla o porušení zákona, nakoľko vysielanie bez udelenej licencie je zakázané a udelila spoločnosti MEDIA COMPANY sankciu- „upozornenie na porušenie zákona, z dôvodu, že v kontrolných dňoch 5. septembra 2017, 13. oktróbra 2017 a 27. marca 2018 vysielala programovú službu Považie bez udelenej licencie.“

Zmluvy na vysielanie TV Považia s inými mestami:

Služby TV Považia využívajú rôzne mestá, pričom zmluvy uzatvárajú pod rôznymi spoločnosťami ako MEDIA COMPANY, MEDIA POVAŽIE, spol., MEDIA centrum spol., MEDIA TV, spol., El-net, spol., ale s rovnakým sídlom M. R. Štefánika 149 Pov. Bystrica.

zmluvy-s-inými-mestami

Spoločnosť MEDIA centrum poskytla mestu Nová Dubnica v rokoch 2016-2017 zľavu vo výške 200 € na 23 mesiacov a v súčasnej zmluve poskytla mestu Nová Dubnica zľavu vo výške 200 € na celú dobu platnosti zmluvy. Mestu Považská Bystrica nebola poskytnutá žiadna zľava, práve naopak, nedávno Peter Galovič žiadal navýšenie financí zo 6 300 € na 8 300 € mesačne.

TSK platí za vysielanie sumu 48 000 € ročne, pričom presne takúto sumu vykazuje spoločnosť MEDIA TV, spol. ako svoje jediné príjmy.

Mestská spoločnosť Púchovská kultúra nie len, že platí financie dvom spoločnostiam, ale za sumu 900 € si spoločnosť objednala u Petra Galoviča vybavenie licencie na vysielanie, o ktorú však prišla z rovnakého dôvodu ako spoločnosť MEDIA COMPANY.

 za sumu 900 €

Zaujímavosti:

TV Považie vysiela/vysielalo aj zastupiteľstvá z Trenčína a Ilavy, pričom tieto mestá za to nezaplatili žiadne financie.

Vo vysielaní sa často opakujú obce ako Domaniža, Papradno, Pružina, ale aj Sverepec, Brvnište, Prečín či Udiča. Na základe zverejnených informácií a infožiadostí sme sa dozvedeli, že obce nemajú uzatvorené zmluvy na vysielanie TV Považia a išlo o bezplatné služby.

Občania, aj tí starší čoraz častejšie využívajú internet a všetky veci ako rokovanie zastupiteľstva, iných orgánov ako komisií a VMČ, alebo informácie z MsÚ, mestských organizácií, kultúrnych a športových podujatí si vie mesto zabezpečiť samo, prostredníctvom súčasných alebo nových zamestnacov za absolútne nižšie ceny. Vyvstáva tu otázka, či kompetentní o to majú vôbec záujem.  

Peter Galovič však nechce prísť o biznis, preto v júni 2018 požiadal o udelenie novej licencie a Rada spoločnosti MEDIA COMPANY dňa 4. júla 2018 udelila novú licenciu č. TD/198.

Od mája 2016 do júla 2018 vysielalo TV Považie bez platnej licencie. Počas tohto obdobia vyplatilo mesto Považská Bystrica za vysielanie TV Považia sumu vo výške viac ako 163 000 €, mesto Dubnica nad Váhom vo výške viac ako 45 000 €, mesto Nová Dubnica vo výške viac ako 26 000 €, TSK vo výške 104 000 € a mesto Púchov vo výške viac ako 94 000 €. Celkovo bolo na vysielanie TV Považia počas doby bez platnej licencie vyplatených cca. 432 000 € (viac ako 13 miliónov SK).

Sme zvedaví ako budú postupovať najmä kompetentní z nášho mesta.    

Majiteľa spoločnosti MEGAWASTE vyšetruje NAKA

O spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA sme vás už viackrát informovali. Naposledy sme poukázali na nedávnu zákazku na 10 rokov vo výške 33 561 787 € (viac ako 1 miliarda SK), ktorú spoločnosť získala od mesta Považská Bystrica.  

Vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou:

Na základe infožiadosti sme sa dozvedeli, že majiteľ spoločnosti MEGAWASTE, Róbert Bušfy je vyšetrovaný pre pokračovací zločin Skrátenie dane a poistného a obzvlášť závažný zločin Legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Okrem toho mu Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR zaistil majetok a zakázal s ním nakladať.

