Výstavba “lávky” na Rozkvete

Už sme vás informovali o viacerých zaujímavých informáciách ohľadne výstavby lávky na Rozkvete. Napríklad o spoločnosti V I K O spol., ktorá síce získala zákazku vo výške viac ako 177 tisic €, ale svoj dlh voči mestu vo výške 6 106 € doteraz neuhradila, alebo že minoritný spoločník spoločnosti p. Miloš Ščotka je členom komisie mesta.

Teraz sa pozrieme na priebeh celého procesu, ktorý pre mesto zabezpečovala známa spoločnosť MP Profit PB, ktorá za to dostala sumu vo výške 960 €. Mesto zákazku rozdelilo na dve časti.

20190320_140333

Rozdelenie zákazky:

Časť 1) „Búracie práce a asanácia podpier lávky pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 68 330,76 € bez DPH (81 996,91 € s DPH).  

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti M-SILNICE SK, DOSA Slovakia, CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, STRABAG a Ing. Anton Políček. Víťazom sa stala spoločnosť DOSA Slovakia s ponukou vo výške 80 419,20 € s DPH.

časť 1

Časť 2) „Nová lávka pre peších zo sídliska Rozkvetom k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 149 491,75 € bez DPH (179 390,10 € s DPH).

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti V I K O spol., KOVAL SYSTEMS, GOMS spol., ZŤK a MONT IRP. Víťazom sa stala spoločnosť VIKO spol. s ponukou vo výške 177 362,53 € s DPH.

časť 2

(Ne)prekročili stanovený limit:

Vyvstáva tu otázka, prečo mesto zákazku rozdelilo? Podľa zákona je limit pri stavebných prácach určený min. vo výške 150 000 € bez DHP (podlimitná zákazka), aby sa robila skutočná verejná súťaž. Inak povedané, aby sa mohol prihlásiť ktokoľvek, kto má záujem a spĺňa kritéria, nie len konkrétne spoločnosti. Celková cena zákazky spolu však bola vo výške 217 822,51 € bez DPH (261 387 € s DPH). Mesto tak po rozdelení zákazky neprekročilo stanovený limit, hoci najmä v časti „Nová lávka“ bolo pod hranicou len tesne.

Mesto sa dostalo do omeškania:

-Podmienky 1, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou DOSA Slovakia.

Spoločnosť DOSA Slovakia nevystavovala faktúry mesačne, ale iba jednu za celé dielo, ktorú vystavila dňa 01.10.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 15.01.2019. Zaujímavé je, že v zmluve je uvedená splatnosť faktúr min. 30 dní, čo je nezvyčajné. V takom prípade je komplikované zaujať stanovisko, či mesto je alebo nie je v omeškaní. Mesto faktúru uhradilo 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

-Podmienky 2, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou V I K O spol.

Spoločnosť V I K O spol. vystavila faktúru dňa 16.11.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 30.01.2019. Mesto faktúru uhradilo dňa 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

Mesto totiž nemalo v rozpočte túto investíciu, ktorú robilo pred komunálnymi voľbami v roku 2018. K úhrade faktúr preto došlo až vo februári 2019, potom ako poslanci schválili nový rozpočet. Po voľbách do VÚC v roku 2017 primátor Karol Janas vedel, že na Rozkvete nevyhral ani v jednom zo šiestich volebných okrskov (v 5 vyhral Andrej Péli a v 1 František Matušík ml.).

Porovnanie s inými mestami:

Mesto Zvolen robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 175 000 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo 10 spoločnosti a vďaka elektronickej aukcie sa podarilo predpokladanú sumu znížiť na 119 tisíc s DPH.

Mesto Leopoldov robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 101 061,14 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo až 15 spoločnosti a predpokladanú sumu sa podarilo znížiť na 77 669,78 € s DPH.

Vyššie uvedeným mestám sa podarilo ušetriť značné finančné prostriedky. Mestu Považská Bystrica sa oproti predpokladanej hodnote (261 387 € s DPH) podarilo ušetriť sumu len vo výške 3 605 €. Ak by mesto urobilo kvalitné obstarávanie, do súťaže sa mohlo prihlásiť oveľa viac uchádzačov, nie len konkrétne spoločnosti. Mesto podľa nášho názoru účelovo rozdelilo zákazku, aby nedosiahlo zákonom stanovený limit. Okrem toho, mesto evidentne upravilo (dohodlo) úhradu faktúr na dlhší čas ako je bežnou obchodnou praxou.

Daň za psa

Ako prvú sme spracovali a porovnali daň za psa, ktorá sa delí na daň za psa v byte a daň za psa v rodinnom dome. Niektoré mestá vyberajú zvlášť poplatok aj za podnikateľské priestory. Mesto Zvolen má dokonca aj poplatok za záhradkársku a chatovú oblasť.  

Na základe záverečných účtov mesto Považská Bystrica vyberie na tejto dani sumu vo výške okolo 30 tisíc € ročne.

porovnanie pes

Poplatky za psa:

Mestá Považská Bystrica, Zvolen a Nitra majú najvyšší poplatok za psa v byte vo výške až 50 €, naopak najmenšie poplatky majú Trnava vo výške 33,19 € a Trenčín len 30 €.

