Ako mesto využíva/zneužíva výnimku zo zákona

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o MsZ. Teraz sa bližšie pozrieme na predaj CO krytu a pozemku v centre mesta. Na začiatok treba uviesť, že nemáme nič proti p. Tatierskemu. Práve naopak, jeho záujem vybudovať „zmrzlináreň s galériou“ a vizualizácia tohto projektu sa nám páči. To, čo sa nám však nepozdáva je skutočnosť ako mesto v tomto prípade (ale aj v iných) postupovalo.

Mesto nepoužilo verejnú súťaž, ktorú podľa nášho názoru malo použiť. Namiesto toho využilo výnimku zákona o majetku obcí.  

1) Obligátorný spôsob predaja majetku mesta:

Podľa zákona o majetku obcí, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) obchodnou verejnou súťažou,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom
najmenej za sumu stanovenú podľa znaleckého posudku.

Verejná súťaž podporuje najmä transparentnosť (rovnaké podmienky pre všetkých) a hospodársku súťaž (vyššie zhodnotenie majetku).

2) Cena CO krytu a pozemku o výmere 453 m²:

- cena CO krytu 13 975,41 €
cena pozemku o výmere 453 m² 29 748,51 €
celková cena za CO kryt + pozemok 43 723,92 €

Podľa zákona o majetku obcí, obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa znaleckého posudku presiahne sumu 40 000 €.

Už samotná suma 40 000 € určená zákonom sa nám zdá byť privysoká. Mesto tak môže prevádzať majetky, ktorých všeobecná hodnota je nižšia ako 40 000 € priamym predajom „konkrétnym osobám“ všetko v súlade so zákonom. Nakoľko celková suma CO krytu s pozemkom bola vyššia ako 40 000 € priamy predaj nebolo možné aplikovať. Ďalší dôvod prečo malo mesto použiť verejnú súťaž.

Okrem toho sa domnievame, že cena pozemku, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta pri fontáne nezodpovedá jeho skutočnej hodnote. Cena pozemku za 1 m² predstavuje 65,67 € (29 748,51 €: 453 m²), naopak v prípade pozemku poslanca Matušíka, cena pozemku za  1 m² predstavovala 82,59 € (cca. 8 342 €: 101 m²). Ide teda až o 25% rozdiel sumy pozemku za 1 m² v centre mesta blízko fontány.

Prečo teda mesto neaplikovalo verejnú súťaž? Mesto totiž využilo výnimku zo zákona a verejnú súťaž jednoducho obišlo.

3) Odôvodnenie mesta prečo pri predaji využili „osobitný zreteľ“:

vyjadrenie mesta

Dôvody, ktoré uviedli viacerí poslanci napríklad, poslanec Martaus, ktorý tento majetok „nepovažuje za strategický“, viceprimátor Máťoš „aspoň nám zmiznú opachy“ alebo poslanec Holák „Niekto niečo vymyslí a my to ponúkneme iným“, rovnako tak vyššie odôvodnenie mesta, nemožno akceptovať ako dôvody vylučujúce použitie verejnej súťaže, a preto sú irelevantné.

Mesto ani v materiáloch ani na MsZ riadne neodôvodnilo prečo sa rozhodlo použiť výnimku, a prečo nepoužilo verejnú súťaž, ktorú by primárne malo použiť.

4) Výnimka „dôvod hodný osobitného zreteľa“:

Podľa zákona o majetku obcí, predchádzajúce ustanovenia sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to:

- pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Práve ustanovenie „osobitný zreteľ“ je podľa odbornej, ale aj laickej verejnosti, najkritickejším miestom pri obchádzaní účelu, ktorý zákon sleduje. Široký pojem „osobitného zreteľa“, ktorý je na výlučnom posúdení mestského zastupiteľstva často vyvoláva pochybnosti. Napriek tomu, že novelou zákona došlo k zvýšeniu kvóra na 3/5 , zavedeniu povinnosti odôvodniť súhlas a zverejniť zámer predať majetok na 15 dní, prax potvrdila, že „osobitný zreteľ“ je stále pre mnohé samosprávy cestou pre obchádzanie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom.

Niektoré mestá považujú za takýto dôvod akýkoľvek dôvod, len potrebujú nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov, pričom dochádza k účelovému použitiu výnimky. „Osobitný zreteľ“ má byť nepochybne absolútnou výnimkou z pravidiel a má sa uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov.

5) „Osobitný zreteľ“ výnimka či pravidlo?:

Mesto nám opäť odmietlo sprístupniť informácie a odkázalo nás na zverejnenú informáciu. Inak povedané, museli sme pozrieť všetky uznesenia MsZ a porovnať ich s uzatvorenými zmluvami. Nakoľko ide o výnimku zo zákona domnievali sme sa, že „osobitný zreteľ“ bude predstavovať cca. 5-10%.

Aké prekvapujúce však bolo naše zistenie, že „osobitný zreteľ“ za roky 2014-2017 tvorí až neuveriteľných 72% z celkového počtu predajov majetku mesta?

osobitný zreteľ
* Ide o informatívny údaj. Kontrolovali sme iba kúpne zmluvy.

V zmysle zákona  sú orgány obce povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Rovnako tak je mesto povinné riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta.

Podarilo sa nám nájsť protest prokurátora, v ktorom prokurátor konštatoval: „Podnikanie nemožno v niakom prípade akceptovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa“ a predmetné uznesenie nemenovaného mesta navrhol zrušiť ako nezákonné.

Podľa nášho názoru mesto nepostupovalo v súlade so zákonom a išlo iba o svojvoľné uplatnenie výnimky.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

logo pontis