Prekvapujúci predaj Poľovníka

V minulom článku sme vás informovali o nových súťažiach na predaj mestských budov PX Centra a Poľovníka a porovnali sme ich s minulými ponukami. Teraz vám priblížime ako to celé napokon dopadlo. 

Predaj budovy PX Centra na SNP:

Predaj prebehol „extrémne“ rýchlo. Z 25 poslancov vystúpil v diskusii len poslanec Puček. PX Centrum sa predalo Miloslavovi Bajzovi zo Sverepca za sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

hlasovanie PX Centrum

Porovnanie predaja PX Centra s predchádzajúcou súťažou:

Už pri predchádzajúcej súťaži sa našli poslanci, ktorí chceli PX Centrum predať za 116 000 € (34% z hodnoty). Išlo o poslancov Beranová, Drevenáková, Jaroš, Matušík a Zvak. Argumentovali najmä tým, že prišla len jedna ponuka, nie je o to asi záujem, radšej peniaze, inak nám budova bude chátrať, budú tam chodiť bezdomovci, čo keď dáme novú súťaž a príde nám ešte menej a pod.

Môžeme byť vďační, že vyššie uvedení poslanci boli prehlasovaní a predaj sa vtedy neuskutočnil. Na základe novej súťaže za absolútne rovnakých podmienok sa podarilo zvýšiť sumu o 60 000 € a do mestskej pokladnice prišla sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

Vyvstáva tu otázka, prečo sa do novej súťaže neprihlásili predchádzajúci uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT?

Predaj budovy Poľovník:

Komisia pre financovanie bola proti predaju Poľovníka. Za predaj bol len poslanec Sopčák. Dokonca aj mestská rada na základe návrhu poslanca Keruľa bola proti predaju a za vyhlásenie novej súťaže. Vyvstáva tu otázka, prečo viacerí poslanci zmenili svoj názor?

Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva:

Do zastupiteľstva tak išiel materiál, ktorý poslancom odporúčal neschváliť predaj Poľovníka a vyhlásiť novú súťaž. Hneď na úvod rokovania poslanec Zvak odovzdal primátorovi Janasovi „nejaký dokument“. Možno predpokladať, že išlo o pozmeňujúci návrh poslancov Zvaka a Máťoša, podstatou ktorého bolo naopak schválenie predaja Poľovníka. Poslanci Zvak a Máťoš nezabezpečili, aby ich návrh mali k dispozícii aj ostatní poslanci, či už formou kópie alebo aspoň emailom.

Po zložení sľubu nového poslanca Kardoša, primátor Janas z dôvodu úpravy hlasovacieho zariadenia vyhlásil 15 minútovú prestávku. Neskôr počas rokovania primátor Janas pri bode ohľadom Poľovníka uviedol: „Počas prestávky som dostal poslanecký návrh skupiny poslancov.“

Vyvstáva tu otázka, či primátor Janas dostal poslanecký návrh skutočne až počas prestávky, a nie na začiatku rokovania, ako je zachytené na videu, a či prestávka nebola „účelová“ práve kvôli predmetnému návrhu.

Opakujúce sa argumenty:

Viacerí poslanci ako F. Martaus, Zvak, Máťoš, Holák, Drevenáková, Matušík, Jaroš argumentovali tým, že v iných súťažiach neprišla žiadna ponuka, verejná súťaž odzrkadľuje trhové ceny, že budova je za stromami, kupujúci s tým bude máť náklady, budova terorizuje okolie, je to ruina, čo keď príde nižšia ponuka, alebo žiadna, bezdomovci a pod. Poslanec Zvak dokonca informoval, že budova sa nejde rekonštruovať, ale sa ide zbúrať.

Zaujímavé vyjadrenia niektorých poslancov:

Poslankyňa Drevenáková: „Po finančnej komisii, asi na druhý deň som sa tam naozaj išla pozrieť.“

Poslanec Matušík: „Fakt ak je to pravda, neviem či p. Zvak vie keď tam bol, že tam zateká, že to hnije tam. Neviem či tu je niekto z poľovníkov alebo aká je tam situácia.“

Potvrdili sa naše predpoklady, že o budovy ktoré sa predávajú niektorí poslanci v lepšom prípade nemajú moc informácií, v horšom prípade sa tam ani neboli pozrieť.

F. Martaus: „Som toho názoru, že čím trvá dlhšie diskusia, tým sa to zbytočne zamotáva.“

Poslanec Zvak: „Radšej vrabec v hrsti, ako vrana na strechce.“

Poslanec Kunovský: „Nikdy sa nám nepodarilo predať niečo za znalecký posudok.“

Mesto predalo za cenu znaleckého posudku viaceré nehnuteľnosti ako CO kryt v centre mesta, budovu Verejné WC na Strede alebo pozemky, ktoré podľa nášho názoru predáva stále lacno.

Opona sa uzatvorila:

Budova Poľovníka sa prekvapujúco predala spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 € (41% z hodnoty).

hlasovanie Poľovník

Celková hodnota 3 predávaných mestských budov pod cenu znaleckého posudku (Vojenská správa, PX Centrum a Poľovník) bola vo výške 1 328 016 €. Do mestskej pokladnice však prišli financie len vo výške 633 800 €. Dovolíme si to nazvať škandalóznym výpredajom mestského majetku.  

Jediným poslancom, ktorý bol proti všetkým predajom pod hodnotu znaleckého posudku bol iba poslanec Andrej Péli.

Hypotetický príklad:

Povedzme, že by ste hypoteticky mali záujem o mestskú budovu, ktorej hodnota na základe znaleckého posudku je 400 000 €. Prihlásite sa do súťaže a ponúknete sumu 100 000 € (25% z hodnoty). Nakoľko ste jediný uchádzač vaša ponuka je najvyššia a zvíťazíte. Zastupiteľstvo musí rozhodnúť, či vám budovu predá/nepredá, nakoľko ste splnili podmienky. Poslanci majú pre vaše pekné „modré oči“ slabosť a predaj budovy vám schvália. Neskúsili by ste?

Vojenská správa sa predala za 50% z hodnoty, Poľovník za 41%, PX Centrum chceli niektorí poslanci predať za 34%, kde je hranica? Kedy sa to zastaví?

Už dlhodobo poukazujeme, že cena znaleckého posudku v súťažných podmienkach nebola záväzná. To je absolútny nonsens a nemôžno sa čudovať, že nám prišli tak nízke ponuky. Sme radi, že sa k nášmu odporúčaniu stanoviť minimálnu sumu, pod ktorú uchádzači nebudú môcť dať ponuku priklonili aj poslanci Matušík a Smatana.

Verejná súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum

Minulý rok sa zo 4 ponúknutých mestských budov predali len dve a to Vojenská správa spoločnosti PARTNER PROGRESS, v zastúpení Františkom Halmešom za sumu 281 000 € (za 50% zo znaleckého posudku) a Verejné WC spoločnosti A-ARCHA, v zastúpení Miroslavom Nemčíkom za sumu 111 000 €.   

Mesto teda opäť vyhlásilo verejnú súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum, ktoré sa nepodarilo predať.

Predchádzajúce ponuky na mestské budovy:

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka. K budove je uzatvorená nájomná zmluva, ktorá končí až 31.12.2020.

Na budovu PX Centrum prišla jediná ponuka od Petra Húdeka z Udiče vo výške 116 000 € (cca. 34% zo znaleckého posudku). Po skončení verejnej súťaže však prišla ďalšia ponuka od spoločnosti MONT, v zastúpení spoločníkom Tiborom Moravíkom vo výške 148 000 € (cca. 44% zo znaleckého posudku).

Predmetom hlasovania bola napokon len ponuka Petra Húdeka. Hoci sa našli poslanci MsZ, korí boli ochotní predať budovu PX Centra za takmer 1/3 cenu, k predaju budovy našťastie nedošlo.  

hlasovanie

 „Pútavá reklama“ na predaj mestských budov:

Na základe požiadavky poslanca M. Sopčáka, mesto pripravilo reklamu o verejnej súťaži. Na zvýšenie povedomia verejnosti mesto vymyslelo takúto pútavá reklama.

