Príklady osobitného zreteľa a ako je to v iných mestách

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o tom ako mesto Považská Bystrica využíva „osobitný zreteľ“ a čo to ten „osobitný zreteľ“ vlastne znamená. Teraz sa bližšie pozrieme ako sú na tom iné mestá a ukážeme Vám aj niektoré konkrétne príklady. Viaceré mestá nás odkázali na zverejnenú informáciu (bolo treba skontrolovať všetky uznesenia a porovnať ich s kúpnymi zmluvami). Našli sa však aj mestá, ktoré nám informácie bez problémov sprístupnili, sú to mestá: Martin, Poprad, Prešov, Trnava a Žilina. 

Porovnanie s inými mestami:

Tabuľka 2

Za roky 2014-2017 využilo osobitný zreteľ najčastejšie mesto Trenčín. Na základe našich zistení treba poznamenať, že vo väčšine prípadov ide o pozemky menšie ako 100 m². Určite by sme však našli prípady, s ktorými by sme sa nestotožnili. Viaceré mestá ako Martin, Poprad, Trnava či Prievidza využívajú osobitný zreteľ cca. pri každom druhom predaji. Ďalšie mestá ako Zvolen či Žilina využívajú osobitný zreteľ pri každom štvrtom resp. piatom predaji. Existuje však aj mesto Prešov, ktoré pri celkovom počte predajov (91) využilo osobitný zreteľ iba 5 krát. Naproti tomu mesto Považská Bystrica pri porovnateľnom počte predajov (92) využilo osobitný zreteľ až 66 krát.

Konkrétne príklady osobitného zreteľa:

1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.

Cena pozemku podľa znaleckého posudku bola cca. 8 342 €. Na návrh poslanca Jaroša však bola cena pozemku znížená o 50% na sumu cca. 4 171 €. 

V zmysle zákona mesto svoj majetok nemôže previesť priamym predajom poslancovi MsZ alebo jeho blízkej osobe (napr. manželke). Mesto malo jednoznačne vyhlásiť na pozemok verejnú súťaž, ale neurobilo tak. Vyvstáva tu otázka prečo mesto opäť pozemok predalo cez osobitný zreteľ práve poslancovi MsZ. Podľa nášho subjektívneho názoru, predstavovala verejná súťaž pre poslanca Matušíka veľké riziko. Nie len, že predmetný pozemok mohol dosiahnuť oveľa väčšiu hodnotu, nakoľko záujemcovia (napríklad spoločnosť DIAMON RESIDENCE s.r.o., ktorá mala o tento pozemok rovnako záujem) by ponúkli vyššiu sumu, ale pozemok nemusel vôbec získať. Predmetný pozemok by sa každopádne nepredal pod cenu určenú znaleckým posudkom.

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemkov do výmery 50 m².

2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.

G 3 plus 1

Majiteľkou spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. je p. Ľubica Haviarová, manželka podnikateľa p. Antona Haviara. Konateľom je poslanec MsZ Roman Jaroš.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. získala susediaci pozemok so stavbou od súkromnej spoločnosti v roku 2003. To však spoločnosti nestačilo a využívala nie len pozemok vo svojom vlastníctve, ale aj mestský pozemok. Mestský pozemok bol spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. predaný cez osobitný zreteľ v novembri 2016 vo výške 13 085,70 €. Mesto Považská Bystrica upozornilo spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. na skutočnosť, že mestský pozemok užívala minimimálne od roku 2014 bez právneho dôvodu a žiadalo uhradenie finančnej čiastky vo výške 1962,86 € ako vydanie neoprávneného majetkového prospechu dva roky spätne. Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.

G3plus-page-001

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

3) Predaj pozemku o výmere 682 m² v prospech občanov za účelom využívania pozemku ako prídomovej záhradky a jeho údržby.

občan

Na pozemok sme sa boli pozrieť. Ide o celkom lukratívny pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území v Jelšovom, a ktorého hodnota podľa nášho názoru bola určite väčšia než za akú ho predalo mesto 7 174,64 €.

