Zaujímavosti ohľadne odmeny kontrolóra Sičáka

Najväčší záujem na marcovom zastupiteľstve vyvolávala odmena kontrolóra Sičáka. S týmto bodom sú vždy spojené viaceré otázky, napríklad kto je skutočný predkladateľ alebo ako sa k bodu postaví primátor Janas. V minulých rokoch vždy viedol rokovanie o tomto bode, ale v predchádzajúcom roku sa vzdal vedenia rokovania, odišiel si sadnúť k zamestnancom mestského úradu a vedenie rokovania prenechal viceprimátorovi Máťošovi. Teraz opäť viedol rokovanie, pričom uviedol: „Zvrhlo sa to na dosť veľké ataky voči predsedníčke finančnej komisie Drevenákovej. Takže tento rok budem iba moderovať tento bod.“

Vykladanie si zákona po svojom:

Primátor Janas: „Ja ako primátor mesta nemám žiadne právo jeho odmeny navrhovať. Návrh musí predložiť nejaký poslanec. Vždycky to predkladá predseda finančnej komisie. Tak to bolo aj na VÚC, tak je to všade.“


Viceprimátorka Drevenáková: „Ja ten poslanecký návrh predkladám v podstate za vás všetkých. Lebo niekto to navrhnúť musí z nás všetkých. Podľa zákona mu prináleží.“

Skutočnosť v zmysle zákona:

V zákone sa uvádza: „Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30% z mesačného platu.“

Po 1) Zákon vôbec neurčuje, kto môže/nemôže byť predkladateľom návrhu na odmenu hlavného kontrolóra. Teda či to má byť poslanec MsZ, predseda finančnej komisie, člen mestskej rady, primátor alebo prednosta MsÚ. Zákon primátorovi v žiadnom prípade nebráni odmenu navrhnúť. Z 12 porovnávaných miest až v 6 mestách predkladajú návrh na schválenie odmeny kontrolórovi jednotliví primátori. V Prievidzi odmenu predkladá prednosta MsÚ. Ide teda o zavádzajúce informácie a absolútne zlý výklad zákona.

odmeny

Po 2) Skontrolovali sme, či naozaj na VÚC aj „všade“ odmenu pre kontrolóra predkladá predseda finančnej komisie. V Trenčianskom samosprávnom kraji to naozaj predkladala predsedkyňa finančnej komisie Mária Hajšová. Z 12 porovnávaných miest až v 9 mestách odmenu kontrolórovi nepredkladá predseda ani člen finančnej komisie. V mestách Trnava a Zvolen odmenu predkladá „mestská rada“. Len v meste Martin odmenu predkladal člen finančnej komisie Ján Zuberec. Opäť absolútne zavádzajúce informácie primátora Janasa.    

Okrem toho slovo „môže“ jednoznačne znamená, že sa odmena navrhnúť môže, ale aj nemusí. V minulosti sme vás informovali, že viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča či Ilava v určitom roku vôbec nenavrhli, a teda ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Odmena hlavnému kontrolórovi Sičákovi:

Kontrolór Sičák za svoju prácu v roku 2017 dostával mesačný plat vo výške 2 043 €, ktorý je podľa nášho názoru na mesto Považská Bystrica „veľmi slušný“. Poslanci MsZ mu však opätovne schválili odmenu teraz vo výške 20% z jeho platu. Výška schválenej odmeny predstavuje sumu 4 903 €. Celkovo si tak kontrolór Sičák za predchádzajúci rok 2017 prišiel na sumu cca. 2 452 €/mesačne.

Zaujímavé bolo, keď v interpeláciách poslankyňa Veličová informovala o výške odmeny kontrolóra Sičáka, že je vo výške 4 903 €. Na to zareagoval predkladateľ odmeny poslanec Panák, ktorý uviedol: „Tá suma, ktorú povedala p. Veličová nebola dobre vyrátaná.“

Smutné je, že poslanec a člen mestskej rady Panák ako predkladateľ ani nevedel skutočnú výšku odmeny, ktorú vlastne predkladal.

Porovnanie odmeny hlavného kontrolóra s predchádzajúcimi rokmi:

Odmena kontrolórovi Sičákovi sa každoročne pomaly znižuje. Za rok 2015 to bola odmena 30%, vo výške 6 919,20 €. Za rok 2016 to bola odmena 25%, vo výške 5 934 € a za rok 2017 to bola odmena 20%, vo výške 4 903 €. V prípade, ak by mu poslanci MsZ teraz schválili maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30%, suma by bola až 7 354,80 €.

Verejný tlak pomáha. Ak by sa o odmene kontrolóra nepísalo a občania neboli kritickí, mestská rada by s veľkou pravdepodobnosťou navrhla odmenu vo výške 30%.  

Ako hlasovali poslanci pri odmene za rok 2016 a za rok 2017:

odmena za rok 2016 odmena za rok 2017

V roku 2017 bolo za odmenu 14 poslancov, 6 poslancov bolo proti a 2 poslanci sa zdržali. Poslanci Karas a Kunovský nehlasovali vôbec. Oproti predchádzajúcemu roku teraz v roku 2018 za odmenu zahlasovali už aj poslanci Beranová, Jaroš a Karas.

Poslanci MsZ nám opäť nedovolili vystúpiť:

odmietnutie 28580641_10210887700008426_536629653_o - Copy

V predchádzajúcom roku nám chýbali 2 hlasy, teraz bohužiaľ iba jeden. Mrzí nás, že poslankyňa Veličová, ktorá hlasuje za to, aby občania mohli vystúpiť, bola teraz proti. Informovala nás, že sa pomýlila.

Pozornosť si však zaslúži alibistické konanie poslancov MsZ, ktorí nehlasovali vôbec. Ide o poslancov Drevenáková, Keruľ, Korbašová, Kunovský, Macháč, Martaus, Matušík, Máťoš, Panák, Steiner a Zvak. Ak poslanci nechcú vôbec hlasovať, stačilo by, ak by vytiahli svoje kartičky zo zariadení. Ak by svoje kartičky vytiahli, prítomných poslancov by nebolo 23, ale iba 12 a mohli by sme vystúpiť. Takto umelo/úmyselne navyšujú potrebné kvórum pri hlasovaní.

Vyvstáva tu otázka, prečo nám poslanci bránia vystúpiť? Čoho sa boja? Alebo nechcú, aby občania počuli aj iné argumenty.