Mestá Zvolen a Poprad majú najvyšší poplatok za psa v rodinnom dome vo výške 20 €, naopak najmenšie poplatky majú Nitra vo výške 7 € a Žilina len vo výške 5 €.

Podľa nášho názoru by mesto Považská Bystrica malo:

-zjednotiť daň za psa v rodinnom dome ako to majú aj iné mestá,
-zmenšiť pomer medzi poplatkom za byt a rodinným domom ako to je napríklad v mestách Poprad, Trenčín, Trnava alebo Banská Bystrica. Nestotožňujeme sa s mestami Žilina, kde je rozdiel medzi poplatkom v byte a rodinným domom až 8 násobný, Nitrou, Považskou Bystricou a Martinom, kde je rozdiel viac ako 7 násobný resp. 5 násobný.

Len pre zaujímavosť, mesto Martin má dokonca zvýšený poplatok vo výške 67 € za „väčšieho alebo bojového“ psa ako je nemecký ovčiarsky pes, doga, doberman, rotweiler, boxer, malamut, retriever, mastif, pitbull, americký stafordšírsky teriér, bulteriér a pod.

Zníženie poplatku za psa a oslobodenie od poplatku:

Porovnanie zľavy a oslobodenia v mestách (rozklikni tu)

Veľmi zaujímavé sú najmä zľavy a oslobodenia od platenia daní za psa, ktoré majú upravené jednotlivé mestá.

Po 1) v Považskej Bystrici má 50% zľavu osamelo žijúci starobný dôchodca v byte, ktorý teda platí poplatok za psa v byte vo výške 25 € a poplatok v rodinnom dome ostáva vo výške 10 € (7 € mestské časti).

Naopak v Prievidzi osamelo žijúca osoba staršia ako 65 rokov a v Nitre osamelo žijúci dôchodca neplatia poplatok vôbec. Dokonca v Michalovciach neplatia občania starší ako 70 rokov (všetci, nie len osamelo žijúci) poplatok vôbec.

Vo Zvolene platia osamelí dôchodci poplatok v rodinnom dome aj v byte vo výške 5 € a v Martine platia 9 €.

Po 2) v mestách ako Prievidza, Poprad, Trenčín, Trnava a Žilina sú úplne oslobodené od poplatku napríklad psy využívaní na záchranné práce. V Považskej Bystrici to bohužiaľ neplatí.

Po 3) najviac kvitujeme poskytovanie pomoci pri adoptovaní psov z útulkov. Viaceré mestá poskytujú občanom buď zľavu alebo úplné oslobodenie od poplatku na určitý čas. Mestá dávajú psom v útulkoch možnosť na dôstojný život a občania sú motivovaní tým, že ušetria financie. Okrem toho, dochádza k zachráne psa pred utratením a uvoľneniu miesta ďalším psom bez domova.

Zľavu z poplatku poskytuje Prievidza vo výške 25% a Nitra vo výške 50%. Mestá Poprad, Trnava a Banská Bystrica poskytujú oslobodenie od poplatku na 12 mesiacov. Najväčšiu podporu poskytujú mestá Michalovce a Trenčín, ktoré poskytujú úplné oslobodenie od poplatku na celú dobu.

Mesto Považská Bystrica poskytuje útulku Hafkáči každoročne dotáciu vo výške 10 000 €, za čo mu treba rozhodne poďakovať. Ide o podporu fungovania útulku ako takého, my budeme žiadať podporu aj pre občanov, ktorí si adoptujú psíka z útulku.

Obrátime sa na kompetentných s požiadavkou, aby občanom, ktorí si adoptujú psíka z útulku alebo majú záchranárskeho psa, bola poskytnutá 50% zľava alebo úplne oslobodenie od poplatku.

Mikuláš Prokop

 

Kocúrkovo na ustanovujúcom zastupiteľstve

23. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ, na ktorom sa schvaľovali viaceré zaujímavé body.

Nedodržanie zmeny primátora Karola Janasa:

Na poslednom augustovom zastupiteľstve primátor informoval: „Od budúceho zastupiteľstva sa bude ako bod č. 2 zaraďovať bod „Diskusia občanov“, aby tak ľuďom odpadlo čakanie na koniec zastupiteľstva, a zároveň sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým bodom, ktoré sa ešte len budú prerokovávať.”

Zmenou v „prospech občanov“ sa primátor samozrejme pochválil aj v PB novinkách. Avšak hneď na ustanovujúcom zastupiteľstve bol bod „Diskusia občanov“ zaradený opäť až na konci zastupiteľstva.

Podľa nášho názoru mala byť diskusia zaradená v pracovnej časti ako bod č. 9. Primátor pred voľbami jasne uviedol, že od najbližšieho zasadnutia, budú môcť občania vystúpiť k jednotlivým bodom predtým ako budú schválené, aby nemuseli čakať až na koniec zastupiteľstva. Občanom to však umožnené nebolo.