3 1 2

4 5

Určite sa to dá urobiť aj kvalitnejšie. Na druhej strane lepšie ako nič a napokon to asi aj pomohlo, keďže prišli viaceré ponuky.

Nové ponuky na budovu PX Centrum:

Na budovu PX Centrum prišli 2 ponuky. Zaujímavé je, že hoci v minulom roku o budovu prejavili záujem uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT, teraz ponuky nepredložili. Podľa znaleckého posuduku je hodnota budovy PX Centrum vo výške 339 016 €.

PX Centrum PX Centrum 2

1- GZ REAL, a.s., so sídlom Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, v zastúpení predsedom predstavenstva Igorom Jágrikom a členom predstavenstva Rastislavom Hofericom vo výške 101 500 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 30% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na poskytovanie služieb, prenájom.

GZ REAL

2- Miloslav Bajza zo Sverepca vo výške 176 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 52% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť ako administratívne a obchodné priestory v súlade so záväznými regulatívmi platného územného plánu mesta.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove PX Centrum(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúčajú predať budovu PX Centrum Miloslavovi Bajzovi za sumu 176 000 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Nové ponuky na budovu Poľovník: 

Na budovu Poľovník prišli prekvapujúco až 3 ponuky. Podľa znaleckého posudku je hodnota budovy Poľovník vo výške 427 000 €.

poľovník

1- MITTEL, s.r.o., so sídlom v Dubnici nad Váhom, v zastúpení spoločníkov Miroslavom Špánikom a Pavlom Kľúčikom vo výške 176 800 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 41% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na doterajšie využitie a prenájom priestorov na účely komerčnej občianskej vybavenosti, a to maloobchodu a služieb.

MITTEL

2- Peter Koreník a Terézia Koreníková zo Šebešťanovej vo výške 101 100 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 24% zo znaleckého posudku. Budovu plánuju využiť na pohostinstvo a reštauračné služby, prenájom nebytových a obchodných priestorov. 

3- REFLEX, spol. s.r.o., so sídlom Stred 56/47, Považská Bystrica, v zastúpení spoločníkom Jánom Buchtincom vo výške 170 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 40% zo znaleckého posudku. Budovu po rozsiahlej rekonštrukcii plánuje využiť na účel v zmysle platného územného plánu mesta. Hlavne ako polyfunkčný objekt, sídlo firmy, kancelárske priestory, reštaurácia.

REFLEX, spol.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove Poľovník(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta neodporúčajú predať budovu Poľovník spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Mesto by malo zlepšiť informovanosť verejnosti o prebiehajúcich verejných súťažiach a majetky predávať formou elektronickej aukcie, ktorá zvyšuje konkurenciu a transparentnosť. Alternatívne by mesto mohlo po opakovane neúspešnej verejnej súťaži znížiť cenu znaleckého posudku napr. o 5-10%. Ale to, že mesto v súťažnych podmienkach uvedie, že cena znaleckého posudku nie je záväzná, považujeme za nonsens. Preto sa nemôžeme čudovať, že od uchádzačov prídu ponuky vo výške od 24% do 52% zo znaleckého posudku. Okrem toho mesto pri jednej verejnej súťaži použije elektronickú aukciu, pri ďalších nie.

Vyvstáva tu otázka, ako k predaju prístúpi mesto a poslanci, ktorí schválili predaj budovy Vojenskej správy za polovicu sumy zo znaleckého posudku. My veríme, že poslanci MsZ predaj mestských budov za také nízke ponuky neschvália.

 

Redakčná rada nepredkladá správu o činnosti

Redakčná rada Považskobystrických noviniek je v zmysle schválenej normy povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti raz ročne. Už dlhšiu dobu poukazujeme na skutočnosť, že redakčná rada si túto povinnosť neplní.

Redakčná rada PB noviniek:

Redakčná rada má 5 členov z radov poslancov MsZ. Tajomníkom redakčnej rady je šéfredaktor PB noviniek, ktorý plní zároveň úlohu odborného garanta a disponuje poradným hlasom.

RR

Povinnosť v zmysle schválenej normy:

V zmysle dokumentu „Štatút redakčnej rady Považskobystrických noviniek“, redakčná rada kontroluje celoročnú komplexnú koncepciu mediálnej prezentácie Považskobystrických noviniek a predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti raz ročne.  

štatút PB noviniek

Ako dlho na to už poukazujeme?:

1) Prvýkrát sme o tom informovali už 14. novembra 2016 v článku o Považskobystrických novinkách, v ktorom sme poukázali napríklad na hospodárenie PB noviniek, ale aj na to, že redakčná rada si neplní svoju vyššie uvedenú povinnosť. 

2) O skutočnostiach uvedených v článku, teda aj o tom, že redakčná rada nepredkladá správu o činnosti, sme dňa 14. novembra 2016 prostredníctvom emailu upozornili primátora K. Janasa a všetkých poslancov MsZ.

3) Dňa 15. decembra 2016 sa konalo MsZ, na ktorom boli prítomní aj kontrolór M. Sičák a prednosta MsÚ A. Martaus. Poslanec A. Péli nám dal za pravdu a vyzval kompetentných na predkladanie tejto správy.


Aká je realita?:

Bohužiaľ, napriek tomu, že o neplnení si povinnosti zo strany redakčnej rady vedeli primátor K. Janas, kontrolór M. Sičák, prednosta MsÚ A. Martaus, poslanci MsZ, a okrem nás na to upozornil aj poslanec A. Péli priamo na mestskom zastupiteľstve už v roku 2016, ku dnešnému dňu nedošlo k náprave.

Podľa nášho názoru minimálne primátor K. Janas, kontrolór M. Sičák alebo prednosta A. Martaus mali konať ex offo a žiadať/zabezpečiť nápravu.

Odpovede členov redakčnej rady na naše otázky:

otázky na redakčnú radu PB noviniek - Copy

Predseda redakčnej rady poslanec M. Puček sa nám ku dnešnému dňu nevyjadril. Rovnako sa nevyjadrili ani poslanci F. Martaus a I. Steiner.

Poslanec J. Kunovský na otázky neodpovedal, ale uviedol: „Čo sa týka otázok, si myslím, že by mali byť smerované na p. Pučeka, ktorý je predsedom Redakčnej rady.“

Ako jediný nám odpovedal na otázky poslanec T. Macháč, ktorý uviedol:

„1, redakčná rada neprerokovala takýto materiál, takže ho následne nemohla predložiť zastupiteľstvu
2, ako člen redakčnej rady PB noviniek, som nebol vyzvaný ku konkrétnym krokom vo veci, nemám vedomosť či bola oslovená cela RR.“

Bojujeme ďalej:

Nakoľko upozornenie na neplnenie si povinnosti u kompetentných zjavne nestačí, podali sme v marci 2018 podnet priamo kontrolórovi M. Sičákovi v zmysle zákona.

Vítame skutočnosť, že aj kontrolór M. Sičák dospel k rovnakému záveru a dal nám za pravdu. Uviedol, že o nedodržiavaní informoval primátora mesta K. Janasa a prednostu mestského úradu A. Martausa s tým, aby zabezpečili jeho dodržiavanie.

odpoveď hl. kontrolór Sičák - Copy

Vyvstáva tu otázka, prečo kontrolór M. Sičák, hoci o nedodržiavaní vedel minimálne od 15. decembra 2016, prostredníctvom MsZ, na ktorom bol osobne prítomný, na porušenie upozornil kompetentných až po našom podnete v apríli 2018?

