Referendum o rodine

 

Určite ste si už aj Vy našli v schránke oznámenie o blížiacom sa referende, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Všimli sme si veľký záujem a rozpor názorov na sociálnej sieti aj v rôznych článkoch. Preto by sme radi s Vami podebatovali a počuli aj Váš názor.

Referendum o rodine iniciuje Aliancia za rodinu, ktorá petíciou vyzbierala viac ako 420 000 podpisov. Podľa článku 95 ods. 1 Ústavy SR ,,Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície od občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.“ Predmetom referenda mali byť pôvodne 4 otázky. Prezident A. Kiska využil svoje právo podľa článku 95 ods. 2 Ústavy SR „Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.“ V tomto prípade môžeme konštatovať, že p. prezident urobil správne, keď sa obrátil na Ústavný súd SR, nakoľko ten rozhodol v pléne na neverejnom zasadnutí pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej, že 3 otázky sú v súlade s Ústavou SR a 1 otázka je protiústavná. Za protiústavnú označil otázku ,,Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?“ Tá podľa Ústavného súdu SR nebola v súlade s článkom 93 ods. 3 Ústavy SR ,,Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet“ v spojení s článkom 19 ods. 2 Ústavy SR ,,Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromného a rodinného života.“

Predmetom referenda teda budú 3 otázky a to:

– Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

– Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

– Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Niektoré reakcie na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré sme našli na internete:

Zástupca Aliancie za rodinu p. Chromík: ,,Slušní ľudia sa dnes stali obeťou systému, dnes im ústavný súd zakázal povedať svoj názor na rodinu, na to, čo je rodina a my to považujeme za niečo skutočne škandalózne. Toto nie je demokracia, toto je sudcovská tyrania.“

Zástupca Iniciatívy Inakosť p. Macko: ,,Od začiatku iniciatívy za vypísanie referenda sme boli presvedčení o jeho protiústavnosti. Neskrývaným úmyslom organizátorov je okrem iného zamedziť prístup časti obyvateľstva k právnym inštitútom manželstva, adopcií a registrovaných partnerstiev, ktoré spadajú pod právo na súkromie a rodinný život a do budúcna tento stav zabetónovať.“

Predseda strany SaS p. Sulík: ,,Žiadne referendum nesmie byť nástrojom na potláčanie práv menšín.“

Zástupca strany SMER-SD p. Martvoň: ,,Myslím, že vychádza z európskej úpravy vo vzťahu k ochrane partnerstiev ako takých. Úplne súhlasím s tým, ako sa vyslovil ústavný súd, že aj iné formy partnerstva majú požívať rovnakú právnu ochranu ako manželstvo.“

V našom združení Budúcnosť pre Považskú Bystricu máme tiež rozdielne názory. V jednom sme sa však zhodli a to vtom, že chýba diskusia ľudí ako zástupcov jednotlivých strán (predstavitelia štátu, cirkev, aliancia za rodinu, iniciatíva inakosť, sexuológ, psychológ a pod.). Rovnako by sme uvítali aj porovnanie ako to funguje v krajinách, ktoré sa vybrali cestou schválenia registrovaných partnerstiev. Nepatrí nám právo súdiť druhých. Myslíme si, že sa na to treba pozerať zo všetkých uhľov pohľadu.

Krajiny, v ktorých boli prijaté určité formy registrovaného partnerstvá sú napríklad USA štáty ako California, Iowa, Massachusetts alebo Washington ďalej Kanada či Nový Zéland. Z Európskych krajín sú to Česko, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko či Švédsko.

Podľa nášho názoru sa ľudia nemusia obávať, že by sa homosexualita vo veľkom rozšírila. Máme predsa Zákon o rodine, kde sa v § 1 ods. 1 uvádza ,,Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.“ V tomto zákone je rovnako upravené aj osvojenie dieťaťa napríklad § 98 ,,Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa“  alebo § 99 odsek 2 ,,Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme.“ Je preto zrejme, že jednou z  hlavných podmienok je záujem maloletého a to čo je pre neho najvhodnejšie. Rozhodovať o tom bude súd, ktorý sa tým bude musieť zaoberať a riešiť individuálne prípady. Okrem iného politické strany SMER-SD spolu s KDH premietli manželstvo do Ústavy SR a to konkrétne do článku 41 ods. 1 ,,Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ 

  Ako predstavitelia nášho združenia uvádzame naše stanoviská a názory:

1) Manželstvo vs registrované partnerstvo?

