Aktuálne verejné súťaže na pozemky

V máji 2019 mesto vyhlásilo dve nové súťaže na pozemky. Jedna sa týka pozemkov pri Tescu, druhá pozemkov pod Rozkvetom. Najmä druhá súťaž je zaujímavá a zdá sa, že ide o pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Uzávierka je do 24.06.2019 o 12:00 hod. Po tom, ako sme kritizovali kompetentných, že pri predaji pozemkov pri Tescu nevyužili reklamné banery, teraz ich použili. Dúfame, že tak budú robiť pri každom predaji.

Opakujúca súťaž na pozemky pri Tescu:

aktuálnaIMG_4014

Ide o opakujúcu súťaž na pozemky, do ktorej sa minulý rok nikto neprihlásil. Na predaj sú dva pozemky o celkovej výmere 1 112 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe posudku je 53 064,64 €.

tesco pozemky

Oproti pôvodnej súťaži v roku 2018 došlo k viacerým zmenám:

-Kompetentní pôvodne nevyužili reklamné banery, ktoré sa osvedčili pri iných predajoch (napr. Poľovník). Teraz ich použili.
-Klesla cena pozemkov z pôvodných 49,82 €/m² na súčasných 47,72 €/m².
-Cena pre záujemcov predtým nebola záväzná, teraz musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku.

Pozemky sú síce v dobrej lokalite, ale prístupová cesta nie je vybudovaná až na pozemok, sú tam stromy a cez pozemok idú inžinierske siete, ktoré treba preložiť.

Súťaž na pozemky pod Rozkvetom:

Ide o predaj troch pozemkov v celkovej výmere 16 441 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe znaleckého posudku Jarmily Baliakovej je 443 183,58 €. Kúpna cena musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku a nehnuteľnosti je možné odkúpiť len spoločne podľa najvyššej ponuky za všetky pozemky v celosti.

 pozemok rozkvet

Koľko občanov mesta alebo podnikateľov si dovolí kúpiť pozemky v hodnote viac ako 443 tisíc €? Veľa ich asi nebude. Vyzerá to skôr ako pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Podľa nášho názoru, kompetentní vyhlásili súťaž „pro forma“, aby mohli argumentovať: “Však prihlásiť sa mohol každý”.

Zaujímavé je, že reklamné banery ohľadne pozemkov pod Rozkvetom až dvakrát niekto odstránil. Horný baner je dobre viditeľný, avšak dolný nie, od cesty ho ľahko prehliadnete.

IMG_4017IMG_4015

Nedostatočné informácie:

Hoci kvitujeme, že kompetentní využili reklamné banery, záujemcovia však potrebné informácie len ťažko nájdu. Na banery sa uvádza: „Bližšie informácie: www.povazska-bystrica.sk“. Po otvorení webovej stránky nič ohľadne súťaže nenájdete. Musíte najskôr kliknúť na pravej strane na „Elektronická úradná tabuľa“, potom v novom okne v kategórii dokumentu zadať „Obchodná verejná súťaž“ a až potom nájdete aktuálne súťaže. Záujemca najlepšie urobí, ak sa rovno pôjde opýtať na mestský úrad.

postup

Mikuláš Prokop

Mesto porušilo zákon

Mesto porušilo zákon napriek tomu, že ho Úrad pre verejné osbtarávanie až 2 krát upozornil. Mestu teraz hrozí sankcia vo výške takmer 130 tisíc €. Vyvstáva tu otázka, prečo primátor Karol Janas nerešpektoval upozornenia úradu a či pokutu zaplatí zo svojho alebo sa na ňu poskladáme všetci.

Vývoj

Zmluva so spoločnosťou HANT:    

V júni 2014 poslanci schválili Zmluvu o nájme so známou spoločnosťou HANT BA. Predmetom zmluvy bol prenájom pozemku o výmere 6282 m² za účelom výstavby nových nájomných bytových domov o celkovom počte 44 bytových jednotiek a príslušnej infraštruktúry. Výška nájomného bola stanovená na symbolické 1 €/rok.

Neskôr v septembri 2014 poslanci schválili Dohodu, ktorou došlo k postúpeniu všetkých práv a povinností z pôvodného nájomcu HANT BA na nového nájomcu HANT Development.

koneční uživatelia

Ďalší vývoj:

Vo februári 2015 poslanci schválili so spoločnosťou HANT Development Zmluvu o budúcej zmluve. V zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016.

V marci 2016 na mimoriadnom zastupiteľstve poslanci schválili Memorandum o spolupráci so spoločnosťou HANT Development. Hoci v zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016, v memorande už je nový termín kolaudácie do 31.08.2017.

