Údržba mesta Považská Bystrica

Oslovili sme viaceré mestá, aby sme porovnali sumy, za ktoré vykonávajú celoročnú a zimnú údržbu:

udržba mesta 2
*Vyššie uvedené sumy sú na základe informácii príslušných mestských úradov.

V prípade mesta Púchov, Vám určite udrie do očí porovnanie zimnej údržby na rok 2014 a odhad na rok 2015. Ten nárast nie je v skutočnosti taký, jedná sa len o sumu schválenú v rozpočte mesta na rok 2015 (aj v rozpočte za rok 2014 bola suma 66 388 Eur, ale v skutočnosti sa vyčerpalo iba 9573,72 Eur). Výška finančných prostriedkov, ktorá ide na údržbu v jednotlivých mestách určite stojí za pozornosť.

Oveľa viac je však zaujímavé, že vo viacerých mestách údržbu vykonáva mestská alebo príspevková spoločnosť, čo znamená ušetrenie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov.

Púchov je jediným spoločníkom spoločnosti (Podnik technických služieb mesta, s.r.o.), Senec je jediným akcionárom spoločnosti (Technické služby Senica, a.s.), Prievidza je jediným spoločníkom spoločnosti (Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.), v mestách Nové mesto nad Váhom a Michalovce službu zabezpečujú príspevkové organizácie mesta (Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce), Zvolen tu je jediným akcionárom Banskobystrický samosprávny kraj (Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.), ďalej mestá Martin a Nové Zámky, ktoré sú 1 z 2 spoločníkov vo firmách (Brantner Fatra s.r.o. a Brantner Nové Zámky s.r.o.) Z vyššie uvedených miest má iba Trenčín uzavretú zmluvu čisto so súkromnou firmou (Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne, ktorá je dcérskou spoločnosťou dánskej spoločnosti MARIUS PEDERSEN A/S). Väčšina vykonáva aj údržbu mesta aj starostlivosť o komunálny odpad. U nás to vykonávajú 2 súkromné spoločnosti (Megawaste, spol. s.r.o. so sídlom v Prahe a MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Pov. Bystrici, ktorá vykonáva zneškodnenie odpadu skládkovaním).

Zmluva č. 135/2008 (176/2008) zo dňa 01.08.2008 (ďalej len Zmluva) „Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom – nakladanie s odpadom pri letnej a zimnej údržbe miestnych komunikácií“. Zmluvnými stranami sú Odberateľ služieb: Mesto Považská Bystrica (v zastúpení p. MUDr. M. Adame – vtedajší primátor) a Dodávateľ služieb: MEGAWASTE, spol. s.r.o. (v zastúpení p. Ing. I. Knápek – konateľ) so sídlom Václavské námestí 834/17, 110 00 Praha 1. Teraz má táto spoločnosť sídlo Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1.

Predmetom Zmluvy sú podľa Článku II. ods. 2.1 Výkon letnej údržby – strojové a ručné čistenie komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach.“ a ods. 2.2 Výkon zimnej údržby zabezpečujúci zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na miestnych komunikáciách, parkoviskách, chodníkoch a spevnených plochách na území mesta Považská Bystrica vrátane integrovaných mestských častí. Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených poveternostnými podmienkami sa vykonáva zmierňovaním šmykľavosti a odstraňovaním snehu.“

Letná údržba sa vykonáva v období od 01.04. do 31.10. príslušného roka a zimná údržba sa vykonáva v období od 01.11. do 31.03. príslušného roka.

Výkon zimnej údržby v našom meste zabezpečujú 3 veľké sypače 6m³, 2 multikáry 1,8m³, 8 traktorov a 10 ručných pracovníkov. Posyp sa vykonáva inertným a chemickým materiálom. Na základe informácii z mesta „Pokiaľ ide o výber dodávateľa, v roku 2007 bolo vo Vestníku verejného obstarávania vyhlásené verejné obstarávanie na služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. V oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania bolo zverejnené, že s víťazom súťaže môžu byť (predpokladá sa) uzatvorené ďalšie zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní rokovacím konaním bez zverejnenia. Víťazom obstarávania na služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom sa stala spoločnosť MEGAWASTE, spol. s.r.o., pričom zmluva na výkon zimnej a letnej údržby bola uzatvorená vyššie uvedeným rokovacím konaním bez zverejnenia.

Zisťovali sme, či boli pri údržbe zistené nedostatky a ak áno, koľko ich bolo za rok 2014. Z mesta sme dostali takúto odpoveď: „V prípade, že v rámci zimnej alebo letnej údržby dôjde k nejakým nedostatkom, tieto sú operatívne odstraňované. Evidenciu takýchto prípadných nedostatkov však nevedieme. Z uvedeného dôvodu Vám nevieme poskytnúť tieto požadované informácie.“

Podľa Článku VII. Zmluvy ods. 7.1. „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na šesť rokov a jej lehota začína plynúť dňom 01.04.2008 a skončí dňom 01.04.2014.“ bol menený 2 krát nižšie uvedenými dodatkami.