Prokop_Mikuláš

Majiteľa spoločnosti MEGAWASTE, Róberta Bušfyho sme požiadali o stanovisko. Telefonicky nám oznámil, že ak tieto informácie zverejníme, bude nás žalovať do konca života.

Získanie pozemku cez osobitný zreteľ:

Spoločnosť MEGAWASTE požiadala o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania zberného dvora. Išlo o viac ako 100 pozemkov v celkovej výmere 4 739 m². Namiesto toho, aby mesto urobilo verejnú súťaž na pozemky, opäť pozemky predalo cez osobitný zreteľ konkrétnemu záujemcovi, teda spoločnosti MEGAWASTE.

Znalecký posudok robil Bohuslav Lučivjanský. Hodnota pozemkov bola 11,52 €/m². Celkovo teda vo výške 54 593,28 €. Jediný poslanec, ktorý bol proti predaju bol Andrej Péli.

hlasovanie (rozklikni)

Podľa dokumentu „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Považská Bystrica.

nakladanie

Róbert Bušfy si podlžnosti za svoju spoločnosť EDUCATIS a komunálny odpad, na ktoré sme v minulosti poukázali, na meste už uhradil. Naďalej však figuruje na zozname daňových dlžníkov mesta za daň nehnuteľnosti vo výške viac ako 1 500 € k 16. augustu 2018.

dlžník

Je preto namieste informovať občanov o predmetnej spoločnosti a jej majiteľovi, ktorý čerpá značné finančné prostriedky z verejných zdrojov. Nie len od mesta Považská Bystrica, ale aj od mestskej spoločnosti MŠK, či od iných obcí. Za rok 2017 spoločnosť MEGAWASTE dosiahla tržby vo výške viac ako 4,6 milióna €.

Na záver samozrejme upozorňujeme na prezumpciu neviny.

Mikuláš Prokop

Spoločnosti s najväčšími tržbami

Porovnali sme 20 spoločnosti s najväčšími tržbami za rok 2017 so sídlom v Považskej Bystrici. Musíme priznať, že niektoré spoločnosti sme ani nepoznali:

-Najväčšie tržby dosiahli spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 277 miliónov €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 181 miliónov €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 135 miliónov €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 106 miliónov € a spoločnosť PSL vo výške viac ako 92 miliónov €.

-Najväčšie zisky dosiahli spoločnosť PSL vo výške viac ako 13,8 milióna €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 8,7 milióna €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 7,5 milióna €, spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 7,4 milióna € a spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 5,6 milióna €.

-Najväčšími zamestnávateľmi sú spoločnosť PSL s 820 zamestnancami, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia so 663 zamestnancami, spoločnosť Danfoss Power Solutions so 620 zamestnancami, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA so 606 zamestnancami a spoločnosť RAVEN s 527 zamestnancami.

-Najväčšiu splatnú daň majú spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 1,9 milióna €, spoločnosť PSL vo výške viac ako 1,8 milióna €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 1,6 milióna € a spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 1,3 milióna €.

-Stratu zaznamenali len spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 3 milióny €, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia vo výške viac ako 471 tisíc € a spoločnosť DOR vo výške viac ako 83 tisíc €.

FIRMY-ZA-ROK-2017

Rozbor vysielania TV Považia

O súkromných televíziách platených z mestského rozpočtu sme vás už viackrát informovali. V novom článku sa podrobnejšie pozrieme na vysielanie súkromnej televízie TV Považia, ktoré zabezpečuje spoločnosť MEDIA COMPANY, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Galovič.

Rozbor vysielacieho času:

zmluva

V zmysle zmluvy je rozsah vysielania TV Považia 22 hodín mesačne, za čo dostáva od mesta Považská Bystrica 6 300 €. Zmluva však vôbec neurčuje, či ide o čas riadny alebo aj s reprízami, či sa má niečo opakovať 5 krát alebo viackrát za deň a pod. Čistý čas vysielania TV Považia predstavuje priemerne 5 hod. 43 min. za mesiac. Naopak čas vysielania s opakovaním predstavuje priemerne až 156 hod. 26 min. za mesiac.

 Rok-2017

Oznamy a informácie z mestského zastupiteľstva:

TV Považie je povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovania mestského zastupiteľstva. Zmluva opäť nerozlišuje či ide o riadne alebo mimoriadne zastupiteľstvo. TV Považie robí záznamy celého zastupiteľstva iba z riadneho zastupiteľstva, naopak pokiaľ ide o mimoradne zastupiteľstvá vysiela len skrátenú verziu. Samozrejme tie “kontrovérzne témy“ sa riešia práve na mimoriadnych zastupiteľstvách.

