Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 26.03.2015

Zúčastnili sme sa mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.03.2015.

Na začiatku nám p. primátor oznámil, že má pre nás jednu zlú a jednu dobrú správu. „Dobrá je pre súčasnú prednostku mestského úradu p. Kozárovú, nakoľko odchádza 06.04.2015 do dôchodku. A zlá správa je to pre mesto, keďže bola veľkou oporou.“ Bolo jej poďakované za jej doteraz vykonanú prácu, odovzdané kvety a sálou sa ozval potlesk. Už je známy aj jej nástupca a mal by to byť p. Anton Martaus.

Ako to už býva zvykom do programu zastupiteľstva pribudli 2 nové návrhy, ktoré dostali iba poslanci. Prvý návrh sa týka kontroly NKÚ, ktorá nie je pre mesto záväzná, má skôr informatívny charakter, ale rozhodli sa ho zaradiť do programu. Druhý sa týka zásad odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov mesta PB. K tomuto sa na konci ešte vrátime.

P. primátor oznámil, že sa chystá rekonštrukcia železničnej stanice a pochválil sa úspešným rokovaním v Trenčíne, kde vláda SR „bola veľmi štedrá“ a vyčlenila pre mesto Považská Bystrica sumu vo výške 2 000 000 eur (550 000 má ísť na Orlovský most, 800 000 na Odbornú školu, 30 000 na prístroj EKG, 100 000 na výkup pozemkov, 40 000 na cestu v Praznove k amfiteátru a ďalšie na podporu zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov a pod.) Ako sa hovorí „komu inému než svojím.“ Nemôžeme sa však ubrániť pocitu, že vláda SR si týmto spôsobom už robí „kampaň.“ Ak si zoberieme, že nie sú financie pre štrajkujúcich ľudí na ulici (učitelia, zdravotné sestry a pod.) ale na konci októbra 2014 vláda SR odpustí Žiline (p. primátor Choma – SMER-SD) 17 a pól miliónový dlh za kórejskú dedinu v Krasňanoch. To sú len mestá v našom okolí. Ale sme radi, že p. primátor vybojoval túto sumu a vnímame to pozitívne.

Bod č. 2) Voľba hlavného kontrolóra mesta PB – Na dnešnom zasadnutí sa konala voľba hlavného kontrolóra, nakoľko súčasnému hlavnému kontrolórovi mesta p. Sičákovi končí funkčné 6-ročné obdobie. Dočasnú volebnú komisiu tvorili poslanci: p. F. Martaus – predseda, p. Keruľ a p. Péli. Do voľby sa prihlásili 4 uchádzači a to: p. Ing. Rastislav Baran, p. Ing. Andrea Hanicová p. Ing. Marián Sičák a p. Ing. Zdeno Tarabík. Každý z nich mal 7 min. na to aby sa predstavil mestskému zastupiteľstvu. P. Ing. Baran a p. Ing. Tarabík využili svoju príležitosť, p. Hanicová sa nedostavila to jej však nebráni podľa zákona uchádzať sa o pozíciu nakoľko splnila všetky zákonom stanovené podmienky a p. Ing. Sičák povedal: „moju prácu poznáte, nemusím sa predstavovať.“

Zaujímavé je, že hoci každý poslanec obdržal životopisy uchádzačov, po ich predstavení bol priestor na to, aby sa ich niečo opýtali, nakoľko sa jedná o veľmi významnú a dôležitú funkciu §18d ods. 1 zákona 369/1990 „Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícii, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.“ Ani jeden poslanec však svoje právo nevyužil a teda nespýtali sa žiadnu otázku. Kiežby takto prebiehali pracovné pohovory vo firmách.

Hlasovanie bolo tajné, bolo odovzdaných 25 platných hlasov.

p. Baran – 1 hlas
p. Hanicova – 0 hlasov
p. Sičák – 18 hlasov
p. Tarabík – 6 hlasov

Za hlavného kontrolóra bol zvolený p. Ing. Sičák.

Bod č.3) Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva – Mestská rada na svojich zasadnutiach konaných v dňoch 15.01.2015 a 12.02.2015 prerokovala 19 správ, ku ktorým prijala 25 uznesení, z toho 21 s odporúčajúcim stanoviskom pre mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach konaných v dňoch 22.01.2015 a 23.02.2015 prerokovalo 21 správ, ku ktorým prijalo 25 uznesení, z toho 4 uznesenia s ukladacou časťou.

Za hlasovalo 23 poslancov.

Bod č. 4) Správa o činnosti hlavného kontrolóra – Bolo vykonaných celkom 5 následných finančných kontrol, ktoré boli prerokované na úrovní štatutárnych zástupcov, v štádiu rozpracovania sú kontroly: CVČ PB, Mestská dopravná spoločnosť a.s. PB.