V januári 2017 je napokon zverejnená Dohoda o ukončení platnosti memoranda. V platnosti však naďalej ostáva ustanovenie: „Ukončením platnosti a účinnosti memoranda nezaniká záväzok Mesta Považská Bystrica uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k časti pozemku KN C parc. Č. 5478/164 v prospech spoločnosti HANT Development.“

Napokon vo februári 2017 poslanci schválili Zmluvu o prevode so spoločnosťou HANT Development.

Mesto sa obrátilo na úrad:

V marci 2015 sa mesto obrátilo na úrad. Zo strany úradu bolo mesto už vtedy upozornené, že je povinné postupovať v zmysle zákona, a teda urobiť súťaž.

V apríli 2017 sa mesto opäť obracia na úrad. Teraz však argumentuje, že bytovky už súkromný investor postavil, a teda podľa ich názoru ide o výnimku. Úrad znova upozorňuje, že je potrebné postupovať v zmysle zákona a použitie výnimky s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky je zakázané.

Úrad nám dal za pravdu:

Podľa nášho názoru mesto úmyselne obišlo zákon a bez verejnej súťaže dalo zákazku konkrétnej spoločnosti. Podali sme preto podnet na úrad, ktorý nám dal za pravdu: „Kontrolnou skupinou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že kontrolovaný postupoval v rozpore so zákonom, keď v čase pred samotným uskutočnením stavebných prác, výsledkom ktorých v konkrétnom prípade bola výstavba nájomných bytov aplikoval výnimku bez objektívnych dôvodov s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky podľa zákona, pričom uvedené porušenie zákona malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“  

kontrola

Len na pripomenutie, týždenník Obzor priniesol reportáž, v ktorej informoval: „Neperú, nevaria, svietia baterkou. V nových mestských bytoch nemajú elektrinu.“

Mikuláš Prokop

 

Spoločnosť Mestské lesy

Mestské lesy majú prívlastok „zlaté vajce“. V kuloároch sa hovorí, že o spoločnosť (jej majetok) má údajne záujem niekto z podnikateľského prostredia. Na základe dostupných informácií majú lesné pozemky v majetku mesta hodnotu 19 896 332 € (takmer 600 miliónov SK).

odmeny lesy

Štatutárny orgán spoločnosti:

V roku 2018 mal konateľ spoločnosti Peter Stoklasa sumu 3 866 € mesačne a II. konateľ, poslanec František Matušík sumu 331,94 € mesačne. Pritom práve poslanec František Matušík v minulosti funkciu II. konateľa kritizoval a bol za jej zrušenie.

Dozorná rada spoločnosti:

Za roky 2016-2018 mal v dozornej rade najvyššiu odmenu prednosta Anton Martaus v celkovej výške 3 900 €. Poslanec Juraj Pekár mal odmenu 3 300 € a zvyšní poslanci Roman Jaroš, Ľubomír Kubovič, Janka Veličová a Peter Zvak mali odmenu 3 000 €.

Miroslav Škorík bol kedysi riaditeľom štátnych lesov a do funkcie člena dozornej rady ho osobne nominoval primátor Karol Janas a poslanci ho schválili. Hoci vtedy kompetentní argumentovali, že ide o odborníka a takých ľudí potrebujeme v kontrolných orgánoch, novú dozornú radu tvoria už len výlučne poslanci Juraj Pekár (od roku 2007), Peter Zvak, Miroslav Bubák, Darina Korbašová, Ľudmila Čičková, Taťjana Žikavská a Jarmila Tomanová.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom období bola v dozornej rade jedinou ženou len poslankyňa Janka Veličová, v súčasnej rade máme až štyri poslankyne.

nová DR

 

Spoločnosť MŠK lacno prenajíma priestory

Mestská spoločnosť MŠK podľa nášho názoru lacno prenajíma priestor fitnesscentra v športovej hale, známy ako „Relax“, o výmere 332 m². Hoci trhové ceny rastú, kompetentní priestor prenajímajú za pôvodnú cenu z roku 2012.

Už v roku 2011 sa uskutočnili dva zámery prenechania fitnesscentra do nájmu. V prvom prípade bol zámer neúspešný a v druhom prípade boli zistené pochybenia, pre ktoré bol zámer zrušený a rozviazal sa pracovný pomer s vedúcim výrobno-technického úseku MŠK.

relax

Verejná súťaž (celkovo už tretí pokus):

Začiatkom roka 2012 prebehla verejná súťaž o najvhodnejšiu (nie najvyššiu) ponuku, do ktorej sa prihlásili až štyria uchádzači. Svoje ponuky zdôvodnili výškou potrebných investícii a krátkou dobou nájmu – toto si zapamätajte.

porovnanie

Okolo súťaže sa však diali viaceré „zvláštne veci“, napríklad jednému z uchádzačov niekto zaťal krompáč do auta. Komisia napokon konštatovala, že žiadny uchádzač nesplnil podmienky a súťaž zrušila.