Okrem toho, kontrolór M. Sičák na základe nášho podnetu informuje o nedodržiavaní primátora K. Janasa, ktorý však o tom má vedomosť minimálne od 14. novembra 2016 prostredníctvom nášho emailu a prednostu MsÚ A. Martausa, ktorý má o tom vedomosť minimálne od 15. decembra 2016, prostredníctvom MsZ, na ktorom bol osobne prítomný, aby zabezpečili jeho dodržiavanie. Prečo kompetentní nevykonali nápravu už vtedy? 

Uvidíme, či kompetentní zabezpečia nápravu a dočkáme sa od redakčnej rady PB noviniek správy o činnosti aspoň jeden krát za súčasné volebné obdobie.

Mestská rada, viac než zákon?

Už dávnejšie sme si všimli viaceré znepokojivé výstupy z mestskej rady. Podľa nášho názoru mestská rada koná nad rámec svojich právomocí, supluje kompetencie mestského zastupiteľstva a obmedzuje práva občanov. Okrem toho aj obsadenie mestskej rady nezodpovedá demokratickým a politickým štandardom.

Poslanci, ktorí sú členmi mestskej rady:

poslanci MR

Kompetencie mestskej rady:

V zmysle zákona, mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Podľa dokumentu „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“, mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva zaujíma k navrhovaným bodom programu mestského zastupiteľstva svoje stanoviská. Stanoviská mestskej rady majú pre rokovanie mestského zastupiteľstva odporúčajúci charakter.

Ďalej podľa vyššie uvedeného dokumnetu, pokiaľ je k prerokovanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (radu, komisie), vypočuje si stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci.

Kompetencie mestského zastupiteľstva:

V zmysle zákona, mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta.

Podľa dokumentu „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica“, zmluvné prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku mesta vždy podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva.

Jediný orgán, ktorý je oprávnený rozhodovať o prevodoch nehnuteľného majetku mesta je výlučne mestské zastupiteľstvo.

Mestská rada supluje mestské zastupiteľstvo:

spravodlivosť

Už viackrát sa stalo, že materiál, ktorý prešiel jednotlivými výbormi mestských častí a komisiami, sa z mestskej rady do zastupiteľstva dostal oklieštený alebo sa nedostal vôbec. Opäť sa tak stalo na februárovej mestskej rade.

Mestská rada až 7 žiadostí občanov svojvoľne „odstránila“ a do zastupiteľstva ich nepredložila. Dokonca odstránila aj požiadavku viacerých občanov Považského Podhradia, ktorí chcú od mesta odkúpiť pozemok o výmere 174 m² za účelom vytvorenia spoločnej prístupovej cesty. Občania si chcú na vlastné náklady vybudovať prístupovú cestu, ktorá je podmienkou stavebného povolenia. Mestská rada ich žiadosť však odstránila bez uvedenia dôvodu. Rovnako tak žiadosť spoločnosti MEDIA COMPANY, spol. s.r.o., ktorá žiadala o navýšenie financí pre vysielanie televízie TV POVAŽIE, mestská rada odstránila a nepredložila zastupiteľstvu na rozhodnutie.

Ako sme už vyššie uviedli, mestská rada by mala zaujať k navrhovaným bodom programu svoje stanoviská, ktoré majú pre rokovanie mestského zastupiteľstva odporúčajúci charakter. Mestská rada tedá má odporučiť mestskému zastupiteľstvu schváliť/neschváliť predmetný materiál a zdôvodniť svoje stanovisko.

Vyvstáva tu otázka, na základe akého kľúča/sympatií mestská rada rozhoduje?

Ostrá diskusia v interpeláciách:

V rámci interpelácií poslanec A. Péli poukázal na činnosť mestskej rady. Na to samozrejme reagovali primátor Janas, kontrolór Sičák, ale aj poslanec a člen mestskej rady Matušík.

1) V dokumente „Štatút mesta Považská Bystrica“, ktorý spomenul primátor Janas sme o interpeláciách nenašli ani zmienku. V dokumente „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ je uvedené, poslanci majú právo interpelovať primátora, členov mestskej rady, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície, kontrolóra mesta, spracovateľa predkladaného materiálu, riaditeľov mestských podnikov a iných mestských zariadení vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Poslanec A. Péli mal teda právo interpelovať členov mestskej rady a primátor Janas reagoval v rozpore s rokovacím poriadkom.

2) Zaujímavé je, že primátor Janas preruší a upozorní poslanca A. Péliho. Poslanca Matušíka, ktorý ešte aj sám uvedie, že vie koho má interpelovať, ale neodpustí si to a informuje o poslankyni Veličovej, že „zaklamala“, pričom v zmysle dokumentu „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ v rámci interpelácií nie je možné reagovať na poslanca/poslankyňu, jeho primátor Janas neprerušil a dovolil mu vystúpiť. Typický dvojaký meter primátora Janasa, na ktorý už dlhšie poukazujeme.

3) V jednej veci poslancovi Matušíkovi dávame za pravdu a to, aby sa na dlžníkov mesta viac poukazovalo. Na druhej strane je zvláštne, že členovia mestskej rady iným občanom, ktorí sa tiež nachádzajú/nachádzali medzi dlžníkmi, predaj pozemkov odporučili. Niektorí občania majú dokonca v prenájme mestské priestory bez verejnej súťaže, hoci majú dlžoby na meste. To poslancovi Matušíkovi už nevadí? Platí tu známe spojenie „náš človek“?

Mestské rady v iných mestách:

MR rokovací poriadok - Copy-page-001 - Copy

Z 12 porovnávacích miest iba mesto Martin nemá schválený rokovací poriadok mestskej rady. Až 8 miest má rokovací poriadok mestskej rady zverejnený na svojej webovej stránke.

Mestá ako Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Martin, Prievidza, Zvolen a Považská Bystrica zverejňujú zápisnice z rokovania mestskej rady. Mestá Trenčín a Poprad zverejňujú zase dochádzku mestskej rady. V mestách Žilina, Banská Bystrica, Trenčín a Zvolen sú rokovania mestskej rady verejné. Mesto Trenčín zrušilo mestskú radu v januári 2015 a mesto Žilina v septembri 2017. 

Mesto Považská Bystrica nemá schválený rokovací poriadok mestskej rady a jej zasadnutia sú neverejné. Súkromné televízie iTV a TV Považie majú v zmysle uzatvorených zmlúv povinnosť informovať občanov okrem iného aj o rokovaniach mestskej rady. Informácie z rokovaní mestskej rady by ste však v súkromných televíziach hľadali márne. 

Vybraté vyjadrenia porovnávacích miest:

Mesto Banská Bystrica: „V zmysle Rokovacieho poriadku MsR má mestská rada len odporúčacie právomoci. O zaradení bodu, ktorý obsahuje nakladanie s majetkom mesta, pojednávajú “Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica“. V zmysle týchto zásad Mestský úrad žiadosti o nakladanie s majetkom mesta predkladá aj so stanoviskami dotknutých komisií a stanoviskom MsR na rokovanie MsZ, ktoré rozhodne o ich scvhálení alebo zamietnutí hlasovaním.“

Mesto Prievidza: „Každá doručená žiadosť o odkúpenie pozemku je daná na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.“

Mesto Poprad: „V rokovaciom poriadku Mestskej rady mesta Poprad nie je ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné stiahnuť bod programu a tento bod nepredložiť na rozhodnutie mestskému zatsupiteľstvu.“

Na záver by sme chceli poukázať na jeden paradox. Poslanec a člen mestskej rady Matušík argumentuje: „Je trošku trápne, keď napríklad tu na zastupiteľstve sa niektorí občania domáhajú svojich práv, kritizujú mesto, že je benevolentné k ich požiadavkám, že nerieši. A on figuruje na stránkach mesta ako neplatič.“ Pričom je to práve Matušík, ktorý je známy tým, že vtedy ako poslanec a člen stavebnej komisie, ktorý by mal ísť občanom príkladom, staval bez stavebného povolenia. Poslanec Matušík je aj v súčasnosti členom komisie pre územné plánovanie a výstavbu.

