Kocúrkovo na ustanovujúcom zastupiteľstve

23. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ, na ktorom sa schvaľovali viaceré zaujímavé body.

Nedodržanie zmeny primátora Karola Janasa:

Na poslednom augustovom zastupiteľstve primátor informoval: „Od budúceho zastupiteľstva sa bude ako bod č. 2 zaraďovať bod „Diskusia občanov“, aby tak ľuďom odpadlo čakanie na koniec zastupiteľstva, a zároveň sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým bodom, ktoré sa ešte len budú prerokovávať.”

Zmenou v „prospech občanov“ sa primátor samozrejme pochválil aj v PB novinkách. Avšak hneď na ustanovujúcom zastupiteľstve bol bod „Diskusia občanov“ zaradený opäť až na konci zastupiteľstva.

Podľa nášho názoru mala byť diskusia zaradená v pracovnej časti ako bod č. 9. Primátor pred voľbami jasne uviedol, že od najbližšieho zasadnutia, budú môcť občania vystúpiť k jednotlivým bodom predtým ako budú schválené, aby nemuseli čakať až na koniec zastupiteľstva. Občanom to však umožnené nebolo.

Mestská rada v rokoch 2014-2018:

V zmysle zákona si mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, pri ktorej sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve.

Mestská rada 2014-2018 vs. nová mestská rada 2018-2022

MR voľby 2014MR voľby 2018

SMER má v MR až 4 členov, zatiaľ čo nezávislí majú len jedného. Podľa nášho názoru SMER mal mať 3 členov a nezávislí poslanci mali mať aspoň 2 členov, tak ako tomu bolo aj minulé volebné obdobie. Je zaujímavé, že až 3 členovia MR pochádzajú z toho istého výboru Hliny, SNP a Zakvášov (Peter Máťoš, Marián Sopčák a Igor Steiner).

Voľba predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií:

voľba komisií

Je absolútny nonsens, že za predsedov komisií boli zvolení nasledovní poslanci:

1) Poslanec Ján Kunovský  za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý sa v minulom volebnom období ako jej predseda sám dopustil konfliktu záujmov a porušil zákona o verejnom obstarávaní.

2) Poslanec Marián Sopčák za predsedu komisie pre financovanie a správu majetku mesta, ktorý v minulom volebnom období bol vôbec najviac vymeškávajúcim členom tejto komisie. Z celkových 21 zasadnutí, chýbal až 12 krát.

Poslanci nedovolili vystúpiť občanom:

K vyššie uvedenému bodu ohľadne voľby predsedov jednotlivých komisiií sme chceli predniesť naše informácie, poslanci nám však nedovolili vystúpiť.

20181123_165823 - Copy

Poslanci nedovolili vystúpiť ani občanovi p. Krčmárikovi, ktorý chcel vystúpiť k bodu ohľadne určenia platu primátora.

20181123_171055 - Copy

Plat primátora Karola Janasa:

V roku 2015 navrhovala viceprimátorka Katarína Drevenáková navýšenie platu primátora o 46,57%. Avšak poslanec Peter Zvak podal poslanecký návrh, ktorým plat primátora navýšil o 60%. Zdá sa, že ide o nepatrnú zmenu, ktorou však v skutočnosti došlo za roky 2016-2018 k navýšeniu vo výške viac ako 12 tisíc €.

platy porovnanie

Prednosta MsÚ Anton Martaus teraz navrhol plat s 50% navýšením vo výške 4 136 €. Prednosta dokonca informoval prítomných, že primátor bude poberať o 276 € menej ako mal plat doteraz. Ide o typický príklad ako kompetentní zavádzajú poslancov, občanov a verejnosť. Od 1. decembra totiž platí novela zákona, ktorou dochádza:

1) zníži sa možnosť navýšenia z maximálnych 70% na 60%. Takže 50% navýšenie, ktoré navrhol prednosta, nie je zrazu až tak málo,

2) zvýši sa koeficient pre mesto Považská Bystrica z pôvodných 2,89 na 3,21.

V roku 2018 poberal primátor plat 4 412 €. Je teda pravda, že bude poberať plat o 276 € menej, avšak iba pár dní. Od decembra bude primátor Karol Janas poberať plat vo výške 4 594 €. To je v skutočnosti o 182 € viac ako mal doteraz. Pričom v novom roku si ešte polepší.

plat primátora

Napokon môžeme byť radi. Poslanec Peter Zvak totiž opäť mohol navrhnúť až maximálne 60% navýšenie, v takom prípade by si primátor Karol Janas príšiel až na sumu 4 900 €.

Mikuláš Prokop