Celkový čas vysielania mestských zastupiteľstiev s opakovaním napríklad za mesiac marec bol 17 hod. 17 min. 24 sek., čo predstavuje cca. 77% z času podľa zmluvy (22 hodín/mesačne), za mesiac jún bol 20 hod. 48 min. 14 sek., čo predstavuje cca. 95% z času podľa zmluvy a za mesiac december bol 19 hod. 12 min. 20 sek., čo predstavuje cca. 86% z času podľa zmluvy. Inak povedané, mesto by malo platiť sumu 6 300 € takmer len za vysielanie zastupiteľstva. Čo je v dnešnej dobe internetu naozaj nonsens.

MsZ-v-roku-2017

TV Považie chcelo uzatvoriť zmluvu aj s mestom Ilava. Tam však ich ponuku odmietli, mesto zakúpilo kameru za 400 € a zastupiteľstva natáča, strihá a umiestňuje na stránku mesta kultúrný referent. TV Považie vysiela aj zastupiteľstva mesta Trenčín, pričom mesto za tieto služby neplatí nič.

My sa snažíme zabezpečiť online vysielanie každého zastupiteľstva, nie len záznam. Stojí nás to len internetové dáta. Uvítali by sme, ak by nám mesto sprístupnilo wifi pripojenie.

Oznamy a informácie z poradných orgánov mestského zastupiteľstva:

TV Považie je ďalej povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovaní mestskej rady, komisií a výborov mestských častí. Ak by ste si však pozreli podrobný rozbor faktúr zistili by ste, že TV Považie túto časť takmer vôbec nedodržiava.

TV Považie za celý rok 2017 odvysielalo len 5 relácií týkajúcich sa komisií. Z mestskej rady a výborov mestských časti neodvysielala žiadnu. Pritom za rok 2017 bolo 10 rokovaní mestských rád, 25 rokovaní komisií a viac ako 60 rokovaní výborov mestských častí. 

komisie 2017

Za rok 2016 TV Považie neodvysielalo mestskú radu, komisiu a výbor mestskej časti ani raz. Za rok 2015 odvysielalo 3 krát komisiu a 3 krát výbor mestskej časti. Pritom za rok 2015 bolo 9 rokovaní mestských rád, 28 rokovaní komisií a viac ako 89 rokovaní výborov mestských častí. 

MR_-komisie-a-VMČ-za-rok-2015

Zaujímavosti:

TV Považie každoročne odvysiela reláciu „Na rovinu“ s primátorom Karolom Janasom. Samozrejme ide skôr o „PR“ pre primátora. V októbri 2017 táto relácia predstavovala čas 14 hod. 44 min. 30 sek., čo predstavuje cca. 68% z času podľa zmluvy. Jednoznačne postrádame diskusie poslancov z rôzneho zoskúpenia. Napríklad nezávislého poslanca Andreja Péliho by ste hľadali márne.

December 2017 rôzne relácie pod názvom: Vianočný stromček, Duch Vianoc v uliciach mesta, Posedenie pod stromčekom, Vianočná výzdoba, Urobili si predvianočnú náladu, Čaro Vianoc a ľudovej piesne, Zvyky a tradície s príchodom Vianoc, Vianočná pošta, Vianočná atmosféra sa šírila mestom, Vianočné trhy na sedmičke, Vianočné trhy s dlhou tradíciou, Advent na štvorke, Rozsvietili vianočný stromček, Vianočný bazar, Silvestrovský program, Besiedka v duchu Vianoc, Vianočná párty. Celkový čas viac ako 38 hodín a peniaze môžu opäť putovať z mestského rozpočtu spoločnosti MEDIA COMPANY.

Riaditeľ a majiteľ televízie Peter Galovič si väčšinou svojvoľne rozhoduje čo televízia bude vysielať alebo koho do televízie pozve a urobí mu „PR“ za mestské peniaze. To je absolútny nonsens.

Podrobné faktúry za rok 2017:

január 2017 (rozklikni)
február 2017 (rozklikni)
marec 2017 (rozklikni)
apríl 2017 (rozklikni)
máj 2017 (rozklikni)
jún 2017 (rozklikni)
júl 2017 (rozklikni)
august 2017 (rozklikni)
september 2017 (rozklikni)
október 2017 (rozklikni)
november 2017 (rozklikni)
december 2017 (rozklikni)

Zodpovedajú znalecké posudky realite?