Zaujímavosti ohľadne odmeny kontrolóra Sičáka

Najväčší záujem na marcovom zastupiteľstve vyvolávala odmena kontrolóra Sičáka. S týmto bodom sú vždy spojené viaceré otázky, napríklad kto je skutočný predkladateľ alebo ako sa k bodu postaví primátor Janas. V minulých rokoch vždy viedol rokovanie o tomto bode, ale v predchádzajúcom roku sa vzdal vedenia rokovania, odišiel si sadnúť k zamestnancom mestského úradu a vedenie rokovania prenechal viceprimátorovi Máťošovi. Teraz opäť viedol rokovanie, pričom uviedol: „Zvrhlo sa to na dosť veľké ataky voči predsedníčke finančnej komisie Drevenákovej. Takže tento rok budem iba moderovať tento bod.“

Vykladanie si zákona po svojom:

Primátor Janas: „Ja ako primátor mesta nemám žiadne právo jeho odmeny navrhovať. Návrh musí predložiť nejaký poslanec. Vždycky to predkladá predseda finančnej komisie. Tak to bolo aj na VÚC, tak je to všade.“


Viceprimátorka Drevenáková: „Ja ten poslanecký návrh predkladám v podstate za vás všetkých. Lebo niekto to navrhnúť musí z nás všetkých. Podľa zákona mu prináleží.“

Skutočnosť v zmysle zákona:

V zákone sa uvádza: „Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30% z mesačného platu.“

Po 1) Zákon vôbec neurčuje, kto môže/nemôže byť predkladateľom návrhu na odmenu hlavného kontrolóra. Teda či to má byť poslanec MsZ, predseda finančnej komisie, člen mestskej rady, primátor alebo prednosta MsÚ. Zákon primátorovi v žiadnom prípade nebráni odmenu navrhnúť. Z 12 porovnávaných miest až v 6 mestách predkladajú návrh na schválenie odmeny kontrolórovi jednotliví primátori. V Prievidzi odmenu predkladá prednosta MsÚ. Ide teda o zavádzajúce informácie a absolútne zlý výklad zákona.

odmeny

Po 2) Skontrolovali sme, či naozaj na VÚC aj „všade“ odmenu pre kontrolóra predkladá predseda finančnej komisie. V Trenčianskom samosprávnom kraji to naozaj predkladala predsedkyňa finančnej komisie Mária Hajšová. Z 12 porovnávaných miest až v 9 mestách odmenu kontrolórovi nepredkladá predseda ani člen finančnej komisie. V mestách Trnava a Zvolen odmenu predkladá „mestská rada“. Len v meste Martin odmenu predkladal člen finančnej komisie Ján Zuberec. Opäť absolútne zavádzajúce informácie primátora Janasa.    

Okrem toho slovo „môže“ jednoznačne znamená, že sa odmena navrhnúť môže, ale aj nemusí. V minulosti sme vás informovali, že viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča či Ilava v určitom roku vôbec nenavrhli, a teda ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Odmena hlavnému kontrolórovi Sičákovi:

Kontrolór Sičák za svoju prácu v roku 2017 dostával mesačný plat vo výške 2 043 €, ktorý je podľa nášho názoru na mesto Považská Bystrica „veľmi slušný“. Poslanci MsZ mu však opätovne schválili odmenu teraz vo výške 20% z jeho platu. Výška schválenej odmeny predstavuje sumu 4 903 €. Celkovo si tak kontrolór Sičák za predchádzajúci rok 2017 prišiel na sumu cca. 2 452 €/mesačne.

Zaujímavé bolo, keď v interpeláciách poslankyňa Veličová informovala o výške odmeny kontrolóra Sičáka, že je vo výške 4 903 €. Na to zareagoval predkladateľ odmeny poslanec Panák, ktorý uviedol: „Tá suma, ktorú povedala p. Veličová nebola dobre vyrátaná.“

Smutné je, že poslanec a člen mestskej rady Panák ako predkladateľ ani nevedel skutočnú výšku odmeny, ktorú vlastne predkladal.

Porovnanie odmeny hlavného kontrolóra s predchádzajúcimi rokmi:

Odmena kontrolórovi Sičákovi sa každoročne pomaly znižuje. Za rok 2015 to bola odmena 30%, vo výške 6 919,20 €. Za rok 2016 to bola odmena 25%, vo výške 5 934 € a za rok 2017 to bola odmena 20%, vo výške 4 903 €. V prípade, ak by mu poslanci MsZ teraz schválili maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30%, suma by bola až 7 354,80 €.

Verejný tlak pomáha. Ak by sa o odmene kontrolóra nepísalo a občania neboli kritickí, mestská rada by s veľkou pravdepodobnosťou navrhla odmenu vo výške 30%.  

Ako hlasovali poslanci pri odmene za rok 2016 a za rok 2017:

odmena za rok 2016 odmena za rok 2017

V roku 2017 bolo za odmenu 14 poslancov, 6 poslancov bolo proti a 2 poslanci sa zdržali. Poslanci Karas a Kunovský nehlasovali vôbec. Oproti predchádzajúcemu roku teraz v roku 2018 za odmenu zahlasovali už aj poslanci Beranová, Jaroš a Karas.

Poslanci MsZ nám opäť nedovolili vystúpiť:

odmietnutie 28580641_10210887700008426_536629653_o - Copy

V predchádzajúcom roku nám chýbali 2 hlasy, teraz bohužiaľ iba jeden. Mrzí nás, že poslankyňa Veličová, ktorá hlasuje za to, aby občania mohli vystúpiť, bola teraz proti. Informovala nás, že sa pomýlila.

Pozornosť si však zaslúži alibistické konanie poslancov MsZ, ktorí nehlasovali vôbec. Ide o poslancov Drevenáková, Keruľ, Korbašová, Kunovský, Macháč, Martaus, Matušík, Máťoš, Panák, Steiner a Zvak. Ak poslanci nechcú vôbec hlasovať, stačilo by, ak by vytiahli svoje kartičky zo zariadení. Ak by svoje kartičky vytiahli, prítomných poslancov by nebolo 23, ale iba 12 a mohli by sme vystúpiť. Takto umelo/úmyselne navyšujú potrebné kvórum pri hlasovaní.

Vyvstáva tu otázka, prečo nám poslanci bránia vystúpiť? Čoho sa boja? Alebo nechcú, aby občania počuli aj iné argumenty.

 

 

Poslanci budú opäť schvaľovať odmenu Sičákovi

Dňa 1. marca 2018 budú poslanci MsZ rozhodovať o odmene hlavného kontrolóra Sičáka. Už v minulosti sme poukázali na viaceré relevantné informácie ohľadne odmeny kontrolóra mesta.  

1) Odmena hlavného kontrolóra Sičáka za roky 2013-2016:

Odmeny HK za rok 2013-2016

Celková odmena hlavného kontrolóra Sičáka za porovnávacie obdobie schválená poslancami MsZ bola vo výške 23 803 € (viac ako 700 000 Sk). 

2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave:

Odmena 2-page-001 - Copy

Z 18 miest, ktoré sme porovnávali schválilo mesto Považská Bystrica počas troch rokov svojmu kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu vo výške 18 392 €. Predbehla ho už len Bratislava 21 257 €.

Veľké mestá ako Košice (4 295 €), Žilina (4 958 €) alebo Nitra (4 000 €) schválili za tri roky menšiu odmenu svojim kontrolórom, ako Považská Bystrica za jeden rok. Maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% okrem Považskej Bystrice využili len 3 mestá Bratislava, Prešov a Martin. Viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča a Ilava v určitom roku nenavrhli a ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Košice nenavrhli za trojročné porovnávacie obdobie odmenu až 2 krát, mestá Púchov a Bytča nenavrhli žiadnu odmenu za celé tri roky. Mesto Zvolen schválilo každoročne rovnakú výšku odmeny v percentách (10%).

