Aktuálna verejná súťaž na pozemky

Aktuálne prebieha verejná súťaž na dva mestské pozemky na Lánskej pri kruhovom objazde nad Tescom. Do skončenia súťaže zostáva už len pár dní.

aktuálna

Stále rovnaký postup:

Nie len v článku, ale aj prostredníctvom emailu sme informovali kompetentných o možnostiach ako zlepšiť predaje mestského majetku, napríklad označiť predávajúci majetok viditeľným reklamným banerom.

Občania už viackrát uviedli, že nemali vedomosť o verejnej súťaži. V prípade budov Poľovníka a PX Centra na SNP sa vyplatilo použiť reklamný plagát a značku. Bohužiaľ mesto a poslanci postupujú stále rovnako. Akýkoľvek reklamný baner pri pozemkoch informujúci občanov o aktuálnej verejnej súťaži by ste hľadali márne.

35

Bližšie informácie k súťaži:

Aktuálna verejná súťaž mesta na dva pozemky bola vyhlásená 5. júna 2018 a uzávierka súťažných návrhov je do 10. septembra 2018.

pozemky

Ide o dva pozemky s celkovou výmerou 1 112 m², ktorých všeobecná hodnota na základe posudku znalca Miroslava Čičkána je 55 400 €, čo predstavuje sumu 49,82 €/m². Cena ako to už býva zvykom, však nie je pre uchádzačov záväzná. Uchádzači tak môžu ponúknuť aj nižšiu sumu.

tesco 1resco 3

Zaujímavosť:

V súťažných podmienkach na verejnú súťaž je uvedené: „Čestné vyhlásenie uchádzača, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám a nim založených obchodných spoločnostiam a právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa.“

V dokumente “Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ je uvedené: „Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Považská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručne odôvodnenie záväzku.”

Uchádzač, ktorý má záujem o kúpu mestského majetku vo verejnej súťaži nemôže mať žiadne záväzky. Naopak uchádzač, ktorý kupuje mestský majetok napríklad cez osobitný zreteľ, môže mať záväzky, musí však o nich informovať. Rozdielny prístup považujeme za neobjektívny a neférový.

Mikuláš Prokop