Mestská rada v rokoch 2014-2018:

V zmysle zákona si mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, pri ktorej sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve.

Mestská rada 2014-2018 vs. nová mestská rada 2018-2022

MR voľby 2014MR voľby 2018

SMER má v MR až 4 členov, zatiaľ čo nezávislí majú len jedného. Podľa nášho názoru SMER mal mať 3 členov a nezávislí poslanci mali mať aspoň 2 členov, tak ako tomu bolo aj minulé volebné obdobie. Je zaujímavé, že až 3 členovia MR pochádzajú z toho istého výboru Hliny, SNP a Zakvášov (Peter Máťoš, Marián Sopčák a Igor Steiner).

Voľba predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií:

voľba komisií

Je absolútny nonsens, že za predsedov komisií boli zvolení nasledovní poslanci:

1) Poslanec Ján Kunovský  za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý sa v minulom volebnom období ako jej predseda sám dopustil konfliktu záujmov a porušil zákona o verejnom obstarávaní.

2) Poslanec Marián Sopčák za predsedu komisie pre financovanie a správu majetku mesta, ktorý v minulom volebnom období bol vôbec najviac vymeškávajúcim členom tejto komisie. Z celkových 21 zasadnutí, chýbal až 12 krát.

Poslanci nedovolili vystúpiť občanom:

K vyššie uvedenému bodu ohľadne voľby predsedov jednotlivých komisiií sme chceli predniesť naše informácie, poslanci nám však nedovolili vystúpiť.

20181123_165823 - Copy

Poslanci nedovolili vystúpiť ani občanovi p. Krčmárikovi, ktorý chcel vystúpiť k bodu ohľadne určenia platu primátora.

20181123_171055 - Copy

Plat primátora Karola Janasa:

V roku 2015 navrhovala viceprimátorka Katarína Drevenáková navýšenie platu primátora o 46,57%. Avšak poslanec Peter Zvak podal poslanecký návrh, ktorým plat primátora navýšil o 60%. Zdá sa, že ide o nepatrnú zmenu, ktorou však v skutočnosti došlo za roky 2016-2018 k navýšeniu vo výške viac ako 12 tisíc €.

platy porovnanie

Prednosta MsÚ Anton Martaus teraz navrhol plat s 50% navýšením vo výške 4 136 €. Prednosta dokonca informoval prítomných, že primátor bude poberať o 276 € menej ako mal plat doteraz. Ide o typický príklad ako kompetentní zavádzajú poslancov, občanov a verejnosť. Od 1. decembra totiž platí novela zákona, ktorou dochádza:

1) zníži sa možnosť navýšenia z maximálnych 70% na 60%. Takže 50% navýšenie, ktoré navrhol prednosta, nie je zrazu až tak málo,

2) zvýši sa koeficient pre mesto Považská Bystrica z pôvodných 2,89 na 3,21.

V roku 2018 poberal primátor plat 4 412 €. Je teda pravda, že bude poberať plat o 276 € menej, avšak iba pár dní. Od decembra bude primátor Karol Janas poberať plat vo výške 4 594 €. To je v skutočnosti o 182 € viac ako mal doteraz. Pričom v novom roku si ešte polepší.

plat primátora

Napokon môžeme byť radi. Poslanec Peter Zvak totiž opäť mohol navrhnúť až maximálne 60% navýšenie, v takom prípade by si primátor Karol Janas príšiel až na sumu 4 900 €.

Mikuláš Prokop

Hlasovania poslancov v citlivých témach

Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci v témach ako odmena hlavnému kontrolórovi, neudelenie slova občanovi, predaje mestského majetku pod cenu znaleckého posudku alebo bez verejnej súťaže. Poslanci sa nás snažia teraz pred voľbami presvedčiť, že si práve oni zaslúžia naše hlasy. Paradoxne, viacerí z nich nedovolia vystúpiť občanovi na mestskom zastupiteľstve napríklad tým, že alibisticky nehlasujú vôbec. Ďalší poslanci pri predaji pozemku v prospech poslanca schválili zníženie kúpnej ceny na polovicu. Veríme, že aj tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní.

Nech už dáte hlas ktorémukoľvek kandidátovi, nezabudnite ho kontrolovať. Zaujímajte sa či presadzuje vaše alebo súkromné záujmy, či plní svoje predvolebné sľuby alebo ako hlasuje. Nájdite si čas a príďte sa pozrieť na mestské zastupiteľstvo. Verte nám, že vám to “otvorí oči”.

