Mestská rada, viac než zákon?

Už dávnejšie sme si všimli viaceré znepokojivé výstupy z mestskej rady. Podľa nášho názoru mestská rada koná nad rámec svojich právomocí, supluje kompetencie mestského zastupiteľstva a obmedzuje práva občanov. Okrem toho aj obsadenie mestskej rady nezodpovedá demokratickým a politickým štandardom.

Poslanci, ktorí sú členmi mestskej rady:

poslanci MR

Kompetencie mestskej rady:

V zmysle zákona, mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Podľa dokumentu „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“, mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva zaujíma k navrhovaným bodom programu mestského zastupiteľstva svoje stanoviská. Stanoviská mestskej rady majú pre rokovanie mestského zastupiteľstva odporúčajúci charakter.

Ďalej podľa vyššie uvedeného dokumnetu, pokiaľ je k prerokovanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (radu, komisie), vypočuje si stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci.

Kompetencie mestského zastupiteľstva:

V zmysle zákona, mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta.

Podľa dokumentu „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica“, zmluvné prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku mesta vždy podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva.

Jediný orgán, ktorý je oprávnený rozhodovať o prevodoch nehnuteľného majetku mesta je výlučne mestské zastupiteľstvo.

Mestská rada supluje mestské zastupiteľstvo:

spravodlivosť

Už viackrát sa stalo, že materiál, ktorý prešiel jednotlivými výbormi mestských častí a komisiami, sa z mestskej rady do zastupiteľstva dostal oklieštený alebo sa nedostal vôbec. Opäť sa tak stalo na februárovej mestskej rade.

Mestská rada až 7 žiadostí občanov svojvoľne „odstránila“ a do zastupiteľstva ich nepredložila. Dokonca odstránila aj požiadavku viacerých občanov Považského Podhradia, ktorí chcú od mesta odkúpiť pozemok o výmere 174 m² za účelom vytvorenia spoločnej prístupovej cesty. Občania si chcú na vlastné náklady vybudovať prístupovú cestu, ktorá je podmienkou stavebného povolenia. Mestská rada ich žiadosť však odstránila bez uvedenia dôvodu. Rovnako tak žiadosť spoločnosti MEDIA COMPANY, spol. s.r.o., ktorá žiadala o navýšenie financí pre vysielanie televízie TV POVAŽIE, mestská rada odstránila a nepredložila zastupiteľstvu na rozhodnutie.

Ako sme už vyššie uviedli, mestská rada by mala zaujať k navrhovaným bodom programu svoje stanoviská, ktoré majú pre rokovanie mestského zastupiteľstva odporúčajúci charakter. Mestská rada tedá má odporučiť mestskému zastupiteľstvu schváliť/neschváliť predmetný materiál a zdôvodniť svoje stanovisko.

Vyvstáva tu otázka, na základe akého kľúča/sympatií mestská rada rozhoduje?

Ostrá diskusia v interpeláciách:

V rámci interpelácií poslanec A. Péli poukázal na činnosť mestskej rady. Na to samozrejme reagovali primátor Janas, kontrolór Sičák, ale aj poslanec a člen mestskej rady Matušík.

1) V dokumente „Štatút mesta Považská Bystrica“, ktorý spomenul primátor Janas sme o interpeláciách nenašli ani zmienku. V dokumente „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ je uvedené, poslanci majú právo interpelovať primátora, členov mestskej rady, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície, kontrolóra mesta, spracovateľa predkladaného materiálu, riaditeľov mestských podnikov a iných mestských zariadení vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Poslanec A. Péli mal teda právo interpelovať členov mestskej rady a primátor Janas reagoval v rozpore s rokovacím poriadkom.

2) Zaujímavé je, že primátor Janas preruší a upozorní poslanca A. Péliho. Poslanca Matušíka, ktorý ešte aj sám uvedie, že vie koho má interpelovať, ale neodpustí si to a informuje o poslankyni Veličovej, že „zaklamala“, pričom v zmysle dokumentu „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici“ v rámci interpelácií nie je možné reagovať na poslanca/poslankyňu, jeho primátor Janas neprerušil a dovolil mu vystúpiť. Typický dvojaký meter primátora Janasa, na ktorý už dlhšie poukazujeme.

3) V jednej veci poslancovi Matušíkovi dávame za pravdu a to, aby sa na dlžníkov mesta viac poukazovalo. Na druhej strane je zvláštne, že členovia mestskej rady iným občanom, ktorí sa tiež nachádzajú/nachádzali medzi dlžníkmi, predaj pozemkov odporučili. Niektorí občania majú dokonca v prenájme mestské priestory bez verejnej súťaže, hoci majú dlžoby na meste. To poslancovi Matušíkovi už nevadí? Platí tu známe spojenie „náš človek“?

Mestské rady v iných mestách:

MR rokovací poriadok - Copy-page-001 - Copy

Z 12 porovnávacích miest iba mesto Martin nemá schválený rokovací poriadok mestskej rady. Až 8 miest má rokovací poriadok mestskej rady zverejnený na svojej webovej stránke.

Mestá ako Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Martin, Prievidza, Zvolen a Považská Bystrica zverejňujú zápisnice z rokovania mestskej rady. Mestá Trenčín a Poprad zverejňujú zase dochádzku mestskej rady. V mestách Žilina, Banská Bystrica, Trenčín a Zvolen sú rokovania mestskej rady verejné. Mesto Trenčín zrušilo mestskú radu v januári 2015 a mesto Žilina v septembri 2017. 

Mesto Považská Bystrica nemá schválený rokovací poriadok mestskej rady a jej zasadnutia sú neverejné. Súkromné televízie iTV a TV Považie majú v zmysle uzatvorených zmlúv povinnosť informovať občanov okrem iného aj o rokovaniach mestskej rady. Informácie z rokovaní mestskej rady by ste však v súkromných televíziach hľadali márne. 

Vybraté vyjadrenia porovnávacích miest:

Mesto Banská Bystrica: „V zmysle Rokovacieho poriadku MsR má mestská rada len odporúčacie právomoci. O zaradení bodu, ktorý obsahuje nakladanie s majetkom mesta, pojednávajú “Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica“. V zmysle týchto zásad Mestský úrad žiadosti o nakladanie s majetkom mesta predkladá aj so stanoviskami dotknutých komisií a stanoviskom MsR na rokovanie MsZ, ktoré rozhodne o ich scvhálení alebo zamietnutí hlasovaním.“

Mesto Prievidza: „Každá doručená žiadosť o odkúpenie pozemku je daná na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.“

Mesto Poprad: „V rokovaciom poriadku Mestskej rady mesta Poprad nie je ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné stiahnuť bod programu a tento bod nepredložiť na rozhodnutie mestskému zatsupiteľstvu.“

Na záver by sme chceli poukázať na jeden paradox. Poslanec a člen mestskej rady Matušík argumentuje: „Je trošku trápne, keď napríklad tu na zastupiteľstve sa niektorí občania domáhajú svojich práv, kritizujú mesto, že je benevolentné k ich požiadavkám, že nerieši. A on figuruje na stránkach mesta ako neplatič.“ Pričom je to práve Matušík, ktorý je známy tým, že vtedy ako poslanec a člen stavebnej komisie, ktorý by mal ísť občanom príkladom, staval bez stavebného povolenia. Poslanec Matušík je aj v súčasnosti členom komisie pre územné plánovanie a výstavbu.