Prokop: ,,Veriaci sa môžu brať v kostole so všetkými jej tradičnými ceremóniami. Ľudia, ktorí sú bez náboženského vyznania alebo veria v niečo iné, v niečo svoje, uzatvárajú manželstvá na úradoch. Homosexuálne páry sa nemôžu brať v kostole a tu je z môjho pohľadu naplnená skutočnosť, ktorá sa týka kresťanského učenia (ak je cirkev proti, môže bojovať, aby sa nebrali v kostole, ale nemala by im brániť brať sa napr. na úrade…). Preto proti registrovaným partnerstvám nemám nič. Neviem si predstaviť, že by rodič odsúdil svoje dieťa preto, že má inú sexuálnu orientáciu. Myslím, že manželstvo medzi mužom a ženou by malo byť základom každej spoločnosti, ale nemali by sme odsudzovať druhých len preto, že sú „iní“ a odopierať im takéto práva.“    

2) Adopcia detí homosexuálnymi pármi?

Prokop: ,,Toto je oveľa ťažšia a vážnejšia otázka. Čítal som viaceré články na danú tému. Nemyslím si, že homosexuálne páry by neboli schopné dať lásku a pocit domova deťom, tak ako heterosexuálny pár. Aj v heterosexuálnych rodinách poznáme sexuálne zneužívanie detí, týranie detí alebo odloženie do detských domovov. Čo by možno dali takéto deti za to, keby sa niekto ku nim pekne správal a venoval im svoju lásku a čas? Na druhej strane je otázne ako to  vplýva na vývoj dieťaťa, keď sa jeho rodičia stretávajú iba so ženami či s mužmi, alebo keď si dvaja muži adoptujú dievča, či jej vedia pomôcť alebo pochopiť jej ženské potreby či pocity a naopak. Osobne nie som proti adopcii detí homosexuálnymi pármi. Myslím si však, že proces vnímania a kladného prijatia dieťaťa vyrastajúceho v homosexuálnej rodine jeho kamarátmi a spoločnosťou bude dlhodobý. Časom však generačné rozdiely zaniknú a už naše deti budú inakosť ľudí brať ako normálnu vec. Osobne som presvedčený, že niektorí majú už teraz adoptované deti, len o tom nehovoria nahlas.“

3) Princíp demokracie verzus spoločenská intolerancia.

Lukáč: „Úvodom by som rád nadviazal na uvedený citát p. Chromíka, ako jedného z predstaviteľov Aliancie za rodinu a protagonistov predmetného referenda. Tento jeho názor výborne vykresľuje celú problematiku nastolených otázok bezprostredne dotýkajúcich sa práva na súkromie a rodinný život, pričom tieto základné ľudské práva možno považovať za základ osobnej integrity každého jedinca a práve prostredníctvom týchto práv možno garantovať osobnú nedotknuteľnosť rodinného a súkromného života každého občana. Je preto absolútne nepochopiteľné  prečo má zrazu väčšina rozhodovať o právach menšiny, ktorou sú bezpochyby aj homosexuálne orientovaný jedinci. Za samotný postulát demokracie možno považovať skutočnosť, že väčšina si nemôže uzurpovať práva na úkor menšiny, ale naopak musí rešpektovať práva menšiny a konečný výsledok je odrazom vzájomnej diskusie a vyjadrením proporcionality v spoločnosti. Osobne si myslím, že spôsob akým sa snaží Aliancia za rodinu chrániť inštitút klasickej rodiny je teda absolútne neadekvátny a naviac v príkrom rozpore s princípmi demokracie a vyzýva k porušovaniu základných ľudských práv menšín. Taktiež zastávam názor, že v prípade, ak mala Aliancia za rodinu resp. jej predstavitelia záujem chrániť klasickú rodinu a práva deti, mali a mohli zvoliť oveľa tolerantnejší spôsobom riešenia tejto problematiky, a to prostredníctvom celospoločenskej diskusiu, kde by rovnako za  aktívnej účasti všetkých občanov mohlo dôjsť k celospoločenskému konsenzu. Záverom si len dovolím podotknúť, že samotným referendom sa nepodarí odstrániť hodnotové, sociálne a ekonomické problémy klasických rodín, nakoľko súčasná situácie je len reálnym odrazom hodnotovej krízy v našej spoločnosti.“

