Primátor Karol Janas ma chcel zosmiešniť

Na májovom zastupiteľstve primátor reagoval na môj príspevok na našej FB stránke a to, že správa o činnosti kontrolóra má iba 1 stranu textu. Je prekvapujúce, že primátor a hlavný kontrolór nepoznajú zákon, hoci za naše financie mesto platí viacero advokátov a na samotnom meste pracuje niekoľko zamestnancov s právnym vzdelaním.

O čo vlastne ide?:

Primátor ma chcel zosmiešniť pred poslancami, zamestnancami mesta a najmä pred kamerami:

Správa určená pre verejnosť mala len 1 stranu textu, skutočná správa mala až 15 strán textu, k dispozícii však bola len poslancom.

Mesto mi správu odmietlo sprístupniť:

Obrátil som sa na mesto so žiadosťou o sprístupnenie kompletnej správy. Hlavný kontrolór Marián Sičák mi správu odmietol sprístupniť. Poukazoval na rôzne ustanovenia zákonov. Dovolím si tvrdiť, že išlo o účelové vyjadrenia kontrolóra bez znalosti zákona. Ak takto vykonáva aj kontrolnú činnosť, nie je sa čomu čudovať.

Čo hovorí zákon?:

V zmysle zákona o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli zamestnanci oprávnenej osoby (napríklad kontrolór) je potrebné zachovávať mlčanlivosť. Je dôležité si uvedomiť, že sa to týka iba samotného priebehu kontroly ako napríklad pracovné listy, vyjadrenia povinnej osoby (napríklad zamestnanca mestskej spoločnosti) a pod., nie výsledku kontroly. Tieto podklady z priebehu kontroly slúžia napríklad na trestné konanie. Nakoľko sa však kontrolou overujú verejné financie a verejnosť má právo vedieť závery kontrol alebo auditu, platia ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a preto musia byť poskytnuté.

Odvolanie u primátora:

Hoci primátor predtým tvrdil niečo iné, môjmu odvolaniu vyhovel, rozhodnutie úradu zrušil a informácie sprístupnil v plnom rozsahu.

Kompletná správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Ako je to v iných mestách?:

porovnanie

Podal som infožiadosť na viaceré mestá. Všetky mi správy sprístupnili bez problémov. Viaceré mestá majú správy nie len za celý rok, ale aj z jednotlivých kontrol dokonca zverejnené na webových stránkach.

Nitra 2Nitra

nové zámkyBB

Na webovej stránke nášho mesta by ste správy kontrolóra hľadali márne. Ak by ste si dali námahu, našli by ste len uznesenie z mestského zastupiteľstva, kde poslanci berú správu o kontrolnej činnosti na vedomie. Správy iných miest sú podstatne rozsiahlejšie ako tie naše, hoci počet strán nemusí hneď znamenať aj kvalitu.

Na druhej strane, zákon kontrolórovi neprikazuje zverejňovať celú správu. Je však povinný ju sprístupniť prostredníctvom infozákona. Ak je však vypracovaná rozsiahlejšia správa, prečo kompetentní nejdu nad rámec a správu nesprístupnia rovno aj verejnosti, ako to robia iné mestá? Okrem toho, práve odmena kontrolóra každoročne vyvoláva vo verejnosti značné „nesympatie“ a takto si verejnosť sama môže pozrieť a zhodnotiť jeho prácu.

Mikuláš Prokop