Už viackrát sme vás informovali o posudkoch, ktoré hlavne so zreteľom na cenu, právom vyvolávajú pochybnosti, napríklad v prípade Vojenskej správy. Rovnako je tomu však aj pri mestských pozemkoch.

Porovnanie cien pozemkov na sídlisku Hliny:

Nad budovou Poľovníka sa predali cez osobitný zreteľ pozemky za účelom vybudovania parkovných miest v prospech manželov Kulichovcov o výmere 204 m² za sumu 5 942,52 €, v prospech manželov Rojkovcov o výmere 98 m² za sumu 2 854,74 € a v prospech manželov Máťošovcov o výmere 150 m² za sumu 4 369,50 €. V uvedených prípadoch išlo o sumu 29,13 €/m². Pozemky sme označili približne, nakoľko ešte nie sú zakreslené na mape.

poľovník

Na sídlisku Hliny sa predali cez osobitný zreteľ dva pozemky za účelom vybudovania parkovných miest v prospech spoločnosti AB Hliny. Jeden o výmere 79 m² za sumu 2 877,97 € (36,43 €/m².) a druhý o výmere 26 m² za sumu 1 263,08 € (48,58 €/m²). Spolu o výmere 105 m² za celkovú sumu 4 141,05 €.

hliny

Verejná súťaž na stavebné pozemky na Hlinách:

Mesto Považská Bystrica v decembri 2017 vyhlásilo verejnú súťaž na predaj 20-tich stavebných pozemkov v rôznych výmerách na sídlisku Hliny. Podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval Bohuslav Lučivjanský bola cena 8,34 €/m².

porovnanie - Copy

V porovnaní s cenou pri pozemkoch nad Poľovníkom ide o 3,5 násobne nižšiu cenu za m², a v prípade spoločnosti AB Hliny ide o 4,3 až 5,8 násobne nižšiu cenu za m².

Treba si však uvedomiť, že pozemky nad Poľovníkom susedia s rodinnými domami záujemcov, teda pre iných občanov sú takmer nevyužiteľné a spoločnosť AB Hliny údajne opraví schodisko a parkovisko pri súkromnej škole STELLA.  Okrem toho išlo o pozemky s malou výmerou. Naopak, v prípade verejnej súťaže išlo o bonitné stavebné pozemky s celkovou výmerou viac ako 6 400 m².

Celková hodnota všetkých 20-tich pozemkov vo verejnej súťaži na základe posudku bola cca. 53 526 €. Ak by sme však vychádzali z porovnateľnej ceny pozemkov napríklad nad Poľovníkom 29 €/m², celková hodnota by predstavovala sumu až 186 122 €.

Za roky 2016-2018 sa vyhotovilo 127 znaleckých posudkov, pričom až 81 posudkov vypracoval práve Bohuslav Lučivjanský. Vyvstáva tu otázka, či znalecký posudok zodpovedal skutočnej hodnote pozemkov alebo išlo o dohodnutý biznis.

tabulka

Porovnanie s aktuálnou verejnou súťažou:

Verejná súťaž pri stavebných pozemkoch na Hlinách bola vyhlásená 5. decembra 2017 a uzávierka súťažných návrhov bola 15. januára 2018. Aktuálna verejná súťaž na pozemky pri kruhovom objazde nad Tescom bola vyhlásená 5. júna 2018 a uzávierka súťažných návrhov bude až 10. septembra 2018. Ide o dva pozemky s celkovou výmerou 1 112 m², ktorých všeobecná hodnota na základe posudku je 55 400 €, čo predstavuje sumu 49,82 €/m². Zatiaľ čo pri pozemkoch na Hlinách išlo o lehotu na predkladanie ponúk viac ako mesiac, tu ide o lehotu viac ako tri mesiace.

aktuálnatesco 1

Výnosný biznis pre šikovných:

Až 16 pozemkov o celkovej výmere 4 942 m² kúpila Jana Sýkorová z Považskej Bystrice za sumu 73 908 €, čo je cca. 15 €/m². Jana Sýkorová je realitnou maklérkou a predmetné pozemky teraz predáva prostredníctvom viacerých realitných portálov za sumu 60 €/m². Teda 4 násobne viac ako ich získala od mesta a až 7 násobne viac oproti cene znaleckého posudku. Potencionálny zisk za pozemky tak predstavuje sumu 222 612 €, čo je viac ako 6 700 000 SK a ide tak o naozaj výnosný biznis.  