Odmena hlavnému kontrolórovi:

Odmena pre hlavného kontrolóra bola v roku 2018 vo výške 4 903 € a v roku 2017 vo výške 5 934 € (návrhy prešli):

odmena-za-rok-2018 odmena-za-rok-2016-300x293

Udeľovanie slova občanom:

1) Zmena rokovacieho poriadku, aby občan mohol vystúpiť k jednotlivým bodom bez hlasovania poslancov (návrh neprešiel):

pozmenovák Péliho

2) Moja viacnásobná snaha vystúpiť k jednotlivým bodom na zastupiteľstve (návrhy neprešli):

neudelnie slova križovatkaneudelenie slova hl. kontrolor 2018

neudelenie slova hl kon. 2017

Predaje mestského majetku:

1) Predaj mestských budov (návrhy prešli):

PoľovníkPX-Centrum

vojenská správa

2) Predaje mestských pozemkov (návrhy prešli):

a) Schválenie pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Jaroša na zníženie kúpnej ceny za pozemok v centre mesta zo sumy 8 342 € na sumu 4 171 € v prospech poslanca Františka Matušíka.

b) Predaj pozemku v centre mesta bez verejnej súťaže.

c) Ďalší predaj pozemku bez verejnej súťaže.

Mikuláš Prokop

Propagačný materiál Karola Janasa

Ďaľšie “PR“ primátora Karola Janasa za naše peniaze. Propagačný materiál obsahuje fotky a informácie, ktoré už boli zverejnené napríklad v PB novinkách alebo projekty, ktoré zabezpečili iné subjekty ako modernizácia železničnej trate, rekonštrukcia budovy Diamonu alebo kaštieľa v Orlovom, výstavba výrobných hál, obchodných domov alebo súkromnej bytovky a pod.

Lackovič vs. Janas - Copy

Primátor často poukazuje na chyby svojich predchodcov ako napríklad televízia iTV, bytovka na Rozkvete, plaváreň a pod., pričom on by to nikdy nedovolil. Výdobytok – propagačný materiál, ktorý začal používať exprimátor Ľuboš Lackovič si však s radosťou ponechal.

Porovnanie propagačného materiálu 2015-2018 s predchádzajúcimi číslami:

Propagačný materiál 2015-2018, ktorý mesto nedávno doručilo do našich schránok je len “zbierka“ predchádzajúcich materiálov za roky 2015,2016,2017. Inak povedané, ide o opakujúce sa fotky a texty, za ktoré sme už raz zaplatili.  

Propagačný materiál 2015-2018 má s materiálom 2015 spoločných 40 fotiek a 50 textov, s materiálom 2016 má spoločných 41 fotiek a 49 textov, a s materiálom 2017 má spoločných 47 fotiek a 66 textov. Celkovo teda rovnakých 128 fotiek a viac ako 160 textov. Ide o účelový predvolebný materiál primátora, za naše peniaze.

 materiál 2016 fotofotka 2015-2018

Stručná história:

V článku Nitky oligarchu sme vás informovali o obstarávaní, ktoré pre mesto robil poslanec Ján Kunovský. Zvíťazila v ňom spoločnosť VERSUS (zabezpečovala tlač PB noviniek a propagačného materiálu aj predtým) ako jediný uchádzač. Poukázali sme najmä na 4 násobné zdraženie propagačného materiálu zo sumy 1 455 € na sumu 5 489,10 €. 

V článku o PB novinkách sme vás informovali o zlom hospodárení PB noviniek a odporučili sme konkrétne zlepšenia, napríklad nové obstarávanie alebo zníženie počtu PB noviniek.

Primátor informoval, že novým obstarávaním, v ktorom uspela spoločnosť MAFRA sa podarilo ušetriť finančné prostriedky, najmä došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €. Samozrejme nás to potešilo, hoci sme opäť máli výhrady voči obstarávaniu.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2012:

Cena na základe zmluvy z roku 2012 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola cca. 1 455 €.

1) V roku 2013 mesto rozposlalo propagačný materiál 2012, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 457,28 €.

2)  V marci 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2013, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 496,76 €.

3) V októbri 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2010-2014, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 1 896,96 €.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2015:

Cena na základe zmluvy z roku 2015 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola 5 489,10 €.

1) V roku 2015 mesto rozposlalo propagačný materiál 2015, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 2 473,50 €.

Za propagačný materiál 2015 sme oproti materiálu 2010-2014 zaplatili o 577 € viac, hoci mal menej strán. Napokon sme mohli byť radi, keďže na základe zmluvy mal stáť až 5 489,10 €. Spoločnosť VERSUS “našťastie“ poskytla mestu zľavu.

Spoločnosť MAFRA a cena v roku 2017:

Cena na základe novej zmluvy za 12 strán (8 vnútro +4 obal) je 1 479,15 €.

1) V roku 2017 mesto rozposlalo propagačný materiál 2016, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 479,08 €.

2) V roku 2018 mesto rozposlalo až dva propagačné meteriály:

a) propagačný materiál 2017, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 2 319,41 €.
b) propagačný materiál 2015-2018, mal 24 strán (20 vnútro + 4 obal) a stál 2 810,13 €.

Skutočne došlo k ušetreniu?:

Novým obstarávaním síce došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €, bohužiaľ, len za materiál 2016 sme zaplatili vysúťaženú sumu. Zvyšné dva propagačné materiály sa predražili.