Opäť podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

Postrádame napríklad informáciu, že vlastníci susedných nehnuteľností o tento pozemok neprejavili záujem. Okrem toho pri predaji pozemkov takejto výmery by mesto malo jednoznačne použiť súťažné postupy v zmysle zákona.   

4) Poslanci MsZ schválili zatiaľ iba „určenie spôsobu predaja“ cez osobitný zreteľ (o samotnom predaji bude ešte rozhodovať MsZ) v prospech spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. pozemky o výmere cca. 5493 m²  (3531 m²  + 1962 m²) za účelom vybudovania zberného dvoru v rámci zlepšenia služieb občanom a zefektívnenia činnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Toto sú len niektoré príklady osobitného zreteľa. Mesto podľa nášho názoru nehospodárne nakladá so svojim majetkom.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis

 

 

 • Roman Jaroš

  Dobrý deň p. Prokop.
  Na začiatok musím uviesť, ako mi momentálne veľmi ľúto, že ste odmietol moju ponuku kandidovať za mestského poslanca v komunálnych voľbách v roku 2014. Pretože, ak by ste bol poslancom a mal by ste všetky informácie, nemohol by ste verejne písať tieto „omyly“.

  1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.
  Tento pozemok sa predával poslancovi Matušíkovi po veľmi dlhých spoločných jednaniach aj so spoločnosťou Diamon Residence s.r.o., kde táto spoločnosť chcela získať celý pozemok susediaci s prevádzkou p. Matušíka. Spoločnosť Diamon Residence s.r.o. však nemala záujem tento pozemok odkúpiť, ale chcela ho vymeniť za pozemky na pešej zóne, ktorých je vlastníkom, pozemok táto spoločnosť potrebovala na parkovacie miesta, nakoľko chcela zmeniť projekt rekonštrukcie budovy bývalého generálneho riaditeľstva. Ako všetci vieme, táto budova ohrozovala nielen majetok, ale aj zdravie našich obyvateľov. Cez tento pozemok však idú inžinierske siete, ktoré si na vlastné náklady vybudoval p. Matušík a umožňujú chod jeho podnikateľskej prevádzky. Tak sa dohodlo, že p. Matušík kúpi časť pozemku, kde má inžinierske siete a postaví tam na vlastné náklady parkovacie miesta (pravdaže v spolupráci s firmou Diamon Residence s.r.o.). Tieto jeho parkovacie miesta však nechá využívať aj novým nájomníkom v prerobenej budove, ako aj verejnosti, a na základe toho mu bude znížená kúpna cena. O tomto poslanci vedeli a následne aj odhlasovali zníženú cenu pozemku. A to, že predávame pozemok niekomu, kto tam má inžinierske siete a aj prevádzku je pre mňa logické.

  V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 je možné previesť majetok priamym predajom aj poslancovi MsZ. Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k. Asi ste si tieto ustanovenia nevšimol.

  2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.

  Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.

  V spoločnosti G 3 Plus som konateľom od roku 2012. Takže do tejto doby uvediem sprostredkované informácie. Naša spoločnosť viac krát žiadala mesto o odkúpenie tohto pozemku, ktorý už pri kúpe tejto nehnuteľnosti bol oplotený a vytvorený ako jeden dvor. Mám k dispozícii záznamy z roku 2007, ktoré môžem poskytnúť. Mesto však v tom čase pozemok nechcelo predať z dôvodu možnej prekládky cesty 1/61. A taktiež pozemok nebol daný do prenájmu, pretože cez tieto pozemky bol jediný prístup na židovský cintorín. Tento cintorín je majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obci v SR. Takže pozemok nevyužívala naša spoločnosť, ale všetci návštevníci cintorína. Nakoľko prekládka cesty 1/61 sa budovať nebude, tak sa naša spoločnosť dohodla s ÚZŽNO, že na vlastné náklady vybuduje vstupnú bránu na cintorín mimo areálu a po jej zrealizovaní prebehol predaj pozemku. Tieto informácie si môžete overiť na správe majetku ÚZŽNO. Áno naša spoločnosť následne pri kúpe zaplatila aj nájom za dva mesiace, ale to len preto, že ja som bol jeden z poslancov, čo túto povinnú platbu nájmu presadzoval.
  Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k.