Neskôr v roku 2012 spoločnosť MŠK vyhlásila ďalšie dve súťaže, teraz už o najvyššiu (nie najvhodnejšiu) ponuku, do ktorých sa nikto neprihlásil. Zvláštne, keďže o priestor bol na základe predchádzajúcej súťaže evidentne záujem. Dôvodom mohli byť aj nové súťažné podmienky.

Príchod nového uchádzača:

Koncom roka 2012 prichádza nový uchádzač, spoločnosť DUHA Studio, ktorej majiteľom je Ján Tatiersky, o ktorom sme vás informovali, že získal pozemok v centre mesta bez verejnej súťaže.

porovnanie 2

V porovnaní s predchádzajúcimi ponukami dala spoločnosť DUHA Studio druhú najnižšiu cenu. V prípade najvyššej ponuky Ladislava Vrbicu by spoločnosť MŠK za štyri roky získala sumu až o 19 584 € viac ako v prípade spoločnosti DUHA Studio. Spoločnosť MŠK so spoločnosťou DUHA Studio ako jediným uchádzačom uzatvorila zmluvu na dobu 4 rokov (01.01.2013 – 31.12.2016).

Do zmluvy sa dostali „zaujímavé“ podmienky:

Napriek tomu, že to nebolo v súťažných podmienkach a aj pôvodní uchádzači uvádzali, že ich ponuka zohľadňuje krátku dobu nájmu, v zmluve so spoločnosťou DUHA Studio sa zrazu uvádza:

zmluva ustanovenie

Vykonané investície nemôžu byť dôvodom na predĺženie zmluvy, nakoľko išlo o jednu z podmienok súťaže. Prednostné právo už bolo viackrát kritizované rôznymi orgánmi ako Najvyšším kontrolným úradom. Podmienka, že ak by zmluva nebola predĺžená, spoločnosť DUHA Studio má právo na ďalších 10 rokov podnájmu je absolútny nonsens. Spoločnosť DUHA Studio tak môže mať nájom „donekonečna“.

Nová súťaž? A na čo…:

Spoločnosť MŠK neurobila novú súťaž, ale predĺžila zmluvu so spoločnosťou DUHA Studio na dobu 5 rokov (31.12.2016-31.12.2021). K predĺženiu zmluvy došlo za úplne rovnakú cenu ako v roku 2012, teda 2,17 €/m². Na základe viacerých realitných kancelárií sú však trhové ceny minimálne vo výške 5 €/m². Spoločnosť MŠK tak získa sumu 43 200 € (za 5 rokov), pričom za trhové ceny by mohla získať sumu až okolo 100 tisíc €.

Hlavný kontrolór Marián Sičák nás informoval: „V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia spoločnosti MŠK, v rámci ktorej budú prehodnocované jednotlivé zmluvy s podnájomcami, medzi nimi aj zmluva so spoločnosťou DUHA Studio, takže nie je vylúčené, že ceny za jednotlivé podnájmy budú upravované.“

posilka

Hoci má spoločnosť MŠK dobrý priestor, ktorý môže sama riadiť, prenechá biznis tretej osobe. Naopak, mesto v júni 2018 pred voľbami za mestské financie urobilo ďalšiu posilňovňu pre hádzanárov v iných priestoroch športovej haly. Musíme vyvíjať tlak, aby mestské spoločnosti s financiami (ale aj majetkom) nakladali transparentne, hospodárne a efektívne. Nemôžeme tolerovať uzatváranie zmlúv s „našimi ľuďmi“ za zatvorenými dverami.

 Mikuláš Prokop

Výstavba “lávky” na Rozkvete

Už sme vás informovali o viacerých zaujímavých informáciách ohľadne výstavby lávky na Rozkvete. Napríklad o spoločnosti V I K O spol., ktorá síce získala zákazku vo výške viac ako 177 tisic €, ale svoj dlh voči mestu vo výške 6 106 € doteraz neuhradila, alebo že minoritný spoločník spoločnosti p. Miloš Ščotka je členom komisie mesta.

Teraz sa pozrieme na priebeh celého procesu, ktorý pre mesto zabezpečovala známa spoločnosť MP Profit PB, ktorá za to dostala sumu vo výške 960 €. Mesto zákazku rozdelilo na dve časti.

20190320_140333

Rozdelenie zákazky:

Časť 1) „Búracie práce a asanácia podpier lávky pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 68 330,76 € bez DPH (81 996,91 € s DPH).  

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti M-SILNICE SK, DOSA Slovakia, CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, STRABAG a Ing. Anton Políček. Víťazom sa stala spoločnosť DOSA Slovakia s ponukou vo výške 80 419,20 € s DPH.

časť 1

Časť 2) „Nová lávka pre peších zo sídliska Rozkvetom k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 149 491,75 € bez DPH (179 390,10 € s DPH).

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti V I K O spol., KOVAL SYSTEMS, GOMS spol., ZŤK a MONT IRP. Víťazom sa stala spoločnosť VIKO spol. s ponukou vo výške 177 362,53 € s DPH.

časť 2

(Ne)prekročili stanovený limit:

Vyvstáva tu otázka, prečo mesto zákazku rozdelilo? Podľa zákona je limit pri stavebných prácach určený min. vo výške 150 000 € bez DHP (podlimitná zákazka), aby sa robila skutočná verejná súťaž. Inak povedané, aby sa mohol prihlásiť ktokoľvek, kto má záujem a spĺňa kritéria, nie len konkrétne spoločnosti. Celková cena zákazky spolu však bola vo výške 217 822,51 € bez DPH (261 387 € s DPH). Mesto tak po rozdelení zákazky neprekročilo stanovený limit, hoci najmä v časti „Nová lávka“ bolo pod hranicou len tesne.

Mesto sa dostalo do omeškania:

-Podmienky 1, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou DOSA Slovakia.

Spoločnosť DOSA Slovakia nevystavovala faktúry mesačne, ale iba jednu za celé dielo, ktorú vystavila dňa 01.10.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 15.01.2019. Zaujímavé je, že v zmluve je uvedená splatnosť faktúr min. 30 dní, čo je nezvyčajné. V takom prípade je komplikované zaujať stanovisko, či mesto je alebo nie je v omeškaní. Mesto faktúru uhradilo 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

-Podmienky 2, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou V I K O spol.

Spoločnosť V I K O spol. vystavila faktúru dňa 16.11.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 30.01.2019. Mesto faktúru uhradilo dňa 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

Mesto totiž nemalo v rozpočte túto investíciu, ktorú robilo pred komunálnymi voľbami v roku 2018. K úhrade faktúr preto došlo až vo februári 2019, potom ako poslanci schválili nový rozpočet. Po voľbách do VÚC v roku 2017 primátor Karol Janas vedel, že na Rozkvete nevyhral ani v jednom zo šiestich volebných okrskov (v 5 vyhral Andrej Péli a v 1 František Matušík ml.).

Porovnanie s inými mestami:

Mesto Zvolen robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 175 000 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo 10 spoločnosti a vďaka elektronickej aukcie sa podarilo predpokladanú sumu znížiť na 119 tisíc s DPH.

Mesto Leopoldov robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 101 061,14 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo až 15 spoločnosti a predpokladanú sumu sa podarilo znížiť na 77 669,78 € s DPH.

Vyššie uvedeným mestám sa podarilo ušetriť značné finančné prostriedky. Mestu Považská Bystrica sa oproti predpokladanej hodnote (261 387 € s DPH) podarilo ušetriť sumu len vo výške 3 605 €. Ak by mesto urobilo kvalitné obstarávanie, do súťaže sa mohlo prihlásiť oveľa viac uchádzačov, nie len konkrétne spoločnosti. Mesto podľa nášho názoru účelovo rozdelilo zákazku, aby nedosiahlo zákonom stanovený limit. Okrem toho, mesto evidentne upravilo (dohodlo) úhradu faktúr na dlhší čas ako je bežnou obchodnou praxou.

Daň za psa

Ako prvú sme spracovali a porovnali daň za psa, ktorá sa delí na daň za psa v byte a daň za psa v rodinnom dome. Niektoré mestá vyberajú zvlášť poplatok aj za podnikateľské priestory. Mesto Zvolen má dokonca aj poplatok za záhradkársku a chatovú oblasť.  

Na základe záverečných účtov mesto Považská Bystrica vyberie na tejto dani sumu vo výške okolo 30 tisíc € ročne.

porovnanie pes

Poplatky za psa:

Mestá Považská Bystrica, Zvolen a Nitra majú najvyšší poplatok za psa v byte vo výške až 50 €, naopak najmenšie poplatky majú Trnava vo výške 33,19 € a Trenčín len 30 €.

Mestá Zvolen a Poprad majú najvyšší poplatok za psa v rodinnom dome vo výške 20 €, naopak najmenšie poplatky majú Nitra vo výške 7 € a Žilina len vo výške 5 €.

Podľa nášho názoru by mesto Považská Bystrica malo:

-zjednotiť daň za psa v rodinnom dome ako to majú aj iné mestá,
-zmenšiť pomer medzi poplatkom za byt a rodinným domom ako to je napríklad v mestách Poprad, Trenčín, Trnava alebo Banská Bystrica. Nestotožňujeme sa s mestami Žilina, kde je rozdiel medzi poplatkom v byte a rodinným domom až 8 násobný, Nitrou, Považskou Bystricou a Martinom, kde je rozdiel viac ako 7 násobný resp. 5 násobný.

Len pre zaujímavosť, mesto Martin má dokonca zvýšený poplatok vo výške 67 € za „väčšieho alebo bojového“ psa ako je nemecký ovčiarsky pes, doga, doberman, rotweiler, boxer, malamut, retriever, mastif, pitbull, americký stafordšírsky teriér, bulteriér a pod.

Zníženie poplatku za psa a oslobodenie od poplatku:

Porovnanie zľavy a oslobodenia v mestách (rozklikni tu)

Veľmi zaujímavé sú najmä zľavy a oslobodenia od platenia daní za psa, ktoré majú upravené jednotlivé mestá.

Po 1) v Považskej Bystrici má 50% zľavu osamelo žijúci starobný dôchodca v byte, ktorý teda platí poplatok za psa v byte vo výške 25 € a poplatok v rodinnom dome ostáva vo výške 10 € (7 € mestské časti).

Naopak v Prievidzi osamelo žijúca osoba staršia ako 65 rokov a v Nitre osamelo žijúci dôchodca neplatia poplatok vôbec. Dokonca v Michalovciach neplatia občania starší ako 70 rokov (všetci, nie len osamelo žijúci) poplatok vôbec.

Vo Zvolene platia osamelí dôchodci poplatok v rodinnom dome aj v byte vo výške 5 € a v Martine platia 9 €.

Po 2) v mestách ako Prievidza, Poprad, Trenčín, Trnava a Žilina sú úplne oslobodené od poplatku napríklad psy využívaní na záchranné práce. V Považskej Bystrici to bohužiaľ neplatí.

Po 3) najviac kvitujeme poskytovanie pomoci pri adoptovaní psov z útulkov. Viaceré mestá poskytujú občanom buď zľavu alebo úplné oslobodenie od poplatku na určitý čas. Mestá dávajú psom v útulkoch možnosť na dôstojný život a občania sú motivovaní tým, že ušetria financie. Okrem toho, dochádza k zachráne psa pred utratením a uvoľneniu miesta ďalším psom bez domova.

Zľavu z poplatku poskytuje Prievidza vo výške 25% a Nitra vo výške 50%. Mestá Poprad, Trnava a Banská Bystrica poskytujú oslobodenie od poplatku na 12 mesiacov. Najväčšiu podporu poskytujú mestá Michalovce a Trenčín, ktoré poskytujú úplné oslobodenie od poplatku na celú dobu.

Mesto Považská Bystrica poskytuje útulku Hafkáči každoročne dotáciu vo výške 10 000 €, za čo mu treba rozhodne poďakovať. Ide o podporu fungovania útulku ako takého, my budeme žiadať podporu aj pre občanov, ktorí si adoptujú psíka z útulku.

Obrátime sa na kompetentných s požiadavkou, aby občanom, ktorí si adoptujú psíka z útulku alebo majú záchranárskeho psa, bola poskytnutá 50% zľava alebo úplne oslobodenie od poplatku.

Mikuláš Prokop

 

Kocúrkovo na ustanovujúcom zastupiteľstve

23. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ, na ktorom sa schvaľovali viaceré zaujímavé body.

Nedodržanie zmeny primátora Karola Janasa:

Na poslednom augustovom zastupiteľstve primátor informoval: „Od budúceho zastupiteľstva sa bude ako bod č. 2 zaraďovať bod „Diskusia občanov“, aby tak ľuďom odpadlo čakanie na koniec zastupiteľstva, a zároveň sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým bodom, ktoré sa ešte len budú prerokovávať.”

Zmenou v „prospech občanov“ sa primátor samozrejme pochválil aj v PB novinkách. Avšak hneď na ustanovujúcom zastupiteľstve bol bod „Diskusia občanov“ zaradený opäť až na konci zastupiteľstva.

Podľa nášho názoru mala byť diskusia zaradená v pracovnej časti ako bod č. 9. Primátor pred voľbami jasne uviedol, že od najbližšieho zasadnutia, budú môcť občania vystúpiť k jednotlivým bodom predtým ako budú schválené, aby nemuseli čakať až na koniec zastupiteľstva. Občanom to však umožnené nebolo.

Mestská rada v rokoch 2014-2018:

V zmysle zákona si mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, pri ktorej sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve.

Mestská rada 2014-2018 vs. nová mestská rada 2018-2022

MR voľby 2014MR voľby 2018

SMER má v MR až 4 členov, zatiaľ čo nezávislí majú len jedného. Podľa nášho názoru SMER mal mať 3 členov a nezávislí poslanci mali mať aspoň 2 členov, tak ako tomu bolo aj minulé volebné obdobie. Je zaujímavé, že až 3 členovia MR pochádzajú z toho istého výboru Hliny, SNP a Zakvášov (Peter Máťoš, Marián Sopčák a Igor Steiner).

