Údržba zelene v meste Považská Bystrica

Údržbu zelene v našom meste vykonáva mestská spoločnosť MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. (mesto PB je jej 100% vlastníkom). Jej konateľom je poslanec p. Kubovič. Dozornú radu tvoria poslanci p. Keruľ, p. Korbašová, p. F. Martaus, p. Panák a p. Smatana.

Zámerom programu (údržba zelene) je zvýšenie kvality verejne zelene a oddychových zón a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách. Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
Jedná sa o činnosti zamerané na budovanie nových plôch zelene (parky, uličné stromoradia a izolačná zeleň), starostlivosť o verejnú zeleň (pravidelné kosenie a vyhrabávanie trávnikov a sídliskovej zelene, kompostovanie, plošné úpravy, tvarovanie a rezy kríkov, výruby a ošetrenie stromov, obnova, výsadba a údržba kvetín na záhonoch, v kvetináčoch a na zelených ostrovčekoch kruhových križovatiek, náhradné výsadby drevín, rekonštrukcie zelených plôch, údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru, deratizácia plôch verejnej zelene), údržba trávnikov a likvidácia burín.

Údržba zelene v našom meste za roky 2010 – 2014 (celkom a z toho iba kosenie):

tabulka 1

Čo sa týka sumy čisto kosenia za rok 2014 (195 124 Eur) sme dostali odpoveď od p. Kuboviča. V záverečnom účte mesta z roku 2014 sa však uvádza v Podprograme č. 6.2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo, údržba trávnika vo výške 234 118 Eur.

Rozpis jednotlivých činností podrobnejšie: piesok do pieskovísk, prístroje a zariadenia (nákup krovinorezu, gola sady), mestský mobiliár, letničky, dreviny, ostatný materiál (závesné kvetináče a pod.), prepravené, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov, náhradné výsadby, kosenie, ošetrovanie stromov, prerezávanie a výruby stromov, živých plotov (výruby a rezy), údržba drevín, živých plotov, kvetinových záhonov, náhradné výsadby, vegetačné úpravy, oprava a údržba mestského mobiliáru, detských ihrísk, kompostovanie, ostatné služby(úprava terénu, kontrola detských ihrísk, verejné obstarávanie a pod.), deratizácia k výsadbe drevín, deratizácia verejnej zelene, údržba vojnových hrobov, pitná voda, PHM do kosačiek a krovinorezov, opravy kosačiek a krovinorezov, materiál na údržbu, údržba a čistenie vodných tokov.

Predpoklad na údržbu zelene podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2015 (PROGRAM č. 6: Životné prostredie, Podprogram 6.2.: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo) je 390 300 Eur. Na otázku koľko má spoločnosť k dispozícii na údržbu zelene zamestnancov a aké má prostriedky, sme z mesta dostali odpoveď: „Počet zamestnancov je 26. Technické zabezpečenie je kosačka ETESIA 4ks, kosačka STARJET 4×4 1ks, malotraktor TYM s mulčovacím zariadením 1ks, traktor ZETOR s vlečkou 2ks, krovinorez 6ks, plotostrih 2ks.“ To, že údržbu vykonáva 26 zamestnancov je zaujímavé, o tom si urobte názor sami, ale keď sa kosí rozhodne sme ich toľko nikdy nevideli. Napr. sídlisko Hliny kosili 3 ľudia a kosenie začalo až 4. júna. Čo koho po tom, že je tráva vysoká, že kosenie trávnikov treba v období apríl – september. Takže sa v prípade nepokosených trávnikov ani nemáme čomu čudovať.

Oslovili sme viaceré mestá, aby sme porovnali sumy, za ktoré vykonávajú údržbu zelene:
tabulka 2

*Vyššie uvedené sumy sú na základe informácii príslušných mestských úradov.
*²Kosenie I. intenzity – centrálna mestská zóna, kosenie II. intenzity – sídliská.

Zaujímavé je porovnanie napr. s mestom Prievidza, ktoré vykonáva údržbu skoro na 3krát väčšej ploche a častejšie, alebo s mestom Zvolen, ktoré má uzatvorenú zmluvu so súkromnou spoločnosťou, za menej finančných prostriedkov vykonáva údržbu na viac ako 2krát väčšej ploche a kosenie vykonáva dokonca až 14 krát. Také Nové Zámky radšej ani neporovnávame.

Ako vyzerá údržba zelene v našom meste:

nové 1 015  nové 1 020
nové 1 040 nové 1 045
nové 1 042 nové 1 017

Alebo na porovnanie mestská časť Kolónia, kde je jedna časť pokosená, druhá nie. A čo to už nie je mestské? To už netreba pokosiť?

udržba zelene 007 udržba zelene 010
udržba zelene 012

To isté aj mestská časť Hliny.

udržba zelene 018 udržba zelene 015

Najlepšie na záver:

nové 1 052 nové 1 056

Tráva vysoká 140-150 cm.

Veľmi zaujímavé je, že v Zákone č. 369/1990 o obecnom zriadení v § 11 ods. 2 sa píše „Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou a) starostu, b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, d) podľa osobitného zákona.“

Ak ste pozorne čítali, určite aj Vám teraz prebehlo mysľou, že štatutárnym orgánom v spoločnosti MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. je poslanec p. Kubovič. Táto spoločnosť však nie je rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou. Laicky povedané sa jedná o „dieru v zákone“. Nejde tu teda o nezlučiteľnosť funkcií? Je správne, aby poslanec mestského zastupiteľstva bol aj konateľom mestskej spoločnosti? Podľa nás minimálne z morálneho hľadiska by poslanec takúto funkciu nemal zastávať.

Za pravdu nám dáva aj komentár k vyššie uvedenému zákonu „Zaujímavou právnou skutočnosťou je to, že zákon o obecnom zriadení na jednej strane stanovuje inkompatibilitu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva (resp. mestského zastupiteľstva) a funkcie štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obce, ale na strane druhej nestanovuje nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej obcou alebo právnickej osoby s majetkovou účasťou obce. Podľa nášho názoru by v rovine de lege ferenda vo vzťahu k založeným právnickým osobám majúcim charakter podnikateľských subjektov, t.j. obchodným spoločnostiam založeným obcou alebo s majetkovou účasťou obce, mal zákonodarca z dôvodu predchádzania možného konfliktu záujmov rovnako zaviesť inštitút inkompatibility poslaneckého mandátu s funkciou štatutárneho orgánu takýchto právnických osôb.“ 

Zdroje:

– http://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=21960&limited_level=1&stop_menu=18375#me
– http://egov.povazska-bystrica.sk/default.aspx?NavigationState=779%3a0%3a
– http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
– komentár k zákonu o obecnom zriadení 369/1990 (aspi)