Predaj mestských budov I. časť

V našom článku o MsZ sme Vás informovali o obchodných verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz Vám priblížime informácie o priebehu súťaží, kto bol nájomcom v budovách, aké ponuky prišli alebo na čo je možné budovy využiť.

Ak mesto disponuje nehnuteľnosťami, ktoré sú nerentabilné, prebytočné a mesto nemá finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, môže pristúpiť k ich predaju. Na druhej strane, ak mesto má dostatok finančných prostriedkov ako tvrdí primátor Janas: „Celkovo máme dneska na účtoch mesta takmer 3 000 000 €. Situácia je vynikajúca.“ Je otázne, prečo mesto predáva aj nehnuteľnosti, ktoré sú rentabilné a majú potenciál (napríklad budova Poľovník či budova Verejné WC)? Veď čo nám tu napokon ostane? Mesto bude argumentovať zlým stavom niektorých nehnuteľnosti ako Vojenská správa alebo PX Centrum na SNP. Skutočnosť je však taká, že mesto tieto budovy nechalo dlhodobo chátrať. Okrem toho, ako ďalej zistíte, mesto je neefektívny prenajímateľ.

janas

1) Obchodné verejné súťaže na budovy vo vlastníctve mesta:

1.1) Nehnuteľnosť Poľovník, Podhlinie s celkovou výmerou 2793 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 427 000 €.

poľovník

Na budovu Poľovník neprišla žiadna ponuka.

Doterajší nájomníci:

V máji 2003 ešte za čias bývalého primátora Lackoviča, bola uzatvorená nájomná zmluva Poľovník nájomca: Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia „Stredné Považie“ (ďalej len „nájomca“), v zastúpení I. Šlesarom. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2020. Celkové nájomné bolo dohodnuté vo výške 3385 Sk, cca. 112 € za rok (+ energie a poistné). Čo predstavuje neuveriteľné mesačné nájomné za celú nehnuteľnosť vo výške cca. 9,4 € za mesiac!!! To je absolútny nonsens a nehospodárne nakladanie s majektom mesta.

V októbri 2003 (teda 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy) nájomca požiadal mesto o súhlas s prenechaním časti priestorov do podnájmu spoločnosti MAJOMAX spol. s.r.o. (ďalej len „podnájomník“), so sídlom Podhlinie 1159 (čo je práve budova Poľovník). Mesto súhlas samozrejme udelilo. Zaujímavé je, že hoci žiadosť bola mestu doručená dňa 10.10.2003 (súhlas mesta bol udelený až 15.10.2003), podnájomník budovu Poľovník uvádza ako svoje sídlo už od 16.09.2003 (o takmer mesiac skôr).

Vyvstáva tu otázka, aké nájomné platí podnájomník nájomcovi. Ak MAJOMAX spol. platí nájomcovi viac ako 10 € (čo je celkom pravdepodobné), potencionálne tak môže platiť nájomné práve za nájomcu, ktorý je v budove Poľovník v konečnom dôsledku „zadarmo“.  

1.2) Nehnuteľnosť PX Centrum, SNP o výmere 486 m², ku ktorej mesto naviac pridalo ešte 22 potencionálnych  parkovacích miest (o výmere 309 m²). Aj Vám sa to zdá zvláštne? Nám sa to nepáči. “Teoreticky“ pochopíme 10 parkovacích miest, ktoré susedia s budovou, ktorá je na predaj. Ale to, že mesto pridalo ďalších 12 parkovacích miest, ktoré susedia s úplne inou budovou vo vlastníctve mesta, to je už naozaj neakceptovateľné. Okrem toho, mesto tak do budúcnosti znížilo hodnotu druhej budovy, nakoľko nebude mať parkovacie miesta vôbec. Celková výmera ponúkanej nehnuteľnosti je 795 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 339 016 €.

