Výbory porušujú vnútornú normu

Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti, podieľajú sa na samospráve mesta a získavajú občanov na spoluprácu s orgánmi mesta pri riešení problémov súvisiacich s mestskou časťou. Napríklad predkladajú podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy, zaujímajú stanoviská k žiadosti alebo výzve zo strany mesta alebo spolupracujú s mestskou políciou. Výbor je orgán, ktorý by mal byť k občanom najbližšie. Vyvstáva tu otázka, či je tomu tak aj v skutočnosti. Naozaj sú občania riadne informovaní?

Vnútorná norma:

Výbory sa v zmysle dokumentu „Zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach“ schádzajú minimálne raz za 2 mesiace. Zápis zo zasadnutia výboru doručí jeho predseda na mestský úrad najneskôr do 7 dní od konania zasadnutia. Mestský úrad do 3 dní od doručenia zápisu zabezpečí jeho zverejnenie na webovej stránke mesta.

Skutočnosť:

Porovnali sme zverejňovanie zápisu zasadnutí výborov za roky 2015-2017. VMČ Považská Teplá ako jediný dodržiaval vútornú normu (paradoxne za rok 2018 nemá ku dnešnému dňu zverejnený zápis ani raz). Všetky ostatné výbory porušili alebo vôbec nedodržiavajú vnútornú normu. Najhoršími výbormi sú VMČ Šebešťanová a VMČ Milochov.

údaje - Copy

Počet zasadnutí výborov má byť minimálne 6 krát za rok (raz za dva mesiace). Za rok 2017 výbory VMČ Podmanín, VMČ Milochov (aj v roku 2015), VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová (aj v roku 2016) a VMČ Dolný Moštenec nezverejnili zápis zasadnutia vôbec.

Výbory ako VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Praznov a VMČ Horný Moštenec zverejnili zápis 2 krát, VMČ Stred a VMČ Podvažie zverejnili zápis 3 krát, VMČ Zemiansky Kvášov a VMČ Orlové zverejnili zápis 4 krát za rok 2017.

Ostatné výbory síce v roku 2017 zasadali aspoň 6 krát, ale nedodržali 2 mesačnú lehotu.

Podnet na kontrolóra:

S podnetom sme sa obrátili na hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, ktorý nám dal za pravdu: „Zástupcu primátora som informoval, aby upozornil predsedov jednotlivých výborov mestských časti na dôsledné dodržiavanie hore uvedených zásad resp. navrhli novelizáciu uvedených zásad tak, aby nedochádzalo k porušovaniu jednotlivých ustanovení uvedených zásad.“

Informovanie občanov o najbližšiom výbore:

Informovanie občanov prostredníctvom webovej stránky mesta je tiež žalostné. Výbory VMČ Strojárenská štvrť, VMČ Jelšové, Hliníky, VMČ Stred, VMČ Podmanín, VMČ Zemiansky Kvášov, VMČ Praznov, VMČ Milochov, VMČ Orlové, VMČ Považské Podhradie, VMČ Šebešťanová, VMČ Podvažie, VMČ Dolný Moštenec a VMČ Horný Moštenec nemajú vôbec zverejnené oznamy, kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie.

VMČ SNP, Zakvášov, Hliny majú zverejnenú pozvánku na máj 2018, avšak zápisnica je už aj zo septembra 2018. VMČ Lány mali zverejnenú pozvánku na september 2018. Ukážkovým výborom je VMČ Rozkvet, ktorý mal dopredu zverejnené 2 plánované zasadnutia. 

Predseda výboru vs. predseda komisie MsZ:

V dokumente „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ je priamo určené, že predsedom komisie je vždy poslanec, ktorého na návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo. Naopak, predsedu výboru si volia spomedzi seba členovia výboru. Predsedom výboru tak nemusí byť len poslanec, ale aj občan. Celkovo máme 17 výborov, pričom len v 4 výboroch sú predsedami poslanci, v ostatných sú predsedami občania:

predsedovia VMČ

Dúfame, že po upozornení si jednotlivé výbory začnú plniť svoje povinnosti lepšie, najmä, čo sa týka informovanosti svojich občanov.

Mikuláš Prokop