Komplexné následné finančné kontroly boli vykonané a prerokované v nasledovných organizáciách:

Základná škola, Školská 235/10 PB
Materská škola, Mierová 315/10 PB
Základná škola s materskou školou, Považská Teplá
Mestský úrad PB – kontrola vybavovania sťažností a petícií
Mestský úrad PB – hospodárenie s verejnými prostriedkami

Za hlasovalo 23 poslancov.

Bod č.  5) Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II. polrok 2014 – Návrh predložila p. Drevenáková. Hlavnému kontrolórovi mesta bola schválená odmena vo výške 30% zo súčtu mesačných platov za II. polrok 2014. Podľa § 18c ods. 6 zákona 369/1990 „Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstva schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30% z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.“ V odôvodnení návrhu sa uvádza, že bolo v súlade s rámcovým plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 vykonaných 10 následných kontrol. Odmena je navrhnutá za priebežné kvalitné a profesionálne zabezpečovanie a plnenie úloh v zmysle plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2014.

P. Bandúrová žiadala od predkladateľky návrhu odpovedať na otázky aká je presná výška odmeny (ak sme správne zachytili 3320 eur), a že na základe čoho navrhujú odmenu, na čo p. Drevenáková odpovedala „využili sme možnosť.“ 

Potom odmenu obhajoval aj p. primátor kvalitnou prácou hlavného kontrolóra.

P. Péli sa opýtal, prečo tento návrh nebol predložený finančnej komisii. Odpovedal mu p. primátor, že návrh nemusí byť predložený komisii, ale ak chce môže podať návrh, „že žiada o jeho prerokovanie vo finančnej komisii.“ K návrhu nedošlo.

Za hlasovalo 17 poslancov , 4 proti a 2 sa zdržali.

Bod č. 6) Návrh dodatku č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta PB č. RM 181/06 z 27.06.2006 – MHD v našom meste je zabezpečovaná na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mests. autobus. Doprave na území mesta PB č. RM 181/06 zo dňa 27.06.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2012. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, pričom doba účinnosti bola po uzavretí Dodatku č. 1 predĺžená do 28.02.2019. V zmysle čl. VII. Záverečné ustanovenia, ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že na každý nasledovný rok uzatvoria za podmienok určených v zmluve dodatok, a to vždy najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, pričom dodatok zohľadní zastupiteľstvom mesta PB schválený objem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre dopravcu. Predkladaný návrh Dodatku č. 4 k Zmluve vychádza z ustanovení zmluvy a zohľadňuje objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na rok 2015 v objeme 1 281 000 eur.

K tomuto bodu sme si pre Vás pripravili porovnanie rozpočtov:

MDS

Ako si môžete pozrieť každoročne dochádza k navýšenie finančných prostriedkov. V porovnaní medzi rokmi 2014 – 2015 došlo k zvýšenie o 46 000 eur. Na zastupiteľstve zaznelo, že sa má najazdiť viac kilometrov, mi však prikladáme oba dodatky, kde je počet kilometrov rovnaký líši sa však iba cena.

P. Smatana reagoval, že o tomto bode bola na komisii väčšia debata, žiadali aby boli členom komisie odovzdané podrobnejšie materiáli o MDS a.s., keďže ide o navýšenie rozpočtu. Počet prepravujúcich však poklesol o 47 000 osôb. Poukázal však aj na zvýšenie kvality cestovania a modernizáciu.

P. primátor reagoval tým, „že kľudne môže znížiť počet kilometrov, ale potom nech p. Smatana určí, ktoré linky, spoje sa zrušia“.

Za hlasovalo 19 poslancov, 4 sa zdržali

Bod č. 7) Návrh na zmenu člena VMČ SNP, Hliny, Zakvášov a návrh na doplnenie člena VMČ Pov. Podhradie – Nakoľko sa vo VMČ SNP, Hliny, Zakvášov p. Ing. Svítek vzdal funkcie člena zo zdravotných dôvodov, mestské zastupiteľstvo schválilo za novú členku p. Ing. Hoštákovú.

P. Sopčák ako aj p. primátor poďakovali p. Svítkovi za prácu pre výbor.

Za hlasovalo 23 poslancov.

VMČ Pov. Podhradie požiadalo o doplnenie výboru o siedmeho člena. Mestské zastupiteľstvo schválilo za nového člena p. Gábora.

P. Holák poukázal, že p. Gábor už dlhšie spolupracuje vo VMČ Pov. Podhradie a preto by ho tam rád zaradil.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 8) Návrh Doplnku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestskej Polície v PB – Návrh predložil p. kpt. Lieskovský. Podstatou tohto návrhu bolo vytvorenie pracovnej pozície – technik kamerového systému mestskej polície, ktorý bude obsadený 1 zamestnancom s technickým vzdelaním. Jeho úlohou bude zabezpečiť plynulú a bezporuchovú prevádzku kamerového systému, údržbu a opravu jednotlivých komponentov, inštaláciu, údržbu a spracovanie výstupov z fotopascí, kooperovať pri rozširovaní kamerového systému a plniť ďalšie úlohy.

