Považskobystrické novinky II. časť

V predchádzajúcom článku (www.buducnostprepb.sk/2016/11/14/povazskobystricke-novinky-i-cast) sme vás informovali o činnosti a hospodárení PB noviniek. Vzhľadom na skutočnosť, že sú v každoročnej strate a za posledné roky vykazujú najväčšie straty v porovnávacom období (– 49 656 €/rok 2014, – 49 418 €/rok 2015) zisťovali sme, aké platy majú kompetentné osoby, ktoré za PB novinky zodpovedajú.

Plat osoby, ktorá je zodpovedná za PB novinky:

Zaujímalo nás aký plat má šéfredaktorka p. Mgr. Miluša Kollárová. Mesto nám, ale informáciu odmietlo sprístupniť. Na základe ich odôvodnenia sme sa dokonca dozvedeli, že na najdôležitejšiu pozíciu „šéfredaktor“ ani nebolo vyhlásené výberové konanie. Nechceme polemizovať ani pochybovať o kompetentnosti p. šéfredaktorky. Skutočnosť, že má niekto potrebné vzdelanie, prax xy rokov ešte neznamená, že je najlepším kandidátom na konkrétnu pozíciu.

Výhodami výberového konania sú najmä nediskriminácia (môže sa prihlásiť každý, kto spĺňa vopred stanovené kritéria), konkurencia (v dôsledku väčšie počtu uchádzačov sa vyberie ten najlepší) a transparentnosť (vylúčenie pochybnosti občanov, že sa na konkrétnu pozíciu dostala vopred určená osoba). Občania majú právo vedieť, aký plat má zodpovedná osoba.

document-page-001document-page-002

Sprístupnili nám však plat vedúceho „Odboru socálnych vecí, školstva a kultúry“, pod ktorý spadá aj Redakcia PB noviniek, p. Mgr. Jozefa Bielika. 

plat-bielik

Zaujímavý je najmä rok 2014. V porovnaní s rokom 2010 ide až o 67% nárast platu. Okrem toho p. Bielikovi boli za rok 2014 vyplatené odmeny vo výške cca. 429 € mesačne (5150 € : 12 mesiacov).

Platy a odmeny na Okresnom úrade Považská Bystrica za rok 2014:

okresny-urad-pb-page-001

Priemerný plat vedúceho odboru na Okresnom úrade bol cca. 12 830 €. P. Bielik na MsÚ teda zarobí až o neuveriteľných 89 % viac (24 280,05 €). Odmeny sú až do „očí bijúce“. Priemerná odmena vedúceho odboru na Okresnom úrade bola cca. 858 €, čo predstavuje 6 násobne nižšiu odmenu oproti odmene p. Bielika (5150 €).

porovnanie-msu-vs-ou-1-page-001

Plat každého vedúceho zamestnanca či už odboru, oddelenia alebo iného útvaru (šéfredaktor PB noviniek) by mal byť verejnosti sprístupnený. Najmä ak ide o funkcie vykonávané v mene mesta, ktoré je zo zákona povinné hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami. Okresný úrad nám informácie bez akýchkoľvek problémov sprístupnil (nie len vedúcich odborov, ale aj jednotlivých oddelení). Na druhej strane mesto Považská Bystrica nám informáciu odmietlo sprístupniť odôvodňujúc, že nejde o vedúceho zamestnanca vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme, nakoľko „šéfredaktorka“ nebola do vedúcej funkcie ustanovená výberovým konaním. Zo strany mesta však ide o nedostačujúci výklad zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Stanovisko Ústavného súdy SR:

„Právo na informácie sa nepochybne vzťahuje na informácie týkajúce sa nakladania s verejnými prostriedkami, ktorému nemožno uprieť aj charakter politickej otázky. Prístup širokej verejnosti k týmto informáciám vytvára priestor na verejnú kontrolu hospodárenia všetkých subjektov, ktorých príjmy sú vyplácané z verejných rozpočtov, a to tak vo vzťahu k ich zákonnosti, ako aj účelnosti. Možno poznamenať, že sa do tohto prístupu premieta demokratický charakter štátu. Súčasťou otázky nakladania s verejnými prostriedkami sú pritom aj príjmy verejných činiteľov alebo iných osôb, ktoré pochádzajú z verejných rozpočtov. Ústavný súd ďalej nemá pochybnosti o citlivosti údajov o výške príjmov pre súkromnú sféru jednotlivca, ako aj o tom, že jej zverejnenie môže mať pre túto jeho sféru negatívne dôsledky. V prípade dotknutých osôb však ide len o jeden aspekt, ktorý je z hľadiska vlastného posúdenia veci potrebné vziať do úvahy. Ďalším aspektom je totiž práve verejný záujem na verejnej kontrole a transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami z hľadiska jeho zákonnosti a účelnosti, ako aj preventívne pôsobenie takejto kontroly. Z tohto aspektu je nevyhnutné zdôrazniť, že základné právo na informácie slúži vo svojej podstate aj ako prekážka pre zneužívanie moci zo strany osôb podieľajúcich sa na jej výkone.“