Vo februári 2018 si primátor objednal materiál 2017, nie však 12 stranový, ale 16 stranový, ktorý stál 2 319,41 € (vysúťažená suma 1 479,15 €). Za 4 strany navyše sme zaplatili 840 €. V septembri 2018 si primátor objednal ďalší materiál 2015-2018, opäť nie 12 stranový, ale rovno “dvoj-číslo“, teda až 24 stranový, ktorý stál 2 810,13 € (vysúťažená suma 1 479,15 €).

Spoločnosti MAFRA sme v zmysle novej zmluvy mali za propagačný materiál zaplatiť za 3 roky celkovú sumu 4 437,46 €. V skutočnosti sme len za 2 roky zaplatili 6 608,62 € (viac až o 49%).  

Na základe zverejnených faktúr sa za propagačný materiál od roku 2013 zaplatilo viac ako 14 400 €. Naozaj kompetentným nestačia PB novinky? Budeme vyvíjať tlak a žiadať, aby primátor Karol Janas z budúceho verejného obstarávania propagačný materiál úplne odstránil.

Mikuláš Prokop

Propaganda Karola Janasa v PB novinkách

PB novinky sú neobjektívne mestské noviny, ktoré slúžia na propagáciu primátora Karola Janasa a vyvolených. Naopak, vôbec sa v nich nedočítate o porušení zákona zo strany mesta či poslanca, alebo že televízia TV Považie vysielala bez platnej licencie a pod.

KJ špinavá kampaň

Propaganda v PB novinkách:

Bohužiaľ, zneužívanie mestských novín je časté. Preto nás zaujímalo, ako sa PB novinky využívajú v predvolebnej kampani. Porovnali sme 14 posledných vydaní PB noviniek. Celkovo v nich bolo 121 zmienok o meste, pričom až 68 krát bol spomenutý súčasný primátor Karola Janas. To je viac ako v polovici článkov.  

celkové porovnanie

rozbor-PB-noviniek

Menší priestor v PB novinkách (napríklad vyjadrenie alebo poďakovanie):

Poslanci Ladislav Holák (2 krát), Ľubomír Kubovič, Peter Máťoš (4 krát), František Matušík st. (2 krát), Ján Panák, Juraj Pekár, Iveta Pospíšilová, Marián Sopčák, Igor Stiener (2 krát) a Peter Zvak (5 krát).

Kandidát na poslanca Jozef Jacek (2 krát).

Fotky v PB novinkách:

Najviac fotiek v PB novinkách mal jednoznačne poslanec Peter Zvak až 11, primátor Karol Janas mal 9 fotiek a viceprimátor Peter Máťoš mal 5 fotiek. Poslanci Igor Steiner mal 3 fotky a František Matušík st. mal 2 fotky. Poslanci Darina Korbašová, Ľubomír Kubovič, Ján Kunovský, Andrej Péli, Ján Panák a Iveta Pospíšilová mali po 1 fotke.

Kandidáti na poslancov Miroslav Magdech 2 fotky, Daniela Barbosová, Juraj Firit a Miloš Rác po 1 fotke.

Zaujímavé bolo sledovať, kto a kedy dostal priestor. Raz len primátor, inokedy primátor a predseda VMČ. Inde zase nedostal priestor predseda VMČ, ale len poslanec. Dokonca existuje prípad, kedy nedostal priestor predseda VMČ ani poslanec, ale kandidát na poslanca, ktorý sa nezabudol primátorovi poďakovať.

Platená inzercia v Obzore:

petit

Mesto si od júla 2018-doteraz zaplatilo inzerciu v My noviny stredného Považia vo výške 2 400 €.

Zaujímavosti:

Poslanec a kandidát na primátora Andrej Péli bol v PB novinkách spomenutý iba jedenkrát ako reakcia na vyjadrenie poslanca Petra Zvaka.

Dvojstrana venovaná len primátorovi Karolovi Janasovi bez akéhokoľvek iného názoru, napríklad z radov poslancov alebo protikandidátov na primátora.

PB novinky si vyhradzujú právo odmietnuť zverejnenie článku, ktorý môže poškodiť dobré meno PB noviniek, mesta ako vydavateľa a jeho záujmy. „Považskobystrické novinky nie sú povinné takéto rozhodnutie zdôvodňovať.“

Primátorovi bolo poďakované aj v športovom článku: „To, že každý týždeň skáče do vody organizovane viac ako 300 detí z Považskej Bystrice a okolia pod kvalifikovaným a odborným dohľadom je odrazom dobrých podmienok, ktoré vytvára mesto Považská Bystrica pre plavcov. Či už priamo – záujmom p. primátora Karola Janasa, i prostredníctvom MŠK PB a jej riaditeľa Ľubomíra Kuboviča.“

Je smutné, že primátor Karol Janas zneužíva PB novinky na svoju politickú propagandu za naše peniaze. Ale skutočnosť, že to PB novinky dovolia, a že sa to robí takto bez hanby je neakceptovateľné. Tomuto sa hovorí rovnosť zbraní? Postrádame nestrannosť, pluralitu názorov a vyvážený obsah najmä v predvolebnom politickom boji.