Parkovisko za DS a Kulttúrnym strediskom SNP_ortofoto_2 alt-page-001

K budove PX Centra prišla jediná ponuka, ktorú dal Peter Húdek z Udiče vo výške 116 000 €. Budovu chce využiť: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Ako ste si mohli všimnúť, výška ponuky predstavuje cca. 34 % zo znaleckého posudku. Ponuka je podľa nášho názoru nízka, a veríme,  že poslanci MsZ budovu za takúto sumu nepredajú. Ďalej dúfame, že v prípade, ak mesto bude chcieť opätovne predať vyššie uvedenú budovu, stiahne 12 parkovacích miest susediacich s druhou budovou vo vlastníctve mesta.

Doterajší nájomníci:

-Nájomník č. 1 V. Gardiánová, má v nájme miestnosť o výmere 15,6 m², nájomné je vo výške 833 €/rok.
-Nájomník č. 2 Kinet networks s.r.o.,
má v nájme miesto inštalácie internetových antén (teda žiadny priestor), nájomné je za prvý rok vo výške 300 €, následujúce roky vo výške 50 €/rok (+energia).  

Na dvojposchodovú budovu s celkovou plochou možného prenájmu o výmere takmer 500 m², je prenajatá plocha len o výmere 15,6 m² (3%)? To je jasná ukážka, že mesto je absolútne neefektívny prenajímateľ, nie je schopný nájsť nájomcov a ponúknuť im kvalitné služby. Do rekonštrukcie budovy mesto už dlho neinvestovalo.

Zaujímavé je naše zistenie, že mesto má k dispozícii viacero nájomných zmlúv. Mesto nám v zmysle zákona sprístupnilo vyššie uvedené zmluvy s nájomníkom č. 1 V. Gardiánová a nájomníkom č. 2 spoločnosť Kinet network. Existujú však aj iné zmluvy s A. Chalmovianskou (svokra poslanca Jaroša) a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Keď sme sa tam boli pozrieť, bola tam len jedna predajňa, na ktorej je uvedené, zodpovedná vedúca: A. Chalmovianská. Dokonca máme aj bloček, na ktorom je uvedené IČO: 37 721 496, ktoré na základe živnostenského registra patrí práve A. Chalmovianskej. Vyššie uvedené IČO je teda absolútne odlišné ako v zmluve s nájomníčkou č. 1 V. Gardianovou (IČO: 14 193 230). Vyvstáva tu otázka, ktoré nájomné zmluvy sú pravdivé? Je vôbec možné, aby mesto disponovalo odlišnými nájomnými zmluvami?

bloček

1.3) Nehnuteľnosť Vojenská správa, Stred o výmere 1 258 m². Mesto k budove opäť pridalo ďalší pozemok o výmere 234 m². Celková výmera predávanej nehnuteľnosti tak je 1 492 m². Hodnota majetku bola znaleckým posudkom stanovená vo výške 562 000 €.

1

Členovia komisie: poslanci Pekár-predseda, Veličová, Jaroš, Péli, František Martaus, Anton Martaus- prednosta MsU, , Hamár – vedúci kancelárie primátora.

K budove Vojenskej správy prišli dve ponuky.

Prvá ponuka prišla o 8:47 hod. (uzávierka ponúk bola do 9:30 hod). Ponuku dal opäť Peter Húdek z Udiče vo výške 201 000 €. Budovu plánuje využiť rovnako ako v prípade budovy PX Centra na SNP: „Zmiešané občianske vybavenie s plošnou prevahou komerčných zariadení, zariadenia bankovníctva a peňažníctva, obchodné zariadenia a zariadenia služieb, ubytovacie zariadenia.“ 

Podľa nášho názoru je výška ponuky opäť nízka, predstavuje cca. 36 % zo znaleckého posudku.