Historický prierez doteraz vykonaných referend na Slovensku:

V roku 1994 sa uskutočnilo historicky prvé referendum známe aj ako „Ľuptákové“, v ktorom občania odpovedali na otázku, či má Národná rada SR prijať zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii (účasť 19,96% občanov, neplatné).

HZDS podporované SNS v roku 1997 iniciovalo referendum, kde boli otázky: Ste za vstup do NATO? Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR? Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR? Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo? (účasť 9,53% občanov, zmarené).

Ďalej rok 1998, kde občania mali odpovedať na otázku či sú za to, aby Národná rada SR prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia strategických podnikov v oblasti energetiky a plynu (účasť 44,25% občanov, neplatné).

V roku 2000 mali občania odpovedať na otázku či sú za to, aby sa Národná rada SR uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa končí dňom volieb do Národnej rady SR, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda (účasť 20,03% občanov, neplatné).

V roku 2003 sa uskutočnilo zatiaľ jediné platné referendum, v ktorom občania odpovedali na otázku, či súhlasia s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ (účasť 52,15% občanov, platné).

Ďalšie sa konalo v roku 2004, v ktorom mali občania odpovedať na otázku, či sú za to, aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NR SR, tak aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004 (účasť 35,86% občanov, neplatné).

Zatiaľ posledné sa uskutočnilo v roku 2010, bolo iniciované stranou SaS a občania sa vyjadrili k 6 otázkam ako zrušenie koncesionárskych poplatkov, obmedzenie poslaneckej imunity, zníženie počtu poslancov, stanovenie maximálnej ceny vládnych limuzín, voľbám cez internet a zmene v tlačovom zákone (účasť 22,84% občanov, neplatné).

Referendum o rodine bude stáť zhruba 6,3 mil. eur. Z ministerstva vnútra pôjde 5,1 mil. eur a zo štatistického úradu 1,2 mil. eur. Vieme, že aj toto vadí veľa občanom. Referendum je však ústavné právo občanov a v prípade ak časť obyvateľstva chce a splní podmienky uvedené v Ústave SR, nemôžeme jej v tom brániť a treba to rešpektovať. Ide predsa o ústavné právo občanov.

Nebolo by však lepšie spojiť referendum s nejakými voľbami, čim by došlo nielen k úspore peňazí, ale najmä k väčšej účastí občanov, nakoľko z minulosti vieme, že práve nízka účasť voličov mala vo väčšine prípadov za následok neplatnosť referenda? Veríme, že blížiace sa referendum našu spoločnosť nerozdelí v negatívnom slova zmysle, ale naopak spojí a naša spoločnosť sa stane otvorenejšou a tolerantnejšou.

 

Ďakujeme

 

Tu si môžete pozrieť reklamu Aliancie za rodinu, ktorú odmietli televízie odvysielať:

Tu si môžete pozrieť novú reklamu, ku ktorej sa zatiaľ nikto neprihlásil:

Viacej sa môžete dočítať na týchto stránkach:

http://www.inakost.sk/

http://www.alianciazarodinu.sk/

 

Zdroje:

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-rodine/

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/

http://m.aktuality.sk/clanok/264504/referendum-o-rodine-bude-ustavny-sud-zamietol-1-spornu-otazku/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku