Odmena hlavnému kontrolórovi mesta PB

Ako sme už písali v článku „Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 26.03.2015“ na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schválená odmena hlavnému kontrolórovi mesta p. Ing. M. Sičákovi. V tomto článku sa však k tejto odmene vrátime podrobnejšie.

Plat hlavného kontrolóra sa vypočíta podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 18c ods. 1 „Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach“

tabuľka

 

Podľa Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 bola 824 eur

Plat hlavného kontrolóra sa teda vypočíta 824 eur (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve) x 2,24 (koeficient podľa tabuľky)= 1845,76 eur. Suma sa zaokrúhľuje nahor a teda plat hlavného kontrolóra mesta Považská Bystrica  je 1846 eur.

Podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 18c ods.5 „Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.“ Mestské zastupiteľstvo teda môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu od 1%-30% z mesačného platu. Na návrh, ktorý predložila p. Drevenáková – II. zástupca primátora, bola hlavnému kontrolórovi na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.03.2015 odsúhlasená mesačná odmena za II. polrok 2014. Znamená to, že mesto nie len, že využilo možnosť maximálnej výšky odmeny, ale dokonca hlavnému kontrolórovi schválilo mesačnú odmenu za každý mesiac v II. polroku 2014. Výška odmeny sa vypočíta 30% zo sumy 1846 eur = 553,80 eur. Za II. polrok 2014 (553,80 eur x 6mesiacov) mu teda bola odsúhlasená odmena v celkovej výške 3 322,80 eur v hrubom. Hlavný kontrolór mesta PB poberá plat 1846 eur, k čomu mu bola odsúhlasená mesačná odmena 553,80 eur a za II. polrok 2014 si teda prišiel na sumu 2 399,80 eur mesačne.

Zistili sme, že od nástupu do funkcie boli hlavnému kontrolórovi mesta vyplatené nasledovné odmeny (01.04.2009 – 01.04.2015):

Za obdobie 2011 vo výške 3101,40 eur.
Za obdobie I. polrok 2013 vo výške 3247,20 eur.
Za obdobie II. polrok 2013 a I. polrok 2014 vo výške 4380 eur.
A za už spomínané obdobie II. polrok 2014 vo výške 3322,80 eur.

Celkovo bolo hlavnému kontrolórovi vyplatených na odmenách 14 051,40 eur. Z toho za posledné dva roky (2013,2014) dostal odmeny vo výške 10 950 eur. Ak to prepočítame na počet mesiacov 72 (volebné obdobie je 6 ročné, teda 6 rokov x 12 mesiacov), k jeho platu mu prináleží mesačná odmena vo výške 195,20 eur.

P. Ing. M. Sičák ako sme si všimli na verejne dostupnom registri je jediným spoločníkom firmy MS KREDIT, s.r.o. so sídlom Hliny 1392/215, 017 07 Považská Bystrica, ktorá bola založená 27.02.2008. Jej štatutárnym orgánom bol p. Ing. M. Sičák od 27.02.2008 – 31.03.2009 a odo dňa 01.04.2009 je štatutárnym orgánom p. A. Sičáková, nebudeme rozoberať vzťahy, hoci adresa oboch štatutárnych orgánov je totožná (podľa Zákona č. 530/2003 o obchodnom registri § 2 ods. 1 e „Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku: meno, priezvisko, bydlisko dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom…“). Zaujímavé teda je, že odo dňa 01.04.2009 kedy bol p. Ing. M. Sičák zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta Považská Bystrica (podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 18 ods. 1 „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť“) sa musel vzdať funkcie štatutárneho orgánu, avšak naďalej zostáva jej jediným spoločníkom. Takže vyššie uvedený plat nemusí byť konečný.