Druhá ponuka prišla o 9:17 hod. Ponuku dala spoločnosť PARTNER PROGRESS, s.r.o., so sídlom Centrum 27/32 Považská Bystrica, vo výške 281 000 €. Jej jediným spoločníkom je F. Halmeš. Spoločnosť plánuje budovu využiť: „V súčasnosti plánované využitie predpokladá umiestnenie administratívnych inštitúcií (v prípade potreby štátnych či samosprávnych inštitúcií) s vytvorením podmienok pre bývanie správcu. Predpokladáme vytvorenie adekvátneho počtu parkovacích miest v kombinácii so zeleňou tak, aby objekt bol vhodným spôsobom skombinovaný s okolitou výstavbou a prostredím.“

Výška ponuky PARTNER PROGRESS predstavuje rovných 50 % zo znaleckého posudku. Ponuka je síce vyššia ako predchádzajúca, no stále neadekvátna. Kvitujeme záujem spoločnosti vytvoriť parkovacie miesta v kombinácii so zeleňou (hoci je otázne, čo si pod tým spoločnosť predstavuje).

2) Možný silný konflikt záujmov:

V roku 2003 spoločnosť DELMAN INVEST, s.r.o., ktorá má v súčasnosti rovnaké sídlo ako PARTNER PROGRESS, Centrum 27/32, získal F. Halmeš od jej pôvodných majiteľov, ktorými boli R. Kukučka a súčasný poslanec F. Martaus. Inak povedané, záujemca F. Halmeš mal priamy obchodný styk s poslancom F. Martausom.

V spoločnosti Kúpele Nimnica, a.s., ktorá patrí do portfólia rodiny F. Halmeša, pôsobil poslanec F. Martaus v rokoch 2000-2001 ako podpredseda, neskôr od apríla 2001 ako predseda predstavenstva. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva J. Lényiová (sestra F. Halmeša). Okrem toho, v období, keď sa poslanec F. Martaus stal predsedom predstavenstva, do spoločnosti prichádza aj jeho brat A. Martaus a stáva sa členom dozornej rady.

V rokoch 2001-2002 bol poslanec F. Martaus zároveň predsedom predstavenstva v ďalšej spoločnosti Neptún Nimnica, a.s. V rovnakom období bola podpredsedníčkou predstavenstva opäť J. Lényiová.

Poslanec F. Martaus a prednosta MsÚ A. Martaus boli členmi komisie, ktorá rozhodovala o ponukách uchádzačov (hoci posledné slovo budú mať až poslanci MsZ). Podľa nášho subjektívneho názoru sú obaja v konflikte záujmov a nemali byť členmi komisie.   

3) Využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu mesta:

3.1) Využitie budovy Poľovník

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako nešpecifikované komerčné vybavenie so stanoveným regulatívom UO 02 B a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov do územia – tzv. stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah, kotolňa a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba o 1 podlažie.“

3.2) Využitie budovy PX Centrum SNP

arch. Šešová z MsÚ: „Predmetná plocha je funkčne určená ako zmiešané občianske vybavenie (s plošnou prevahou komerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 02 D a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o stabilizované územie – kód 1 – bez predpokladaných zásadných zásahov
do územia – stabilizované územie, kde je možné realizovať iba nevyhnutné technické riešenie – napr. schodisko, rampa, výťah a pod., tzn., že bez zmeny záväzných regulatívov územného plánu nie je možná napr. nadstavba a prístavba.“

3.3) Využitie budovy Vojenská správa

arch. Šešová z MsÚ: „Územie, na ktorom je realizovaná stavba je funkčne určené ako zmiešaná vybavenosť (s plošnou prevahou nekomerčných zariadení) so stanoveným regulatívom UO 01 G a max. povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, v rámci záväzného regulatívu – intervenčných zásahov do územia sa jedná o územie s navrhovanou intenzifikáciou súčasného funkčného využitia – kód 3 – s možnosťou realizovať zmenu stavby, prístavbu a prestavbu. Nadstavba nie je možná.“

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

Zdroje:

-www.hongkiat.com/blog/five-types-of-bosses/
-www.nasenovinky.sk/article/19495/karol-janas-pokracujeme-v-zacatej-praci