K Zmluve boli prijaté 2 dodatky (už za súčasného p. primátora K. Janasa):

Dodatkom č.1 zo dňa 03.03.2014 zaevidovaným pod č. ZPS-96/2014-Odd.ÚaVS sa nahrádza v Článku VII. Zmluvy bod 7.1. novým bodom „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 82 mesiacov, najdlhšie však do ukončenia zadávania nadlimitnej zákazky vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 06/12/2013 v Prílohe č. 237/2013 k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2013/S 237-412271 a začína plynúť 01.04.2008.“ a v Článku II. sa vypúšťajú body 2.3.5, 2.3.6 a 2.3.7 „dňom ukončenia zadávania podlimitnej zákazky na Údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Považská Bystrica, vyhlásenej vo Vestníku VO č. 36/2014 dňa 20.02.2014 Výzvou na predkladanie ponúk č. 2350-WYP.“

Dodatkom č.2 zo dňa 31.10.2014 zaevidovaným pod č. 511/2014-OSMaOH sa nahrádza v Článku VII. Zmluvy bod 7.1. novým bodom „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia zadávania nadlimitnej zákazky vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 06/12/2013 v Prílohe č. 237/2013 k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2013/S 237-412271, najneskôr však na 92 mesiacov a začína plynúť 01.01.2008. “

Pre výkon zimnej údržby bolo stanovené poradie dôležitosti na základe nasledovných kritérií:

a) dopravný význam komunikácie,
b) intenzita dopravy,
c) stavebný a technický stav komunikácie,
d) územné a poveternostné podmienky, pričom sa prihliada na potreby zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej, požiarnej služby a pod.

I. poradie dôležitosti: Autobusové trasy MHD, všetky komunikácie, ktorým treba z hľadiska ZÚ venovať mimoriadnu pozornosť (križovatky, veľká hustota dopravy a pod.)

Miestne komunikácie: Ul. Kuzmányho, Lánska, sídlisko Lány, Podhlinie, Hliny, Moyzesova, Dedovec I.,II.,III., sídlisko SNP, Sídlisko Rozkvet, Hliníky, Ul. Kukučínova, Športovcov, Mládežnicka, Komenského, Kmeťova, Obchodná, J. Kráľa, Školská, Pov. Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov v trase MD, Zakvášov, Po. Teplá, Vrtižer.
Chodníky: Centrálna mestská zóna, Ul. Moyzesova, Lánska, sídlisko SNP, chodníky pozdĺž ciest II/517 a I/61, Zakvašov, chodníky v okolí kina Mier, pozdĺž rieky Domanižanky, chodníky na sídlisku Rozkvet, sídlisku Stred, Ul. Odborov, Robotnícka, Okružná, Hviezdoslavova, Železničná, Komenského, Kmeťova, Školská, Ul. Kukučínova, Štefánikova, Športovcov, Mládežnicka, Štúrova.
Parkoviská: Centrum, za obchodným domom Prior, Tabat, Manín, pri Obvodnom úrade, pri VÚB, kino Mier, parkoviská Rozkvet, parkovisku pri Dome kultúry, pri Dome služieb, autobusové nástupište, parkovisko Orlové

II. poradie dôležitosti: Patria sem miestne významné komunikácie slúžiace pre účely zásobovania, poskytovanie služieb, priechodné komunikácie v kopcovitom teréne, resp. komunikácie s plošne vysokou koncentráciou obyvateľstva.

Miestne komunikácie: Podmanín, Šurabová, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec, Praznov, Kúnovec, Pov. Teplá, Vrtižer, Strojárenská štvrť, Jelšové, Stred, Pov. Podhradie, Orlové, Podvažie, Šebešťanová, Milochov, Ul. Družstevná, Jesenského, Tatranská, 8. mája, Krížna, Nová
Chodníky: Podhlinie, Hliny, sídlisko Lány a ostatné chodníky v meste PB
Parkoviská: oproti hypermarketu Hypernova, okolie kina Mier, Lánska, SNP, Podhlinie, Hliny, Strojárenská štvrť, pri Okresnej knižnici

III. poradie dôležitosti: Sem patria obslužné komunikácie, chodníky v parkoch, vedľajšie komunikácie v KBV a IBV.

Miestne komunikácie: prístupové komunikácie ku garážam Čierny háj, reštaurácia Poľovník, k rodinným domom Dráhy, Cingelov laz, Dvorský laz, prístupová k rodinným domom pod Rozkvetom, Rybárikov laz, park pri pamätníku SNP, garáže ul. Kukučínova

 

Zdroje:

– https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=157904&typ=UPLNY
– http://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=64831&limited_level=1&stop_menu=2213&module_action__166604__id_z=6556#m_166604
– http://egov.povazska-bystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
– http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U
– http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=18&V=U
– http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2315&SID=5&P=1
– http://orsr.sk/vypis.asp?ID=8917&SID=6&P=1
– http://orsr.sk/vypis.asp?ID=59422&SID=7&P=1
– http://naseobce.sk/mesta-a-obce/tabulky-miest/pocet-obyvatelov