Za hlasovalo 24 poslancov

Bod č. 9) Návrh stanoviska k žiadosti o zaradenie súkromnej ZUŠ do siete škôl a školských zariadení SR -  Návrh predložil p. Bielik. Jedná sa o návrh stanoviska k žiadosti právnickej osoby BREL, spol. s.r.o. Centrum 1746/265 PB o súhlas mesta so zaradením súkromnej základnej umeleckej školy s výtvarným odborom do siete škôl a školských zariadení SR.

P. Bielik poukázal, že mesto ako správca škôl musí zhodnotiť 2 veci a to požiadavku na trhu a ekonomickú stránku. Ďalej argumetoval, že mesto zriaďuje 2 ZUŠ, jednu so zameraním na hudbu a spev a druhú na výtvarné umenie. V meste je aj súkromná ZUŠ so zameraním na moderný tanec a hudbu. V školskom roku 2014/2015 navštevuje tieto ZUŠ 2318 žiakov. Z toho ZUŠ IWK má 850 žiakov. Škola môže prijať aj ďalších žiakov ak by bol záujem. Ďalej tu máme základné školy a centrum voľného času. Preto požiadavku na trhu nezaznamenali a čo sa týka ekonomickej stránky, ZUŠ pokiaľ sa dostane do siete, spadá pod mesto, je dotovaná z mesta, z podielových daní.  Dotácie už teraz nepokrývajú všetky potreby, preto mesto využíva aj iné zdroje, teda každá nová ZUŠ znamená zvyšovanie deficitu- čiže treba hľadať nové zdroje.

Mestská školskej rade – neodporúča
Komisia pre kultúru – odporúča
Mestská rada – neodporúča

Tento bod programu rozpútal asi najväčšiu diskusiu, v ktorej vystúpila väčšina poslancov a veľa krát aj fakticky na predchodcu.

P. Smatana poukázal, že samotný návrhu je koncipovaný negatívne teda „že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí“, čo sa mu zdalo zvláštne, že sa stým ešte nestretol. Ďalej uviedol, že školy ZUŠ KARDOŠOVCOV, ZUŠ IWK  to vnímajú ako konkurenciu. Podľa neho by to po prvé – finančne nemalo ohroziť, nakoľko mesto dostáva dotácie na žiaka, po druhé – uchádzač má vlastné priestory a po tretie – nepochybuje o odbornosti p. Mgr. Rončákovej – konateľ firmy. Preto podporí žiadateľa.

P. Macháč poukázal na celkový zlý systém školstva , že je neúmerné množstvo škôl. Na Slovensku máme 38 vysokých škôl, z toho 13 súkromných, 46% absolventov sa nezamestná vo svojom odbore. Čo sa týka stredných škôl, tam je 1,5 – 1,7 miesta na 1 uchádzača. Po dlhé roky nie je presne zadefinovaný systém a pravidla v školskom vzdelávaní, každá vláda SR má silné vyhlásenia, ale školstvu mesačne, ročne sa nevenuje pozornosť. Ako príklad uviedol, že od Novembra 1989 bolo 17 ministrov školstva a čo je rarita, 3 ministri v jednom volebnom období (Čaplovič, Pellegrini, Draxler)

Podľa p. Steinera dotácie išli na ZUŠ IWK a obáva sa, že by financie museli vrátiť. Ide vraj iba o nejakú „aktivitu podnikateľského subjektu“. Poukázal, že ani Baletná škola, ktorá  je súkromná, nikdy nepožiadala o zaradenie do systému. Jednalo by sa vraj iba o tých istých žiakov.

P. Pekár, PB má fungujúci systém dve verejné a jednu súkromnú školu, kde sa vyučujú  4 odbory a to hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Poskytujú kvalitné vzdelanie a táto požiadavka prichádza s niečím čo tu už je.

P. Puček poukázal, že komisia pre kultúru ako jediná dala odporúčajúce stanovisko. Ide vraj o obranársky spôsob. V budúcnu možno zabránime kandidovať do volieb. Existuje len jediné kritérium a to splnenie legislatívneho kritéria. Preto tiež bude podporovať žiadateľa. Bojíme sa čo nám to urobí, ale nemyslíme pozitívne.

Ešte vystúpili viacerí poslanci ako p. Jaroš, p. Martaus, p. Sopčák, či p. Máťoš.

Podľa p. primátor je predpoklad, že ak schvália túto žiadosť, odídu žiaci (100 deti) zo ZUŠ IWK. Budú chýbať finančné prostriedky a my ich budeme musieť nájsť.