  K množstvu predajov osobitného zreteľa môžem povedať len to, že veľká časť predajov sú časti pozemkov, ktoré už obyvatelia dlhodobo užívajú a po zameraní geodetom bolo zistené, že časť užívaného pozemku patrí mestu, alebo sú to malé časti pozemkov, ktoré potrebujú na vstup na svoj pozemok, prípadne na spevnenie svojho pozemku.

  Na záver Vás p. Prokop chcem požiadať, ak chcete k osobám p. Ľubice Haviarovej alebo p. Františka Matušíka niečo písať, získajte všetky informácie, aby z Vašej strany nedochádzalo k „omylom“. Dúfam, že to boli omyly. Títo dvaja ľudia už dlhý čas podnikajú, platia na čas zamestnancom výplaty, odvody, dane. A z peňazí, ktoré si zarobili vlastnou prácou (nie na mestských zákazkách), podporujú a sponzorujú rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity nielen v našom meste. A aj za toto si ich veľmi vážim.

  S pozdravom JUDr. Roman Jaroš

 • Roman Jaroš

  Dobrý deň p. Prokop.
  Na začiatok musím uviesť, ako mi momentálne veľmi ľúto, že ste odmietol moju ponuku kandidovať za mestského poslanca v komunálnych voľbách v roku 2014. Pretože, ak by ste bol poslancom a mal by ste všetky informácie, nemohol by ste verejne písať tieto „omyly“.
  1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.
  Tento pozemok sa predával poslancovi Matušíkovi po veľmi dlhých spoločných jednaniach aj so spoločnosťou Diamon Residence s.r.o., kde táto spoločnosť chcela získať celý pozemok susediaci s prevádzkou p. Matušíka. Spoločnosť Diamon Residence s.r.o. však nemala záujem tento pozemok odkúpiť, ale chcela ho vymeniť za pozemky na pešej zóne, ktorých je vlastníkom, pozemok táto spoločnosť potrebovala na parkovacie miesta, nakoľko chcela zmeniť projekt rekonštrukcie budovy bývalého generálneho riaditeľstva. Ako všetci vieme, táto budova ohrozovala nielen majetok, ale aj zdravie našich obyvateľov. Cez tento pozemok však idú inžinierske siete, ktoré si na vlastné náklady vybudoval p. Matušík a umožňujú chod jeho podnikateľskej prevádzky. Tak sa dohodlo, že p. Matušík kúpi časť pozemku, kde má inžinierske siete a postaví tam na vlastné náklady parkovacie miesta (pravdaže v spolupráci s firmou Diamon Residence s.r.o.). Tieto jeho parkovacie miesta však nechá využívať aj novým nájomníkom v prerobenej budove, ako aj verejnosti, a na základe toho mu bude znížená kúpna cena. O tomto poslanci vedeli a následne aj odhlasovali zníženú cenu pozemku. A to, že predávame pozemok niekomu, kto tam má inžinierske siete a aj prevádzku je pre mňa logické.
  V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 je možné previesť majetok priamym predajom aj poslancovi MsZ. Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k. Asi ste si tieto ustanovenia nevšimol.

