Názor občanov k predaju mestských budov

Nám, na rozdiel od väčšiny poslancov, záleží na názore občanov mesta Považská Bystrica. Preto sa z času na čas obrátime na vás, aby ste sa vyjadrili k určitým otázkam alebo témam. Urobili sme tak aj vo veci predaja mestských budov. Do prieskumu sa zapojilo 57 respondentov. Ďakujeme za váš názor.

Otázka č. 1:

Vyhodnotenie

Až 93%, teda 53 respondentov je proti tomu, aby poslanci predávali mestské budovy pod cenu znaleckého posudku. Samozrejme je potom otázne, ako postupovať, ak sa do súťaže neprihlási žiadny záujemca.

Vtedy môže mesto/poslanci určiť, že ak sa ani v opakovanej verejnej súťaži za cenu znaleckého posudku neprihlási žiadny záujemca, môže sa cena budovy znížiť napríklad o 10% z hodnoty znaleckého posudku.

Za podstatné považujeme zlepšiť reklamu predaja budovy. Použiť reklamný banner, plagát, ceduľu a pod. Označovať budovy na predaj nie len údajmi z katastra nehnuteľností (C KN, parcelné č. a výmera v m²), ktoré občanom často nič nehovoria, ale aj názvom, pod ktorým je daná budova známa napríklad „Poľovník, Vojenská správa“ a pod.

IMG_0626

Otázka č. 2:

Vyhodnotenie (3)

Už viackrát sme vás informovali, že je absurdné, aby mesto v súťažných podmienkach uvádzalo, že cena znaleckého posudku nie je záväzná. Jednoznačne až 97%, teda 55 respondentov chce, aby mesto pri predaji budov stanovilo minimálnu sumu, pod ktorú potencionálni uchádzači nemôžu dať svoju ponuku.

Otázka č. 3:

Vyhodnotenie (2)

Takmer ¾, teda 42 respondentov chce, aby mesto využívalo elektronickú aukciu pri predaji mestských budov.    

Ak do verejnej súťaže príde len jedna ponuka, elektronická aukcia sa neuskutoční a zastupiteľstvo rozhodne či predaj budovy schváli alebo neschváli. Ak do súťaže príde viacero ponúk, následne by mesto využilo aj elektronickú aukciu. Išlo by tak o dvojkolovú súťaž. Najvyššia ponuka z prvého kola by išla ako vstupná cena do elektronickej aukcie, do ktorej postúpia všetci uchádzači, ktorí splnili súťažné podmienky z prvého kola. V elektronickej aukcii tak uchádzači môžu ešte navyšovať svoju ponuku. Víťazná ponuka pôjde do zastupiteľstva, ktoré rozhodne či budovu predá alebo nepredá.

Mesto Považská Bystrica kedysi vlastnilo viaceré lukratívne nehnuteľností. Viaceré budovy sa však predali počas rôzných období či už za pochybných okolností alebo za nízke ceny. Teraz sa za roky 2017-2018 predali 3 mestské budovy (Vojenská správa, PX Centrum a Poľovník), ktorých celková cena podla znaleckých posudkov bola vo výške 1 328 016 €. Do mestskej pokladnice však prišli financie len vo výške 633 800 €.