realitymgm predaj

Zaujímavosť:

Jana Sýkorová odkúpila predmetné pozemky od mesta v apríli 2018. Na základe verejne dostupných informácií v júni 2018 dochádza k prepisu pozemkov na spoločnosť PBRACING OÜ so sídlom v Estónskej republike, ktorej jediným vlastníkom je Vladimír Preis. 

vlastník

Je nám jasné, že snahou všetkých kupujúcich, tak ako pri mestských budovách, tak aj pri mestských pozemkoch je kúpiť danú nehnuteľnosť čo najlacnejšie, najlepšie za 1 €. Nám sa však nepáči činnosť mesta a poslancov, nakoľko predajmi majetku pod cenu alebo takýmito „zvláštnymi posudkami“ prichádzame ako občania o značné finančné prostriedky, ktoré by sa mohli investovať do rozvoja nášho mesta. Len v tomto prípade ide o potencionálnu stratu vo výške 132 596 € (takmer 4 milióny SK).  

Okrem toho postrádame predvídateľnosť ceny pozemkov v podobnom/rovnakom prostredí. V súčasnosti asi ťažko odhadneme akú cenu bude mať ten ktorý pozemok, keď raz je to suma 8 €/m², inokedy 29 €/m²  alebo 36/m² či 48 €/m².

 

Poslanec Kunovský porušil zákon

V minulom článku sme Vás informovali o konflikte záujmov, ktorého sa podľa nášho názoru dopustil poslanec Ján Kunovský.

Len na pripomenutie, do verejnej súťaže, ktorú vyhlásila príspevková organizácia PX Centrum, dala jedinú ponuku spoločnosť OFFIM, v ktorej bol vtedy poslanec Kunovský spolu s manželkou spoločníkom aj konateľom. Zároveň bol poslanec Kunovský aj predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Inak povedané, rozhodoval o svojej vlastnej ponuke. Poslanci svojho kolegu vtedy podržali.

Poslanec Ján Kunovský porušil zákon

Nevzdali sme sa a obrátili sme sa so žiadosťou na Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie. Úrad nám dal za pravdu: „Zo strany verejného obstarávateľa tak zrejme došlo k porušeniu v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.“

Nakoľko išlo a zákazku s nízkou hodnotou Úrad pre verejné obstarávanie náš podnet dňa 22. júna 2017 postúpil hlavnému kontrolórovi Mariánovi Sičákovi.

Hlavný kontrolór Sičák nás v odpovedi rovnako informoval o porušení zákona: „Kontrolou bolo zistené porušenie § 40 ods. 4 b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, keď predsedom komisie pre verejné obstarávanie inventáru bol spoločník ako aj konateľ spoločnosti OFFIM s.r.o., ktorá bola úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania. Zo strany PX Centra boli prijaté také opatrenia, aby sa v budúcnosti dôsledne dodržiaval zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení.“

zákon

Len na doplnenie, poslanec Kunovský porušil nie len § 40 ods. 4 b) a c), ako uviedol kontrolór Sičák, ale aj ods. 5 písm. a), nakoľko členom komisie nesmie byť ani osoba blízka, napríklad manžel. Poslanec Kunovský tak porušil čo sa dalo.

Hoci Úrad pre verejné obstarávanie a hlavný kontrolór mesta poukázali na porušenie zákona, kompetentní nie, že by si priznali chybu, ale cítia sa byť naďalej nevinní.

Vyjadrenie poslanca Kunovského: „Ako riaditeľovi SOŠ mi zo zákona vyplýva zákaz podnikania a preto som sa oboch funkcii v spoločnosti OFFIM, s.r.o. vzdal listom ešte v septembri 2014.“

Vyjadrenie riaditeľky PX Centra Anny Kardošovej: „Konflikt záujmov nenastal, ani nemohol nastať, nakoľko nedošlo k vylučovaniu uchádzačov ani k iným postupom, pri ktorých by mohol predseda komisie dostať do takéhoto konfliktu.“

To, že poslanec Kunovský mal „nejaký list“ je absolútne irelevantné. Jediným hodnoverným zdrojom je výpis z obchodného registra, v zmysle ktorého skončil až v apríli 2016.

