TV Považie vysielalo bez platnej licencie

Licencia na vysielanie TV Považia bola udelená spoločnosti MEDIA COMPANY, ktorá patrí Petrovi Galovičovi. Na základe našich zistení a podnetu na Radu pre vysielanie a retransmisiu sa zistilo, že predmetná spoločnosť vysielala bez platnej licencie.

Licencia na vysielanie TV Považia:

V októbri 2015 udelila Rada spoločnosti MEDIA COMPANY licenciu č. TD/159. Licencia bola platná od 30. decembra 2015 na 12 rokov (do decembra 2027), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 rokov, celkovo teda až do decembra 2039.

platnosť licencie TV Považie

Spoločnosť MEDIA COMPANY bola v zmysle zákona povinná zapísať si činnosť do obchodného registra do 60 dní od právoplatnosti licencie (30. decembra 2015). Spoločnosť MEDIA COMPANY tak urobila 01. apríla 2017, teda až po 15 mesiacoch. Vo februári 2018 sme sa preto obrátili na Radu s podnetom na možné porušenie zákona.

Vybavenie podnetu:

upovedomenie o vybavení podnetu (rozklikni)

V júli 2018 nás Rada informovala: „Rada zobrala na vedomie skutočnosť, že došlo k zániku televíznej licencie č. TD/159 držiteľa licencie, spoločnosti MEDIA COMPANY s.r.o., keďže ku dňu 29.04.2016 licencia na digitálne vysielanie zanikla uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak.“

Okrem toho Rada rozhodla o porušení zákona, nakoľko vysielanie bez udelenej licencie je zakázané a udelila spoločnosti MEDIA COMPANY sankciu- „upozornenie na porušenie zákona, z dôvodu, že v kontrolných dňoch 5. septembra 2017, 13. oktróbra 2017 a 27. marca 2018 vysielala programovú službu Považie bez udelenej licencie.“

Zmluvy na vysielanie TV Považia s inými mestami:

Služby TV Považia využívajú rôzne mestá, pričom zmluvy uzatvárajú pod rôznymi spoločnosťami ako MEDIA COMPANY, MEDIA POVAŽIE, spol., MEDIA centrum spol., MEDIA TV, spol., El-net, spol., ale s rovnakým sídlom M. R. Štefánika 149 Pov. Bystrica.

zmluvy-s-inými-mestami

Spoločnosť MEDIA centrum poskytla mestu Nová Dubnica v rokoch 2016-2017 zľavu vo výške 200 € na 23 mesiacov a v súčasnej zmluve poskytla mestu Nová Dubnica zľavu vo výške 200 € na celú dobu platnosti zmluvy. Mestu Považská Bystrica nebola poskytnutá žiadna zľava, práve naopak, nedávno Peter Galovič žiadal navýšenie financí zo 6 300 € na 8 300 € mesačne.

TSK platí za vysielanie sumu 48 000 € ročne, pričom presne takúto sumu vykazuje spoločnosť MEDIA TV, spol. ako svoje jediné príjmy.

Mestská spoločnosť Púchovská kultúra nie len, že platí financie dvom spoločnostiam, ale za sumu 900 € si spoločnosť objednala u Petra Galoviča vybavenie licencie na vysielanie, o ktorú však prišla z rovnakého dôvodu ako spoločnosť MEDIA COMPANY.

 za sumu 900 €

Zaujímavosti:

TV Považie vysiela/vysielalo aj zastupiteľstvá z Trenčína a Ilavy, pričom tieto mestá za to nezaplatili žiadne financie.

Vo vysielaní sa často opakujú obce ako Domaniža, Papradno, Pružina, ale aj Sverepec, Brvnište, Prečín či Udiča. Na základe zverejnených informácií a infožiadostí sme sa dozvedeli, že obce nemajú uzatvorené zmluvy na vysielanie TV Považia a išlo o bezplatné služby.

Občania, aj tí starší čoraz častejšie využívajú internet a všetky veci ako rokovanie zastupiteľstva, iných orgánov ako komisií a VMČ, alebo informácie z MsÚ, mestských organizácií, kultúrnych a športových podujatí si vie mesto zabezpečiť samo, prostredníctvom súčasných alebo nových zamestnacov za absolútne nižšie ceny. Vyvstáva tu otázka, či kompetentní o to majú vôbec záujem.  

Peter Galovič však nechce prísť o biznis, preto v júni 2018 požiadal o udelenie novej licencie a Rada spoločnosti MEDIA COMPANY dňa 4. júla 2018 udelila novú licenciu č. TD/198.

Od mája 2016 do júla 2018 vysielalo TV Považie bez platnej licencie. Počas tohto obdobia vyplatilo mesto Považská Bystrica za vysielanie TV Považia sumu vo výške viac ako 163 000 €, mesto Dubnica nad Váhom vo výške viac ako 45 000 €, mesto Nová Dubnica vo výške viac ako 26 000 €, TSK vo výške 104 000 € a mesto Púchov vo výške viac ako 94 000 €. Celkovo bolo na vysielanie TV Považia počas doby bez platnej licencie vyplatených cca. 432 000 € (viac ako 13 miliónov SK).

Sme zvedaví ako budú postupovať najmä kompetentní z nášho mesta.