  2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.
  Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.
  V spoločnosti G 3 Plus som konateľom od roku 2012. Takže do tejto doby uvediem sprostredkované informácie. Naša spoločnosť viac krát žiadala mesto o odkúpenie tohto pozemku, ktorý už pri kúpe tejto nehnuteľnosti bol oplotený a vytvorený ako jeden dvor. Mám k dispozícii záznamy z roku 2007, ktoré môžem poskytnúť. Mesto však v tom čase pozemok nechcelo predať z dôvodu možnej prekládky cesty 1/61. A taktiež pozemok nebol daný do prenájmu, pretože cez tieto pozemky bol jediný prístup na židovský cintorín. Tento cintorín je majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obci v SR. Takže pozemok nevyužívala naša spoločnosť, ale všetci návštevníci cintorína. Nakoľko prekládka cesty 1/61 sa budovať nebude, tak sa naša spoločnosť dohodla s ÚZŽNO, že na vlastné náklady vybuduje vstupnú bránu na cintorín mimo nášho areálu a po jej zrealizovaní prebehol predaj pozemku. Tieto informácie si môžete overiť na správe majetku ÚZŽNO. Áno naša spoločnosť následne pri kúpe zaplatila aj nájom za dva mesiace, ale to len preto, že ja som bol jeden z poslancov, čo túto povinnú platbu nájmu presadzoval.
  Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k.
  K množstvu predajov osobitného zreteľa môžem povedať len to, že veľká časť predajov sú časti pozemkov, ktoré už obyvatelia dlhodobo užívajú a po zameraní geodetom bolo zistené, že časť užívaného pozemku patrí mestu, alebo sú to malé časti pozemkov, ktoré potrebujú na vstup na svoj pozemok, prípadne na spevnenie svojho pozemku.
  Na záver Vás p. Prokop chcem požiadať, ak chcete k osobám p. Ľubice Haviarovej alebo p. Františka Matušíka niečo písať, získajte všetky informácie, aby z Vašej strany nedochádzalo k „omylom“. Dúfam, že to boli omyly. Títo dvaja ľudia už dlhý čas podnikajú, platia na čas zamestnancom výplaty, odvody, dane. A z peňazí, ktoré si zarobili vlastnou prácou (nie na mestských zákazkách), podporujú a sponzorujú rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity nielen v našom meste. A aj za toto si ich veľmi vážim.

  S pozdravom JUDr. Roman Jaroš

 • Roman Jaroš

  Už dva krát ste mi vymazali môj komentár. Môžete mi dať vedieť z akého dôvodu?

  • buducnostprepb

   Poslanec Jaroš, touto cestou sa ospravedlňujeme, ale ku dnešnému dňu sme žiadny komentár nikdy nevymazali (dokonca ani tie s nadávkami na FB stránke, kde však upozorňujeme, ža tak budeme robiť). Práve naopak, teší nás, že sa k našim zisteniam (hoci len k tým, ktoré sa Vás priamo/nepriamo dotýkajú) vyjadrujete. Asi je chyba s programom, ktorý zabezpečuje diskusiu. Vidíte, že inde napr. ohľadne nájomných zmlúv, všetko funguje. Ak chcete, kľudne Vám prepošleme na Váš email znenie komentára, nakoľko nim disponujeme automaticky v našej emailovej schránke a môžete ho sem opätovne nahrať. Prečo to však nie je vidieť tu v diskusií, vôbec netušíme. Dáme to preveriť.

   • Roman Jaroš

    Dobrý deň p. Prokop.
    Na začiatok musím uviesť, ako mi momentálne veľmi ľúto, že ste odmietol moju ponuku kandidovať za mestského poslanca v komunálnych voľbách v roku 2014. Pretože, ak by ste bol poslancom a mal by ste všetky informácie, nemohol by ste verejne písať tieto „omyly“.
    1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.
    Tento pozemok sa predával poslancovi Matušíkovi po veľmi dlhých spoločných jednaniach aj so spoločnosťou Diamon Residence s.r.o., kde táto spoločnosť chcela získať celý pozemok susediaci s prevádzkou p. Matušíka. Spoločnosť Diamon Residence s.r.o. však nemala záujem tento pozemok odkúpiť, ale chcela ho vymeniť za pozemky na pešej zóne, ktorých je vlastníkom, pozemok táto spoločnosť potrebovala na parkovacie miesta, nakoľko chcela zmeniť projekt rekonštrukcie budovy bývalého generálneho riaditeľstva. Ako všetci vieme, táto budova ohrozovala nielen majetok, ale aj zdravie našich obyvateľov. Cez tento pozemok však idú inžinierske siete, ktoré si na vlastné náklady vybudoval p. Matušík a umožňujú chod jeho podnikateľskej prevádzky. Tak sa dohodlo, že p. Matušík kúpi časť pozemku, kde má inžinierske siete a postaví tam na vlastné náklady parkovacie miesta (pravdaže v spolupráci s firmou Diamon Residence s.r.o.). Tieto jeho parkovacie miesta však nechá využívať aj novým nájomníkom v prerobenej budove, ako aj verejnosti, a na základe toho mu bude znížená kúpna cena. O tomto poslanci vedeli a následne aj odhlasovali zníženú cenu pozemku. A to, že predávame pozemok niekomu, kto tam má inžinierske siete a aj prevádzku je pre mňa logické.
    V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 je možné previesť majetok priamym predajom aj poslancovi MsZ. Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k. Asi ste si tieto ustanovenia nevšimol.

    2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.
    Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.
    V spoločnosti G 3 Plus som konateľom od roku 2012. Takže do tejto doby uvediem sprostredkované informácie. Naša spoločnosť viac krát žiadala mesto o odkúpenie tohto pozemku, ktorý už pri kúpe tejto nehnuteľnosti bol oplotený a vytvorený ako jeden dvor. Mám k dispozícii záznamy z roku 2007, ktoré môžem poskytnúť. Mesto však v tom čase pozemok nechcelo predať z dôvodu možnej prekládky cesty 1/61. A taktiež pozemok nebol daný do prenájmu, pretože cez tieto pozemky bol jediný prístup na židovský cintorín. Tento cintorín je majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obci v SR. Takže pozemok nevyužívala naša spoločnosť, ale všetci návštevníci cintorína. Nakoľko prekládka cesty 1/61 sa budovať nebude, tak sa naša spoločnosť dohodla s ÚZŽNO, že na vlastné náklady vybuduje vstupnú bránu na cintorín mimo nášho areálu a po jej zrealizovaní prebehol predaj pozemku. Tieto informácie si môžete overiť na správe majetku ÚZŽNO. Áno naša spoločnosť následne pri kúpe zaplatila aj nájom za dva mesiace, ale to len preto, že ja som bol jeden z poslancov, čo túto povinnú platbu nájmu presadzoval.
    Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k.
    K množstvu predajov osobitného zreteľa môžem povedať len to, že veľká časť predajov sú časti pozemkov, ktoré už obyvatelia dlhodobo užívajú a po zameraní geodetom bolo zistené, že časť užívaného pozemku patrí mestu, alebo sú to malé časti pozemkov, ktoré potrebujú na vstup na svoj pozemok, prípadne na spevnenie svojho pozemku.
    Na záver Vás p. Prokop chcem požiadať, ak chcete k osobám p. Ľubice Haviarovej alebo p. Františka Matušíka niečo písať, získajte všetky informácie, aby z Vašej strany nedochádzalo k „omylom“. Dúfam, že to boli omyly. Títo dvaja ľudia už dlhý čas podnikajú, platia na čas zamestnancom výplaty, odvody, dane. A z peňazí, ktoré si zarobili vlastnou prácou (nie na mestských zákazkách), podporujú a sponzorujú rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity nielen v našom meste. A aj za toto si ich veľmi vážim.

