Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 22.01.2015

Zúčastnili sme sa mestského zastupiteľstva, na ktorom sa miestami celkom iskrilo. Napokon, však pluralita názorov je predpokladom toho, že to funguje správne. Ak však pokiaľ má niekto príspevok do diskusie (nie je podstatné, či ide o príspevok, ktorý je prínosom alebo nie) iní poslanci majú stále poznámky, alebo to komentujú myslíme si, že je to minimálne nezdvorilé.

Na začiatku zasadnutia p. primátor dal stiahnuť bod 19) číslo 3,4 z rokovania, návrh prešiel. K tomuto bodu sa ešte na konci vrátime.

Bod č. 2) Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva – Mestská rada na svojom zasadnutí konanom dňa 09.12.2014 prerokovala 10 správ, ku ktorým prijala 14 uznesení, z toho 12 s odporúčajúcim stanoviskom pre mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 15.12.2014 prerokovalo 10 správ, ku ktorým prijalo 15 uznesení, z toho 3 uznesenia s ukladacou časťou.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 3) Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 – Na MsÚ bolo v roku 2014 zaevidovaných 17 sťažností. Opodstatnené boli 3, neopodstatnených 7, odstúpené iným orgánom verejnej správy boli 4, odložené 2 a 1 sťažnosť sa rieši. V roku 2014 boli na MsÚ doručené a zaevidované 3 petície. Vyhovelo sa 1, nevyhovelo sa 1 a 1 berie mesto do úvahy pri príprave návrhu rozpočtu mesta na roky 2015-2017.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 4) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 – Bolo vykonaných 21 následných finančných kontrol. Záznamom bolo ukončených  6 následných finančných kontrol a 15 následných kontrol bolo ukončených správou. Prierezová štruktúra uskutočnených následných finančných kontrol bola nasledovná: V rozpočtových organizáciách bolo 13 kontrol ukončených správou, v neziskových organizáciách boli 3 kontroly ukončené záznamom, na mestskom úrade boli 2 kontroly ukončené správou, 2 kontroly v mestských spoločnostiach (MŠK s.r.o. a Mestské lesy s.r.o.) boli ukončené záznamom a 1 kontrola v MDS a.s. bola ukončená záznamom.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 5) Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta PB – Dňa 31. marca 2015 zaniká výkon funkcie súčasného hlavného kontrolóra uplynutím jeho funkčného obdobia. Voľba nového hlavného kontrolóra sa uskutoční 26. marca 2015 v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Dočasnú 3-člennú volebnú komisiu tvorí p. Martaus, p, Keruľ a p. Péli.

Za hlasovalo 25 poslancov.

Bod č. 6) Správa o činností Mestskej polície za rok 2014 – Mestská polícia má 24 príslušníkov z toho 6 príslušníkov ma vysokoškolské vzdelanie a 18 príslušníkov ma stredoškolské vzdelanie a príslušné policajné vzdelanie. Všetci príslušníci majú vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Na príslušníkov mestskej polície boli podané 2 sťažností, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Bolo vykonaných 2350 zákrokov, pri ktorých boli 420 krát použité donucovacie prostriedky.

Viacerí poslanci ocenili prácu mestskej polície. Zaujímavé bolo, keď p. Bandúrová chválila prácu mestskej polície pri aktivitách, ktoré ,,sme organizovali“ na Lánoch,. Na to fakticky reagovala p. Veličová otázkou: ,,Aké aktivity ste robili (p. Bandúrová) na Lánoch?“ na čo sa ozval potlesk.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 7) Odsúhlasenie akcií do kapitálového rozpočtu mesta PB 2015 – Predmetom tohto bodu bolo, či poslanci súhlasia, aby akcie a) vybudovanie kanalizácie v Pov. Teplej a dobudovanie bočných vetiev v Hornom a Dolnom Moštenci, b) rekonštrukcia cesty na sídlisku Rozkvet, MK Podvažie-Rieky infraštruktúra Lúčky, vnútrobloky Lánska, zmena dopravného značenia a riešenie prechádzania chodcov pri ZŠ sv. Augustína boli zaradené do rozpočtu mesta na rok 2015, a aby boli kryté aj z návratných zdrojov financovania bankového úveru najviac však v sume do 1,8 mil. eur.

Doteraz išlo zastupiteľstvo pokojne, ale tento bod rozpútal ,,ostrejšiu diskusiu“ medzi poslancami. Podstatou je, že mesto nemá peniaze a tak bude potrebné zobrať úver. Akcia a) bola vysúťažená za cenu 3 043 tis. eur, z toho spoluúčasť mesta je 103 tis. eur a neoprávnené náklady 970 tis. eur (dobudovanie bočných vetiev v Hornom a Dolnom Moštenci). Tento projekt nie je možné rozdeliť na 2 časti. Buď bude financovaný z eurofondov ako celok, alebo nebude financovaný z eurofondov vôbec. Podľa schválených podmienok, by mal byť projekt ako celok ukončený do konca roka 2015. Z uvedeného vyplýva, že na krytie vlastnej spoluúčasti a neoprávnených nákladov bude potrebných 1 073 tis. eur, ktoré je potrebné vykryť z návratných zdrojov financovania, teda bankového úveru. A na akciu b) ktorá zatiaľ nebola vysúťažená sa odhaduje suma 600 tis. eur. Spolu to predstavuje sumu 1 673 tis. eur na čo by sa teda bral úver do výšky 1, 8 mil. eur.

P. Bandúrová žiadala odpovedať na otázky napríklad, či je možná kontrola pri plnení projektu. Vyzvala na odpoveď p. Sičáka, ktorý jej odpovedal, že je tam viacero kontrol, takže v tomto smere sa neobáva.

P. Karas žiadal viazať prijatý úver a v prípade, ak sa ušetria peniaze, z nich vyplatiť zvyšok úveru. Svoj návrh stiahol.

P. Smatana žiadal vysvetlenie odkiaľ sa vzali neoprávnené náklady a či je možné viazať realizátora projektu, že projekt bude ukončený do roku 2015, nakoľko sú tam viazané peniaze z eurofondov a obával, sa či v prípade nesplnenia týchto podmienok nenastanú problémy.

P. Keruľ a p. Matušík ,,ostro“ reagovali na p. Bandúrovú a p. Smatanu. Poukazovali na to, že predmetom zastupiteľstva je, či poslanci súhlasia aby sa to zaradilo do rozpočtu na rok 2015 alebo nie. Neriešil sa úver, ktorý sa môže zobrať až následne a o tom sa bude ešte rokovať na inom zastupiteľstve. Ďalej poukazovali na to, že zase riešia ,,hlúposti“ a zbytočne to naťahujú. Že tu budú do večera. Myslím si, že obavy p. Smatanu sú oprávnené. Avšak p. primátor poukázal na to, že v prípade nejasností sa môže obrátiť na MsÚ, ktorý mu rád všetko vysvetlí.

No veď čas ukáže…

Za hlasovalo 22 poslancov.

Bod č. 8) Návrh na voľbu členov a tajomníkov stálych komisií MZ – Nejdeme to rozpisovať. Viac informácii nájdete tu: http://www.povazska-bystrica.sk/komisie-mestskeho-zastupitelstva.phtml?id3=1511

Za hlasovalo 25 poslancov

Bod č. 9) Návrh na zloženie výborov v mestských častiach mesta – VMČ sú veľmi dôležité orgány. Okrem toho, že sú oprávnené predkladať podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy k riešeniu problémov súvisiacich s príslušnou mestskou časťou, riešia problémy svojich občanov ešte skôr než idú do mestského zastupiteľstva. Máme 17 VMČ. Bez problémov sa ,,vraj“ dohodlo v 14 a 3 boli problémové. A to Strojárenská štvrť, Jelšové a Hliníky kde p. Beranová navrhla svojich ľudí, ani jeden jej však zastupiteľstvo neschválilo (ak sa pozrieme v týchto VMČ sú 3 poslanci a 4 zástupcovia občanov. Podľa nášho názoru by každý poslanec mal mať človeka, s ktorým sa mu dobre pracuje, alebo je prínosom pre danú VMČ a 1 človek môže byť od p. primátora). Čo sa týka VMČ Lány to je osobitný prípad. Tu sú opäť 4 poslanci a to p. Karas (Sieť), ktorý tam má p. Drienika, p. Veličová (nezávislá), p. Bandúrová a p. Smatana (Zmena zdola, SaS, NOVA, Obyč. ľudia a nez. osobnosti, DÚ) nemajú ani jedného. Naopak sú tam blízki ľudia p. primátora a to p. Kardoš, p. Kerepecký a p. Hatalová. Všetci kandidovali vo voľbách pod koalíciou KDH, SDKÚ a SMER-SD. P. Smatana navrhoval p. Bačíka, návrh však poslanci nepodporili. Je to naozaj zvláštne, že týmto poslancom nebolo umožnené mať ani jedného človeka, ktorého navrhovali. Minimálne to nie je fair-play.

Za hlasovalo 21 poslancov.

Bod č. 10) Návrh na voľbu členov Bytovej komisie pre prideľovanie nájomných bytov z radov poslancov – Bytovú komisiu tvoria p. Korbašová, p. Pospíšilová a p. Matušík.

Za hlasovalo 25 poslancov.

Bod č. 11) Návrh na voľbu členov Redakčnej rady Považskobystrických noviniek – Do redakčnej rady boli zvolení p. Macháč, p. Martaus, p. Steiner, p. Kunovský a p. Puček.

Za hlasovalo 25 poslancvo

Bod č. 12) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Mestskej školskej rady PB – Mesto deleguje p. Kunovského a p. Macháča ako svojich zástupcov.

Za hlasovalo 25 poslancov.

Bod č. 13) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení – Nejdeme vypisovať. V prípade záujmu nás kontaktujte a pošleme Vám zoznam.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 14) Návrh na  schválenie zástupcov mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločnosti založených Mestom PB – Do dozornej rady MŠK s.r.o. boli zvolení p. Korbašová a p. Martaus. Do dozornej rady Mestských lesov PB s.r.o. boli zvolení p. Veličová, p. Zvak a p. Jaroš.

Za hlasovalo 23 poslancov.

Bod č. 15) Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Mestské lesy PB s.r.o. – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje p. Matušíka s mesačnou odmenou vo výške 331,94 eur.

Pri tomto bode sa ,,iskrilo“, nakoľko vystúpil p. Smatana. Hovoril ako v minulom volebnom období p. Matušík navrhoval zrušenie druhého konateľa spoločnosti Mestské lesy PB s.r.o. P. Smatana argumentoval tým, že jeho návrh v minulosti podporil, preto sa mu teraz zdá zvláštne hlasovať za neho, aby túto funkciu zastával. P. Matušík reagoval tým, že má veľký podiel na odhalení praktík v tejto spoločnosti z minulosti. P. Matušík potom ostro reagoval na p. Smatanu, konkrétne na jeho osobu, medzi iným aj že sa nezúčastňuje rokovania na strednej škole a bol podaný návrh na jeho vymenenie. P. primátor aj napriek výzve p. Smatanu, že p. poslanec útočí na jeho osobu, proti čomu nebude môcť argumentovať nakoľko už vystúpil, ho p. primátor nechal dokončiť. P. primátor povedal, že druhý konateľ je spojka medzi prvým konateľom, ktorý riadi spoločnosť a Mestom.

Myslíme si, že v čase, keď mesto nemá dostatok finančných prostriedkov a v danej spoločnosti máme zástupcov z poslancov v dozornej rade, ktorej hlavnou náplňou práce je kontrola je táto funkcia nadbytočná. Mohlo by sa tak ušetriť 15 933 eur, čo nie je malá suma.

Za hlasovalo 19 poslancov.

Bod č. 16) Návrh na voľbu členov komisie na posudzovanie návrhov na udelenie verejných ocenení a návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2015  – Členmi komisie na obdobie 2014-2018 sú p. Drevenáková, p. Jaroš, p. Keruľ, p. Kubovič, p. Matušík, p. Máťoš, p. Panák a p. Pekár.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 17) Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta PB na roky 2007-2013 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie potrebu predĺženia platnosti Programu a predlžuje jeho platnosť až do vypracovania a schválenia nového programu rozvoja mesta PB, najneskôr však do konca roka 2015.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Bod č. 18) Návrh na schválenie realizácie projektu ,,Obnova NKP Považský hrad“- Mesto počas roku 2014 vypracovalo a podalo žiadosť o poskytnutie grantu z Finančného mechanizmu EHP na realizáciu vyššie uvedeného projektu. Spracovaný projekt bol riadiacim orgánom vyhodnotený ako úspešný a mesto bolo vyzvané na predloženie uznesenia mestského zastupiteľstva a ďalších podkladov potrebných pre vypracovanie zmluvy, na základe ktorej bude poskytnutý grant na realizáciu. Financovanie projektu bude nasledovné:

–          Celkové oprávnené výdavky projektu 537 864 eur

–          Výška grantu 457 184 eur

–          Spolufinancovanie (15%) 80 680 eur

Za hlasovalo 25 poslancov.

Bod č. 19) Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta PB – Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Článok 1) Občan požiadal o odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania oporného múru. Cena podľa znaleckého posudku bola 33,28 eur/m², teda za výmeru 85 m² je celková suma 2 828,80 eur.

Za hlasovalo 24 poslancov.

Článok 2) Ďalší občan požiadal o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania odstavnej plochy pre osobné vozidlo a revitalizáciu zelene. Cena podľa znaleckého posudku bola 10,52 eur/m², za výmeru 283 m² je celková suma 2 977,16 eur. Mestská rada to však zmenila a odporučila schváliť cenu 33,28 eur/m², za výmeru 283 m² je celková suma 9 418,24 eur. Došlo teda o viac ako 200% navýšenie od znaleckého posudku.

Vystúpili viacerí poslanci, ktorým sa to nezdalo a nepáčilo napríklad p. Beranová, či p. Péli. Tu sa vrátime k tomu, že p. primátor na začiatku zasadnutia stiahol z bodu 19) článok 3,4. Najmä článok 4 zaujal viacerých poslancov, keďže v ňom p. Matušík požiadal o odkúpenie časti pozemku v centrálnej mestskej zóne. Cena podľa znaleckého posudku bola 83,14 eur/m², za výmeru 89 m² je celková suma 7 400 eur. Mestská rada však v tomto prípade odporučila schváliť cenu 33,28 eur/m², za výmeru 89 m² je celková suma 2 961,92 eur. Došlo teda k zníženiu ceny o 60%. Preto sa viacerí poslanci domáhali odpovede na základe čoho mestská rada dospela k týmto číslam. Vystúpil aj dotknutý občan. Argumentoval tým, že tam nič nejde stavať a chce sa o tento pozemok pred svojim domom starať. Musel zaplatiť geodéta, a že keby vedel koľko za pozemok musí zaplatiť podľa návrhu mestskej rady, tak by o odkúpenie nepožiadal. Preto vyzval poslancov, aby navýšenie neschválili. Je to citlivé nie len preto, že si mestská rada upravuje ceny podľa seba, ale najmä preto, že v jednom prípade občanovi navýši sumu oproti znaleckému posudku o viac ako 200% a v druhom prípade poslancovi mestského zastupiteľstva zníži sumu oproti znaleckému posudku o 60%.

Aj pre nás bol tento bod tŕňom v oku už, keď sa program vyvesil na webovej stránke mesta. Myslíte si, že je správne aby mestská rada používala znalecký posudok iba ako informatívny a ceny si prispôsobovala podľa seba? Podľa akých pravidiel potom v jednotlivých prípadoch postupujú? Používa teda mesto dvojaký meter medzi občanmi a poslancami mestského zastupiteľstva?

Tento bod bol napokon stiahnutý z rokovania, nakoľko sa poslanci dohodli, že mapa, podľa ktorej sa určujú ceny pozemkov je zastarala a treba ju upraviť podľa súčasného stavu.

Za hlasovalo 19 poslancov.

Bod č. 20) Tento bod bol zaradený do programu až v deň konania, preto sme ho nemali k dispozícii. Doplníme ho neskôr.

 

Veríme, že sme Vám priniesli kvalitnú správu zo zastupiteľstva.

Ďakujeme