3) Kto je predkladateľom návrhu na odmenu?:

Vo februári 2017 si viceprimátorka Drevenáková ako predkladateľka návrhu na odmenu konrolórovi Sičákovi vypočula kritiku. Okrem iného vtedy uviedla: „Nie je to moja iniciatíva. “ Kto jej to dal/prikázal však neuviedla. Teraz si návrh na odmenu kontrolórovi zobral na starosť poslanec Panák. Navrhnutá výška odmeny je 20%, čo predstavuje sumu vo výške cca. 4 903 €.

poslanecký návrh poslanca Panáka(rozklikni)


Viac informácii nájdete v našich predchádzajúcich článkoch:

1) Názor občana poslancov nezaujíma (rozklikni)
2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave (rozklikni)

 

Zaujímavosti ohľadne súkromných televízií iTV a TV Považie

V článku Súkromné televízie sme vás informovali, koľko financií na mestské/súkromné televízie prispievajú iné mestá. Za roky 2014-2015 naše mesto prispelo na vysielanie súkromných televízií 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Finančné prostriedky, ktoré niektoré mestá prispeli na vysielanie televízie za celý rok, naše mesto zaplatí každej súkromnej spoločnosti približne za 1 mesiac. 

Teraz sa bližšie pozrieme ako súkromné spoločnosti MANÍN PB, s.r.o., ďalej len „televízia iTV“MEDIA COMPANY s.r.o. (predtým ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o.), ďalej len „televízia TV Považie“ získali zmluvy s mestom. Ako televízia iTV získala licenciu v januári 2005 a už v marci 2005 jej poslanci MsZ schválili zmluvu alebo o zvláštnom počítaní pri určení ceny za dielo. Ďalej ako televízia TV Považie získala zmluvu bez toho, aby o tom rozhodli poslanci MsZ, ako exprimátor M. Adame v júni 2009 vypovedal zmluvu, ale v septembri 2009 poslanci MsZ schválili s TV Považím novú zmluvu, alebo ako televízia TV Považie požiadala o navýšenie financí o ďalších 24 000 € ročne.

1) Ako spoločnosť MANÍN PB získala zmluvu s mestom:

a) V marci 2005 poslanci MsZ jednomyseľne schválili zmluvu na vysielanie prvej súkromnej televízie s názvom TV Marika (neskôr iTV). V apríli 2005 mesto Považská Bystrica, zastúpené exprimátorom L. Lackovičom uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou MANÍN PB, s.r.o., v zastúpení D. Krajačičovou.

Zo súčasných poslancov MsZ zmluvu schválili poslanci: Keruľ a Matušík.

Zmluva iTV (TV Marika)(rozklikni)

Cena za vysielanie televízie TV Marika bola dohodnutá od 1. apríla do 31. decembra 2005 na sumu 2 000 000 Sk. Následne od 1. januára 2006 bola sumu za poskytované služby určená na 2 400 000 Sk ročne. Za tri mesiace január, február a marec sa suma za služby zvýšila o 400 000 Sk. Vyvstáva tu otázka, prečo celková suma za dielo nebola určená vo výške 1 600 000 Sk (4 x 3 mesiace, teda 4 x 400 000 SK), ale až na vyššie uvedenú sumu 2 400 000 Sk.

b) Zaujímavé je, že televízia iTV získala licenciu na vysielanie v januári 2005, do predmetu činnosti si „lokálne televízne vysielanie“ zapísala až 10. marca 2005, teda len pár dní pred tým, ako s ňou poslanci MsZ schválili zmluvu (31. marca 2005).

platnosť licencie itv  výpis z orsr

c) Televízii iTV sa však vyššie uvedené peniaze nezdali adekvátne a v novembri 2006, mesiac pred novými voľbami do mestského zastupiteľsťva, poslanci MsZ opäť jednomyseľne schválili dodatok, ktorým sa navýšili finančné prostriedky štvrťročne o ďalších 250 000 Sk.

Zo súčasných poslancov MsZ dodatok schválili poslanci: Keruľ a Matušík.

d) Neskôr sa mesto zastúpené ďalším exprimátorom M. Adamem s televíziou iTV súdilo. Mesto argumentovalo, že išlo len o jednorazové štvrťročné navýšenie, ktoré súviselo najmä s problematikou výstavby diaľnice. Televízia iTV samozrejme uvádzala, že išlo o navýšenie celkovej ceny za dielo až do skončenia platnosti zmluvy. Ročné navýšenie ceny za dielo tak malo predstavovať sumu 1 000 000 Sk (4 x 250 000 Sk). Mesto našťastie súd vo veci dodatku vyhralo, a tak k navýšeniu v ďalších rokoch nedošlo.    

e) Televízia iTV si predĺžila platnosť licencie o ďalších 12 rokov, teda až do roku 2029. Televízia iTV od začiatku poskytovania svojich služieb získala z mestského rozpočtu financie v celkovej výške 1 110 336 € (viac ako 33 000 000 Sk).

love iTV

2) Ako spoločnosť ELEKTRO CENTRUM TV získala zmluvu s mestom:

a) V apríli 2008 bola uzatvorená zmluva medzi mestom Považská Bystrica, v zastúpení exprimátora M. Adameho a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, v zastúpení P. Galoviča. Zaujímavé je, že predmetnú zmluvu neschvalovali vôbec poslanci MsZ.

Cena za dielo bola dohodnutá vo výške 600 000 Sk za švtrťrok, teda 2 400 000 Sk ročne. Ide tak o úplne totožnú sumu ako u televízie iTV. 

zmluva TV Považie č. 1(rozklikni)

Účelom zazmluvnenia televízie TV Považie bolo vraj neobjektívne vysielanie televízie TV Marika. Televízia TV Považie tak mala zabezpečovať objektívnosť informácií. Vyvstáva tu otázka, či je tomu tak aj v súčasnosti.

b) V júni 2009 exprimátor M. Adame zaslal spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV výpoveď z dôvodu „hospodárskej a ekonomickej krízy.“ Výpoveď bola 3-mesačná a platnosť zmluvy skončila 30. septembra 2009. Celkom logický krok. Verejnosť sa podarilo ovplyvniť, zmenilo sa vedenie a mesto predsa nechcelo zbytočne plýtvať financiami a platiť dve súkromné televízie.

c) Avšak v júli 2009, teda mesiac po výpovedi z mesta, poslanci MsZ schválili poslanecký návrh poslanca Matušíka, aby „Mesto predložilo do najbližšieho zastupiteľstva na scvhálenie znenie novej zmluvy medzi mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. – TV Považie a ponechať v platnosti doterajšiu zmluvu do schválenia novej zmluvy.“ Za poslanecký návrh hlasovali poslanci: Belásová, Gregušová, S. Haviar, Janas, Jurčík, Karas, Korbaš, Kubovič, Matušík, Pekár, Petrík a M. Péli. 

hlasovanie č.1(rozklikni)

d) Následne v septembri 2009 poslanci MsZ tak opätovne schválili zmluvu na vysielanie televízie TV Považie. V októbri 2009 bola uzatvorená nová zmluva medzi mestom Považská Bystrica, zastúpeným exprimátorom M. Adamem a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol, s.r.o., v zastúpení P. Galovičom. Cena za dielo bola dohodnutá vo výške 6 300 € mesačne, teda 75 600 € ročne. Oproti predchádzajúcej zmluve došlo k zníženiu financií o cca. 4 tisíc € ročne.