    S pozdravom JUDr. Roman Jaroš

   • Roman Jaroš

    Dobrý deň p. Prokop.
    Na začiatok musím uviesť, ako mi momentálne veľmi ľúto, že ste odmietol moju ponuku kandidovať za mestského poslanca v komunálnych voľbách v roku 2014. Pretože, ak by ste bol poslancom a mal by ste všetky informácie, nemohol by ste verejne písať tieto „omyly“.
    1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.
    Tento pozemok sa predával poslancovi Matušíkovi po veľmi dlhých spoločných jednaniach aj so spoločnosťou Diamon Residence s.r.o., kde táto spoločnosť chcela získať celý pozemok susediaci s prevádzkou p. Matušíka. Spoločnosť Diamon Residence s.r.o. však nemala záujem tento pozemok odkúpiť, ale chcela ho vymeniť za pozemky na pešej zóne, ktorých je vlastníkom, pozemok táto spoločnosť potrebovala na parkovacie miesta, nakoľko chcela zmeniť projekt rekonštrukcie budovy bývalého generálneho riaditeľstva. Ako všetci vieme, táto budova ohrozovala nielen majetok, ale aj zdravie našich obyvateľov. Cez tento pozemok však idú inžinierske siete, ktoré si na vlastné náklady vybudoval p. Matušík a umožňujú chod jeho podnikateľskej prevádzky. Tak sa dohodlo, že p. Matušík kúpi časť pozemku, kde má inžinierske siete a postaví tam na vlastné náklady parkovacie miesta (pravdaže v spolupráci s firmou Diamon Residence s.r.o.). Tieto jeho parkovacie miesta však nechá využívať aj novým nájomníkom v prerobenej budove, ako aj verejnosti, a na základe toho mu bude znížená kúpna cena. O tomto poslanci vedeli a následne aj odhlasovali zníženú cenu pozemku. A to, že predávame pozemok niekomu, kto tam má inžinierske siete a aj prevádzku je pre mňa logické.
    V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 je možné previesť majetok priamym predajom aj poslancovi MsZ. Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k. Asi ste si tieto ustanovenia nevšimol.

    2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.
    Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.
    V spoločnosti G 3 Plus som konateľom od roku 2012. Takže do tejto doby uvediem sprostredkované informácie. Naša spoločnosť viac krát žiadala mesto o odkúpenie tohto pozemku, ktorý už pri kúpe tejto nehnuteľnosti bol oplotený a vytvorený ako jeden dvor. Mám k dispozícii záznamy z roku 2007, ktoré môžem poskytnúť. Mesto však v tom čase pozemok nechcelo predať z dôvodu možnej prekládky cesty 1/61. A taktiež pozemok nebol daný do prenájmu, pretože cez tieto pozemky bol jediný prístup na židovský cintorín. Tento cintorín je majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obci v SR. Takže pozemok nevyužívala naša spoločnosť, ale všetci návštevníci cintorína. Nakoľko prekládka cesty 1/61 sa budovať nebude, tak sa naša spoločnosť dohodla s ÚZŽNO, že na vlastné náklady vybuduje vstupnú bránu na cintorín mimo nášho areálu a po jej zrealizovaní prebehol predaj pozemku. Tieto informácie si môžete overiť na správe majetku ÚZŽNO. Áno naša spoločnosť následne pri kúpe zaplatila aj nájom za dva mesiace, ale to len preto, že ja som bol jeden z poslancov, čo túto povinnú platbu nájmu presadzoval.
    Taktiež boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a to §5 ods. 4 písm. k.
    K množstvu predajov osobitného zreteľa môžem povedať len to, že veľká časť predajov sú časti pozemkov, ktoré už obyvatelia dlhodobo užívajú a po zameraní geodetom bolo zistené, že časť užívaného pozemku patrí mestu, alebo sú to malé časti pozemkov, ktoré potrebujú na vstup na svoj pozemok, prípadne na spevnenie svojho pozemku.
    Na záver Vás p. Prokop chcem požiadať, ak chcete k osobám p. Ľubice Haviarovej alebo p. Františka Matušíka niečo písať, získajte všetky informácie, aby z Vašej strany nedochádzalo k „omylom“. Dúfam, že to boli omyly. Títo dvaja ľudia už dlhý čas podnikajú, platia na čas zamestnancom výplaty, odvody, dane. A z peňazí, ktoré si zarobili vlastnou prácou (nie na mestských zákazkách), podporujú a sponzorujú rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity nielen v našom meste. A aj za toto si ich veľmi vážim.

    S pozdravom JUDr. Roman Jaroš

 • Pingback: essayforme()

 • Pingback: Buy cialis()

 • Pingback: Cialis generic()

 • Pingback: Cialis generic()