Ján Kunovský sa stáva prvýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 14. júla 2014 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači: Štefan Pohanka, Ján Kunovský a Igor Kvasnica. Igor Kvasnica nesplnil potrebné predpoklady a do ďalšieho kola nepostúpil. Štefan Pohanka dňa 7. augusta 2014, len osem dní pred výberovým konaním, zrušil svoju účasť na výberovom konaní z osobných dôvodov. Ján Kunovský sa stáva riaditeľom SOŠ dňa 15. augusta 2014 ako jediný uchádzač.  

Možné porušenie ďalšieho zákona:

Kunovský bol v zmysle zákona povinný do 30 dní od ustanovenia za riaditeľa SOŠ (august 2014) vzdať sa členstva v spoločnostiach a nepodnikať, čo však neurobil. Na základe výpisu z obchodného registra tak urobil až v apríli 2016, čím sa podľa nášho názoru dopustil porušenia zákona o výkone vo verejnom záujme a závažného porušenia pracovnej disciplíny. V marci 2017 sme preto podali podnet na TSK.

Na aprílovom zastupiteľstve 2017 poslanec Kunovský uviedol: „Nie som človek, ktorý by sa triasol za pozíciou riaditeľa. Pokiaľ príde k tomu, že som porušil zákon, nemám problém niesť dôsledky a zložiť funkciu na ďalší deň, bez toho aby som sa nejakým spôsobom vyhováral.“

Poslanec Kunovský však nečaká na rozhodnutie TSK a dňa 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Napokon poslanec Kunovský so zamestnávateľom TSK ukončil pracovný pomer dohodou ku dňu 30.04.2017.

Trenčiansky samosprávny kraj nekoná:

TSK viac ako 50 dní nekoná, hoci skutočnosť, že Kunovský podnikal počas toho ako bol riaditeľom je voľne a ľahko zistiteľná z obchodného registra.

Až v máji 2017 sme dostali odpoveď: „Vzhľadom na skutočnosť, že pán Ing. Kunovský nebude od 01.05.2017 na pozícii riaditeľa SOŠ, Vám oznamujeme, že naše šetrenie vo veci predmetného podnetu bolo zastavené a záležitosť považujeme za vybavenú.“

Opäť sme sa nevzdali:

Nakoľko sme s vybavením podnetu zo strany TSK neboli vôbec spokojní, obrátili sme sa na Ministerstvo školstva, ktoré nám ústretovo poskytlo metodické usmernenie: „Riaditeľ školy bol povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie skončiť inú zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť. Taktiež bol povinný do 30 dní od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy  a do 31. marca každého kalendárneho roka deklarovať svoje majetkové pomery. Z výpisu obchodného registra, zriaďovateľ mal možnosť zistiť, či riaditeľ školy pozastavil podnikateľskú činnosť. Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, vystupuje za zriaďovateľa predseda samosprávneho kraja. Zriaďovateľ bol povinný riaditeľa školy za porušenie obmedzení vyplývajúcich z osobitného právneho predpisu z funkcie odvolať. Zriaďovateľ svojím nekonaním porušil ustanovenie § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.“

Napriek tomu, že nám ministerstvo školstva dalo za pravdu, predseda TSK Jaroslav Baška podržal Kunovského a porušenie zamietol pod koberec.

Ján Kunovský sa stáva druhýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 05. mája 2017 bolo vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlasuje opäť poslanec Kunovský (hoci 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru), teraz už s „čistým štítom“, nakoľko už nefiguruje v predmetnej spoločnosti. Dňa 15. júna 2017 sa novým riaditeľom SOŠ ako jediný uchádzač opäť stáva poslanec Kunovský.

Asi nikoho neprekvapí naše ďalšie zistenie, že mobilné číslo poslanca Kunovského ku dnešnému dňu figuruje na webovej stránke offim.sk ako jeden z kontaktov, na ktorý sa môžu ozvať potencionálni zákaznici. Vyvstáva tu otázka, či poslanec Kunovský skutočne prestal v predmetnej spoločnosti podnikať, alebo sa vzdal funkcií len na papieri.

iphone 5.2017 134IMG_5160

Napokon poslanec Kunovský chcel odo mňa verejné ospravedlnenie a nemajetkovú ujmu vo výške 5000 €. Ku dnešnému dňu však žalobu nepodal. Najväčším paradoxom však je, že poslanec Kunovský, napriek tomu, že porušil zákon, zostáva aj naďalej predsedom komisie na ochranu verejného záujmu. Práve tej komisie, ktorá by na podobné pochybenia mala poukazovať a vyvodzovať potrebnú zodpovednosť.

kunovský