Za uzatvorenie zmluvy boli poslanci: Babušík, Bačík, S. Haviar, Janas, Jurčík, Karásek, Kardoš, Kavecká, Korbaš, Kubovič, Pekár, M. Péli, Strašíková, Štábel a Tomanová. 

hlasovanie č.2(rozklikni)

zmluva TV Považie č. 2(rozklikni)

e) V septembri 2015 poslanci MsZ schválili postúpenie práv a povinnosti zo spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV na MEDIA COMPANY s.r.o. Vyvstáva tu otázka, prečo P. Galovič nepožiadal v zmysle zákona o predĺženie platnosti licencie o ďalších 12 rokov, namiesto toho založil novú spoločnosť MEDIA COMPANY. Proti boli len poslanci Veličová a Péli.

hlasovanie č.3(rozklikni)

f) Televízia TV Považie má platnú licenciu do roku 2027 s možnosťou predĺženia o ďalších 12 rokov. Televízia TV Považie od začiatku poskytovania svojich služieb získala z mestského rozpočtu financie v celkovej výške 818 798 € (viac ako 24 600 000 Sk).

love TV Považie

g) Televízii TV Považie sa však vyššie uvedené peniaze opäť nezdajú adekvátne a v novembri 2017 P. Galovič požiadal o navýšenie ceny za poskytované služby zo sumy 6 300 €/mesačne na sumu 8 300 €/mesačne. Cena za služby by sa tak zvýšila zo 75 600 € na 99 600 €.   

media company

Mesto argumentuje, že zmluva na vysielanie televízie iTV je „nevypovedateľná“. Podľa nášho názoru je nepochopiteľné, prečo mesto nevyvíja tlak na televíziu iTV, aby za financie, ktoré z mesta dostáva, poskytovala adekvátne služby. Namiesto toho platí financie aj ďalšej televízii TV Považie za takmer rovnaký predmet zmluvy. Mesto zaplatilo za služby súkromných spoločností financie vo výške 1 929 134 € (viac ako 58 miliónov Sk). Ide o jasnú ukážku nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami mesta, teda nás všetkých.

Mesto Považská Bystrica porušilo zákon o prístupe k informáciám

Informovanie našich občanov považujeme za dôležité. Občania majú právo byť informovaní nie len o pozitívnych správach, ale aj o tých kritických. Nakoľko poukazujeme na citlivé témy ako predaje pozemkov, konflikty záujmov, verejné súťaže alebo verejné obstarávania, komunikácia s mestským úradom nie je vždy „jednoduchá“. Nám to neprekáža, práve naopak. Utvrdzuje nás to v tom, že mesto v médiách propaguje len to, čo mu vyhovuje, ale kritické informácie by si rado nechalo pre seba. 

1) Nájomníci, o ktorých sme vás informovali na základe podkladov z mesta:

V článku Predaj mestských budov sme vás okrem iného informovali aj o budove PX Centra na SNP, ktorá bola predmetom verejnej súťaže a o nájomných zmluvách k tejto budove.  

Doterajší nájomníci:

-Nájomník č. 1 V. Gardiánová, mala v nájme miestnosť o výmere 15,6 m² a nájomné bolo vo výške 833 €/rok.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o., mal v nájme miesto inštalácie internetových antén (teda žiadny priestor) a nájomné bolo za prvý rok vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).  

2) Aká bola skutočnosť?:

Zaujímavé bolo naše zistenie, že mesto má k dispozícii viacero nájomných zmlúv. Nakoľko sme sa domnievali, že nám mesto nesprístupnilo všetky platné nájomné zmluvy k budove PX Centra, obrátili sme sa na okresnú prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu MsÚ.

Vyjadrenie prokuratúry: „Bolo zistené pochybenie v príprave neúplných podkladov k žiadosti, v dôsledku čoho neboli žiadateľovi zaslané dve z troch aktuálne platných nájomných zmlúv. Uvedeným postupom došlo k porušeniu práva žiadateľa na prístup k informáciám o činnosti mesta, nakoľko nebol daný žiadny zo zákonom stanovených dôvodov na odmietnutie ich poskytnutia.“

upozornenie prokurátora (rozklikni)

upovedomenie o vybavení podnetu(rozklikni)

Skutoční nájomníci:

-Nájomník č. 1 A. Chalmovianska, (a nie V. Gardianová) mala v nájme miestnosť o výmere 11,6 m² a nájomné bolo vo výške 18 000 Sk/rok. Neskôr sa nájomné zvýšilo na sumu 20 301 Sk/rok. V roku 2008 sa nájomné za výmeru 11,6 m² opäť zvýšilo na 710,88 €/rok a okrem toho získala ďalší priestor o výmere 27 m², za sumu 1 416,05 €/ rok. Celkovo teda mala v nájme 38,6 m² vo výške 2 126,93 €/rok, čo predstavuje 177 € mesačne.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o., mal v nájme miesto inštalácie internetových antén (žiadny priestor v m²), výška nájomného za prvý rok bola vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).
-Nájomník č. 3 Slovak Telekom a.s., mal v nájme dve miestnosti o celkovej výmere 27,35 m² a nájomné bolo určené vo výške 21 340 Sk/rok. Neskôr v roku 2008 sa nájomné oproti A. Chalmovianskej nezvýšilo, ale ostalo rovnaké 708,36 €/rok. V zmluve je uvedené: „Nájomca od prenajímateľa neodoberá žiadne energie, ani služby spojené s predmetom nájmu.“

Okrem doplnenia zmlúv je potrebné opraviť aj ďalšiu informáciu: „Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², je prenajatá plocha len o výmere 15,6 m² (3%)?“

Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², bola prenajatá plocha len o výmere 65,95 m² (cca. 13%).

vyjadrenie mestkého úradu(rozklikni)

Ospravedlnenie zo strany mestského úradu sme samozrejme akceptovali. Ako sa hovorí: „Mýliť sa je ľudské.“ Vyvstáva tu však otázka, či mesto aj v iných prípadoch sprístupnilo všetky dokumenty/informácie, ktoré malo. Ako občan nemáte odkiaľ vedieť, či vám mesto sprístupnilo všetky požadované informácie alebo niektoré zatajilo.

3) Ako to napokon s budovou PX Centra dopadlo?:

K budove PX Centra prišla jediná ponuka, ktorú dal Peter Húdek z Udiče vo výške 116 000 €. Budovu chce využiť: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Výška ponuky predstavovala cca. 34 % zo znaleckého posudku. Ponuka bola podľa nášho názoru nízka a dúfali sme,  že poslanci MsZ budovu nepredajú.

Vyjadrenie primátora Janasa na MsZ:

Hoci primátor Janas disponoval podkladmi, že prišli ďalšie ponuky na odkúpenie mestského majetku, tieto ponuky na novembrovom rokovaní poslancom MsZ nesprístupnil ani v materiálnej podobe, ani emailom. O ponukách informoval iba ústne, pričom ohľadne novej ponuky k budove PX Centra neuviedol názov spoločnosti, ale len výšku ponuky. Poslanci MsZ tak nemali žiadne materiály k dispozícii. Informácie si museli zapamätať, resp. rýchlo zapísať.

Okrem ponuky Petra Húdeka vo výške 116 000 €, tak k budove PX Centra prišla ďalšia ponuka po skončení verejnej súťaže vo výške 148 000 € od spoločnosti MONT, s.r.o., v zastúpení Tibor Moravík. Výška ponuky predstavovala cca. 44 % zo znaleckého posudku. Budovu chcel využiť: „Na podnikateľské činnosti.“

ponuka spoločnosti MONT, s.r.o.(rozklikni)

Rokovanie poslancov MsZ ohľadne budovy PX Centra:

 

hlasovanie

Hoci sa našli poslanci, ktorí boli za predaj budovy ako Beranová, Drevenáková, Jaroš, Matušík, Sopčák (po hlasovaní informoval, že sa pomýlil) a Zvak, sme radi, že predaj budovy PX Centra poslanci MsZ napokon neschválili.