Voľba predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií:

voľba komisií

Je absolútny nonsens, že za predsedov komisií boli zvolení nasledovní poslanci:

1) Poslanec Ján Kunovský  za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý sa v minulom volebnom období ako jej predseda sám dopustil konfliktu záujmov a porušil zákona o verejnom obstarávaní.

2) Poslanec Marián Sopčák za predsedu komisie pre financovanie a správu majetku mesta, ktorý v minulom volebnom období bol vôbec najviac vymeškávajúcim členom tejto komisie. Z celkových 21 zasadnutí, chýbal až 12 krát.

Poslanci nedovolili vystúpiť občanom:

K vyššie uvedenému bodu ohľadne voľby predsedov jednotlivých komisiií sme chceli predniesť naše informácie, poslanci nám však nedovolili vystúpiť.

20181123_165823 - Copy

Poslanci nedovolili vystúpiť ani občanovi p. Krčmárikovi, ktorý chcel vystúpiť k bodu ohľadne určenia platu primátora.

20181123_171055 - Copy

Plat primátora Karola Janasa:

V roku 2015 navrhovala viceprimátorka Katarína Drevenáková navýšenie platu primátora o 46,57%. Avšak poslanec Peter Zvak podal poslanecký návrh, ktorým plat primátora navýšil o 60%. Zdá sa, že ide o nepatrnú zmenu, ktorou však v skutočnosti došlo za roky 2016-2018 k navýšeniu vo výške viac ako 12 tisíc €.

platy porovnanie

Prednosta MsÚ Anton Martaus teraz navrhol plat s 50% navýšením vo výške 4 136 €. Prednosta dokonca informoval prítomných, že primátor bude poberať o 276 € menej ako mal plat doteraz. Ide o typický príklad ako kompetentní zavádzajú poslancov, občanov a verejnosť. Od 1. decembra totiž platí novela zákona, ktorou dochádza:

1) zníži sa možnosť navýšenia z maximálnych 70% na 60%. Takže 50% navýšenie, ktoré navrhol prednosta, nie je zrazu až tak málo,

2) zvýši sa koeficient pre mesto Považská Bystrica z pôvodných 2,89 na 3,21.

V roku 2018 poberal primátor plat 4 412 €. Je teda pravda, že bude poberať plat o 276 € menej, avšak iba pár dní. Od decembra bude primátor Karol Janas poberať plat vo výške 4 594 €. To je v skutočnosti o 182 € viac ako mal doteraz. Pričom v novom roku si ešte polepší.

plat primátora

Napokon môžeme byť radi. Poslanec Peter Zvak totiž opäť mohol navrhnúť až maximálne 60% navýšenie, v takom prípade by si primátor Karol Janas príšiel až na sumu 4 900 €.

Mikuláš Prokop

Hlasovania poslancov v citlivých témach

Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci v témach ako odmena hlavnému kontrolórovi, neudelenie slova občanovi, predaje mestského majetku pod cenu znaleckého posudku alebo bez verejnej súťaže. Poslanci sa nás snažia teraz pred voľbami presvedčiť, že si práve oni zaslúžia naše hlasy. Paradoxne, viacerí z nich nedovolia vystúpiť občanovi na mestskom zastupiteľstve napríklad tým, že alibisticky nehlasujú vôbec. Ďalší poslanci pri predaji pozemku v prospech poslanca schválili zníženie kúpnej ceny na polovicu. Veríme, že aj tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní.

Nech už dáte hlas ktorémukoľvek kandidátovi, nezabudnite ho kontrolovať. Zaujímajte sa či presadzuje vaše alebo súkromné záujmy, či plní svoje predvolebné sľuby alebo ako hlasuje. Nájdite si čas a príďte sa pozrieť na mestské zastupiteľstvo. Verte nám, že vám to “otvorí oči”.

Odmena hlavnému kontrolórovi:

Odmena pre hlavného kontrolóra bola v roku 2018 vo výške 4 903 € a v roku 2017 vo výške 5 934 € (návrhy prešli):

odmena-za-rok-2018 odmena-za-rok-2016-300x293

Udeľovanie slova občanom:

1) Zmena rokovacieho poriadku, aby občan mohol vystúpiť k jednotlivým bodom bez hlasovania poslancov (návrh neprešiel):

pozmenovák Péliho

2) Moja viacnásobná snaha vystúpiť k jednotlivým bodom na zastupiteľstve (návrhy neprešli):

neudelnie slova križovatkaneudelenie slova hl. kontrolor 2018

neudelenie slova hl kon. 2017

Predaje mestského majetku:

1) Predaj mestských budov (návrhy prešli):

PoľovníkPX-Centrum

vojenská správa

2) Predaje mestských pozemkov (návrhy prešli):

a) Schválenie pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Jaroša na zníženie kúpnej ceny za pozemok v centre mesta zo sumy 8 342 € na sumu 4 171 € v prospech poslanca Františka Matušíka.

b) Predaj pozemku v centre mesta bez verejnej súťaže.

c) Ďalší predaj pozemku bez verejnej súťaže.