Mikuláš Prokop

Ivan Sikorai spreneveril financie združeniu VZOSTUP5

V minulosti sme vás informovali, že Ivan Sikorai ohľadne združenia Chceme krajšiu PB klamal. Preukázalo sa, že predmetné združenie nikdy neexistovalo. V súčasnosti je ich FB stránka nefunkčná. Vyvstáva tu otázka, kam išli všetky financie, či na dobročinný alebo súkromný účel?

Minulosť Ivana Sikoraia:

1) V októbri 2010 bol Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši podmienečne odsúdený za pokračovací prečin podvodu na 18 mesiacov, so skušobnou dobou vo výmere 2 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 11 600 €.

Pod zámienkou výhodného investovania s výnosom 60% až 100% vylákal rôzne sumy od siedmich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

2) Ivan Sikorai sa z trestu nepoučil a trestnú činnosť páchal ďalej. V januári 2012 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací zločin podvodu na 3 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 63 000 €.

Pod zámienkou výhodného zúročenia, po predložení falošných dokladov o tom, že pracuje ako finančný poradca zapísaný v registri Národnej banky SR vylákal rôzne sumy od trinástich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

3) V januári 2013 mu Okresný súd v Považskej Bystrici odpustil zvyšok trestu, nakoľko splnil podmienky amnestie, ktorú v roku 2013 udelil bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

Pôsobenie Ivana Sikoraia v združení VZOSTUP5:

VZOSTUP5 je občianske združenie, ktoré pomáha ťažko zdravotne postihnutým občanom, a ktorým sa Ivan Sikorai prostredníctvom FB stránky rád chválil. VZOSTUP5 si myslelo, že naše informácie sú zavádzajúce a v marci 2017 urobilo z Ivana Sikoraia svojho predsedu, čo sa im stalo takmer osudným.

IMG_6182IMG_5433

V septembri 2017 sa na mňa obrátili predstavitelia VZOSTUP5 a požiadali ma o pomoc. Ivan Sikorai za necelých 6 mesiacov ako sa stal predsedom VZOSTUP5 im z účtu spreneveril takmer 20 000 €. Klamal členov napríklad tým, že získal rôznych sponzorov, finančné prostriedky, zamestnankyni združenia nevyplácal mzdu a pod. Na meno VZOSTUP5, ale na iný účet si požičal financie aj od spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA vo výške 2300 €. VZOSTUP5 ho napokon vylúčilo.

Každý súdny človek by si priznal chybu a urobil všetko preto, aby veci napravil. Ivan Sikorai len pár dní potom, ako bol zo VZOSTUP5 vylúčený, a teda nemohol konať v ich mene, si na meno VZOSTUP5 zakúpil vtedy najnovší iphone 7. Spôsobil im ďalšiu škodu, keďže faktúry samozrejme neplatil. Dlžnú sumu za telefón a faktúry vo výške cez 900 €, napokon uhradila jeho mama.

Ivan Sikorai sa dokonca chváli vysokoškolským titulom „Mgr.“, ktorý však ako napokon sám priznal nikdy nemal. Od mája 2017 pracoval ako regionálny koordinátor pre IUVENTU, ktorá s ním po pár mesiacoch ukončila spoluprácu.

IMG_5711IMG_5875IMG_6268

Trestné konanie VZOSTUP5 vs. Ivan Sikorai:

V marci 2018 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací prečin sprenevery a prečin podvodu na 2 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 5 200 €. Bohužiaľ, škodu združeniu VZOSTUP5 neuhrádza.

Súčasnosť:

Od júna 2017 pracoval ako koordinátor medzirezortnej pracovnej skupiny pre Radu mládeže TNK, kde mal na starosti vzdelávanie. Ako uviedol predstaviteľ združenia Rady mládeže TNK, do tejto funkcie ho menoval sám predseda TSK Jaroslav Baška. Na základe informácií Rady mládeže Slovenska, Rada mládeže TNK je samostatná organizácia, ktorá ku nim nepatrí, hoci z času na čas spolupracujú.

Viacerí občania boli voči našim zisteniam skeptickí. Bohužiaľ, aj takýto ľudia znižujú dôveru občanov voči tým, ktorí chcú naozaj veci meniť. Je smutné, keď sa preukáže, že aj “dobrovoľník roka“, ktorému občania dôverovali mal napokon úplne iný úmysel.

Vyvstáva tu otázka, či s ním určité osoby nemali “politický záujem“. Ivan Sikorai dostával veľký mediálny priestor, jedno ocenenie za druhým, chválil sa známosťami na meste, pričom kompetentní sa po informovaní o jeho podvodoch tvárili, že sa nič nedeje a naďalej s ním udržiavali kontakt. Kompetentní ho dokonca nechali prednášať študentom na MsÚ v Považskej Bystrici, napriek tomu, že už bol odsúdený.

Ivan-Sikorai-Karol-JanasIMG_6179ROD_5513-1024x683-1170x780IMG_6261

Mikuláš Prokop

Zdroj: www.povazska24.sk

Výbory porušujú vnútornú normu

Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti, podieľajú sa na samospráve mesta a získavajú občanov na spoluprácu s orgánmi mesta pri riešení problémov súvisiacich s mestskou časťou. Napríklad predkladajú podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy, zaujímajú stanoviská k žiadosti alebo výzve zo strany mesta alebo spolupracujú s mestskou políciou. Výbor je orgán, ktorý by mal byť k občanom najbližšie. Vyvstáva tu otázka, či je tomu tak aj v skutočnosti. Naozaj sú občania riadne informovaní?

Vnútorná norma:

Výbory sa v zmysle dokumentu „Zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach“ schádzajú minimálne raz za 2 mesiace. Zápis zo zasadnutia výboru doručí jeho predseda na mestský úrad najneskôr do 7 dní od konania zasadnutia. Mestský úrad do 3 dní od doručenia zápisu zabezpečí jeho zverejnenie na webovej stránke mesta.

Skutočnosť:

Porovnali sme zverejňovanie zápisu zasadnutí výborov za roky 2015-2017. VMČ Považská Teplá ako jediný dodržiaval vútornú normu (paradoxne za rok 2018 nemá ku dnešnému dňu zverejnený zápis ani raz). Všetky ostatné výbory porušili alebo vôbec nedodržiavajú vnútornú normu. Najhoršími výbormi sú VMČ Šebešťanová a VMČ Milochov.

údaje - Copy

Počet zasadnutí výborov má byť minimálne 6 krát za rok (raz za dva mesiace). Za rok 2017 výbory VMČ Podmanín, VMČ Milochov (aj v roku 2015), VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová (aj v roku 2016) a VMČ Dolný Moštenec nezverejnili zápis zasadnutia vôbec.

Výbory ako VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Praznov a VMČ Horný Moštenec zverejnili zápis 2 krát, VMČ Stred a VMČ Podvažie zverejnili zápis 3 krát, VMČ Zemiansky Kvášov a VMČ Orlové zverejnili zápis 4 krát za rok 2017.

Ostatné výbory síce v roku 2017 zasadali aspoň 6 krát, ale nedodržali 2 mesačnú lehotu.

Podnet na kontrolóra:

S podnetom sme sa obrátili na hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, ktorý nám dal za pravdu: „Zástupcu primátora som informoval, aby upozornil predsedov jednotlivých výborov mestských časti na dôsledné dodržiavanie hore uvedených zásad resp. navrhli novelizáciu uvedených zásad tak, aby nedochádzalo k porušovaniu jednotlivých ustanovení uvedených zásad.“

Informovanie občanov o najbližšiom výbore:

Informovanie občanov prostredníctvom webovej stránky mesta je tiež žalostné. Výbory VMČ Strojárenská štvrť, VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Stred, VMČ Podmanín, VMČ Zemiansky Kvášov, VMČ Praznov, VMČ Milochov, VMČ Orlové, VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová, VMČ Podvažie, VMČ Dolný Moštenec a VMČ Horný Moštenec nemajú vôbec zverejnené oznamy, kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie.

VMČ SNP, Zakvášov, Hliny majú zverejnenú pozvánku na máj 2018, avšak zápisnica je už aj zo septembra 2018. VMČ Lány mali zverejnenú pozvánku na september 2018. Ukážkovým výborom je VMČ Rozkvet, ktorý mal dopredu zverejnené 2 plánované zasadnutia. 

Predseda výboru vs. predseda komisie MsZ:

V dokumente „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ je priamo určené, že predsedom komisie je vždy poslanec, ktorého na návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo. Naopak, predsedu výboru si volia spomedzi seba členovia výboru. Predsedom výboru tak nemusí byť len poslanec, ale aj občan. Celkovo máme 17 výborov, pričom len v 4 výboroch sú predsedami poslanci, v ostatných sú predsedami občania:

predsedovia VMČ

Dúfame, že po upozornení si jednotlivé výbory začnú plniť svoje povinnosti lepšie, najmä, čo sa týka informovanosti svojich občanov.

Mikuláš Prokop 

Poslanec Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu

Obdržali sme informáciu od neznámeho občana, ktorú sme museli overiť.

keruľ

Overenie informácie:

Môžeme potvrdiť, že dňa 19. augusta 2018 poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen dozornej rady mestskej spoločnosti MŠK (100% podiel mesta) a predseda predstavenstva spoločnosti MDS (34% podiel mesta) Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Pri dychovej skúške mu bola nameraná hodnota 0,29 mg/l, čo predstavuje cca. 0,60 promile. Jozef Keruľ sa tak dopustil priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na tri roky.  

Jozef Keruľ sa môže usmievať:

Poslanec Jozef Keruľ by mal ísť príkladom, najmä z pohľadu funkcie predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti MDS, ktorá zabezpečuje autobusovú dopravu v našom meste. Ak svojim konaním stratil nejaké body, tak z pohľadu verejnej mienky, nie z pohľadu politického:

1- V médiách sa o jeho nezodpovednosti nikde nedozviete.