Podľa nášho názoru nastavenie súťažných podmienok pri predaji mestského majetku tak, že cena nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je len informatívna (nezáväzná), považujeme za veľmi zlé riešenie. V takom prípade nemôže byť nikto prekvapený, že ponuky za jednotlivé nehnuteľnosti boli vo výške 1/3 alebo 1/2 skutočnej ceny nehnuteľnosti. Mesto malo určit záväznú výšku ceny pri každej nehnuteľnosti, minimálne vo výške napríklad 2/3 z ceny určenej znaleckým posudkom, pod ktorú jednotlivé ponuky nemohli ísť.

Prekvapujúca zmena poslancov pri hlasovani spoločnosti HANT BA

Predmetom rokovania na novembrovom a decembrovom MsZ bol aj predaj pozemkov spoločnosti HANT BA. Dočítate sa, že predaj pozemkov spoločnosti prvýkrát neprešiel, vyjadrenia poslancov MsZ a primátora Janasa, ale aj to, ktorí poslanci MsZ neskôr zmenili svoj názor.  

1) Predaj mestských pozemkov spoločnosti HANT BA, a.s.:

O odkúpenie mestských pozemkov na sídlisku Hliny požiadala spoločnosť HANT BA, z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre návštevníkov budovy HANT, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Premetom predaja boli dva pozemky o celkovej výmere 105 m² (79 m² + 26 m²), pričom podľa znaleckého posudku bola cena stanovená vo výške 4 141,05 €.

2) Stanoviská jednotlivých orgánov:

stanoviská orgánov

Viaceré orgány vyjadrili kladné stanovisko k obidvom alternatívam- nájom alebo predaj pozemkov. Stanovisko komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo však chýbalo. Z mestskej rady už ide odporúčanie iba na predaj.

prevod nehnuteľného majetku HANT BA a.s.  (rozklikni)

3) Priebeh rokovania MsZ zo dňa 30.11.2017:


Primátor Janas uviedol: „Áno, a potom následne komisia jedna nemá výhrady k jednej veci, komisia druhá k druhej veci.“   

Nerozumieme, o akých komisiach primátor Janas opieral svoje tvrdenia. Po 1) komisia pre financovanie bola neuznášaniaschopná, takže žiadne výhrady mať nemohla. Po 2) komisia pre dopravu, ako informovala poslankyňa Veličova riadne zasadala a vyjadrila svoje stanovisko za dlhodobý prenájom, nie za predaj. Avšak stanovisko tejto komisia v materiáloch prekvapujúco chýbalo. Otázne je, prečo mesto práve toto vyjadrenie komisie pre dopravu poslancom MsZ nesprístupnilo. 

Poslanci MsZ najskôr hlasovali za určenie spôsobu predaja, ak by to schválili, následne by sa pristúpilo k hlasovaniu za predaj pozemkov. Za určenie spôsobu bolo len 14 poslancov. Nakoľko išlo o osobitný zreteľ, za návrh musela byť 3/5 väčšina poslancov, teda 15 poslancov. Takže chýbal jediný hlas. Predmetný bod nebol schválený.

hlasovanie 1

4) Priebeh rokovania decembrového MsZ zo dňa 15.12.2017:


poslanecký návrh poslanca Sopčáka 1
(rozklikni)

Ako ste si mohli všimnúť, o dva týždne neskôr, kedy predaj pozemkov spoločnosti HANT BA neprešiel, poslanec Sopčák predložil vlastný poslanecký návrh, ktorý sa týkal opäť pozemkov pre spoločnosť HANT BA. Návrh poslanca Sopčáka na rozdiel od pôvodného, neobsahoval prevod, ale iba určenie spôsobu prevodu. Teda o predaji pozemkov sa bude definitívne rozhodovať až na ďalšiom MsZ. Prečo návrh poslanca Sopčáka neobsahoval rovno aj predaj nevieme.   

Okrem toho, v návrhu poslanca Sopčáka sa už náchaza aj vyjadrenie komisie pre dopravu: „Komisia súhlasi s dlhodobým prenájmom pozemku s podmienkou umožnenia parkovania pre verejnosť od 18:00 h.“ Názor si urobte sami.

Napriek tomu, že v novom návrhu poslanca Sopčáka išlo len o určenie spôsobu prevodu a nič podstatné sa v ňom nezmenilo (o určení spôsobu prevodu hlasovali poslanci MsZ už v pôvodnom návrhu, ktorý neprešiel), viacerí poslanci MsZ, ktorí sa v pôvodnom hlasovaní zdržali, teraz svoj názor zmenili a zahlasovali v prospech spoločnosti HANT BA: Holák, F. Martaus, Pospíšilová, Puček a Sopčák. Otázne je, čo presvedčilo najmä poslanca Sopčáka, ktorý v pôvodnom hlasovaní paradoxne nehlasoval vôbec. Bod o určenie spôsobu prevodu bol schválený.   

hlasovanie 2

Uvidíme ako to bude najmä s parkovaním pre obyvateľov vo večerných hodinách. Nové parkovacie miesta by mali byť občanom sprístupnené po 18:00 hod. Spoločnosť HANT BA disponuje vlastným parkoviskom vzadu za budovou s rampou a parkoviskom pred budovou, ktoré však vo večerných hodinách verejnosti nesprístupnila. Osadila tu značku zákaz parkovania od 22-06 s upozornením o možnom odtiahnutí auta.

zákaz parkovania

Viaceré autá, ktoré parkujú v okolí, patria práve k budove HANT (nájomcovia, návštevníci alebo iné subjekty) ako napríklad tri motorové vozidla TV Považia. Často ide o autá s evidenčnými číslami BL, TT, ZA, PD a pod.

autá tv považie

Chodník, ktorý celé roky slúžil obyvateľom a návštevníkom budovy, je zakreslený čiarami ako parkovacie miesta. Ako obyvatelia musíme kľučkovať alebo chodiť okolo. Niekedy autá parkujú dokonca celé na chodníku.

IMG_5634 IMG_5635 IMG_5651

Poslanec Sopčák: „Môžno sa vyjadrí môj kolega doktor Steiner. Tam prebieha ďalšie rokovanie nad rámec, ešte okrem opravy tohto veľkého parkoviska, ktoré patrí mestu. Aj príslušné schodisko, ktoré tiež patrí mestu, bude pravdepodobne opravené.“

Vyvstáva tu otázka, o čom všetkom chodia poslanci Sopčák a Steiner rokovať do spoločnosti HANT BA.

Na schodisko sme sa boli preto opýtať na mestský úrad, kde nás informovali, že momentálne zadali na opravu uvoľnený schod. Druhé schodisko, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti AB Hliny s.r.o., však tiež nie je moc udržiavané. Najmä teraz počas zimných dní, nebolo poriadne ohrnuté, sneh bol nahádzaný na jednu stranu, kde sú zhodou okolností „koľajnice so železa“, po ktorých možu napríklad cyklisti vytlačiť svoj bycikel, alebo mamičky svoj kočiar. No v takomto prípade sú najmä mamičky odkázané na pomoc iných alebo to musia obchádzať pokiaľ tam nie je zase zaparkované auto.   

schody 1  schody 2

Podľa nášho názoru by mesto a poslanci MsZ nemali predávať mestské pozemky súkromným podnikateľom za účelom vybudovania parkovacích miest, ale mali by schvaľovať dlhodobé prenájmy takýchto pozemkov, napríklad na 20 rokov. Podnikateľovi sa investícia vráti a mesto pozemky nestratí. Ak sa v predajoch mestských pozemkov bude pokračovať, onedlho mestu a nám občanom, najmä v centre mesta, nezostanú žiadne pozemky.

Na záver treba uviesť, že je smutné, ak mesto, ktoré už viackrát uviedlo, napríklad v rozpočte „rekonštrukciu parkoviska na Hlinách“, ku dnešnému dňu na rekonštrukciu finančné prostriedky nenašlo a jeho úlohu by mala nahradiť súkromná spoločnosť. 

Súkromné televízie platené z mestského rozpočtu

V článku Považskobystrické novinky sme Vás okrem iného informovali o ich hospodárení, ďalej že v porovnávacom období v rokoch 2010-2015 dosiahli celkovú stratu vo výške – 243 833 € (viac ako 7 miliónov Sk), alebo že redakčná rada PB noviniek by mala predkladať MsZ správu o činnosti raz ročne, ale nedodržuje to.

Teraz sa podrobnejšie pozrieme na miestne súkromné televízie: TV PovažieiTV (TV Marika), ktoré sú platené z mestského rozpočtu.

1) Výška finančných prostriedkov vyplatená súkromným televíziam:

výdavky

Mesto za roky 2010-2016 zaplatilo súkromným spoločnostiam z mestského rozpočtu sumu vo výške 1 086 856 € (viac ako 32 miliónov Sk).  

Preto je smutné, keď vystúpi občan na MsZ a poukáže, že v Orlovom nemajú kultúrny dom, resp. priestor na spoločenské akcie a primátor Janas argumentuje, že na to nie sú finančné prostriedky. Občan uviedol: „Ja som to počúval ešte ako malý chlapec, že sa to predalo. A bohužiaľ, už to počúva aj moja vnučka. My za to nemôžeme.“ Primátor zareagoval: „To je jedno, že to počúvate 10-15 rokov, budete to počúvať istotne aj ďalšie roky. Vám povedia, že Vám nedajú na to peniaze.“

skrátená diskusia občana s primátorom(rozklikni)

2) Prečo sú súkromné televízie dotované z mestského rozpočtu?:

Skutočnosť, že PB novinky sú financované z rozpočtu mesta, nakoľko sú mestské, je pochopiteľné. Hoci k ním stále máme viaceré výhrady:

-neobjektívnosť,
-hlasná trúba vyvolených,
-neinformovanie občanov o viacerých dôležitých témach ako o druhej najväčšej odmene pre hlavného kontrolóra po Bratislave, o viac ako 3 násobne predraženom propagačnom materiáli, o konfliktoch záujmov poslancov MsZ a iné.

Vyvstáva tu otázka, prečo je tomu tak aj u súkromných spoločnostiach, v ktorých mesto nemá žiadny podiel? Na čo sú nám dve súkromné televízie, ktoré majú takmer rovnaký predmet zmluvy? Svoje podnikanie by mali znášať na svoje vlastné náklady. Okrem toho si treba uvedomiť, že ide o súkromné spoločnosti, ktoré okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, majú ďalšie finančné prostriedky napríklad z inzercie, predaja tovaru a služieb, podnikateľských reklám a pod. Podľa nášho názoru, ak súkromné spoločnosti chceli, aby mesto financovalo časť ich nákladov na podnikanie, mali dať mestu za tieto finančné prostriedky zodpovedajúci podiel vo svojich spoločnostiach.

3) Účtovné závierky zverejnené na webovej stránke www.registeruz.sk:

Spoločnosť ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. (TV Považie), IČO: 36 330 710, ktorej jediným spoločníkom v tom čase bol P. Galovič, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 79 532 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 75 600 €/rok (63 000 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v neuveriteľnom pomere až 79%. Vyššie uvedená spoločnosť dokonca hospodárila so stratou – 9 468 € (po zdanení). Vyvstáva tu otázka či ide naozaj o súkromnú spoločnosť?

účtovná zavierka ELEKTRO CENTRUM TV za rok 2014 (rozklikni)

Spoločnosť Manín PB, s.r.o. (iTV), IČO: 36 335 789, ktorej spoločníkmi sú M. KonečnýI. Holíková, dosiahla v roku 2014 celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 222 361 € (bez DPH). Mesto Považská Bystrica platilo vyššie uvedenej spoločnosti finančné prostriedky vo výške 79 665 €/rok (66 387,50 € bez DPH). Možno z toho vyvodiť záver, že mesto Považská Bystrica sa podielalo na financovaní vyššie uvedenej spoločnosti v pomere 30%. Vyššie uvedená spoločnosť hospodárila so ziskom 4 553 € (po zdanení).

účtovná zavierka Manin PB za rok 2014(rozklikni)

Televízia TV Považie vysiela prostredníctvom Kates, Magio, Pegonet v digitálnej kvalite. V iných káblovkách ako Orange či Skylink nie je k dispozícii.

Televízia iTV vysiela prostredníctvom Satro a Kates v analógovej kvalite. V iných káblovkách ako Pegonet, Magio, Orange alebo Skylink nie je k dispozícii.

4) Porovnanie iných miest, ktoré využívajú služby televízie:

Porovnanie s inými mestami-page-001

Mestá ako Košice a Zvolen za roky 2014-2015 nevynaložili zo svojich rozpočtov na televízie žiadne finančné prostriedky. Mestskú televíziu so 100 % podielom majú mestá Trnava, Martin, Poprad, ale aj mestá ako Michalovce, Nové Zámky či Spišská Nová Ves.

Zaujímavá je spoločná spolupráca viacerých miest ohľadne spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o, v ktorej každé mesto Prievidza, Handlová, BojniceLehota pod Vtáčnikom vlastní 12,5 % podiel.

výpis z orsr.sk

Mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie 5 násobne viac ako mesto Banská Bystrica, 11 násobne viac ako mesto Prešov, 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Z porovnávaných miest, mesto Považská Bystrica vynaložilo na súkromné televízie druhé najväčšie finančné prostriedky po meste Bratislava.

Finančné prostriedky, ktoré vynaložili niektoré mestá za celý rok ako Nitra (6 720 €/rok 2014) alebo Trenčín (6 792 €/rok 2015), vynaložilo mesto Považská Bystrica približne za 1 mesiac v každej televízií (6 300 €/TV Považie, 6 639 €/iTV). 

Mesto Považská Bystrica dokonca vynaložilo väčšie finančné prostriedky ako mestá Trnava, Martin, Poprad, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie. Vyššie finančné prostriedky ako mesto Považská Bystrica vynaložili okrem Bratislavy mestá Nové ZámkySpišská Nová Ves, ktoré však majú svoje vlastné mestské spoločnosti.

Treba si však uvedomiť, že mestá, ktoré majú svoje vlastné mestské televízie platia viacero nákladov ako dane, odvody, zamestnancov a iné náklady, ale majú aj výnosy z podnikateľskej činnosti, a preto časť vynaložených finančných prostriedkov sa im vráti, tak ako sme o tom informovali pri PB novinkách. Mestu Považská Bystrica sa bohužiaľ vynaložené finančné prostriedky na súkromné televízie nikdy nevrátia.

Nepáči sa nám, že si občania nemôžu pozrieť MsZ online. Rovnako sa nám nepáči skutočnosť, že záznam MsZ nie je sprístupnený na webovej stránke mesta, ale iba na “cudzích” webových stránkach www.i-televizia.sk (iba súhrnná správa) alebo www.tvpovazie.sk (celý záznam a aj archív).

Len na porovnanie záznamy MsZ majú na svojej webovej stránke mestá ako Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín či Prievidza. Webovú stránku www.youtube.com využívajú mestá ako Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen dokonca Senica, Ilava či Trenčianske Teplice.  

4) Celkové výdavky na všetky média z rozpoču mesta:

Untitled 2

Mesto Považská Bystrica na média za obdobie 6 rokov vynaložilo finančné prostriedky z rozpočtu v celkovej výške 1 640 987 € (teda viac ako 49 miliónov Sk). Okrem toho si mesto Považská Bystrica platí aj inzerciu v spoločnosti Petit Press a.s. (ECHO a MY Noviny stredného Považia), pri čom len za rok 2017 išlo o finančné prostriedky vo výške ďalších 5 280 €. Takto vyzerá hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta?

Podľa nášho subjektívneho názoru nejde o účelne vynaložené finančné prostriedky, vzhľadom na iné potreby, ktoré občania mesta potrebujú oveľa viac. Sme za zrušenie uzatvorených zmlúv s vyššie uvedenými súkromnými spoločnosťami.