Verejná súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum

Minulý rok sa zo 4 ponúknutých mestských budov predali len dve a to Vojenská správa spoločnosti PARTNER PROGRESS, v zastúpení Františkom Halmešom za sumu 281 000 € (za 50% zo znaleckého posudku) a Verejné WC spoločnosti A-ARCHA, v zastúpení Miroslavom Nemčíkom za sumu 111 000 €.   

Mesto teda opäť vyhlásilo verejnú súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum, ktoré sa nepodarilo predať.

Predchádzajúce ponuky na mestské budovy:

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka. K budove je uzatvorená nájomná zmluva, ktorá končí až 31.12.2020.

Na budovu PX Centrum prišla jediná ponuka od Petra Húdeka z Udiče vo výške 116 000 € (cca. 34% zo znaleckého posudku). Po skončení verejnej súťaže však prišla ďalšia ponuka od spoločnosti MONT, v zastúpení spoločníkom Tiborom Moravíkom vo výške 148 000 € (cca. 44% zo znaleckého posudku).

Predmetom hlasovania bola napokon len ponuka Petra Húdeka. Hoci sa našli poslanci MsZ, korí boli ochotní predať budovu PX Centra za takmer 1/3 cenu, k predaju budovy našťastie nedošlo.  

hlasovanie

 „Pútavá reklama“ na predaj mestských budov:

Na základe požiadavky poslanca M. Sopčáka, mesto pripravilo reklamu o verejnej súťaži. Na zvýšenie povedomia verejnosti mesto vymyslelo takúto pútavá reklama.

3 1 2

4 5

Určite sa to dá urobiť aj kvalitnejšie. Na druhej strane lepšie ako nič a napokon to asi aj pomohlo, keďže prišli viaceré ponuky.

Nové ponuky na budovu PX Centrum:

Na budovu PX Centrum prišli 2 ponuky. Zaujímavé je, že hoci v minulom roku o budovu prejavili záujem uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT, teraz ponuky nepredložili. Podľa znaleckého posuduku je hodnota budovy PX Centrum vo výške 339 016 €.

PX Centrum PX Centrum 2

1- GZ REAL, a.s., so sídlom Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, v zastúpení predsedom predstavenstva Igorom Jágrikom a členom predstavenstva Rastislavom Hofericom vo výške 101 500 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 30% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na poskytovanie služieb, prenájom.

GZ REAL

2- Miloslav Bajza zo Sverepca vo výške 176 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 52% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť ako administratívne a obchodné priestory v súlade so záväznými regulatívmi platného územného plánu mesta.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove PX Centrum(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúčajú predať budovu PX Centrum Miloslavovi Bajzovi za sumu 176 000 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Nové ponuky na budovu Poľovník: 

Na budovu Poľovník prišli prekvapujúco až 3 ponuky. Podľa znaleckého posudku je hodnota budovy Poľovník vo výške 427 000 €.

poľovník

1- MITTEL, s.r.o., so sídlom v Dubnici nad Váhom, v zastúpení spoločníkov Miroslavom Špánikom a Pavlom Kľúčikom vo výške 176 800 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 41% zo znaleckého posudku. Budovu plánuje využiť na doterajšie využitie a prenájom priestorov na účely komerčnej občianskej vybavenosti, a to maloobchodu a služieb.

MITTEL

2- Peter Koreník a Terézia Koreníková zo Šebešťanovej vo výške 101 100 €. Ponuknutá suma predstavuje len cca. 24% zo znaleckého posudku. Budovu plánuju využiť na pohostinstvo a reštauračné služby, prenájom nebytových a obchodných priestorov. 

3- REFLEX, spol. s.r.o., so sídlom Stred 56/47, Považská Bystrica, v zastúpení spoločníkom Jánom Buchtincom vo výške 170 000 €. Ponuknutá suma predstavuje cca. 40% zo znaleckého posudku. Budovu po rozsiahlej rekonštrukcii plánuje využiť na účel v zmysle platného územného plánu mesta. Hlavne ako polyfunkčný objekt, sídlo firmy, kancelárske priestory, reštaurácia.

REFLEX, spol.

Stanoviská orgánov mestského zastupiteľstva:

stanoviská k budove Poľovník(rozklikni)

Mestská rada aj komisia pre financovanie a správu majetku mesta neodporúčajú predať budovu Poľovník spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 €. Podľa nášho názoru ide opäť o nízku ponuku a preto dúfame, že jej predaj poslanci MsZ neschvália. 

Mesto by malo zlepšiť informovanosť verejnosti o prebiehajúcich verejných súťažiach a majetky predávať formou elektronickej aukcie, ktorá zvyšuje konkurenciu a transparentnosť. Alternatívne by mesto mohlo po opakovane neúspešnej verejnej súťaži znížiť cenu znaleckého posudku napr. o 5-10%. Ale to, že mesto v súťažnych podmienkach uvedie, že cena znaleckého posudku nie je záväzná, považujeme za nonsens. Preto sa nemôžeme čudovať, že od uchádzačov prídu ponuky vo výške od 24% do 52% zo znaleckého posudku. Okrem toho mesto pri jednej verejnej súťaži použije elektronickú aukciu, pri ďalších nie.

Vyvstáva tu otázka, ako k predaju prístúpi mesto a poslanci, ktorí schválili predaj budovy Vojenskej správy za polovicu sumy zo znaleckého posudku. My veríme, že poslanci MsZ predaj mestských budov za také nízke ponuky neschvália.