Zberové stojiská II. pokračovanie

V našom článku „Zberové stojiská v Považskej Bystrici“ zo dňa 27. apríla 2015 sme informovali o zberových stojiskách (to bola stavebná časť), ktoré boli 1 z viacerých častí verejného obstarávania mesta Považská Bystrica s názvom „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach“. Teraz sa bližšie pozrieme na jej druhú časť a to „technická časť“. Financovanie projektu bolo zabezpečené rovnako a teda 95% z prostriedkov EÚ, účasť mesta Považská Bystrica bola zvyšných 5%.

Predbežné oznámenie bolo vo vestníku VO č. 110/2014 – 09.06.2014.

Prebehlo verejné obstarávanie kde sa k 2 častiam prihlásili dvaja uchádzači a kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena s DPH.

Poradie úspešnosti pre časť 1:
1 – REDOX, s.r.o.
2 – KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o.

Poradie úspešnosti pre časť 2:
1- REDOX, s.r.o.
2 – MEVA – SK s.r.o. Rožňava

Ako úspešný uchádzač bol pre obidve časti vyhodnotený uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci elektronickej aukcie s najnižšou cenou s DPH:

REDOX, s.r.o. so sídlom A. S. Jegorova 2 , 984 01 Lučenec

Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – technická časť, boli teda uzavreté 2 kúpne zmluvy:

1 – Kúpnu zmluvu č. 504/2014 (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 10-11.11.2014 uzavreli predávajúci REDOX, s.r.o. (v zastúpení p. Malček) a kupujúci Mesto Považská Bystrica (v zastúpení p. primátor Janas).
Podľa článku 2 Zmluvy ods. 2.1 „Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru v zmysle súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zákazky, časť 1 – zberové vozidlá a zberné nádoby, vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia, jeho vyloženie a odovzdanie kupujúcemu“.
Podľa článku 3 Zmluvy ods. 3.1 „Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení nasledovne:“

tabulka zberové stojiska II č.1

Vo zvyšných častiach je Zmluva uzavretá štandardne. Ďalej sa budeme zaoberať opisom tovaru, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Príloha č. 1 Zberové vozidlá a zberné nádoby:

Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním min. 16m³ – 1 ks – Mercedes – Benz AXOR R 1829 L s nadstavbou FAUN VARIOPRESS 516
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním min. 16m³ – 1 ks – Mercedes – Benz AXOR R 1824 s nadstavbou FAUN ROTOPRESS 516
Zberné nádoby 1 100 l na papier – 186 ks
Zberné nádoby 1 100 l na plasty – 186 ks
Zberné nádoby 1 100 l na sklo – 186 ks
Zberné nádoby 1 100 l na tetrapaky – 186 ks
Zberné nádoby na 1 100 l na šatstvo – 62 ks
Zberné nádoby 120 l – 30 ks
Zberné nádoby 240 l na BRO – 186 ks
Špeciálna nádoba na separovaný zber 120 l – 1 ks
Kompostér 800 l , typ 800 HS pre RD – 2732 ks
Naťahovací kontajner KAB 10m³ otvorený – 8 ks
Vrecia na odpad min. 550x1000x0,08 mm – plasty (žlté) RD – 10 152 ks
Vrecia na odpad min. 550x1000x0,12 mm – papier (modré) RD – 10 152 ks
Vrecia na odpad min. 550x1000x0,20 mm – sklo (zelené) RD – 10 152 ks

Príloha č. 2 Cenová ponuka:

scan0001

Na porovnanie zberné nádoby 1 100 l (počet 186ks) je uvedená suma 81 468 Eur, čo znamená 438 Eur za 1ks. Nižšie máme uvedené porovnateľné kontajnery.

a) http://www.shop.elkoplast.sk/plastove-kontajnery-1100-l?gclid=CJySyeCsgsYCFYsEwwodN2kAAA tu za cenu 279,90 Eur
b) http://www.ferex.sk/produkt/kontajner-na-odpad-1100-l-cierny  tu za cenu 258 Eur
c) http://www.smetiaky.eu/smetiaky/eshop/5-1-Kontajnery-plastove-1100-l/0/5/13-Kontajner-1100-l-plastovy-zeleny-RD  tu za cenu 309 Eur.

Na porovnanie kompostér pre RD 800 l (počet 2732 ks) je uvedená suma 640 599,36 Eur, čo znamená 234,48 Eur za 1ks. Nižšie máme uvedené porovnateľné kompostéry.

a) http://www.hej.sk/komposter-cev-ikst800c-800-l-cierny/  tu za cenu 56,70 Eur.
b) https://www.mall.sk/kompostery/jrk-800-hobby-cerny  tu za cenu 54 Eur.
c) http://www.tovarkuvam.sk/komposter-800l-evogreen-_d88261.html  tu za cenu 52,21 Eur.

Všetky uvedené príklady majú sumu pri odbere 1ks. Môžeme len hádať, aké sumy by sa boli ešte ušetrili pri odbere vyššieho počtu kusov. V prvom prípade je cena vyššia o cca. 30-40 % a v druhom až 4x vyššia.

2 – Kúpnu zmluvu č. 503/2014 (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 10-11.11.2014 uzavreli predávajúci REDOX, s.r.o. (v zastúpení p. Malček) a kupujúci Mesto Považská Bystrica (v zastúpení p. primátor Janas).
Podľa článku 2 Zmluvy ods. 2.1 „Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru v zmysle súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zákazky, časť 2 – technologická časť, vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia, jeho vyloženie a odovzdanie kupujúcemu“.
Podľa článku 3 Zmluvy ods. 3.1 „Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení nasledovne:“

tabulka zberové stojiska II č.2

Vo zvyšných častiach je Zmluva uzavretá štandardne. Ďalej sa budeme zaoberať opisom tovaru, ktorý je uvedený v Prílohe č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Príloha č. 1 Technologická časť:

4×4 traktor – 1ks – KUBOTA M Seria 8560
Štiepkovač – mobilný (pohon od traktora) – 1ks – NHS 180e
Miešač biomasy 11 m³ (pohon od traktora) – 1 ks – ZAGO Ecocompact 11

Príloha č. 2 Cenová ponuka:

scan0003

Celková suma za túto druhú časť, teda „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – technická časť“ predstavuje finančné prostriedky vo výške 1 698 300,01 Eur.

Ak k tomu prirátame finančné prostriedky z 1 časti „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – stavebná časť“, ktoré boli vo výške 425 724,01 Eur, dostávame sa už na sumu 2 124 024,02 Eur. A to ešte stále nie sme na konci, nakoľko toto verejné obstarávanie má ešte ďalšie časti ako „propagácia tovaru“ a „externý manažment“.

Toto je ukážka ako naše mesto hospodárne nakladá s finančnými prostriedkami. Tento krát však nejde o finančné prostriedky z rozpočtu nášho mesta, ale z eurofondov. V konečnom dôsledku aj to sú naše finančné prostriedky (všetkých občanov Európskej únie) a teda aj tu by mala byť zaručená transparentnosť a efektívne využívanie týchto finančných prostriedkov.

Zdroje

– http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/5145/140712
– http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10206&SID=3&P=0