Radi by sme chceli poukázať na to ako p. primátor mesta Považskej Bystrice často hovoril o splácaní dlhov a zlom hospodárení z minulosti. Na mestskom zastupiteľstve zo dňa 22.01.2015 p. primátor predložil návrh na „Odsúhlasenie akcií do kapitálového rozpočtu mesta PB na rok 2015 “. Jeho podstatou je, že projekt „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste PB“ (vybudovanie kanalizácie v Pov. Teplej a dobudovanie bočných vetiev v Hornom a Dolnom Moštenci) bol vysúťažený ako celok za cenu 3 043 000 eur, z toho spoluúčasť mesta predstavuje 103 000 eur a neoprávnené náklady 970 000 eur. Uvedený projekt nie je možné rozdeliť. Buď bude financovaný z eurofondov ako celok, alebo nebude financovaný z eurofondov vôbec. Podľa schválených podmienok, by mal byť projekt ako celok ukončený do konca roka 2015. A na projekt „Rekonštrukcia cesty na sídlisko Rozkvet, MK Podvažie – Rieky, infraštruktúru Lúčky, vnútrobloky Lánska, zmenu dopravného značenia a riešenie prechádzania chodcov pri ZŠ sv. Augustína“ sa odhaduje suma 600 000 eur. Mesto PB bolo v rozpočtovom provizóriu nakoľko nemalo schválený rozpočet na rok 2015. Týmto krokom dôjde k zvýšeniu úverovej zaťaženosti mesta PB z úrovne 28% na približne 38%. Podľa p. A. Martausa ide „ešte o únosné úverové zaťaženie“

P. primátor dal teda poslancom na výber, buď to schvália, aby sa využili prostriedky z eurofondov, alebo o tieto prostriedky prídeme a bude horšie, lebo na to budeme musieť nájsť prostriedky z mesta. A tak sa odsúhlasil úver vo výške najviac 1 800 000 eur (103 000 eur + 970 000 eur + 600 000 eur = 1 673 000 eur). Odôvodnené je to tým, že mesto nemá finančné prostriedky. Je preto zaujímavé, že mesto nemá finančné prostriedky nazvyš, ale na odmeny sa zdroje v rozpočte nájdu. Netvrdíme, že ľudí netreba motivovať alebo, že za kvalitnú prácu by mesto nemalo dávať odmeny. Ale odôvodnenie na mestskom zastupiteľstve na otázku p. Bandúrovej „Na základe čoho navrhujú odmenu“ p. Drevenáková odpovedala: „Využili sme možnosť“. Tieto odmeny sú podľa nás nadbytočné, nakoľko si hlavný kontrolór iba plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a jeho pracovnej zmluvy s mestom. Podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 18d ods. 1 „Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi“. Kto z nás obyčajných ľudí by nechcel dostávať za plnenie si svojich pracovných povinností ešte aj odmeny?   

Na záver uvedieme ešte jeden príklad ako mesto hospodári:

A) Odmena hlavnému kontrolórovi (na základe odmien za posledné 2 roky) prišla mesto na rok približne 456,25 eur x 12 mesiacov= 5 475 eur
B) Zvýšenie platu poslancov (zo 138 eur na 250 eur) príde mesto na rok 112 eur x 25 poslancov x 12 mesiacov = 33 600 eur
C) Zvýšenie platu mestskej rady (zo 44 eur na 100 eur) príde mesto na rok 56 eur x 8 členov rady x 12 mesiacov = 5 376 eur
D) Plat druhého konateľa v spoločnosti Mestské lesy PB s.r.o. príde mesto na rok 331,94 eur x 12 mesiacov= 3 983 eur

Mesto Považská Bystrica by tak ročne mohlo ušetriť len na týchto položkách 48 434 eur.  

 

Zdroje:

1 – http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/42049c18-052e-42b1-adc5-5d55158697d3/Priemerna_mesacna_mzda_zamestnanca_hospodarstva_SR_2013.pdf?MOD=AJPERES
2 – http://www.teraz.sk/ekonomika/povazska-bystrica-provizorium-rozpocet/114532-clanok.html
– http://orsr.sk/vypis.asp?ID=121354&SID=6&P=1
– Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
– Zákon č. 530/2003 o obchodnom registri