Prvé hlasovanie prebehlo tak, že z prítomných 24 poslancov, bolo 11 za, 3 sa zdržali a viacerí proti, čím by návrh neprešiel (je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov). Viacerí poslanci potom poukázali, že im nefunguje hlasovanie. Tak p. primátor vyhlásil hlasovanie za zmätočné a dal hlasovať znova. Ozval sa p. Smatana, „že je zaujímavé, že práve teraz“ na čo reagoval p. Matušík „prestaň už.“

Za hlasovalo 14 poslancov.

Bod č. 10) Návrh na doplnenie lokalít (Pov. Podhradie a Orlové) do ZaD č. 4/2014 ÚPN Mesta PB – Predkladá p. Zboranová a p. Šešová. Dva právnické subjekty sa chcú rozšíriť z vlastných zdrojov, čím sa zvýši aj zamestnanosť.

P. Kubovič, ak dôjde k odsúhlaseniu nebudú v tejto lokalite diskotéky. Poukázal na bývalé problémy v strojárenskej štvrti s diskotékami (rušenie nočného kľudu, ohrozovanie obyvateľov).

P. Bandúrová sa pýtala, čo znamená „doplnenie funkcie bývania“, ktorú požaduje majiteľ Orlovského kaštieľa.

P. primátor reagoval, že sa plánuje „iná výstavba“.

P. Holák upozornil, aby sa dalo pozor na prístupové cesty, nie ako v Šebesťanovej, kde sa na to zabudlo a sú s tým problémy.

P. Bandúrová fakticky na p. primátora aká iná výstavba?

Potom vystúpila p. Šešová, že sa jedná o súkromný objekt, rozšírenie bývania, nie je možné skolaudovať a treba to zmeniť na komerčné zariadenie. Poukázala na celý systém, ktorým to musí prejsť. Má to 5 častí, každá sa prerokováva aj vo VMČ, odsúhlasuje ju komisia, ďalej pripomienkové konanie, žiadosť na krajský úrad a ešte čistopis, ktorý bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

P. primátor priznáva zlý stav v Šebesťanovej. Prebiehajú rokovania so správcom a majiteľom o rekonštrukciu cesty.

Za hlasovalo 18 poslancov.

Bod č. 11) Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta PB – Predkladá p. Hamár. P. primátor poukázal na nutnosť zmeny cenovej mapy. Občania si znalecky posudok budú zabezpečovať sami, mesto im určí svojho znalca a občan zaplatí. Nad 50 m2 sa pôjde vždy podľa znaleckého posudku.

Všetkých 21 návrhov tohto bodu bolo prijatých.

Bod č. 12) Správa NKÚ o kontrole – Táto správa pre mesto nie je záväzná a ani zákon neprikazuje povinnosť sa ňou zaoberať, avšak bola prednesená na mestskom zastupiteľstve s informatívnym charakterom.

Bod č. 13) Návrh Zásad odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov Mesta PB – Návrh predkladá p. Keruľ a p. Zvak. Jedná sa o zásady odmeňovania primátora, hlavného kontrolóra, zástupcov primátora, poslancov, členov mestskej rady, predsedov a tajomníkov VMČ.

Došlo k zmene odmeňovania poslancov:

1- Zvýšila sa mesačná odmena poslanca z výšky 138 eur na 250 eur.
2- Zmenila sa sankcia za neúčasť na mestskom zastupiteľstve za mesiac z 88 eur na 50%. Čo znamená, že v predchádzajúcom období ak sa poslanec nezúčastnil mestského zastupiteľstva jeho odmena bola (138 – 88=50 eur) po novom to je (250 -50%=125 eur).

Zmena odmeňovania členov mestskej rady:

1- V predchádzajúcom volebnom období patrilo členovi MR za účasť na rokovaní  odmena vo výške 44 eur. Po novom poslancovi, ktorý je členom MR patrí mesačná odmena vo výške 100 eur.

Zmena odmeňovania predsedov a tajomníkov VMČ:

1-  V predchádzajúcom volebnom období patrila predsedovi VMČ ročná odmena vo výške 200 eur, po novom mu patrí odmena vo výške 250 eur.
2-  Tajomník mal nárok na ročnú odmenu vo výške 100 eur, po novom mu patrí odmena vo výške 180 eur.

Tu žiadal p. Péli o pozmeňujúci návrh, aby sa členom mestskej rady nevyplácala odmena mesačne, ale podľa účasti na rokovaní v MR. Návrh však neprešiel.

Za hlasovalo 15 poslancov.

Veríme, že sme Vám priniesli kvalitnú správu zo zastupiteľstva.

Ďakujeme

Zmluva medzi mestom a MDS a.s. na rok 2014                                              Zmluva medzi mestom a MDS a.s. na rok 2015

Dodatok č. 3 na rok 2014                                                                                             Dodatok č. 4 na rok 2015