Považská Bystrica schválila kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu po Bratislave

V minulom článku sme Vás informovali o schválenej odmene kontrolórovi Sičákovi vo výške 5 934 € za rok 2016 a tiež o tom, ako mi poslanci MsZ nedovolili vystúpiť k tomuto bodu programu. Teraz sa bližšie pozrieme na odmeny hlavných kontrolórov iných miest a poukážeme aj na rôzne zaujímavosti. Na záver Vás informujeme o podnete, ktorý sme adresovali Sičákovi. 

1) Porovnanie odmien hlavných kontrolórov v iných mestách:  

Odmena 2-page-001 - Copy

2) Zaujímavosti z porovnávania odmien z rokov 2014-2016:

- z 18 miest, ktoré sme porovnávali schválilo mesto Považská Bystrica počas troch rokov svojmu kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu (18 392 €). Predbehla ho už len Bratislava (21 257 €).

– veľké mestá ako Košice (4 295 €), Žilina (4 958 €) alebo Nitra (4 000 €) schválili za tri roky menšiu odmenu svojim kontrolórom, ako Považská Bystrica za jeden rok.

– maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% okrem Považskej Bystrice využili len 3 mestá (Bratislava, Prešov a Martin).

– viaceré mestá v určitom roku nenavrhli a ani neschválili odmenu kontrolórovi (Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča a Ilava). Košice nenavrhli za trojročné porovnávacie obdobie odmenu až 2 krát, mestá Púchov a Bytča nenavrhli žiadnu odmenu za celé tri roky.

– mesto Zvolen schválilo každoročne rovnakú výšku odmeny v percentách (10%).

Konkrétne rozpísané odmeny hl. kontrolórov v iných mestách

3) Stručné informácie ohľadne podnetu, ktorý sme podali u Sičáka:

Všimli sme si jednu naozaj prekvapujúcu skutočnosť. Mesto Považská Bystrica uzatvorila so spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., v zastúpení Petrom Galovičom Zmluvu č. 4592009 o poskytovaní mediálnych služieb (ďalej len „Zmluva“).  V Zmluve je uvedené, že rozsah vysielania je 22 hodín v priebehu jedného mesiaca, a že cena za realizáciu takto dohodnutého rozsahu je vo výške 6 300 € s DPH za jeden mesiac. 

V dokumente „Záverečný účet mesta Považská Bystrica za rok 2014“ je uvedené, že  cieľová hodnota počtu hodín odvysielaných televíziou TV Považie za rok 2014 mala byť 264 hodín (22 hodín x 12 mesiacov), ale dosiahnutá hodnota bola len 132 hodín. Čo z toho vyplýva? Hoci televízia TV Považie odvysielala v zmysle Zmluvy iba polovicu počtu hodín, finančné prostriedky sa samozrejme neznížili, akoby sa čakalo, ale televízia dostala finančné prostriedky v plnej výške 75 600 €. Cena za 1 hodinu v zmysle zmluvy je 286 € (75 600 €: 264 hodín). Nakoľko však TV Považie v roku odvysielalo len 132 hodín, 1 hodina vyšla mesto 2 násobne drahšie, teda 573 €. A nikomu to samozrejme neprekáža.

rok 2014

Opäť sa potvrdilo, že sankcie zo strany mesta, ak druhá strana (v tomto prípade dodávateľ) poruší ustanovenia Zmluvy, sú nie len nedostačujúce, ale dokonca sa ani neuplatňujú. Veď posúďte sami. V tejto Zmluve je sankcia v Čl. II. ods. 2 stanovená nasledovne: „Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého časového rozsahu vysielania môže byť cena služieb znížená o alikvotnú čiastku.“

Najvyšší kontrolný úrad v podobných prípadoch opakovane vo svojich stanoviskách  kritizuje mestá a obce. Poukazuje na skutočnosť, že mestá uzatvárajú zmlúvy, ktoré neobsahujú sankcie, vyplývajúce z prípadného porušenia zmluvy druhou stranou (napr. nájomcom alebo dodávateľom). Rovnako tak kritizuje skutočnosť, že aj v prípade, ak zmluvy sankčné mechanizmy obsahujú, mestá a obce v praxi nároky z týchto sankčných mechanizmov neuplatňujú, čo je v príkrom rozpore so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v zmysle ktorého orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.

Keďže kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra v zmysle Zákona o obecnom zriadení je okrem iného aj kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s mestským majetkom (aj kontrola výdavkov), sme veľmi zvedaví ako sa s našim podnetom kontrolór Sičák vysporiada. Vyvstáva tu však otázka, prečo na vyššie uvedenú nezrovnalosť neupozornil už dávno. No veď uvidíme.