Mikuláš Prokop

Propagačný materiál Karola Janasa

Ďaľšie “PR“ primátora Karola Janasa za naše peniaze. Propagačný materiál obsahuje fotky a informácie, ktoré už boli zverejnené napríklad v PB novinkách alebo projekty, ktoré zabezpečili iné subjekty ako modernizácia železničnej trate, rekonštrukcia budovy Diamonu alebo kaštieľa v Orlovom, výstavba výrobných hál, obchodných domov alebo súkromnej bytovky a pod.

Lackovič vs. Janas - Copy

Primátor často poukazuje na chyby svojich predchodcov ako napríklad televízia iTV, bytovka na Rozkvete, plaváreň a pod., pričom on by to nikdy nedovolil. Výdobytok – propagačný materiál, ktorý začal používať exprimátor Ľuboš Lackovič si však s radosťou ponechal.

Porovnanie propagačného materiálu 2015-2018 s predchádzajúcimi číslami:

Propagačný materiál 2015-2018, ktorý mesto nedávno doručilo do našich schránok je len “zbierka“ predchádzajúcich materiálov za roky 2015,2016,2017. Inak povedané, ide o opakujúce sa fotky a texty, za ktoré sme už raz zaplatili.  

Propagačný materiál 2015-2018 má s materiálom 2015 spoločných 40 fotiek a 50 textov, s materiálom 2016 má spoločných 41 fotiek a 49 textov, a s materiálom 2017 má spoločných 47 fotiek a 66 textov. Celkovo teda rovnakých 128 fotiek a viac ako 160 textov. Ide o účelový predvolebný materiál primátora, za naše peniaze.

 materiál 2016 fotofotka 2015-2018

Stručná história:

V článku Nitky oligarchu sme vás informovali o obstarávaní, ktoré pre mesto robil poslanec Ján Kunovský. Zvíťazila v ňom spoločnosť VERSUS (zabezpečovala tlač PB noviniek a propagačného materiálu aj predtým) ako jediný uchádzač. Poukázali sme najmä na 4 násobné zdraženie propagačného materiálu zo sumy 1 455 € na sumu 5 489,10 €. 

V článku o PB novinkách sme vás informovali o zlom hospodárení PB noviniek a odporučili sme konkrétne zlepšenia, napríklad nové obstarávanie alebo zníženie počtu PB noviniek.

Primátor informoval, že novým obstarávaním, v ktorom uspela spoločnosť MAFRA sa podarilo ušetriť finančné prostriedky, najmä došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €. Samozrejme nás to potešilo, hoci sme opäť máli výhrady voči obstarávaniu.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2012:

Cena na základe zmluvy z roku 2012 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola cca. 1 455 €.

1) V roku 2013 mesto rozposlalo propagačný materiál 2012, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 457,28 €.

2)  V marci 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2013, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 496,76 €.

3) V októbri 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2010-2014, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 1 896,96 €.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2015:

Cena na základe zmluvy z roku 2015 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola 5 489,10 €.

1) V roku 2015 mesto rozposlalo propagačný materiál 2015, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 2 473,50 €.

Za propagačný materiál 2015 sme oproti materiálu 2010-2014 zaplatili o 577 € viac, hoci mal menej strán. Napokon sme mohli byť radi, keďže na základe zmluvy mal stáť až 5 489,10 €. Spoločnosť VERSUS “našťastie“ poskytla mestu zľavu.

Spoločnosť MAFRA a cena v roku 2017:

Cena na základe novej zmluvy za 12 strán (8 vnútro +4 obal) je 1 479,15 €.

1) V roku 2017 mesto rozposlalo propagačný materiál 2016, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 479,08 €.

2) V roku 2018 mesto rozposlalo až dva propagačné meteriály:

a) propagačný materiál 2017, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 2 319,41 €.
b) propagačný materiál 2015-2018, mal 24 strán (20 vnútro + 4 obal) a stál 2 810,13 €.

Skutočne došlo k ušetreniu?:

Novým obstarávaním síce došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €, bohužiaľ, len za materiál 2016 sme zaplatili vysúťaženú sumu. Zvyšné dva propagačné materiály sa predražili.

Vo februári 2018 si primátor objednal materiál 2017, nie však 12 stranový, ale 16 stranový, ktorý stál 2 319,41 € (vysúťažená suma 1 479,15 €). Za 4 strany navyše sme zaplatili 840 €. V septembri 2018 si primátor objednal ďalší materiál 2015-2018, opäť nie 12 stranový, ale rovno “dvoj-číslo“, teda až 24 stranový, ktorý stál 2 810,13 € (vysúťažená suma 1 479,15 €).

