Príklady osobitného zreteľa a ako je to v iných mestách

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o tom ako mesto Považská Bystrica využíva „osobitný zreteľ“ a čo to ten „osobitný zreteľ“ vlastne znamená. Teraz sa bližšie pozrieme ako sú na tom iné mestá a ukážeme Vám aj niektoré konkrétne príklady. Viaceré mestá nás odkázali na zverejnenú informáciu (bolo treba skontrolovať všetky uznesenia a porovnať ich s kúpnymi zmluvami). Našli sa však aj mestá, ktoré nám informácie bez problémov sprístupnili, sú to mestá: Martin, Poprad, Prešov, Trnava a Žilina. 

Porovnanie s inými mestami:

Tabuľka 2

Za roky 2014-2017 využilo osobitný zreteľ najčastejšie mesto Trenčín. Na základe našich zistení treba poznamenať, že vo väčšine prípadov ide o pozemky menšie ako 100 m². Určite by sme však našli prípady, s ktorými by sme sa nestotožnili. Viaceré mestá ako Martin, Poprad, Trnava či Prievidza využívajú osobitný zreteľ cca. pri každom druhom predaji. Ďalšie mestá ako Zvolen či Žilina využívajú osobitný zreteľ pri každom štvrtom resp. piatom predaji. Existuje však aj mesto Prešov, ktoré pri celkovom počte predajov (91) využilo osobitný zreteľ iba 5 krát. Naproti tomu mesto Považská Bystrica pri porovnateľnom počte predajov (92) využilo osobitný zreteľ až 66 krát.

Konkrétne príklady osobitného zreteľa:

1) Predaj pozemku o výmere 101 m² v prospech poslanca Matušíka a jeho manželky za účelom vybudovania parkovacích miest pre potreby susediacej prevádzky.

Cena pozemku podľa znaleckého posudku bola cca. 8 342 €. Na návrh poslanca Jaroša však bola cena pozemku znížená o 50% na sumu cca. 4 171 €. 

V zmysle zákona mesto svoj majetok nemôže previesť priamym predajom poslancovi MsZ alebo jeho blízkej osobe (napr. manželke). Mesto malo jednoznačne vyhlásiť na pozemok verejnú súťaž, ale neurobilo tak. Vyvstáva tu otázka prečo mesto opäť pozemok predalo cez osobitný zreteľ práve poslancovi MsZ. Podľa nášho subjektívneho názoru, predstavovala verejná súťaž pre poslanca Matušíka veľké riziko. Nie len, že predmetný pozemok mohol dosiahnuť oveľa väčšiu hodnotu, nakoľko záujemcovia (napríklad spoločnosť DIAMON RESIDENCE s.r.o., ktorá mala o tento pozemok rovnako záujem) by ponúkli vyššiu sumu, ale pozemok nemusel vôbec získať. Predmetný pozemok by sa každopádne nepredal pod cenu určenú znaleckým posudkom.

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemkov do výmery 50 m².

2) Predaj pozemku o výmere 530 m² v prospech spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., ktorý je súčasťou oploteného areálu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti za účelom údržby.

G 3 plus 1

Majiteľkou spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. je p. Ľubica Haviarová, manželka podnikateľa p. Antona Haviara. Konateľom je poslanec MsZ Roman Jaroš.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. získala susediaci pozemok so stavbou od súkromnej spoločnosti v roku 2003. To však spoločnosti nestačilo a využívala nie len pozemok vo svojom vlastníctve, ale aj mestský pozemok. Mestský pozemok bol spoločnosti G 3 Plus, s.r.o. predaný cez osobitný zreteľ v novembri 2016 vo výške 13 085,70 €. Mesto Považská Bystrica upozornilo spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. na skutočnosť, že mestský pozemok užívala minimimálne od roku 2014 bez právneho dôvodu a žiadalo uhradenie finančnej čiastky vo výške 1962,86 € ako vydanie neoprávneného majetkového prospechu dva roky spätne. Vyvstáva tu otázka či spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. nevyužívala mestský pozemok už od roku 2003.

G3plus-page-001

Podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

3) Predaj pozemku o výmere 682 m² v prospech občanov za účelom využívania pozemku ako prídomovej záhradky a jeho údržby.

občan

Na pozemok sme sa boli pozrieť. Ide o celkom lukratívny pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území v Jelšovom, a ktorého hodnota podľa nášho názoru bola určite väčšia než za akú ho predalo mesto 7 174,64 €.

Opäť podľa schváleného dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica, prípady hodné osobitného zreteľa sa rozumejú prevody pozemku dlhodobo užívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 400 m².

Postrádame napríklad informáciu, že vlastníci susedných nehnuteľností o tento pozemok neprejavili záujem. Okrem toho pri predaji pozemkov takejto výmery by mesto malo jednoznačne použiť súťažné postupy v zmysle zákona.   

4) Poslanci MsZ schválili zatiaľ iba „určenie spôsobu predaja“ cez osobitný zreteľ (o samotnom predaji bude ešte rozhodovať MsZ) v prospech spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. pozemky o výmere cca. 5493 m²  (3531 m²  + 1962 m²) za účelom vybudovania zberného dvoru v rámci zlepšenia služieb občanom a zefektívnenia činnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Toto sú len niektoré príklady osobitného zreteľa. Mesto podľa nášho názoru nehospodárne nakladá so svojim majetkom.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis