Výstavba “lávky” na Rozkvete

Už sme vás informovali o viacerých zaujímavých informáciách ohľadne výstavby lávky na Rozkvete. Napríklad o spoločnosti V I K O spol., ktorá síce získala zákazku vo výške viac ako 177 tisic €, ale svoj dlh voči mestu vo výške 6 106 € doteraz neuhradila, alebo že minoritný spoločník spoločnosti p. Miloš Ščotka je členom komisie mesta.

Teraz sa pozrieme na priebeh celého procesu, ktorý pre mesto zabezpečovala známa spoločnosť MP Profit PB, ktorá za to dostala sumu vo výške 960 €. Mesto zákazku rozdelilo na dve časti.

20190320_140333

Rozdelenie zákazky:

Časť 1) „Búracie práce a asanácia podpier lávky pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 68 330,76 € bez DPH (81 996,91 € s DPH).  

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti M-SILNICE SK, DOSA Slovakia, CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, STRABAG a Ing. Anton Políček. Víťazom sa stala spoločnosť DOSA Slovakia s ponukou vo výške 80 419,20 € s DPH.

časť 1

Časť 2) „Nová lávka pre peších zo sídliska Rozkvetom k Hliníkom“, predpokladaná hodnota bola vo výške 149 491,75 € bez DPH (179 390,10 € s DPH).

Mesto oslovilo konkrétne spoločnosti V I K O spol., KOVAL SYSTEMS, GOMS spol., ZŤK a MONT IRP. Víťazom sa stala spoločnosť VIKO spol. s ponukou vo výške 177 362,53 € s DPH.

časť 2

(Ne)prekročili stanovený limit:

Vyvstáva tu otázka, prečo mesto zákazku rozdelilo? Podľa zákona je limit pri stavebných prácach určený min. vo výške 150 000 € bez DHP (podlimitná zákazka), aby sa robila skutočná verejná súťaž. Inak povedané, aby sa mohol prihlásiť ktokoľvek, kto má záujem a spĺňa kritéria, nie len konkrétne spoločnosti. Celková cena zákazky spolu však bola vo výške 217 822,51 € bez DPH (261 387 € s DPH). Mesto tak po rozdelení zákazky neprekročilo stanovený limit, hoci najmä v časti „Nová lávka“ bolo pod hranicou len tesne.

Mesto sa dostalo do omeškania:

-Podmienky 1, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou DOSA Slovakia.

Spoločnosť DOSA Slovakia nevystavovala faktúry mesačne, ale iba jednu za celé dielo, ktorú vystavila dňa 01.10.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 15.01.2019. Zaujímavé je, že v zmluve je uvedená splatnosť faktúr min. 30 dní, čo je nezvyčajné. V takom prípade je komplikované zaujať stanovisko, či mesto je alebo nie je v omeškaní. Mesto faktúru uhradilo 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

-Podmienky 2, ktoré mesto uzatvorilo so spoločnosťou V I K O spol.

Spoločnosť V I K O spol. vystavila faktúru dňa 16.11.2018, pričom dátum splatnosti bol dohodnutý až dňa 30.01.2019. Mesto faktúru uhradilo dňa 15.02.2019, dostalo sa do omeškania a spoločnosť mala nárok na úroky z omeškania.

Mesto totiž nemalo v rozpočte túto investíciu, ktorú robilo pred komunálnymi voľbami v roku 2018. K úhrade faktúr preto došlo až vo februári 2019, potom ako poslanci schválili nový rozpočet. Po voľbách do VÚC v roku 2017 primátor Karol Janas vedel, že na Rozkvete nevyhral ani v jednom zo šiestich volebných okrskov (v 5 vyhral Andrej Péli a v 1 František Matušík ml.).

Porovnanie s inými mestami:

Mesto Zvolen robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 175 000 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo 10 spoločnosti a vďaka elektronickej aukcie sa podarilo predpokladanú sumu znížiť na 119 tisíc s DPH.

Mesto Leopoldov robilo obstarávanie na búracie práce v predpokladanej hodnote 101 061,14 € bez DPH. Do verejnej súťaže sa prihlásilo až 15 spoločnosti a predpokladanú sumu sa podarilo znížiť na 77 669,78 € s DPH.

Vyššie uvedeným mestám sa podarilo ušetriť značné finančné prostriedky. Mestu Považská Bystrica sa oproti predpokladanej hodnote (261 387 € s DPH) podarilo ušetriť sumu len vo výške 3 605 €. Ak by mesto urobilo kvalitné obstarávanie, do súťaže sa mohlo prihlásiť oveľa viac uchádzačov, nie len konkrétne spoločnosti. Mesto podľa nášho názoru účelovo rozdelilo zákazku, aby nedosiahlo zákonom stanovený limit. Okrem toho, mesto evidentne upravilo (dohodlo) úhradu faktúr na dlhší čas ako je bežnou obchodnou praxou.