2- Hoci mu bola nameraná hodnota vo výške cca. 0,60 promile, dopustil sa len priestupku a nie trestného činu. O svoj poslanecký mandát sa tak báť nemusí.

3- Členom štatutárneho orgánu spoločnosti MDS Jozef Keruľ, Ján Oravík (zánik funkcie 26.06.2017), Katarína Oravíková Podoliaková (vznik funkcie 26.06.2017) a Radovan Čmelo boli za rok 2017 vyplatené peňažné príjmy za výkon funkcie a podiel na zisku spoločnosti vo výške 264 447,01 € (takmer 8 miliónov SK). Čo predstavuje sumu cca. 88 149 € na jedného člena (takmer 2,7 milióna SK).

odmena 2017

Vyvstáva tu otázka, či v prípade Jozefa Keruľa ide o jediné príjmy nakoľko je aj riaditeľom v predmetnej spoločnosti.

Osobitný zreteľ opäť v akcií:

Na augustovom zastupiteľstve predali poslanci tri pozemky o celkovej výmere 2 376 m² cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS za sumu 67 240,80 €. O zneužívaní osobitného zreteľa sme vás už viackrát informovali.

Zaujímavejšia je však ďalšia skutočnosť. V roku 2016 sa cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS plánovali predať len dva pozemky o výmere 51 m²  a 102 m². Znalecký posudok vtedy robil Miroslav Čičkán, ktorý pozemky ohodnotil na sumu 9 980,19 €, čo predstavuje sumu 65,23 €/m². K predaju však nedošlo.

Kompetentným sa to asi nepáčilo. Preto v roku 2018 dali vypracovať nový znalecký posudok, ktorý vypracoval už Bohuslav Lučivjanský. Informovali sme o ňom v súvislosti so stavebnými pozemkami na Hlinách. K dvom predchádzajúcim pozemkom pribudol ďalší o výmere 2 223 m². Ako sme už vyššie uviedli, celková výmera bola 2 376 m² a pozemky ohodnotil na sumu 67 240,80 €, čo predstavuje sumu 28,30 €/m². Cena sa tak viac ako 2 násobne znížila. 

Zaujímavosti ohľadne spoločnosti MDS:

celkové-tržby

Podľa registra partnerov verejného sektora mesto Považská Bystrica vlastní 34% podiel v spoločnosti MDS. Spoločnosti MDS boli vyplatené z mestského rozpočtu financie v roku 2015 vo výške 72%, v roku 2016 vo výške 54% a v roku 2017 vo výške 53% (spoločnosť MDS vyplatila mestu sumu vo výške 126 169 €) z celkových tržieb.

Na základe výšky financií, ktorými sa mesto podieľa na celkových tržbách spoločnosti MDS, by mesto malo mať vyšší podiel než len 34%. Vyvstáva tu otázka, prečo tomu tak nie je? Kompetentným to asi neprekáža.

Mikuláš Prokop

 

Aktuálna verejná súťaž na pozemky

Aktuálne prebieha verejná súťaž na dva mestské pozemky na Lánskej pri kruhovom objazde nad Tescom. Do skončenia súťaže zostáva už len pár dní.

aktuálna

Stále rovnaký postup:

Nie len v článku, ale aj prostredníctvom emailu sme informovali kompetentných o možnostiach ako zlepšiť predaje mestského majetku, napríklad označiť predávajúci majetok viditeľným reklamným banerom.

Občania už viackrát uviedli, že nemali vedomosť o verejnej súťaži. V prípade budov Poľovníka a PX Centra na SNP sa vyplatilo použiť reklamný plagát a značku. Bohužiaľ mesto a poslanci postupujú stále rovnako. Akýkoľvek reklamný baner pri pozemkoch informujúci občanov o aktuálnej verejnej súťaži by ste hľadali márne.

35

Bližšie informácie k súťaži:

Aktuálna verejná súťaž mesta na dva pozemky bola vyhlásená 5. júna 2018 a uzávierka súťažných návrhov je do 10. septembra 2018.

pozemky

Ide o dva pozemky s celkovou výmerou 1 112 m², ktorých všeobecná hodnota na základe posudku znalca Miroslava Čičkána je 55 400 €, čo predstavuje sumu 49,82 €/m². Cena ako to už býva zvykom, však nie je pre uchádzačov záväzná. Uchádzači tak môžu ponúknuť aj nižšiu sumu.

tesco 1resco 3

Zaujímavosť:

V súťažných podmienkach na verejnú súťaž je uvedené: „Čestné vyhlásenie uchádzača, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám a nim založených obchodných spoločnostiam a právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa.“

V dokumente “Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ je uvedené: „Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Považská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručne odôvodnenie záväzku.”

Uchádzač, ktorý má záujem o kúpu mestského majetku vo verejnej súťaži nemôže mať žiadne záväzky. Naopak uchádzač, ktorý kupuje mestský majetok napríklad cez osobitný zreteľ, môže mať záväzky, musí však o nich informovať. Rozdielny prístup považujeme za neobjektívny a neférový.

Mikuláš Prokop