Spoločnosti MAFRA sme v zmysle novej zmluvy mali za propagačný materiál zaplatiť za 3 roky celkovú sumu 4 437,46 €. V skutočnosti sme len za 2 roky zaplatili 6 608,62 € (viac až o 49%).  

Na základe zverejnených faktúr sa za propagačný materiál od roku 2013 zaplatilo viac ako 14 400 €. Naozaj kompetentným nestačia PB novinky? Budeme vyvíjať tlak a žiadať, aby primátor Karol Janas z budúceho verejného obstarávania propagačný materiál úplne odstránil.

Mikuláš Prokop

Propaganda Karola Janasa v PB novinkách

PB novinky sú neobjektívne mestské noviny, ktoré slúžia na propagáciu primátora Karola Janasa a vyvolených. Naopak, vôbec sa v nich nedočítate o porušení zákona zo strany mesta či poslanca, alebo že televízia TV Považie vysielala bez platnej licencie a pod.

KJ špinavá kampaň

Propaganda v PB novinkách:

Bohužiaľ, zneužívanie mestských novín je časté. Preto nás zaujímalo, ako sa PB novinky využívajú v predvolebnej kampani. Porovnali sme 14 posledných vydaní PB noviniek. Celkovo v nich bolo 121 zmienok o meste, pričom až 68 krát bol spomenutý súčasný primátor Karola Janas. To je viac ako v polovici článkov.  

celkové porovnanie

rozbor-PB-noviniek

Menší priestor v PB novinkách (napríklad vyjadrenie alebo poďakovanie):

Poslanci Ladislav Holák (2 krát), Ľubomír Kubovič, Peter Máťoš (4 krát), František Matušík st. (2 krát), Ján Panák, Juraj Pekár, Iveta Pospíšilová, Marián Sopčák, Igor Stiener (2 krát) a Peter Zvak (5 krát).

Kandidát na poslanca Jozef Jacek (2 krát).

Fotky v PB novinkách:

Najviac fotiek v PB novinkách mal jednoznačne poslanec Peter Zvak až 11, primátor Karol Janas mal 9 fotiek a viceprimátor Peter Máťoš mal 5 fotiek. Poslanci Igor Steiner mal 3 fotky a František Matušík st. mal 2 fotky. Poslanci Darina Korbašová, Ľubomír Kubovič, Ján Kunovský, Andrej Péli, Ján Panák a Iveta Pospíšilová mali po 1 fotke.

Kandidáti na poslancov Miroslav Magdech 2 fotky, Daniela Barbosová, Juraj Firit a Miloš Rác po 1 fotke.

Zaujímavé bolo sledovať, kto a kedy dostal priestor. Raz len primátor, inokedy primátor a predseda VMČ. Inde zase nedostal priestor predseda VMČ, ale len poslanec. Dokonca existuje prípad, kedy nedostal priestor predseda VMČ ani poslanec, ale kandidát na poslanca, ktorý sa nezabudol primátorovi poďakovať.

Platená inzercia v Obzore:

petit

Mesto si od júla 2018-doteraz zaplatilo inzerciu v My noviny stredného Považia vo výške 2 400 €.

Zaujímavosti:

Poslanec a kandidát na primátora Andrej Péli bol v PB novinkách spomenutý iba jedenkrát ako reakcia na vyjadrenie poslanca Petra Zvaka.

Dvojstrana venovaná len primátorovi Karolovi Janasovi bez akéhokoľvek iného názoru, napríklad z radov poslancov alebo protikandidátov na primátora.

PB novinky si vyhradzujú právo odmietnuť zverejnenie článku, ktorý môže poškodiť dobré meno PB noviniek, mesta ako vydavateľa a jeho záujmy. „Považskobystrické novinky nie sú povinné takéto rozhodnutie zdôvodňovať.“

Primátorovi bolo poďakované aj v športovom článku: „To, že každý týždeň skáče do vody organizovane viac ako 300 detí z Považskej Bystrice a okolia pod kvalifikovaným a odborným dohľadom je odrazom dobrých podmienok, ktoré vytvára mesto Považská Bystrica pre plavcov. Či už priamo – záujmom p. primátora Karola Janasa, i prostredníctvom MŠK PB a jej riaditeľa Ľubomíra Kuboviča.“

Je smutné, že primátor Karol Janas zneužíva PB novinky na svoju politickú propagandu za naše peniaze. Ale skutočnosť, že to PB novinky dovolia, a že sa to robí takto bez hanby je neakceptovateľné. Tomuto sa hovorí rovnosť zbraní? Postrádame nestrannosť, pluralitu názorov a vyvážený obsah najmä v predvolebnom politickom boji.

Mikuláš Prokop