MEGAWASTE I. časť

Agendu komunálneho odpadu v našom meste približne od konca roku 2007 zabezpečovala česká spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o., so sídlom v Prahe, ktorej majiteľom je I. Knápek. Okrem toho zabepečovala aj údržbu nášho mesta. Spoločnosť je známa svojím pochybným získaním zákazky ešte za bývalého primátora Adameho.

Untitled

1) Ako to v skutočnosti bolo so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. s.r.o.?:

Krajský súd BA vo svojom rozsudku konštatoval: „Súd zistil, že z pôvodnej uzavretej Zmluve 2632007 na základe verejného obstarávania mesto určilo, že služby spoločnosti MEGAWASTE spol. s.r.o. sa budú týkať komunálneho odpadu – odpadu domácností vznikajúcich pri činnosti fyzických osôb, obdobných odpadov právnických osôb okrem odpadov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti týchto subjektov. Odpady podľa § 2 ods. 14 zákona o odpadoch nebudú spadať do tejto zmluvy. V druhej Zmluve 2972007 sú už služby nespadajúce do okruhu služieb uvedených v prvej zmluve. V čase uzatvárania zmluvy na základe verejnej súťaže mesto muselo vedieť, že prvou uzatvorenou zmluvou nie sú komplexne pokryté všetky potreby obyvateľov mesta, a to podnikateľských subjektov, pretože tieto osobitne vyčlenil z predmetu prvej zmluvy. Služby požadované mestom v zmluve uzatvorenej na základe rokovacieho konania bez zverejnenia neboli teda v súlade so základným projektom pôvodnej zmluvy uzatvorenej na základe verejného obstarávania. V tejto súvislosti sa stáva otáznym aj dôvod pre ktorý zákazka v nižšom, lacnejšom objeme (dohodnutá suma 9 807 980 SK s DPH/rok) bola zabezpečená vo verejnom obstarávaní a bezprostredne po uzatvorení prvej zmluvy, bez toho, aby došlo ku skutočnému realizovaniu služieb v nej dohodnutých, bola na základe rokovacieho konania bez zverejnenia zabezpečená zákazka v podstate nákladnejšom objeme (dohodnutá cena 17 250 083,40 SK s DPH/rok).Zmluvy boli uzatvorené na 6 rokov a spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za poskytnuté služby získala finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 162 300 000 SK.

V roku 2010 Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu pokutu vo výške 171 779,36 € (viac ako 5 100 000 SK)!!! Napokon však mesto pokutu nemuselo uhradiť, nakoľko súd poukázal na skutočnosť, že ÚVO udelil pokutu až po uplynutí zákonnej lehoty (cca. 24 dní po lehote).

2) Ako spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o. získavala ďalšie zákazky:

V januári 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. Dodatok č. 1 (k vyššie uvedeným zmluvám) na prenájom plastových kontajnerov na komunálny odpad s objemom 1100 l čiernej farby na dobu 72 mesiacov od podpisu zmluvy vo výške mesačného nájmu 143 578 Sk. Za celú dobu platnosti zmluvy, tak spoločnosť MEGAWASTE, spol. získala za poskytnuté služby ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 10 300 000 SK.

Aby toho nebolo málo, v auguste 2008 bývalý primátor Adame uzatvoril so spoločnosťou MEGAWASTE, spol. ďalšiu Zmluva č. 1762008, opäť s využitím rokovacieho konania bez zverejnenia, ktorej predmetom bola údržba mesta (letná + zimná údržba) na sumu viac ako cca. 17 000 000 SK/rok.

Spoločnosť MEGAWASTE, spol., tak za všetky svoje služby (na základe vyššie uvedených zmlúv a dodatku), získala z mestského rozpočtu finančné prostriedky vo výške viac ako cca. 274 700 000 SK.

3) Príchod spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

V roku 2010 už za súčasného primátora Janasa prichádza spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, so sídlom Ul. Nová 134, Považská Bystrica, ktorej majiteľmi bol opäť I. Knápek (10% podiel) a V. Staník (väčšinový 90% podiel). Prvú zmluvu č. 3842010 muselo mesto zrušiť: „Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, ktorá bola uzatvorená 27. decembra 2010, bola v omyle uzatvorená protiprávne a to preto, lebo neuplynula 16-dňová ochranná zákonná lehota odo dňa doručenia informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom.“

V apríli 2011 primátor Janas uzatvoril čiastkové zmluvy, zmluvu o dielo na odstránenie dočasného úložiska TKO a Rámcovú dohodu č. 822011, všetko so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA. Dohoda bola uzatvorená na dobu 4 rokov a jej predmetom bolo zneškodňovanie odpadov skládkovaním – ukladanie povolených druhov odpadov na „Skládku odpadov NNO kazeta č. 2 Sverepec.“ Platnosť dohody bola určená buď do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do dosiahnutia celkovej fakturovanej ceny 3 456 000 € bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.

celkové príjmy-page-001

4) MEGAWASTE, spol. s.r.o. svoj “biznis prenecháva” spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.:

Primátor Janas namiesto toho, aby po skončení platnosti zmlúv (zmluvy uzatvorené za bývalého primátora Adameho, ktoré ako sme vyššie uviedli, boli uzatvorené na dobu 6 rokov a ich platnosť skončila približne koncom roka 2013/2014) urobil nové verejné obstarávanie, so spoločnosťou MEGAWASATE, spol. uzatváral každý rok ďalšie a ďalšie dodatky (platnosť zmlúv predĺžil na 82 mesiacov, neskôr na 92 mesiacov a potom na 100 mesiacov). A s druhou spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA uzatváral stále nové a nové čiastkové zmluvy na 1 rok.

V decembri 2015 primátor Janas schválil ďalší Dodatok č. 6, predmetom ktorého bolo doplnenie bodu 2.4 do zmluvy. Mesto preberá od spoločnosti MEGAWASTE, spol. niektoré činností súvisiace so zberom a dopravou jednotlivých zložiek separovaného odpadu naspäť pod seba.   

Následne približne v apríli 2016 MEGAWASTE, spol. ukončuje svoju činnosť v našom meste. Vďaka novému verejnému obstarávaniu spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA uzatvára zmluvu č. 269/2016 s mestom. Preberá tak „biznis“ a odteraz bude zabezpečovať všetko ohľadne odpadu, cez údržbu mesta, až po drobné stavebné práce, opravy a úpravy.

Za rok 2016 (hoci nová zmluvá platí len cca. 8 mesiacov), oproti predchádzajúcemu roku, MEGAWASTE SLOVAKIA za svoje služby zvýšila príjmy z mestského rozpočtu viac ako 3 násobne!!!

príjmy-page-001

Len pre zaujímavosť, na základe webovej stránky finstat.sk, spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA v roku 2016 znížila svoj zisk až o 91 % na sumu 32 659 € (zisk za rok 2015 bol 353 667 €).

mw

Okrem toho spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA má uzatvorené ďalšie zmluvy napríklad s TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. (981 083,57 bez DPH), Obec Stránske (167 725,75 € bez DPH), zabezpečuje činnosti aj pre iné subjekty ako Domaniža (14 018 €/rok 2016), Jasenica (21 482 €/rok 2016), Papradno (185 149,20 €/rok), Nemocnica s poliklinikou PB (116 685,60 €/rok), NDS, a.s. (11 382 €/rok),  alebo pre mestskú spoločnosť MŠK s.r.o., v ktorej jej tržby opäť každým rokom rástli a v roku 2016, oproti predchádzajúcemu roku, za svoje služby zvýšila príjmy až 2 násobne.

msk-page-001

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis