Správa z mestského zastupiteľstva

Dňa 12.06.2017 sa uskutočnilo MsZ, ktorého predmetom boli viaceré body. Niektoré len spomenieme, ďalšie rozoberieme bližšie a iné budeme sledovať a neskôr o nich informovať podrobnejšie.

1) Správa o kontrole plnenia uznesení MR a MsZ:

Tu nás potešilo trvalé sledovanie uznesenia č. 38/2009, v ktorom MsZ uložilo prednostovi MÚ zabezpečiť, aby pri zadávaní verejných zákaziek bol striktne dodržiavaný Zákon o verejnom obstarávaní, platná Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Považská Bystrica pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Najmä spomínaný Ústavný zákon si vyžaduje väčšiu pozornosť. Bohužiaľ napriek tomu, že sme poukázali už 2 krát na jeho porušenie, poslanci MsZ sa s našim názorom ani raz nestotožnili. Predmetný Ústavný zákon považujeme za nedostačujúci z 2 dovodov:

  • neexistuje nezávislý orgán kontroly, ale poslanci v podstate rozhodujú sami o sebe (o svojich straníckych kolegov/kamarátov),
  • väčšina poslancov nemá právnické vzdelanie, ohľadne podnetu možného porušenia nedisponujú právnou analýzou.

2) Záverečný účet mesta Považská Bystrica za rok 2016 a Správa nezávislého auditora:

Asi nikoho už neprekvapí opätovné zdôraznenie skutočnosti nezávislým auditorom:

Výpis z nezávislej správy auditora
* Výpis z nezávislej správy auditora k záverečnému účtu mesta Považská Bystrica za rok 2016

Primátor Janas uviedol, že existuje súpis prác avšak nie je k nim faktúra. Naprávu však očakáva už v najbližších týždňoch. Uviedol, že možno poslanec Puček by vedel niečo bližšie povedať.
Poslanec Puček však informoval, že už nie je spoločníkom a žiaľ nič bližšie nevie. Neoficiálne však má informácie, ktoré už uviedol primátor Janas.

3) Plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2017:

zastupko

4) Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta:

Predmetom tohto bodu bolo viac ako 30 bodov ohľadne prevodu nehnuteľného majetku, určenia spôsobu prevodu nehnuteľného majetku, zrušenie predkúpneho práva a pod.

Zaujímavosti:

a) poslanec Holák informoval, že bol oslovený, a preto predkladá návrh na zníženie kúpnej ceny o 30% z 10 563 € na cca. 7 363 €. Poukázal, že kupujúci spoločnosť POD HRADOM, s.r.o. bude platiť dane, chce pozemok skrášliť, a že nebude stavať nakoľko je tam vysoké napätie. Zníženie kúpnej ceny nebolo schválené.

b) poslanec Kubovič v ďalšom bode rovnako žiadal o zníženie kúpnej ceny zo 14,79 €/m² na 3 €/m² pre občanov. Informoval, že ide o scelenie pozemkov. Zníženie kúpnej ceny však opäť nebolo schválené. 

Radi by sme preto pripomenuli, že poslancovi Matušíkovi bola kúpna cena na základe návrhu poslanca Jaroša znížená o 50% zo sumy cca. 8 342 € na 4 171,30 €. Sme toho názoru, aby poslanci postupovali podľa znaleckého posudku. Hoci aj znalecký posudok dvoch rôznych znalcov môže byť často odlišný, jedná sa o objektívnú hodnotu majetku, ktorá platí pre všetkých rovnako. Svojvôľné znižovanie sumy vyvoláva pochybnosti, obzvlášť ak sa zníži poslancovi MsZ a občanom nie. Okrem toho sa domnievame, že ide aj o možné porušenie zákona, nakoľko mesto je povinné svoj majetok zhodnocovať.

c) predaj pozemku o výmere 453 m² (29 748,51 €) a bunkru (13 975,41 €) v centre mesta pri fontáne spolu za sumu vo výške 43 723,92 €. Žiadosť podal občan p. Tatiersky a postaviť by tu chcel „zmrzlináreň a galériu“. Viacerí poslanci boli naklonení záujmu občana. Poslanec Martaus ho nepovažuje za strategický pozemok. Poslanec Smatana a poslankyňa Bandúrová chceli aby mesto počkalo a vyhlásilo súťaž, či nepríde aj lepšia ponuka.

K vyššie uvedenému bodu pripravujeme samostatný článok.

d) manželia požiadali o odkúpenie pozemku za účelom bezproblémového prístupu do rodinného domu a za účelom údržby zelene, rekultivácie a revitalizácie územia pred rodinným domom. Išlo o spevnenie svahu.

Poslankyňa Veličová poukázala, že to nebolo prerokované vo VMČ Lány.
Poslanec Keruľ sa informoval, čo s inžinierskymi sieťami.
Poslanec Matušík uviedol, že ide o nebezpečný svah, žiadatelia chcú odbremeniť mesto. VMČ nemá kompetencie, a preto o tom má rozhodnúť len stavebná komisia.
Poslanec Péli uviedol, že doteraz to bolo  zvykom, aby to najskôr prešlo VMČ, a preto nevidí dôvod, aby sa to zmenilo.

Chceli sme len poukázať na rozpor medzi poslancami. Prikláňame sa názoru, aby poslanci mali informácie vo VMČ, čo sa v ich mestskej časti chystá, resp. ide diať, hoci ich vyjadrenie nemá záväzný charakter. Okrem toho sme si všimli, že MR viackrát rozhodovala o veciach, ktoré neprešli jednotlivými VMČ, a naopak návrhy, ktoré prešli VMČ stiahli z rokovania bez uvedenia dôvodu.

e) Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. požiadala o odkúpenie  pozemku o výmere 3531 m² a ďalších pozemkov o výmere do 20 m2 uvedených v návrhu uznesenia, spolu o výmere 1962 m2, za účelom ich budúceho využitia na rozšírenie zberného dvora. Poslanec Péli informoval, že predmetný pozemok, by sa mal predávať vo verejnej obchodnej súťaži.

S predajom (teraz však išlo len o určenie spôsobu prevodu) predmetného pozemku nesúhlasíme. Mesto by podľa nášho názoru predmetnej spoločnosti malo pozemok prenajímať. Ak ho mesto bude prenajímať a zákazku „nakladanie s odpadom“ získa iná spoločnosť, môže mesto tento pozemok prenajímať novej spoločnosti. Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. získala zákazku na dobu 10 rokov v predpokladanej hodnote takmer 28 000 000 €, čo predstavuje 843 528 000 SK.

Na predmetné verejné obstarávanie sa pozrieme neskôr bližšie.

8) Verejné obchodné súťaže:

  • budova na SNP, bývalá knižnica, výmera 486 m2, hodnota 339 016 €
  • budova Vojenskej správy, výmera 1 258 m2, hodnota 562 000 €
  • budova na Strede, výmera 123 m2, hodnota  109 000 €
  • budova Poľovník, výmera 2793 m2, hodnota 427 000 €

snp Vojenská správa

stred polovnik

Primátor Janas informoval, že by chceli získať do vlastníctva budovu Strednej zdravotníckej školy od Trenčianskeho samosprávneho kraja výmenou za pozemky. Budovu by vraj vedeli využiť.

Vyvstáva tu otázka, prečo teda mesto nevyužije budovy, ktoré už vlastní? Vyššie uvedené budovy ide predávať, naopak inú by chcelo získať.

Nepáči sa nám, že mesto ide predávať viaceré budovy, obzvlašť ak niektoré z nich sú dokonca rentabilné. Čo nám tu napokon zostane?

Verejné súťaže budeme sledovať a neskôr Vás o nich bližšie informovať.

S podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis