Mesto porušilo zákon

Mesto porušilo zákon napriek tomu, že ho Úrad pre verejné osbtarávanie až 2 krát upozornil. Mestu teraz hrozí sankcia vo výške takmer 130 tisíc €. Vyvstáva tu otázka, prečo primátor Karol Janas nerešpektoval upozornenia úradu a či pokutu zaplatí zo svojho alebo sa na ňu poskladáme všetci.

Vývoj

Zmluva so spoločnosťou HANT:    

V júni 2014 poslanci schválili Zmluvu o nájme so známou spoločnosťou HANT BA. Predmetom zmluvy bol prenájom pozemku o výmere 6282 m² za účelom výstavby nových nájomných bytových domov o celkovom počte 44 bytových jednotiek a príslušnej infraštruktúry. Výška nájomného bola stanovená na symbolické 1 €/rok.

Neskôr v septembri 2014 poslanci schválili Dohodu, ktorou došlo k postúpeniu všetkých práv a povinností z pôvodného nájomcu HANT BA na nového nájomcu HANT Development.

koneční uživatelia

Ďalší vývoj:

Vo februári 2015 poslanci schválili so spoločnosťou HANT Development Zmluvu o budúcej zmluve. V zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016.

V marci 2016 na mimoriadnom zastupiteľstve poslanci schválili Memorandum o spolupráci so spoločnosťou HANT Development. Hoci v zmluve bol stanovený termín kolaudácie do 15.07.2016, v memorande už je nový termín kolaudácie do 31.08.2017.

V januári 2017 je napokon zverejnená Dohoda o ukončení platnosti memoranda. V platnosti však naďalej ostáva ustanovenie: „Ukončením platnosti a účinnosti memoranda nezaniká záväzok Mesta Považská Bystrica uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k časti pozemku KN C parc. Č. 5478/164 v prospech spoločnosti HANT Development.“

Napokon vo februári 2017 poslanci schválili Zmluvu o prevode so spoločnosťou HANT Development.

Mesto sa obrátilo na úrad:

V marci 2015 sa mesto obrátilo na úrad. Zo strany úradu bolo mesto už vtedy upozornené, že je povinné postupovať v zmysle zákona, a teda urobiť súťaž.

V apríli 2017 sa mesto opäť obracia na úrad. Teraz však argumentuje, že bytovky už súkromný investor postavil, a teda podľa ich názoru ide o výnimku. Úrad znova upozorňuje, že je potrebné postupovať v zmysle zákona a použitie výnimky s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky je zakázané.

Úrad nám dal za pravdu:

Podľa nášho názoru mesto úmyselne obišlo zákon a bez verejnej súťaže dalo zákazku konkrétnej spoločnosti. Podali sme preto podnet na úrad, ktorý nám dal za pravdu: „Kontrolnou skupinou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že kontrolovaný postupoval v rozpore so zákonom, keď v čase pred samotným uskutočnením stavebných prác, výsledkom ktorých v konkrétnom prípade bola výstavba nájomných bytov aplikoval výnimku bez objektívnych dôvodov s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky podľa zákona, pričom uvedené porušenie zákona malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“  

kontrola

Len na pripomenutie, týždenník Obzor priniesol reportáž, v ktorej informoval: „Neperú, nevaria, svietia baterkou. V nových mestských bytoch nemajú elektrinu.“

Mikuláš Prokop