Poslanec Kunovský porušil zákon

V minulom článku sme Vás informovali o konflikte záujmov, ktorého sa podľa nášho názoru dopustil poslanec Ján Kunovský.

Len na pripomenutie, do verejnej súťaže, ktorú vyhlásila príspevková organizácia PX Centrum, dala jedinú ponuku spoločnosť OFFIM, v ktorej bol vtedy poslanec Kunovský spolu s manželkou spoločníkom aj konateľom. Zároveň bol poslanec Kunovský aj predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Inak povedané, rozhodoval o svojej vlastnej ponuke. Poslanci svojho kolegu vtedy podržali.

Poslanec Ján Kunovský porušil zákon

Nevzdali sme sa a obrátili sme sa so žiadosťou na Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie. Úrad nám dal za pravdu: „Zo strany verejného obstarávateľa tak zrejme došlo k porušeniu v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.“

Nakoľko išlo a zákazku s nízkou hodnotou Úrad pre verejné obstarávanie náš podnet dňa 22. júna 2017 postúpil hlavnému kontrolórovi Mariánovi Sičákovi.

Hlavný kontrolór Sičák nás v odpovedi rovnako informoval o porušení zákona: „Kontrolou bolo zistené porušenie § 40 ods. 4 b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, keď predsedom komisie pre verejné obstarávanie inventáru bol spoločník ako aj konateľ spoločnosti OFFIM s.r.o., ktorá bola úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania. Zo strany PX Centra boli prijaté také opatrenia, aby sa v budúcnosti dôsledne dodržiaval zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení.“

zákon

Len na doplnenie, poslanec Kunovský porušil nie len § 40 ods. 4 b) a c), ako uviedol kontrolór Sičák, ale aj ods. 5 písm. a), nakoľko členom komisie nesmie byť ani osoba blízka, napríklad manžel. Poslanec Kunovský tak porušil čo sa dalo.

Hoci Úrad pre verejné obstarávanie a hlavný kontrolór mesta poukázali na porušenie zákona, kompetentní nie, že by si priznali chybu, ale cítia sa byť naďalej nevinní.

Vyjadrenie poslanca Kunovského: „Ako riaditeľovi SOŠ mi zo zákona vyplýva zákaz podnikania a preto som sa oboch funkcii v spoločnosti OFFIM, s.r.o. vzdal listom ešte v septembri 2014.“

Vyjadrenie riaditeľky PX Centra Anny Kardošovej: „Konflikt záujmov nenastal, ani nemohol nastať, nakoľko nedošlo k vylučovaniu uchádzačov ani k iným postupom, pri ktorých by mohol predseda komisie dostať do takéhoto konfliktu.“

To, že poslanec Kunovský mal „nejaký list“ je absolútne irelevantné. Jediným hodnoverným zdrojom je výpis z obchodného registra, v zmysle ktorého skončil až v apríli 2016.

Ján Kunovský sa stáva prvýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 14. júla 2014 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači: Štefan Pohanka, Ján Kunovský a Igor Kvasnica. Igor Kvasnica nesplnil potrebné predpoklady a do ďalšieho kola nepostúpil. Štefan Pohanka dňa 7. augusta 2014, len osem dní pred výberovým konaním, zrušil svoju účasť na výberovom konaní z osobných dôvodov. Ján Kunovský sa stáva riaditeľom SOŠ dňa 15. augusta 2014 ako jediný uchádzač.  

Možné porušenie ďalšieho zákona:

Kunovský bol v zmysle zákona povinný do 30 dní od ustanovenia za riaditeľa SOŠ (august 2014) vzdať sa členstva v spoločnostiach a nepodnikať, čo však neurobil. Na základe výpisu z obchodného registra tak urobil až v apríli 2016, čím sa podľa nášho názoru dopustil porušenia zákona o výkone vo verejnom záujme a závažného porušenia pracovnej disciplíny. V marci 2017 sme preto podali podnet na TSK.

Na aprílovom zastupiteľstve 2017 poslanec Kunovský uviedol: „Nie som človek, ktorý by sa triasol za pozíciou riaditeľa. Pokiaľ príde k tomu, že som porušil zákon, nemám problém niesť dôsledky a zložiť funkciu na ďalší deň, bez toho aby som sa nejakým spôsobom vyhováral.“

Poslanec Kunovský však nečaká na rozhodnutie TSK a dňa 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Napokon poslanec Kunovský so zamestnávateľom TSK ukončil pracovný pomer dohodou ku dňu 30.04.2017.

Trenčiansky samosprávny kraj nekoná:

TSK viac ako 50 dní nekoná, hoci skutočnosť, že Kunovský podnikal počas toho ako bol riaditeľom je voľne a ľahko zistiteľná z obchodného registra.

Až v máji 2017 sme dostali odpoveď: „Vzhľadom na skutočnosť, že pán Ing. Kunovský nebude od 01.05.2017 na pozícii riaditeľa SOŠ, Vám oznamujeme, že naše šetrenie vo veci predmetného podnetu bolo zastavené a záležitosť považujeme za vybavenú.“

Opäť sme sa nevzdali:

Nakoľko sme s vybavením podnetu zo strany TSK neboli vôbec spokojní, obrátili sme sa na Ministerstvo školstva, ktoré nám ústretovo poskytlo metodické usmernenie: „Riaditeľ školy bol povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie skončiť inú zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť. Taktiež bol povinný do 30 dní od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy  a do 31. marca každého kalendárneho roka deklarovať svoje majetkové pomery. Z výpisu obchodného registra, zriaďovateľ mal možnosť zistiť, či riaditeľ školy pozastavil podnikateľskú činnosť. Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, vystupuje za zriaďovateľa predseda samosprávneho kraja. Zriaďovateľ bol povinný riaditeľa školy za porušenie obmedzení vyplývajúcich z osobitného právneho predpisu z funkcie odvolať. Zriaďovateľ svojím nekonaním porušil ustanovenie § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.“

Napriek tomu, že nám ministerstvo školstva dalo za pravdu, predseda TSK Jaroslav Baška podržal Kunovského a porušenie zamietol pod koberec.

Ján Kunovský sa stáva druhýkrát riaditeľom SOŠ:

Dňa 05. mája 2017 bolo vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa SOŠ. Do výberového konania sa prihlasuje opäť poslanec Kunovský (hoci 24. apríla 2017 sám požiadal o ukončenie pracovného pomeru), teraz už s „čistým štítom“, nakoľko už nefiguruje v predmetnej spoločnosti. Dňa 15. júna 2017 sa novým riaditeľom SOŠ ako jediný uchádzač opäť stáva poslanec Kunovský.

Asi nikoho neprekvapí naše ďalšie zistenie, že mobilné číslo poslanca Kunovského ku dnešnému dňu figuruje na webovej stránke offim.sk ako jeden z kontaktov, na ktorý sa môžu ozvať potencionálni zákaznici. Vyvstáva tu otázka, či poslanec Kunovský skutočne prestal v predmetnej spoločnosti podnikať, alebo sa vzdal funkcií len na papieri.

iphone 5.2017 134IMG_5160

Napokon poslanec Kunovský chcel odo mňa verejné ospravedlnenie a nemajetkovú ujmu vo výške 5000 €. Ku dnešnému dňu však žalobu nepodal. Najväčším paradoxom však je, že poslanec Kunovský, napriek tomu, že porušil zákon, zostáva aj naďalej predsedom komisie na ochranu verejného záujmu. Práve tej komisie, ktorá by na podobné pochybenia mala poukazovať a vyvodzovať potrebnú zodpovednosť.

kunovský