Zberové stojíska v Považskej Bystrici

Určite ste si aj Vy všimli, ako sa približne od októbra 2014 začali stavebné práce pred panelákmi. Ide o výstavbu pozostávajúcu z betónových dosiek, ktorá je oplotená a slúži ako odkladacie miesto na kontajnery. V skutočnosti sa toto dielo nazýva „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – stavebná časť.“ Ide o prvú z troch časti, ktoré sa týkajú rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu komunálnych odpadov v meste. Ďalšie sa nazývajú „technická časť a propagácia tovaru“. O nich budeme informovať v budúcich článkoch.

Túto Zmluvu o dielo č. 476/2014 (ďalej len „Zmluva“) uzavreli dňa 23.10.2014 zmluvné strany Objednávateľ – Mesto Považská Bystrica (v zastúpení p. primátor K. Janas) a Zhotoviteľ – HANT BA, a.s. (v zastúpení p. Ing. P. Klenovič) v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek verejnou súťažou podľa § 52 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Podľa článku II. ods. 2.3 Zmluvy „Dielo pozostáva zo 7 stavebných objektov – zo 153 zberových stojísk špecifikovaných v projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou Projart spol. s.r.o.“ Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Cena za dielo podľa jednotlivých lokalít:

tabuľka zberných stojísk

Podľa článku IV ods. 4.2.3 Zmluvy ,,V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie staveniska, zriadenie potrebných prípojok, úhradu energií pre účely výstavby, dočasné dopravné značenie schválené okresným dopravným inšpektorátom, čistenie spevnených plôch po vykonaní prác, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, ochranu životného prostredia (ochrana verejnej zelene, opatrenia proti prašnosti a pod.), ochrana majetku v okolí staveniska a prístupových ciest, likvidácia odpadu v súlade so zákonom formou uloženia na skládku, stráženie staveniska a jeho zariadenie, skúšky a merania kontroly kvality ak tak ustanovujú osobitné predpisy, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti (oplotenie, označenie stavby, prechody a prejazdy a pod.), zohľadnenie použitia vhodných mechanizmov a technológií a akékoľvek ďalšie práce, ktoré môžu byť v súvislosti s realizáciou diela potrebné“.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Náš pohľad k tomuto projektu je nasledovný:

Ako pozitívum vnímame, že kontajnery majú svoje vyhradené miesto. Zberové stojíska vyzerajú dobre a celkovo to pôsobí lepšie, keď sú kontajnery na jednom mieste, ako keď boli rozhádzané (jedny boli na jednej strane, druhé zase cez cestu oproti a pod.).

1                                2

Ako negatívum vnímame, že projekt vyvoláva viacero otázok.

Po prvé, nerozumieme, prečo sú niektoré zberové stojíska oplotené celé a druhé nie (a na čo je v tomto prípade plot, ktorý nemá nejaký zvláštny zmysel okrem toho, aby sa kontajner „asi neprevrátil dozadu“).

3                               4

5                               6

Po druhé, nás trápi priestor, na ktorom majú byť kontajnery umiestnené. Myslíme si, že vzhľadom na aktuálnu veľkosť kontajnerov je nedostačujúci a nezmestia sa tam všetky (vo väčšine prípadov sa tam majú zmestiť 4 čierne kontajnery, 3 na separovaný odpad a 1 na oblečenie). Čo sa týka celo-oplotených zberových stojísk nie len, že je otázka, či sa tam všetky kontajnery zmestia, ale aj ako ich potom budú vyberať von.

7                               8

Po tretie, viacerí z Vás vnímajú najmä parkovací priestor, keďže na sídliskách je s parkovaním čoraz väčší problém. Rozumieme, že na vývoz odpadu stačí šikmý priestor a vieme si predstaviť, že by sa na cesty nakreslil kríž „X“, symbolizujúci „neparkovať“. Pokiaľ je zberové stojísko vybudované pri ceste pozdĺžne, zaberá max. 2 parkovacie miesta. Ak je však vybudované priamo na parkovisku zaberá min. 4 parkovacie miesta.

9                                10

Po štvrté, vo väčšine prípadov na jeden panelák je vybudované 1 zberové stojísko. V niektorých častiach sídlisk sme si však všimli, že nie všade, kde sú kontajnery sú vybudované aj zberové stojíska. Dokonca v jednom prípade na sídlisku SNP pri OSBD na 8 panelákov (3 paneláky po 24 bytov, 2 výškové paneláky, 2 paneláky po 32 bytov, 1 panelák po 48 bytov) pripadajú iba 4 vybudované zberové stojiská a 2 miesta, kde síce sú kontajnery, ale nie sú vybudované zberové stojíska.

11                                12

13                                14

15                               16

A nakoniec sme si ešte všimli aj takto vybudované zberové stojísko.

17

Financovanie projektu bolo zabezpečené 95% z prostriedkov EÚ, účasť mesta Považská Bystrica bola zvyšných 5%. V danej veci prebehlo verejné obstarávanie, uchádzač bol iba jeden (teda zhotoviteľ HANT BA, a.s.), kritériom bola najnižšia cena. Jednotlivé stavby boli dokončené vo februári 2015 v súlade s platnou Zmluvou o dielo č. 476/2014.

Podľa článku V. ods. 5.1.3. Zmluvy „Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. Pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.“ Odborný technický dozor za objednávateľa (teda za mesto PB) bol p. Ing. Ján Juračka.

Odovzdanie stavby objednávateľovi bolo dňa 28. 02. 2015

 

Zdroj:
- http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204382 (Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, vestník č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013)
– http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/272044 (Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, podlimitné zákazky, vestník č. 214/2014 zo dňa 03.11.2014)