Redakčná rada nepredkladá správu o činnosti

Redakčná rada Považskobystrických noviniek je v zmysle schválenej normy povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti raz ročne. Už dlhšiu dobu poukazujeme na skutočnosť, že redakčná rada si túto povinnosť neplní.

Redakčná rada PB noviniek:

Redakčná rada má 5 členov z radov poslancov MsZ. Tajomníkom redakčnej rady je šéfredaktor PB noviniek, ktorý plní zároveň úlohu odborného garanta a disponuje poradným hlasom.

RR

Povinnosť v zmysle schválenej normy:

V zmysle dokumentu „Štatút redakčnej rady Považskobystrických noviniek“, redakčná rada kontroluje celoročnú komplexnú koncepciu mediálnej prezentácie Považskobystrických noviniek a predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti raz ročne.  

štatút PB noviniek

Ako dlho na to už poukazujeme?:

1) Prvýkrát sme o tom informovali už 14. novembra 2016 v článku o Považskobystrických novinkách, v ktorom sme poukázali napríklad na hospodárenie PB noviniek, ale aj na to, že redakčná rada si neplní svoju vyššie uvedenú povinnosť. 

2) O skutočnostiach uvedených v článku, teda aj o tom, že redakčná rada nepredkladá správu o činnosti, sme dňa 14. novembra 2016 prostredníctvom emailu upozornili primátora K. Janasa a všetkých poslancov MsZ.

3) Dňa 15. decembra 2016 sa konalo MsZ, na ktorom boli prítomní aj kontrolór M. Sičák a prednosta MsÚ A. Martaus. Poslanec A. Péli nám dal za pravdu a vyzval kompetentných na predkladanie tejto správy.


Aká je realita?:

Bohužiaľ, napriek tomu, že o neplnení si povinnosti zo strany redakčnej rady vedeli primátor K. Janas, kontrolór M. Sičák, prednosta MsÚ A. Martaus, poslanci MsZ, a okrem nás na to upozornil aj poslanec A. Péli priamo na mestskom zastupiteľstve už v roku 2016, ku dnešnému dňu nedošlo k náprave.

Podľa nášho názoru minimálne primátor K. Janas, kontrolór M. Sičák alebo prednosta A. Martaus mali konať ex offo a žiadať/zabezpečiť nápravu.

Odpovede členov redakčnej rady na naše otázky:

otázky na redakčnú radu PB noviniek - Copy

Predseda redakčnej rady poslanec M. Puček sa nám ku dnešnému dňu nevyjadril. Rovnako sa nevyjadrili ani poslanci F. Martaus a I. Steiner.

Poslanec J. Kunovský na otázky neodpovedal, ale uviedol: „Čo sa týka otázok, si myslím, že by mali byť smerované na p. Pučeka, ktorý je predsedom Redakčnej rady.“

Ako jediný nám odpovedal na otázky poslanec T. Macháč, ktorý uviedol:

„1, redakčná rada neprerokovala takýto materiál, takže ho následne nemohla predložiť zastupiteľstvu
2, ako člen redakčnej rady PB noviniek, som nebol vyzvaný ku konkrétnym krokom vo veci, nemám vedomosť či bola oslovená cela RR.“

Bojujeme ďalej:

Nakoľko upozornenie na neplnenie si povinnosti u kompetentných zjavne nestačí, podali sme v marci 2018 podnet priamo kontrolórovi M. Sičákovi v zmysle zákona.

Vítame skutočnosť, že aj kontrolór M. Sičák dospel k rovnakému záveru a dal nám za pravdu. Uviedol, že o nedodržiavaní informoval primátora mesta K. Janasa a prednostu mestského úradu A. Martausa s tým, aby zabezpečili jeho dodržiavanie.

odpoveď hl. kontrolór Sičák - Copy

Vyvstáva tu otázka, prečo kontrolór M. Sičák, hoci o nedodržiavaní vedel minimálne od 15. decembra 2016, prostredníctvom MsZ, na ktorom bol osobne prítomný, na porušenie upozornil kompetentných až po našom podnete v apríli 2018?

Okrem toho, kontrolór M. Sičák na základe nášho podnetu informuje o nedodržiavaní primátora K. Janasa, ktorý však o tom má vedomosť minimálne od 14. novembra 2016 prostredníctvom nášho emailu a prednostu MsÚ A. Martausa, ktorý má o tom vedomosť minimálne od 15. decembra 2016, prostredníctvom MsZ, na ktorom bol osobne prítomný, aby zabezpečili jeho dodržiavanie. Prečo kompetentní nevykonali nápravu už vtedy? 

Uvidíme, či kompetentní zabezpečia nápravu a dočkáme sa od redakčnej rady PB noviniek správy o činnosti aspoň jeden krát za súčasné volebné obdobie.